Byla 2-527-278/2011
Dėl leidimo vykdyti konservavimo darbus

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo LR Susisiekimo ministerijos prašymą dėl leidimo vykdyti konservavimo darbus ir,

Nustatė

2Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (likviduotos Panevėžio apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų perėmėja) nurodė, kad Lietuvos Apeliacinis teismas 2010-12-02 nutartimi panaikino Panevėžio apygardos teismo 2010-08-11 nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, klausimą išsprendė iš esmės ir sustabdė 2010-03-31 rangos (darbų pirkimo) sutarties vykdymą. Nurodo, kad Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 9 p. nuostatos numato, jog sustabdžius statybos darbus, kuriems pirkti taikomas LR Viešųjų pirkimų įstatymas, nepaisant sustabdymo priežasčių, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustatyta tvarka privalo organizuoti statomo statinio konservavimo darbus. Minėtų darbų tvarką ir atvejus reglamentuoja Statinio techninis reglamentas, kurio 5 p. nurodoma, jog kitais negu jame nurodyta atvejais, statinių statybos sustabdymo atvejais statinio konstrukcijų konservavimo darbai neprivalomi, tačiau statytojas privalo organizuoti darbus, užtikrinančius žmonių saugą statybvietėje, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės iki Statybos darbų atnaujinimo, užtikrinti statybvietės aptvėrimą, iškasų užpylimą ar aptvėrimą, šulinių uždengimą, imtis kitų saugos priemonių bei apsaugoti jau atliktų pagal rangos sutartį rezultatus nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio. Nurodo, kad sustabdžius darbus pagal 2010-03-31 rangos sutartį, būtina atlikti minimalios apimties statinio konservavimo darbus - užkonservuoti Panevėžio siaurojo geležinkelio depo pastatą ir automobilių stovėjimo aikštelę, užsandarinti langų ertmes, įrengti ir apskardinti vėjalentes, išlyginti gruntą, užpilti duobes; užkonservuoti Panevėžio siaurojo geležinkelio stotyje naujai statomą ekspozicinę stoginę ir automobilių stovėjimo aikštelę, užkonservuoti pamatus, išlyginti gruntą, užpilti duobes; užkonservuoti Panevėžio siaurojo geležinkelio stoties budėtojo pastatą - apkalti sienas projekte numatytomis apdailos medžiagomis, užsandarinti stogą; sutvarkyti Raguvėlės siaurojo geležinkelio stoties aplinką - užpilti žvyro tose vietose, kur nesudėtos apdailos plytelės; sutvarkyti Surdegio siaurojo geležinkelio stoties aplinką – sulyginti iškastas trasas. Be to, nurodo, kad sustabdžius rangos sutartį liko nebaigti Lietuvos Respublikos kultūros paminklo G10K3P Siaurojo geležinkelio ruožo Panevėžys-Anykščiai-Rubikiai 2 km+1p kelio atkarpos geležinkelio viaduko 6-10K56 tvarkomieji statybos darbai, kuriuos būtina atlikti, nes liko atidengtos laikančios konstrukcijos, neįrengta hidroizoliacija, nesutvirtinti pylimo kraštai, nestabilus viadukas, po kuriuo yra įrengtas dviračių takas, automobilių krašto kelias ir plačiojo geležinkelio kelias. Teigia jog šiems darbams atlikti reikalinga apie 400 000 Lt. Darbams atlikti būtina parengti statinio konservavimo darbų projektą, o jo parengimui ir statybos darbams pirkti būtų organizuojamos pirkimo procedūros pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, kas galimai užtruktų keletą mėnesių. Teigia, kad VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ negali tinkamai vykdyti traukinių eismo iš Panevėžio geležinkelio stoties bei geležinkelio riedmenų remonto bazės. Dėl nebaigto viaduko nėra galimybės geležinkelio riedmenis grąžinti į postovio vietą ir tai kenkia istoriniams riedmenims. Mano esant tikslinga baigti Surdegio geležinkelio stoties priešgaisrinių rezervuarų įrengimo darbus, nes konservavimo darbų kaštai būtų didesni nei priešgaisrinių rezervuarų įrengimo pabaigimo darbai, kuriems įrengti iškastos pamatų duobės, o UAB „Pireka“ yra įsigijusi talpyklas. Teigia, jog minėtus darbus turėtų atlikti UAB „Pireka“, kuri pagal rangos sutartį jau yra atlikusi eilę darbų. Prašo leisti atlikti minimalius konservavimo darbus, leisti baigti Lietuvos Respublikos kultūros paminklo G10K3P Siaurojo geležinkelio ruožo Panevėžys - Anykščiai - Rubikiai 2 km+1p kelio atkarpos geležinkelio viaduko 6-10K56 tvarkomuosius statybos darbus ir priešgaisrinių rezervuarų įrengimo darbus pagal rangos sutarties sąlygas. Nurodo, jog rengiant atskirą konservavimo darbų projektą iš naujo ir perkant statybos darbus būtų patirta didesnių nuostolių.

3Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašymą siūlo atmesti. Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismas 2010-12-03 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-932-544-10 Rangos sutartį pripažino negaliojančia, o atsakovą - apskrities teisių ir pareigų perėmėją LR susisiekimo ministeriją įpareigojo vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais toliau vykdyti jos kompetencijai priskirtas funkcijas ir pareigas, numatytas VPĮ 7 str., 16 str. 3 d., 39 str.. Teigia, jog dauguma ministerijos prašyme išvardintų darbų negali būti priskirti būtiniems atlikti minimaliems konservavimo darbams. Be to, nurodo, kad statybų vietoje vizualiai matyti, jog depo pastato langų ertmės užsandarintos, dalis teritorijos Panevėžio siaurojo geležinkelio stotyje aptverta, o nesant ekspertų išvados, jog duobių iškasimas kelia grėsmę, preziumuotina, kad vykdant darbus buvo išlaikyti darbų saugos reikalavimai. Teigia, kad pagal statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai", patvirtintą LR Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211, 5 priedo „Statinio konservavimo tvarkos aprašas'' 2 p.: statinio konservavimo darbai atliekami, jei yra numatoma ilgesnė nei 3 mėn. statybos sustabdymo trukmė. Mano, jog LR Susisiekimo ministerijai skubiai ir teisėtai vykdant tolimesnes pirkimo procedūras ir išrinkus tinkamai rangovą, pastarasis galėtų tęsti pradėtus darbus nepraėjus 3 mėnesių laikotarpiui. Nurodo, jog prašymas leisti atlikti nurodytus minimalius konservavimo darbus bei pabaigti statybos objekto tvarkomuosius statybos darbus, yra akivaizdus siekimas toliau vykdyti Rangos sutartį, kuri teismo pripažinta negaliojanti, o Rangos sutarties vykdymas sustabdytas. Teigia jog konservavimo darbų projektui parengti ir statybos darbams pirkti būtina organizuoti pirkimo procedūras pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, o neatlikus pirkimo procedūrų ir toliau leidžiant UAB „Pireka" vykdyti darbus pagal negaliojančią sutartį, būtų pažeidinėjos VPĮ nuostatos, teismo sprendimai, nepagrįstai naudojamos lėšos.

