Byla Ik-2954-561/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko atstovei advokatei Redai Kurlavičienei, atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei Jurgitai Miliauskaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui prie Vyriausybės (teisės perimtos iš Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Tarnyba) 2010 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 3K10/81 (b. l. 70–73) (toliau – ir Nutarimas) uždarajai akcinei bendrovei „Boslita“ ir Ko (toliau – ir Bendrovė, „Boslita“) už Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) 29 straipsnio 1 dalies 6–8 ir 11 punktų pažeidimą skyrė 10 000 litų baudą.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Boslita“ ir Ko skundu (b. l. 1–6) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Nutarimą. Su Nutarimu nesutiko, nes jis priimtas netinkamai išaiškinus ir taikius teisės normas, nepagrįstai nustačius teisės pažeidimo buvimo faktą, todėl yra neteisėtas, nepagrįstas ir naikintinas. Bendrovė nurodė, kad Tarnyba Nutarimu skyrė Bendrovei 10 000 litų baudą už tai, kad Bendrovė leidinyje „Balsas.lt savaitė“ ir žurnale „Verslo klasė“ pateikė draudžiamą alkoholinių gėrimų reklamą. Bendrovė nesutiko, jog putojančio vyno „BOSCA ANNIVERSARY“ reklama leidžia suprasti, kad šio gėrimo vartojimas žadina romantiką, svajingumą, jausmingumą, padeda užmegzti meilės ryšius, paaiškindama, kad: 1) reklamoje pateiktas užrašas „Jūsų romantiškam vakarui...“ suformuluotas taip, kad ne nuotraukoje pateiktas alkoholinis gėrimas suteikia vakarui romantiškumo, o jau ir taip romantiškas vakaras gali būti papildytas šiuo alkoholiniu gėrimu. Šiuo užrašu nėra perteikiama mintis, jog tik šis putojantis vynas yra vienintelė priemonė, galinti sukurti romantišką nuotaiką, todėl tokia reklama neturi AKĮ įtvirtintų alkoholinių gėrimų reklamos draudimų požymių, nes neskatina vartoti putojančio vyno, siekiant fizinės būklės pagerėjimo ar socialinės sėkmės, nepateikia jokios klaidinančios ar neteisingos informacijos; 2) Tarnyba nepagrįstai įžvelgia skatinimą vartoti alkoholinį gėrimą ne tik aukščiau minėtame užraše, bet ir šioje reklamoje pateiktoje vaizdinėje medžiagoje, t. y. vyro ir moters nuotraukoje. Tokia pozicija nėra pagrįsta, teisinga ir proporcinga, vertinant apskritai reklamos bei alkoholio reklamos formų draudimų, įtvirtintų AKĮ 29 straipsnyje, santykį. Tuo atveju, jeigu būtų laikomasi pozicijos, jog nenusivylusių ar nenusiminusių žmonių nuotrauka skatina vartoti alkoholį, tuomet bet koks teigiamas foninis reklamos vaizdas būtų draudžiamas AKĮ prasme. Tokiu atveju, būtų paneigta pačios reklamos esmė, kurios esminė funkcija ir yra skatinanti įsigyti ar vartoti alkoholio produktus; 3) Bendrovės reklaminėje medžiagoje vaizdinė medžiaga buvo naudojama tik siekiant sukurti teigiamą reklamos nuotaiką/foną, tačiau tai nėra dominuojantis reklamos elementas. Šioje reklaminėje medžiagoje dominuojantis reklamos elementas yra minėtas užrašas bei gėrimo „BOSCA ANNIVERSARY“ vaizdas, kurie reklamos adresatų yra labiausiai įsimenami bei į juos žurnalo skaitytojai labiausiai atkreipia dėmesį. Bendrovė nesutiko, kad putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklama, kurioje naudojamas užrašas „Itališkas Putojantis Malonumas“, leidžia suprasti, jog vartojant šį gėrimą galima išgyventi džiaugsmą, pasitenkinimą, smagumą, laimę, linksmumą, pritraukti priešingos lyties asmens dėmesį, užmegzti socialinius ryšius, paaiškindama, kad: 1) reklaminėje medžiagoje naudojamu užrašu „Putojantis Itališkas Malonumas“ tik atskleidžiamos šio gėrimo skonio savybės, t. y. putojantis, malonaus skonio, kas nepatenka į AKĮ 29 straipsnyje įtvirtintus bei Nutarime nurodytus ribojimus; 2) reklaminės medžiagos fone pateikta trijų žmonių nuotrauka negali būti vertinama kaip reklamos elementas, kuris skatina vartoti alkoholinius gėrimus dėl tų pačių anksčiau išdėstytoje pastraipoje pateiktų motyvų, nes ir šios reklamos vaizdine medžiaga buvo siekiama sukurti teigiamą reklamos nuotaiką / foną, tačiau tai nėra dominuojantis reklamos elementas.

6Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsiliepimu (b. l. 33–37) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti Nutarimą nepakeistą. Atsakovas nurodė, kad kritiškai vertintini Bendrovės teiginiai, jog reklama yra tik alkoholinių gėrimų pavadinimai, o vaizdai tik papildomi elementai, nes tokiu atveju Bendrovei būtų nelogiška pateikti visą vaizdinę medžiagą, specialiai kurtas nuotraukas, pakaktų tik alkoholinio gėrimo pavadinimo reklamoje. Pateiktos frazės ir vaizdinė medžiaga yra komercinė informacija arba reklama, nes skatina vartotojus pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus. Tokiu būdu formuojamas palankus alkoholinių gėrimų įvaizdis. Taigi, Tarnyba teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad šiose Bendrovės diskrecija išleistose reklamose esančia vaizdine ir žodine informacija siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimams, susijusiems su alkoholio produktų vartojimu. Niekas negali įrodyti pateiktos reklamos tikrumo, kad alkoholiniai gėrimai ir jų vartojimas žadina romantiką, svajingumą, jausmingumą, padeda užmegzti meilės ryšius, padeda išgyventi džiaugsmą, pasitenkinimą, smagumą, malonumą, linksmumą, laimę, taip pat, kad alkoholinių gėrimų vartojimas pritraukia priešingos lyties asmens dėmesį, padeda užmegzti socialinius ryšius. Tokios pateiktos frazės su jas iliustruojančiais vaizdais yra alkoholio reklama, kuri pateikia klaidinančią ir / ar neteisingą informaciją apie alkoholinius gėrimus, taip pažeidžiant AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punktą. Tokia informacija neatitinka teisingos reklamos reikalavimų. Tarnybos teigimu, atmestini subjektyviais kriterijais grindžiami Bendrovės skundo teiginiai, kuriais ji ginčija pateiktos alkoholio reklamos turinį ir tekstą, teigdama, kad Tarnyba per plačiai vertina pateiktą informaciją ir todėl nepagrįstai pateiktą žodinę ir vaizdinę informaciją vertina kaip alkoholio reklamą, pažeidžiančią teisės aktų reikalavimus. Vertinant, ar reklama pažeidžia tam tikrus AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus draudimus, atsižvelgiama ne į tai, kaip tą reklamą vertina konkretus asmuo ar reklamos skleidėjas, o į tai, kaip tą reklamą vertina vidutinis vartotojas ir kaip ji veikia tą vidutinį vartotoją. Aptariamose reklamose pateikta žodinė ir vaizdinė informacija apie asmens būseną vartojant įmonės platinamus alkoholinius gėrimus ir tokia būsena vidutiniam vartotojui asocijuojasi su geresne savijauta, teigiamomis emocijomis, sėkmingu bendravimu, socialine integracija, kas jį skatina įsigyti šiuos alkoholinius gėrimus, t. y. vartotojo suvokiama kaip priemonė atitinkamai būsenai pasiekti, todėl pripažintina, kad informacija apie alkoholinius gėrimus yra siejama su psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu, stimuliuojančiomis savybėmis ir socialine sėkme. Padarytą pažeidimą, Tarnybos teigimu, įrodo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-613/2004, kurioje teismas pastebėjo, jog esminis reklamos požymis yra siekimas daryti kitiems asmenims poveikį, jiems renkantis ar įsigyjant tam tikrus produktus, skatinti juos elgtis tam tikru būdu.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimu (b. l. 84–90) pareiškėjo skundą atmetė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad leidinyje „Balsas.lt savaitė“ ir žurnale „Verslo klasė“ Bendrovės užsakymu išspausdinta dviejų alkoholinių gėrimų – putojančio vyno „BOSCA ANNIVERSARY“ ir „VERDI SPUMANTE“ reklaminė medžiaga yra alkoholio reklama AKĮ 2 straipsnio 4 dalies prasme. Bendrovė neginčija, kad reklaminės medžiagos pateikimo tikslas – reklamuoti Bendrovės gaminamus produktus – putojantį vyną „BOSCA ANNIVERSARY“ ir „VERDI SPUMANTE“. Šalių pozicijos skiriasi dėl reklamoje pateiktos vaizdinės ir žodinės informacijos interpretacijos, jos vertinimo.

9Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Tarnybos Nutarime apie putojančio vyno „BOSCA ANNIVERSARY“ reklamą išsakytus teiginius ir juos pagrindžiančius argumentus, padarė išvadą, jog Tarnyba šią reklamą interpretavo pernelyg plačiai ir subjektyviai, be pagrindo neatsižvelgdama į Bendrovės pateiktus paaiškinimus ir reklamos žodinės bei vaizdinės informacijos vertinimą. Teismas, išsamiai išanalizavęs su byla susijusį teisinį reguliavimą bei teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose, padarė išvadą, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad Bendrovės pateikta „BOSCA ANNIVERSARY“ reklama (vaizdinės ir žodinės informacijos visuma ar išskirtinai vaizdas, frazė „Jūsų romantiškam vakarui...“ ar kuris nors žodis atskirai) vienareikšmiškai leidžia suprasti, kad šio gėrimo vartojimas žadina romantiką, svajingumą, jausmingumą, padeda užmegzti meilės ryšius, nes pateiktoje reklamoje nėra kokiu nors būdu išreikšta pozicija, jog tik vartojant putojantį vyną „BOSCA ANNIVERSARY“ vakaras gali tapti romanišku ar tai, kad be jo vakaras bus neįdomus, neromantiškas, nejausmingas, neužsimegs meilės ryšiai. Šiuo aspektu pažymėtina, kad reklamoje pateikta žodinė informacija „Jūsų romantiškam vakarui...“ eilinio vartotojo turėtų būti suprantama kaip pateikiama viena iš galimybių numatytam romantiškam vakarui pasirinkti putojantį vyną „BOSCA ANNIVERSARY“, t. y. reklamoje nusakomas laikas kada, kokiai progai esant šis gėrimas labiausiai tinkamas vartoti. Reklamoje pateikiamas dviejų apsikabinusių, besišypsančių vyro ir moters atvaizdas nei pats savaime, nei vertinant jį kontekste su žodine informacija, nesuteikia pagrindo konstatuoti šioje reklamoje esant AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6, 7, 8 ir 11 punktų pažeidimus, nes alkoholio reklamos, kaip ir bet kokios kitos reklamos tikslas yra skatinti įsigyti ar vartoti alkoholio produktus, todėl savaime suprantama, kad asmuo, reklamuojantis savo gaminamą ar platinamą produktą, nereklamuos jo negatyvia, blogąja prasme. Esant išdėstytoms aplinkybėms, akivaizdu, kad pats savaime besišypsančių, apsikabinusių dviejų žmonių (vyro ir moters) atvaizdas alkoholio reklamoje nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad tokia reklama formuoja palankų alkoholio įvaizdį, tiesiogiai ar netiesiogiai skatina vartoti alkoholį ir pažeidžia AKĮ 29 straipsnio 1 d. 6, 7, 8 ir 11 punktus, nes sieja alkoholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu, su stimuliuojančiomis savybėmis, su socialine sėkme ir pateikia neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus, todėl dalyje dėl putojančio vyno „BOSCA ANNIVERSARY“ reklamos vertinimo, Tarnybos Nutarimas laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu.

10Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Nutarimo dalį, kurioje nurodyti putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamos pažeidimai, sutiko su Tarnybos išvada, kad ši reklama sieja alkoholio vartojimą su kai kuria veikla ar savybėmis, nurodytomis AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje, todėl laikytina draudžiama alkoholio reklama. Teismų praktikoje yra konstatuota, kad, nustatant reklamos faktą, nebūtina nustatyti tiesioginį priežastinį ryšį tarp alkoholinio gėrimo vartojimo ir konkretaus jo sukelto poveikio, užtenka, kad informacija apie alkoholinį gėrimą būtų pateikta tokia forma, kad potencialaus pirkėjo ar vartotojo sąmonėje susiformuotų kodas „alkoholis – fizinė, psichinė sveikata, išeitis, stimulas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/1999). Tarnyba Nutarime nurodė, kad putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklama, kurioje vaizduojama dviejų vyrų, bučiuojančių besišypsančią merginą, nuotrauka ir kurioje užrašyta „VERDI SPUMANTE“, o po šiuo užrašu pateikiama frazė: „Itališkas Putojantis Malonumas“ leidžia suprasti, kad vartojant šį gėrimą galima išgyventi džiaugsmą, pasitenkinimą, smagumą. Teismas, įvertinęs šios reklamos vaizdinės ir žodinės informacijos visumą, padarė išvadą, kad putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamoje pateikta frazė: „Itališkas Putojantis Malonumas“ dėl joje pavartoto žodžio „Malonumas“ priskirtina asociatyvių teiginių rūšiai, t. y., kai šio žodžio reikšmė yra aktualizuojama, asociacijų forma iškyla su ja siejamos teigiamų emocijų lydimos būsenos, o būtent tokia reklama yra draudžiama alkoholio reklama AKĮ prasme. Šiuo aspektu teismas pažymi, kad žodis „Malonumas“ Lietuvių kalbos žodyne aiškinamas kaip „malonus jausmas, pasitenkinimą sukeliantis išgyvenimas“, todėl akivaizdu, kad paprastam vartotojui, matančiam aptariamą „VERDI SPUMANTE“ reklamą su joje pavaizduotu šio vyno buteliu ir šalia esančiu užrašu: „Itališkas Putojantis Malonumas“, šio vyno vartojimas asocijuojasi su malonumu, pasitenkinimą sukeliančiu potyriu, geresne savijauta, teigiamomis emocijomis, kas jį skatina įsigyti šį alkoholinį gėrimą. Todėl tokia reklama sieja alkoholio vartojimą su stimuliuojančiomis savybėmis, psichinės veiklos pagerėjimu ir pripažintina, kad ji laikytina draudžiama alkoholio reklama 29 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktų pagrindu. Pripažintina ir tai, kad šioje reklamoje teikiama informacija apie šio alkoholinio gėrimo teigiamą poveikį žmogaus savijautai, kas savo ruožtu neatitinka teisingos reklamos reikalavimų, todėl Tarnyba pagrįstai pripažino, kad šioje reklamoje pateikiama neteisinga ir (ar) klaidinanti informacija (AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punktas). Administracinių teismų praktikoje (administracinė byla Nr. A502-1062/2009) pripažįstama, kad, vertinant reklamos teksto visumą, dėl vienos neteisėtos frazės visa reklama pripažįstama pažeidžiančia įstatymo ribojimus. Todėl šiuo atveju Tarnyba pagrįstai Bendrovės užsakytoje putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamoje pateiktą informaciją pripažino alkoholio reklama, pažeidžiančia AKĮ nuostatas. Frazė „Itališkas Putojantis Malonumas“ siejasi ne su gėrimo skonio savybėmis, o su malonumu, geriant itališką putojantį vyną. Pastebėtina, jog jei reklamoje būtų buvę siekiama nurodyti putojančio vyno skonio savybes, žodis „Malonumas“, tikėtina, būtų buvęs pakeistas žodžių junginiu „malonaus skonio“. Iš to, kas išdėstyta, akivaizdu, jog aplinkybė, kad dalis teksto patvirtina gėrimo kilmę (itališkas), jo skonio savybes ir gamybos būdą (putojantis) yra teisingas, nepaneigia bendro užrašo reklaminės paskirties. Pateiktas tekstas turi būti vertinamas, neišskiriant, kuri informacija leistina, o kuri turi draudžiamą alkoholio reklamą apibūdinančių požymių, nes visuma teksto bendrai formuoja atitinkamą teigiamą alkoholinio gėrimo įvaizdį ir tai sukelia tam tikras emocijas, kurios skatina vartoti alkoholinį gėrimą.

11Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad AKĮ 34 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad už AKĮ 29 straipsnio reikalavimų nesilaikymą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai bei atstovybės baudžiami nuo dešimties tūkstančių litų iki penkiasdešimties tūkstančių litų bauda, už kiekvieną to paties reikalavimo pakartotinį pažeidimą, padarytą per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo penkiasdešimties tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų bauda. Bendrovei buvo skirta 10 000 litų dydžio bauda už abiejų reklamų pažeidimus. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Nutarimo dalis dėl putojančio vyno „BOSCA ANNIVERSARY“ reklamos pripažinimo draudžiama alkoholio reklama teismo pripažintina nepagrįsta, o Nutarimo dalis dėl putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamos pripažinimo draudžiama alkoholio reklama teismo pripažintina pagrįsta, kad ir už vieną Tarnybos nustatytą alkoholio reklamos pažeidimą, t. y. putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamos pripažinimą draudžiama alkoholio reklama, yra numatyta sankcija nuo 10 000 litų iki 50 000 litų dydžio bauda. Nutarimu Bendrovei skirta minimali sankcijoje numatyta 10 000 litų dydžio bauda, kuriai nėra pagrindo panaikinti ar sumažinti.

12III.

13Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Boslita“ ir Ko apeliaciniu skundu (b. l. 95–99) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir tenkinti pareiškėjo skundą, pateiktą pirmosios instancijos teismui. Pareiškėjas, be argumentų, nurodytų skunde pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad nei vizualinis reklamos apipavidalinimas, nei frazė „Itališkas Putojantis Malonumas“ niekaip nenusako, kokia psichinė būklė yra nevartojant (nevartojus) reklamuojamo alkoholinio gėrimo, ir kartu jokiu būdu nenurodo, kokia tampa asmens psichinė būklė, kai šis alkoholinis gėrimas vartojamas. Akivaizdu, kad itališkas ir putojantis gali būti pats gėrimas, tačiau tikrai ne asmens psichinė būklė, emocija, nuotaika. Vadinasi šiuo atveju buvo akcentuojamos tik skonio, juslinės paties gėrimo savybės, t. y. buvo apibūdintas pats gėrimas. Frazę Itališkas Putojantis Malonumas“ neturi jokio ryšio su sveikatos būklės nusakymu, su įtaka alkoholį vartojančio asmens sveikatai, negiria gėrimo kaip sveiko, padedančio nuo vienokių ar kitokių negalavimų. „VERDI SPUMANTE“ reklama „Itališkas Putojantis Malonumas“ yra visiškai neutrali asmens sveikatos atžvilgiu, neatspindi žmogaus savijautos ir nuotaikos, o tik nusako paties reklamuojamo gėrimo savybes. Pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis prieštarauja motyvuojamajai, nes buvo dalis Nutarimo pripažinta nepagrįstu, tačiau tai neatsispindi rezoliucinėje dalyje. Teismui pripažinus dalį Nutarimo nepagrįstu, turėjo būti ir sumažinta skirta bauda.

14Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 108–113) prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ draudžiamos reklamos palikti galioti, o dalį dėl alkoholinio gėrimo „BOSCA ANNIVERSARY“ reklamos pakeisti, pripažįstant reklamą draudžiama. Atsakovas, be argumentų, nurodytų atsiliepime pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde, kaip ir skunde, inkriminuoja daugiau pažeidimų nei Tarnyba yra nustačiusi Nutarimu ir pateikia neva į tuos pažeidimus argumentus, kurie nėra susiję su šia byla, siekdamas suklaidinti teismą. Tarnyba alkoholinio gėrimo „VERDI SPUMANTE“ reklamoje nustatė AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6–8 ir 11 punktų pažeidimus, o ne draudžiamą reklamą, siejančią gėrimų vartojimą papildomai dar su raminančiomis ir gydomosiomis savybėmis, kaip teigia pareiškėjas. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino alkoholinio gėrimo „BOSCA ANNIVERSARY“ reklamą, kaip neva nepažeidžiančią AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6–8 ir 11 punktų. Abi pareiškėjo reklamos yra panašios ir negalimas toks skirtingas jų vertinimas. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada dėl alkoholinio gėrimo „BOSCA ANNIVERSARY“ reklamos neatitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos. Frazė apie romantišką vakarą žadina romantiką, svajingumą, jausmingumą. Tačiau niekas negali įrodyti, kad būtent šis putojantis vynas sukelia romantiką, taip pat asocijuojasi su teigiamomis emocijomis. Reklamos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad reklama turi būti teisinga. Visuotinai žinoma, kad alkoholio vartojimas gali pakenkti žmonių sveikatai. Minėta reklama, siejanti alkoholinių gėrimų vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu, su stimuliuojančiomis savybėmis, socialine sėkme, yra neteisinga ir klaidinanti AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto prasme. Pareiškėjas dėl pažeidimo nesigaili, pažeidimų nepripažįsta, sankcijos sumažinimo siekia tik dėl savo komercinių interesų, tačiau jis turėtų būti socialiai atsakingas ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Argumentai dėl ekonominės sankcijos sumažinimo yra atmestini.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo alkoholio reklamos teisinių santykių srityje. Pareiškėjas ginčija Tarnybos 2010 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 3K10/81 jam už Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 6–8 ir 11 punktų pažeidimą skirtą 10 000 litų baudą. Nutarimu pareiškėjui bauda buvo skirta už dvi alkoholio reklamas: putojančio vyno „BOSCA ANNIVERSAY“ reklamą (pavaizduota retušuota meiliai besišypsančių, apsikabinusių vyro ir moters nuotrauka bei nurodoma žodinė informacija „BOSCA ANNIVERSAY“ Jūsų romantiškam vakarui...) (b. l. 13) bei putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamą (pavaizduota retušuota dviejų vyrų, bučiuojančių besišypsančią moterį, nuotrauka bei nurodoma žodinė informacija VERDI SPUMANTE“ Itališkas Putojantis Malonumas) (b. l. 14). Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjo pateikta „BOSCA ANNIVERSAY“ reklama pažeidžia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6–8 ir 11 punktus. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo pirmosios instancijos teismo vertinimu, byloje yra pateiktas tik pareiškėjo apeliacinis skundas, kuriuo nėra prašoma iš naujo vertinti putojančio vyno „BOSCA ANNIVERSAY“ reklamą (b. l. 95–99), o atsakovas apeliacinio skundo šiuo klausimu nepateikė. Iš Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 straipsnio 2 dalies 7 punkto, 82 straipsnio 7 dalies, 72 straipsnio, 86 straipsnio 3 dalies analizės teigtina, jog administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos. Nagrinėjimo apimtis apsprendžiama pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius. Priešingu atveju būtų pažeistos ginčo šalių teisių ir pareigų vienovės principas, procesinių staigmenų negalimumo principas, kiltų pagrįstos abejonės dėl teismo nešališkumo, jo socialinės paskirties (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimą, priimtą administracinėje byloje Nr. A556-217/2007). Todėl teisėjų kolegija ex officio neanalizuoja putojančio vyno „BOSCA ANNIVERSAY“ reklamos, nes šiuo aspektu nėra pateikto reikalavimo apeliacinės instancijos teismui, o akivaizdžios vertinimo klaidos pirmosios instancijos teismas nepadarė. Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija vertina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą tik dėl putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamos. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas apeliaciniu skundu kvestionuoja tiek paties pažeidimo faktą, tiek skirtos ekonominės sankcijos dydį dėl putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“, todėl vertinami abu nurodyti aspektai.

