Byla eB2-539-569/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos B. K. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“,

Nustatė

2Pareiškėja nurodė, kad 2011-02-28 atliko 8 688,60 Eur pavedimą į atsakovės sąskaitą, kurį vertina kaip atsakovės be pagrindo gautas lėšas. Atsakovė minėtos sumos pareiškėjai negrąžino, todėl pareiškėja nusiuntė atsakovei įspėjimą apie tai, kad nesulaukus atsiskaitymo per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos, B. K. K. galės pasinaudoti savo teise kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Atsakovė skolos negrąžino, o jos atstovas pareiškėjai nurodė, kad skolos negrąžins, kadangi bendrovė neturi tokių galimybių. Kadangi atsakovė skolos negrąžino, pareiškėjos nuomone, atsakovė yra nemoki, todėl jai turi būti iškelta bankroto byla.

3Žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“ keltina bankroto byla.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė, be kita ko, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

6Atsakovei 2016 m. vasario 8 d. buvo išsiųsta 2016-02-08 teismo nutartis, kuria atsakovė įpareigota pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, kreditorių ir debitorių sąrašus, duomenis apie turimą turtą ir k. t. (11 –13 b. l.). Atsakovė teismui pateikė kai kuriuos duomenis, tačiau atsiliepimo į pateiktą pareiškimą nepateikė, nepateikė ir savo nuomonės dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Žemės ūkio kooperatyvui (toliau–ŽŪK) „Didžiupis“. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, vadovaujasi pareiškėjos pateiktais įrodymais, atsakovės pateiktais duomenimis ir teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pranešta viešo paskelbimo būdu (41 b. l.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų pareiškėjai galimai dėl savo nemokumo. Iš atsakovės pateikto 2016 m. vasario 26 d. balanso matyti, kad įmonė 2016 m. turto turėjo už 196 108 Eur (iš jų: ilgalaikis turtas – 96 920 Eur, trumpalaikis turtas – 99 188 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 167 049 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 11 407 Eur. Tačiau iš atsakovės pateikto kreditorinių įsiskolinimų sąrašo matyti, kad 2016-02-26 pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 167 049,00 Eur. Iš 2016 m. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė 2016 m. pirmaisiais dviem mėnesiais jau patyrė 4 618,91 Eur nuostolių, o praėjusiais finansiniais metais patyrė 32 224,67 Eur nuostolių. Pastebėtina ir tai, kad iš įmonės 2015 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonės turto vertė 2016 m. yra sumažėjusi. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad pagal iki 2016-02-19 pateiktas mokesčių deklaracijas, mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaitos duomenis ŽŪK „Didžiupis“ yra skolinga valstybės biudžetui 16 102,65 Eur. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovė ŽŪK „Didžiupis“ 2016-03-09 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra skolinga 898,74 Eur. Atsakovė pateikė savo įmonės sąskaitų išrašus, iš kurių matyti, jog sąskaitose pinigų likučio nėra, jokios operacijos nuo 2016-02-01–2016-02-26 nevykdomos. Paminėti duomenys rodo, kad ŽŪK „Didžiupis“ finansinė padėtis blogėja. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neatsiskaito su pareiškėja, nemoka privalomųjų įmokų į valstybės biudžetą, pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, jog atsakovė ŽŪK „Didžiupis“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pažymėtina tai, kad atsakovė prieštaravimų dėl bankroto bylos ŽŪK „Didžiupis“ iškėlimo, nepateikė. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

7Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, ŽŪK „Didžiupis“ bankroto administratore skirtina KB „Jonas ir sūnūs“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

8Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 2 punktas, 23 straipsnio 13 punktas).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 3 punktu, 4 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teismas

Nutarė

101. Iškelti bankroto bylą žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“ (įmonės kodas 300537327, registracijos adresas: Birjagalos k. 13, Pakruojo r. sav.).

112. Bankrutuojančio žemės ūkio kooperatyvo „Didžiupis“ administratore paskirti KB „Jonas ir sūnūs“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo eilės numeris B-JA016).

123. Areštuoti žemės ūkio kooperatyvo „Didžiupis“ (įmonės kodas 300537327) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

134. Uždrausti žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

145. Nustatyti žemės ūkio kooperatyvo „Didžiupis“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

156. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

167. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

178. Žemės ūkio kooperatyvo „Didžiupis“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

189. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos žemės ūkio kooperatyvas „Didžiupis“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

19Apie iškeltą žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“.

20Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

21Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Pareiškėja nurodė, kad 2011-02-28 atliko 8 688,60 Eur pavedimą į... 3. Žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“ keltina bankroto byla.... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4... 5. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 6. Atsakovei 2016 m. vasario 8 d. buvo išsiųsta 2016-02-08 teismo nutartis,... 7. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 8. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 10. 1. Iškelti bankroto bylą žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“... 11. 2. Bankrutuojančio žemės ūkio kooperatyvo „Didžiupis“ administratore... 12. 3. Areštuoti žemės ūkio kooperatyvo „Didžiupis“ (įmonės kodas... 13. 4. Uždrausti žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“ vykdyti visas... 14. 5. Nustatyti žemės ūkio kooperatyvo „Didžiupis“ kreditorių... 15. 6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo... 16. 7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 17. 8. Žemės ūkio kooperatyvo „Didžiupis“ valdymo organams nustatyti 15... 18. 9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos žemės ūkio... 19. Apie iškeltą žemės ūkio kooperatyvui „Didžiupis“ bankroto bylą... 20. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 21. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...