4AB „Panevėžio Statybos trestas“ nurodo, jog prašymas yra neteisėtas ir atmestinas, nes statinių statybos sustabdymo atvejais statinio konstrukcijų konservavimo darbai nėra privalomi, todėl mano, kad LR Susisiekimo ministerija siekia atlikti ne konservavimo darbus, o toliau tęsti darbus pagal negaliojančią sutartį. Teigia, jog vadovaujantis Statinio konservavimo tvarkos aprašu būtina parengti statinio konservavimo darbų projektą, kuriame būtų numatytos priemonės, skirtos statinio konstrukcijoms, inžinerinėms sistemoms, inžineriniams tinklams bei įrenginiams nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio apsaugoti, o konservavimo darbų projektui parengti ir statybos darbams pirkti yra būtina organizuoti pirkimo procedūras pagal VPĮ. Nurodo, jog neatlikus projektavimo darbų nėra aišku ar nurodytiems darbams atlikti yra būtinas konservavimas, kokia jų apimtis ir kaina, o neatlikus pirkimo procedūrų ir toliau leidžiant UAB „Pireka" vykdyti darbus, bus neracionaliai ir neteisėtai panaudotos lėšos, nes kiti rangovai gali žymiai pigiau atlikti nurodytus darbus, be to, ir toliau būtų pažeidinėjamos įstatymo nuostatos. Nurodo, kad apžiūrėjus Panevėžio siaurojo geležinkelio depo pastatą matyti, jog langų ertmės yra užsandarintos, depo pastato stogas uždengtas, todėl stogo konstrukcijoms joks atmosferos poveikis nėra daromas, įrengti ir apskardinti vėjelentes nėra būtina. Teigia, kad prie depo pastato nepastebėta jokių duobių, kurias reikėtų užpilti, o aikštelė yra aptverta. Nurodo, jog užkonservuoti Panevėžio siaurojo geležinkelio stotyje naujai statomos ekspozicinės stoginės ir automobilių stovėjimo aikštelės, taip pat nėra pagrindo, nes pamatus atlikus pagal projektą ir įkasus tinkamame gylyje, joks atmosferos poveikis jiems negali būti daromas, duobių automobilių aikštelėje nepastebėta, ji aptverta, todėl papildomai atlikti konservavimo darbus nereikia. Teigia, jog nuvykus prie Panevėžio siaurojo geležinkelio stoties budėto pastato pastebėta, kad pastato langai yra užsandarinti, stogas uždengtas, o pats pastatas apkaltas lentutėmis, todėl visi prašomi konservavimo darbai yra atlikti ir neaišku ką dar reikėtų atlikti, siekiant apsaugoti pastatą nuo atmosferos poveikio. Mano, jog žvyro užpylimas vietose, kur nesudėtos apdailos plytelės Raguvėlės siaurojo geležinkelio stoties aplinkoje yra tolimesnių darbų vykdymas. Nurodo, kad prie Panevėžio siaurojo geležinkelio stoties jokių duobių nėra, todėl kyla pagrįstos abejonės ar prie Surdegio siaurojo geležinkelio stoties yra kokios nors duobės, nes atliekant trasų paklojimo darbus yra lygiagrečiai atliekamas iš karto ir jų užpylimas. Be to, LR Susisiekimo ministerijai prašant leisti sutvarkyti aplinką, yra akivaizdu, kad tranšėjos yra užpiltos, todėl joks poveikis nei žmonių saugai, nei aplinkosaugai nedaromas. Teigia, jog siaurojo geležinkelio ruože Panevėžys-Anykščiai-Rubikiai prašoma leisti atlikti ne konservavimo darbus, o tolimesnius tvarkomuosius statybos darbus. Nurodo, jog teiginiai kad VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" negali tinkamai vykdyti traukinių eismo, nes nėra galimybės geležinkelio kelių priežiūros mašinoms išvykti iš Panevėžio stoties, yra nepagrįsti, nes visiškai yra neaišku, kaip geležinkelio kelių mašinos negali išvykti iš Panevėžio stoties, kai keliai yra tvarkingi, o internete yra skelbiami reguliarūs traukinių, tame tarpe ir siauruko, maršrutai. Teigia, jog priešgaisrinius rezervuarus gali pateikti bet kuris rangovas ir už mažesnę kainą, be to, tokių darbų konservavimas yra įmanomas atliekant aptvėrimo darbus, todėl atliekant tokių darbų vykdymą (duobių iškasimą) rangovas privalėjo aptverti statybos aikštelę. Mano, jog visi prašomi leisti vykdyti konservavimo darbai yra atlikti ir teismui teikia iš dalies tai patvirtinančias foto nuotraukas.