19Dėl putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamos vertinimo AKĮ atžvilgiu pažymėtina, kad Nutarimu (b. l. 70–73) Tarnyba konstatavo AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6–8 ir 11 punktų pažeidimą. AKĮ 2 straipsnio 4 dalyje pateiktas alkoholio reklamos apibrėžimas – tai bet kuria forma ir bet kuriomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, skatinanti įsigyti ar vartoti alkoholio produktus. Ginčo, kad byloje vertinama putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklama yra reklama AKĮ prasme, nėra. Klausimas kyla dėl šios reklamos leistinumo pagal AKĮ. Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų alkoholio reklama, siejanti alkoholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu (AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punktas), siejanti alkoholio vartojimą su stimuliuojančiomis, raminančiomis ir kitomis gydomosiomis savybėmis (AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 7 punktas), siejanti alkoholio vartojimą su socialine sėkme, padidintu seksualiniu aktyvumu (AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 8 punktas) ir pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus (AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punktas). Teisėjų kolegija pažymi, kad AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų draudimų alkoholio reklamos pažeidimu laikytinas aiškus asmens bent vieno iš AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų draudimų nesilaikymas. AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas absoliutų reklamos, kuri sietina su šioje normoje nurodyta veikla ar savybėmis, draudimas. Tačiau tai nereiškia visiško alkoholio reklamos draudimo – draudžiama tik atitinkamų formų, išvardintų AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje, reklama. Nustatant, ar buvo pažeistos AKĮ 29 straipsnio 1 dalies nuostatos, kiekvienas konkretus atvejis turi būti vertinamas individualiai. Be to, pabrėžtina, kad, vertinant reklamą, yra svarbus jos vertinimas vidutinio vartotojo požiūriu, todėl turi būti analizuojama, kokias asociacijas ji jam sukeltų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-2198/2011).

20Nagrinėjamoje byloje, vertinant putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamą, pažymėtina, kad Tarnyba iš esmės nepagrindė, kaip minėta reklama pažeidė AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 dalis, t. y. neaišku, kokiu pagrindu konstatuota, jog putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ sieja alkoholio vartojimą su stimuliuojančiomis, raminančiomis ir kitomis gydomosiomis savybėmis bei su socialine sėkme, padidintu seksualiniu aktyvumu. Toks minėtos reklamos vertinimas yra subjektyvus ir nepagrįstas išsamiai ir visapusiškai atlikta analize. Kokiu būdu du vyrai, bučiuojantys besišypsančią moterį, simbolizuoja stimuliuojančias, raminančias ar kitas gydomąsias savybes bei socialinę sėkmę, padidintą seksualinį aktyvumą, neaišku. Tas pats pasakytina ir dėl reklamoje pateikiamos tekstinės informacijos Itališkas Putojantis Malonumas. Tarnybai (šiuo metu – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui prie Vyriausybės) yra keliami inter alia Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai, todėl kiekvienas individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Tokia minėta teisine nuostata pagrįsta analizė Tarnybos Nutarimu iš esmės nebuvo atlikta, Nutarimu buvo tik konstatuotas atitinkamų teisės normų pažeidimo faktas, o Tarnybos padarytos išvados yra subjektyvios ir pakankamai abstrakčios, stokojančios konkretumo bei tikslumo, kas iš esmės prieštarauja teisinio saugumo principui bei teisės stabilumo idėjai. Taip pat nepagrįstas yra AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimo konstatavimo faktas, nes Tarnyba nenurodė, kaip pasireiškė neteisingos ir (ar) klaidinančios informacijos apie alkoholinius gėrimus pateikimo faktas. Vien tai, kad putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamoje yra žodis Malonumas savaime nereiškia, jog juo yra prieštaraujama visuotinai priimtam supratimui, kad alkoholis daro žalą žmogaus ir visuomenės sveikatai bei įvairiems visuomenės socialiniams rodikliams. Tarnyba neįrodė, kad kuris nors putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamoje pateikiamas vaizdinis ar tekstinis simbolis ar ženklas yra neteisingas ir (ar) klaidingas.

21Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad esminis klausimas šioje byloje dėl putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamos atitikties AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyto ribojimo (draudžiama visų formų alkoholio reklama, siejanti alkoholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu) aspektu yra tekstinėje informacijoje pateikiamo žodžio Malonumas, jo ryšyje su malonumą iliustruojančia besišypsančios moters išraišką, putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ butelio bei užrašo „VERDI SPUMANTE“ kontekste. Teisėjų kolegija šiuo apsektu sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad frazė Itališkas Putojantis Malonumas siejasi ne su konkretaus gėrimo skonio savybėmis, o su malonumu (tam tikru teigiamu pojūčiu), geriant itališką putojantį vyną, pateikiamą konkrečioje reklamoje. Jei reklamoje būtų buvę siekiama nurodyti putojančio vyno skonio savybes, žodis Malonumas, tikėtina, būtų buvęs pakeistas žodžių junginiu malonaus skonio ar pan. Putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamoje pateikta frazė Itališkas Putojantis Malonumas dėl joje pavartoto žodžio Malonumas priskirtina asociatyvių teiginių rūšiai, t. y., kai šio žodžio reikšmė yra aktualizuojama, asociacijų forma iškyla su ja siejamos teigiamų emocijų lydimos būsenos, o būtent tokia reklama yra draudžiama alkoholio reklama AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyto draudimo reklama sieti alkoholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu prasme.

22Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje esančių pavyzdžių, kai žodis malonumas yra vartojamas kaip paaiškinimas kitų žodžių (žodžių junginių), priskirtų prie draudžiamų AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punktu (žr. pvz., žodis mėgautis yra paaiškintas kaip naudotis malonumais, smagintis, gėrėtis, o jo vartojimas žodžių junginyje su žodžiu atsakingai pripažintas kaip pažeidžiantis AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punktą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1091/2009), taip pat kaip AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 straipsnio pažeidimas buvo konstatuotas ir frazių „Degtinę rekomenduojama gerti (atšaldytą – tai paskutinis, bet svarbus akcentas) ... norint patirti didžiausią malonumą, ragaujant degtinę PREMIUM GERA“, „Kad pajustumėte tikrąjį brendžio (skonį žavesį ir) ragavimo malonumą, (skirkite jam laiko)“, kuriose esminiu su psichinės veiklos pagerėjimu siejamu elementu buvo būtent žodis malonumas, atžvilgiu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-663/2010). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamos atžvilgiu buvo pagrįstai konstatuotas AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punkto pažeidimas.

23Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjui skirtos ekonominės sankcijos dydį, pažymi, kad šiuo aspektu yra sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog dėl nurodyto AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punkto pažeidimo AKĮ 34 straipsnio 6 dalyje yra numatyta sankcija nuo 10 000 litų iki 50 000 litų dydžio bauda. Pareiškėjui Nutarimu yra skirta minimali sankcijoje numatyta 10 000 litų dydžio bauda, atsižvelgta į lengvinančias bylos aplinkybes, tai, kad pažeidimas padarytas pirmą kartą, pareiškėjas nekliudė tyrimui, pažeidimus pašalino, ėmėsi priemonių pažeidimams ateityje išvengti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė įrodymų, leidžiančių spręsti, kad minimali AKĮ 34 straipsnio 6 dalyje numatyta ekonominė sankcija yra neproporcingai didelė pareiškėjui, neatitinka pažeidimo masto ar yra aiškiai neprotinga, todėl nėra pagrindo panaikinti ar sumažinti Nutarimu pareiškėjui paskirtą 10 000 litų dydžio baudą.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėjo apeliacinis skundas yra atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas yra paliktinas nepakeistu, iš dalies pakeičiant motyvus dėl putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamos kvalifikavimo AKĮ 29 straipsnio 1 dalies pagrindų atžvilgiu.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko apeliacinį skundą atmesti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Boslita“ ir Ko skundu (b. l.... 6. Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 2 d.... 9. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Tarnybos Nutarime apie putojančio... 10. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Nutarimo dalį, kurioje nurodyti... 11. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad AKĮ 34 straipsnio 6 dalyje... 12. III.... 13. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Boslita“ ir Ko apeliaciniu... 14. Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo alkoholio reklamos teisinių santykių... 19. Dėl putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“ reklamos vertinimo AKĮ atžvilgiu... 20. Nagrinėjamoje byloje, vertinant putojančio vyno „VERDI SPUMANTE“... 21. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad... 22. Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia ir Lietuvos vyriausiojo administracinio... 23. Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjui skirtos ekonominės sankcijos... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėjo... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko apeliacinį... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą... 28. Nutartis neskundžiama....