5UAB „Pireka" siūlo tenkinti LR Susisiekimo ministerijos prašymą bei įpareigoti ministeriją tiksliai nurodyti konservavimo darbų finansavimo šaltinį ir tvarką. Nurodo, kad siekiant tinkamai atlikti Panevėžio siaurojo geležinkelio stoties budėtojo pastato konservavimo darbus ir įgyvendinti konservavimo tikslus, būtina taip pat įdėti šio pastato langus ir duris, t.y. tinkamai sutvarkyti pastato išorę, kas įgalintų apsaugoti atliktus darbus nuo neigiamo klimato poveikio. Be to, nurodo, kad į konservavimo darbų sąrašą būtina įtraukti ir Panevėžio depo teritorijos, keleivių perono ir teritorijos šalia stoginės lauko apšvietimo darbus, tuo užtikrinant žmonių saugumą tamsiu paros metu ir apsaugant paklotus kabelius nuo vagysčių. Teigia, kad lauko apšvietimo darbai būtini ir Surdegio bei Troškūnų geležinkelio stočių teritorijose. Be to, nurodo esant tikslinga užbaigti ir šių geležinkelio stočių bei depo vidaus apšvietimo darbus, nes projekte numatyti vidaus šviestuvai ir sietynai yra suderinti su paveldosauga, nupirkti ir yra objekte.

6Prašymas atmestinas.

7Byloje nustatyta, kad Panevėžio apskrities viršininko administracija 2009-10-21 paskelbė apie supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomą projekto „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra 2009-2011 metai“ įgyvendinimo darbų viešąjį pirkimą. Pirkimo tikslas buvo pritaikyti kultūros paveldo objektą - siaurąjį geležinkelį - atvykstamajam ir vietos turizmui, sukuriant palankesnes sąlygas kultūriniam turizmui Panevėžio ir Utenos apskrityse. Derybų sąlygose buvo nurodoma, kad projekto įgyvendinimo darbai atliekami pagal LR kultūros vertybės, siaurojo geležinkelio komplekso pastatų rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmui, teritorijos sutvarkymo bei šio komplekso keleivių peronų, viaduko, kelio atkarpų rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmui techninius darbo projektus. Nustatyta, kad paraiškas dalyvauti derybose pateikė 5 įmonės. Panevėžio apskrities viršininko administracijos viešųjų pirkimų komisija 2010-03-05 sprendimu ūkio subjektų grupės UAB „Pireka“ ir UAB „Fima“ pasiūlymą pripažino atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pripažino laimėtoju, o 2010-03-31 su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančiomis UAB „Pireka“ ir UAB „Fima“ pasirašė rangos (darbų pirkimo) sutartį. 2009 m. lapkričio 23 d. posėdžio protokolu Nr. T6-76 priimtas sprendimas atmesti AB „Panevėžio statybos trestas“ paraišką, kaip neatitinkančią konkurso sąlygose numatytų reikalavimų, Panevėžio apygardos teismo 2010-03-23 sprendimu buvo pripažintas neteisėtu ir panaikintas. Šis sprendimas įsiteisėjo 2010-10-07 (b.l. 25-34). Iš bylos dokumentų matyti, kad Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, ginant viešąjį interesą, pareiškė ieškinį atsakovams LR Susisiekimo ministerijai (likviduotos Panevėžio apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų perėmėja), UAB „Pireka“, trečiajam asmeniui ieškovo pusėje AB „Panevėžio statybos trestas“, trečiajam asmeniui VĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl 2010-03-31 Rangos (darbų pirkimo) sutarties Nr. V18-16 pripažinimo negaliojančia ir panaikinimo. Be to, prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti 2010-03-31 rangos (darbų pirkimo) sutarties vykdymą. Panevėžio apygardos teismas 2010-08-11 nutartimi prašymą atmetė, o Lietuvos Apeliacinis teismas 2010-12-02 nutartimi minėtą apygardos teismo nutartį panaikino, klausimą išsprendė iš esmės ir tenkino Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b.l. 17-24). Iš bylos dokumentų matyti, kad Panevėžio apygardos teismo 2010-12-03 sprendimu Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinys dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia yra patenkintas, o Panevėžio apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų perėmėja LR Susisiekimo ministerija įpareigota vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais toliau vykdyti jos kompetencijai priskirtas funkcijas ir pareigas, numatytas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str., 16 str. 3 d. 39 str. nuostatose (b.l. 25-36). Dėl minėto sprendimo yra paduotas apeliacinis skundas ir sprendimas nėra įsiteisėjęs. Byloje nustatyta, kad 2010-03-31 sudaryta ginčo rangos (darbų pirkimo) sutartis iki jos sustabdymo (2010-12-02) buvo vykdoma. Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai", patvirtinto LR Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211, 5 priedo „Statinio konservavimo tvarkos aprašas", 8 punktas nustato, jog minimali statinio konservavimo darbų apimtis turi užtikrinti sumontuotų (pastatytų) statinio laikančių konstrukcijų ir atitvarų apsaugą nuo ardančių klimato, guntinio vandens, grunto nuošliaužų, laikinų koncentruotų krūvių ir kitų poveikių, nestatant ir neįrengiant naujų konstrukcijų; nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevenciją - statybvietės aptvėrimą, įėjimų į statinius laikiną uždarymą, laikinų statybvietės inžinierinių tinklų atjungimą nuo veikiančių inžinierinių tinklų, iškasų užpylimą ar aptvėrimą, šulinių uždengimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą ir kitų saugos priemonių atlikimą; priešgaisrinę apsaugą - degių statybos produktų pašalinimą iš statybvietės, priešgaisrinių privažiavimų atlaisvinimą ir kitų gaisro prevencijos priemonių atlikimą; aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės - paviršinio vandens nutekėjimą, lakių statybos produktų pašalinimą ar uždarymą, cheminių medžiagų, degalų bei tepalų nepatekimą į aplinką ir kitas priemones ( 8.1-8.4 p.p.). Minėto aprašo 5 p. nustato, kad kitais nei nurodyta apraše darbų sustabdymo atvejais (nagrinėjamu atveju) statinio konstrukcijų konservavimo darbai neprivalomi, išskyrus tai, jog statytojas privalo organizuoti darbus, užtikrinant žmonių saugą statybvietėje, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės iki darbų atnaujinimo. LR Susisiekimo ministerija prašydama leisti vykdyti konservavimo darbus, nurodo eilę darbų, kuriuos būtina atlikti Panevėžio siaurojo geležinkelio stoties depo pastate, budėtojo pastate, naujai statomojoje ekspozicinėje stoginėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, tvarkant Raguvėlės, Surdegio siaurojo geležinkelio stočių aplinką ir kt.. Iš prašymo matyti, kad dalis darbų (vėjalenčių įrengimas ir apskardinimas pastatuose, sienų apkalimas apdailos medžiagomis, grunto išlyginimas automobilių stovėjimo aikštelėse, pamatų, teritorijų aplinkos tvarkymo, priešgaisrinių rezervuarų įrengimo ir kt. darbai) nėra priskirtini konservavimo darbams, todėl Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, AB „Panevėžio statybos trestas“ atsiliepimuose nurodyti teiginiai, jog tai yra tolimesnis vykdytų darbų pagal ginčijamą rangos sutartį tęsimas, yra pagrįsti. Be to, teismui nepateikta jokių duomenų, patvirtinančių jog minėtus darbus būtina atlikti siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ar išsaugoti atliktus darbus nuo atmosferinių veiksnių. Teismui nepateiktas ne tik konservavimo darbų projektas, kuriame būtų numatytos priemonės skirtos statinio konstrukcijoms, inžinierinėms sistemoms, tinklams bei įrengimams apsaugoti, bet ir ekspertų išvados ar antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo aktai, kurių pagrindu teismas galėtų įvertinti darbų pobūdį, jų apimtis ir reikalingumą. Išvadų, jog vykdant darbus objektuose pagal ginčijamą rangos sutartį nebuvo vykdomi minimalūs darbų saugos reikalavimai, nėra, todėl konstatuoti, jog objektuose yra iškastos ir neaptvertos duobės, kurios kelia grėsmę gyventojų ir aplinkos saugai, sumontuotiems įrengimams, pamatams ir jas būtina nedelsiant uždengti ar užpilti gruntu, nėra pagrindo. Teiginiui patvirtinti, jog geležinkelio ruože Panevėžys-Anykščiai-Rubikiai yra atidengtos konstrukcijos, neįrengta hidroizoliacija, nesutvirtinti pylimo kraštai, nestabilus viadukas, ekspertų išvada dėl galimos grėsmės eismui, žmonių ar aplinkos saugai, taip pat nepateikta. Koks neigiamas poveikis yra daromas istoriniams riedmenims, negrąžinus jų į postovio vietą, taip pat nėra aišku. Duomenų, kad VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dėl viaduko nestabilumo nevykdo traukinių eismo, jokiais įrodymais nepagrįstas. Prašymas leisti UAB „Pireka“ įrengti priešgaisrinius rezervuarus, yra akivaizdus tolimesnis darbų atlikimas pagal ginčijamą rangos darbų sutartį. Šią išvadą leidžia daryti ir ta aplinkybė, jog ir UAB „Pireka“, atsiliepime į pateiktą prašymą nurodo, kad prašomi atlikti konservavimo darbai iš esmės būtų tokie patys, kaip numatyti techniniame darbo projekte kas leidžia konstatuoti jog vykdant prašomus darbus ir juos atliekant UAB „Pireka“ būtų tęsiama ginčijama rangos sutartis, o tai paneigtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. nustatytus principus. Ta aplinkybė, jog UAB „Pireka“ yra įsigijusi rezervuarus, kitą įrangą nesudaro pakankamo pagrindo leisti minėtai bendrovei tęsti darbus. Minėtai bendrovei pradėjus priešgaisrinio rezervuaro įrengimo darbus, iškastos duobės turėjo būti aptvertos, t.y., UAB „Pireka“ privalėjo imtis būtinų priemonių siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų. Atsiliepime į LR Susisiekimo ministerijos prašymą minėta bendrovė nenurodė, jog vykdydama darbus tiek Panevėžio m., tiek Surdegio, Raguvėlės geležinkelio stotyse veikė aplaidžiai, pažeidžiant darbų saugos reikalavimus, todėl darytina išvada, kad tiek rezervuarams iškastos duobės, tiek ir kitos duobės, tanšėjos yra tinkamai aptvertos, sutvirtintos bei užsandarintos ir grėsmės aplinkai, žmonių saugai nekelia.

8Civilinio proceso kodekso 111 straipsnio nuostatos nustato, jog kiekviename procesiniame dokumente, be kitų reikalavimų, turi būti nurodomos aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes. LR Susisiekimo ministerija, prašydama leisti vykdyti konservavimo darbus, jokiais įrodymais nepagrindė prašomų darbų apimčių, jų reikalingumo, teiginių, jog konservavimo kaštai bus didesni nei rezervuarų įrengimas, todėl tenkinti prašymo nėra pagrindo (CPK 178 str.). Be to, prašymas leisti UAB „Pireka“ tęsti atskirus darbus, negali būti tenkinamas ir tuo pagrindu jog šios bendrovės darbai yra atlikti pagal teismine tvarka ginčijamų rangos (darbų atlikimo) sutartį Nr. V18-16, nes priešingu atveju iš esmės UAB „Pireka" toliau vykdytų rangos sutartį.

9Įvertinus, kad dėl Panevėžio apygardos teismo 2010-12-03 sprendimo yra paduotas apeliacinis skundas ir bylos nagrinėjimas gali užsitęsti daugiau nei 3 mėnesius, todėl konstatavus jog UAB „Pireka“ vykdytame objekte yra būtina atlikti minimalius konservavimo darbus, LR Susisiekimo ministerija turėtų svarstyti klausimą dėl viešo pirkimo konservavimo darbų projekto atlikimui ir rangos darbų vykdymui skelbimo (Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai", patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 5 priedo „Statinio konservavimo tvarkos aprašas" 7 p., 10.3 p.).

10Dėl paminėtų aplinkybių tenkinti prašymą nėra pagrindo.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str.,

Nutarė

12Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos prašymą atmesti.

13Nutartis per 7 d. nuo nutarties nuorašo gavimo gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai