Byla A-248-1795-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjų atstovams Antanui Jasiukaičiui, adv. Isaakui Borveinui, Zigmundui Bareikai, atsakovo atstovui Vieslavui Januškevičiui, vertėjai Laurai Liubinavičiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Žalio šilo medžiotojų klubo ir medžiotojų klubo „Žaliašilis“ skundus atsakovui Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai skundais kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti atsakovo 2005 m. birželio 14 d. įsakymą Nr.V-59, kuriuo panaikintas leidimas Žalio šilo medžiotojų klubui (ankstesnis pavadinimas „Žaliašilis“) naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete Nr.7.11-50.

5Pareiškėjas medžiotojų klubas „Žaliašilis“ nurodė, kad skundžiamas įsakymas yra nepagrįstas. Pareiškėjas nurodė, kad aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.512 patvirtintos Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos 18.1 punkte numatyta, jog leidimas panaikinamas, jeigu medžioklės plotų naudotojas nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas. Pareiškėjas nurodė, kad jis neginčija padarytų pažeidimų. Tačiau visi pažeidėjai yra pašalinti iš klubo, o pats klubas apie visus pažeidimus bei priimtas priemones dėl pažeidėjų geranoriškai informavo atsakovą. Skundžiamas įsakymas pažeidžia medžiotojų, kurie laikosi įstatymų, teises. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad, priimant skundžiamą įsakymą, buvo padaryta procedūrinių pažeidimų.

6Pareiškėjas Žalio šilo medžiotojų klubas nurodė, kad skundžiamas įsakymas yra nepagrįstas. Pareiškėjas nurodė, kad jo nariai nepažeidė įstatymų reikalavimų. Priimant skundžiamą įsakymą, buvo padaryta procedūrinių pažeidimų.

7Atsakovas su pareiškėjų skundais nesutiko.

8Atsakovas nurodė, kad skundžiamu įsakymu leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius panaikintas pagrįstai. Pareiškėjų nariai darė sistemingus pažeidimus. 2004 - 2005 metais už medžioklių metu padarytus administracinius teisės pažeidimus jie buvo nubausti 13 kartų. Atsakovas nurodė, kad, priimant skundžiamą įsakymą, procedūrinių pažeidimų nebuvo padaryta.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 6 d. sprendimu bylą pagal medžiotojų klubo „Žaliašilis“ skundą nutraukė. Pareiškėjo Žalio šilo medžiotojų klubo skundą teismas patenkino iš dalies ir panaikino atsakovo 2005 m. birželio 14 d. įsakymą Nr.V-59 bei įpareigojo atsakovą išnagrinėti iš naujo leidimo Žalio šilo medžiotojų klubui (ankstesnis pavadinimas „Žaliašilis“) naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete Nr.7.11-50 išdavimo klausimą.

11Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto pirmasis apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 7 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje pagal medžiotojų klubo „Žaliašilis“ ieškinį atsakovui Žalio šilo medžiotojų klubui dėl visuotinio medžiotojų susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir jame priimtų sprendimų panaikinimo, kuriuo konstatavo, kad 2005 m. kovo 6 d. susirinkimas vyko pagal medžiotojų klubo „Žaliašilis“ įstatų 7.2 punkto reikalavimus, priimti sprendimai teisėti, juridinio asmens - medžiotojų klubo pavadinimo keitimas, įstatymų nustatyta tvarka atnaujinti ir įregistruoti klubo įstatai neprieštarauja Civilinio kodekso nuostatoms, ir ieškinį atmetė. Todėl darytina išvada, kad Žalio šilo medžiotojų klubas yra teisėtai veikiantis juridinis asmuo, turintis įregistruotus įstatus, o medžiotojų klubas „Žaliašilis“ nėra veikiantis juridinis asmuo, jis yra likviduotas ir neturi reikalavimo teisės šioje byloje. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 5 punktą teismas turi nutraukti bylą, jeigu likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis neleidžia perimti teisių. Teismas nurodė, kad, priimdamas skundžiamą įsakymą, atsakovas neatliko išsamaus tyrimo, o tik rėmėsi Vilniaus apygardos administracinio teismo priimtomis nutartimis dėl medžiotojų nubaudimo. Priimtas įsakymas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, todėl negalima jo laikyti teisėtu ir pagrįstu. Teismas nurodė, kad įsakymas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, tačiau šiuo atveju nustatyti faktai įsakyme neįvardinti. Įsakymo išvados turi būti motyvuotos, tačiau atsakovas savo išvadų nepagrindė. Įsakyme turi būti nurodyta jo apskundimo tvarka, tačiau šiuo atveju to nepadaryta. Teismas nurodė, kad Viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnyje numatyta, jog tarnautojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo raštišką teikimą ir perduoda jį institucijos vadovui sprendimui priimti. Teikime turi būti nurodytos visos faktinės aplinkybės, teisės aktai, siūlomo sprendimo projektas ir teikimo data. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2005 m. birželio 8 d. raštas Nr.7.2-144, kurį atsakovas laiko teikimu, neatitinka įstatymo reikalavimų. Byloje taip pat nenustatyta, ar apie leidimo panaikinimą buvo informuota savivaldybės administracija ir medžioklės plotų vieneto naudotojas. Teismas nurodė, kad, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsakovo įsakymas panaikintinas ir atsakovas įpareigotinas klausimą išnagrinėti iš naujo.

12III.

13Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

14Atsakovas nurodo, kad, vadovaudamasis aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 patvirtintos Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos 18.1, 19 punktais, Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, patvirtintomis Archyvų departamento prie Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.19, leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete Nr.7.11-50 21 punktu bei atsižvelgdamas į Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2005 m. birželio 8 d. raštą Nr.7.2-144, kuriame nurodyta, jog Žalio šilo medžiotojų klubo medžiotojai 2004 - 2005 metais sistemingai ir šiurkščiai pažeidė medžioklės taisykles, jis 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr.V-59 panaikino Žalio šilo medžiotojų klubui išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete Nr.7.11-50. Įsakymas yra pagrįstas įrodymais, t. y. nutarimais administracinių teisės pažeidimų bylose. Pagal Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos 19 punktą tyrimas atliekamas, tik esant reikalui. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo teisė į gynybą šiuo atveju nebuvo pažeista, nes jis apie skundžiamą įsakymą buvo informuotas. Atsakovas nurodo, kad teismas jį įpareigojo iš naujo išnagrinėti leidimo išdavimo klausimą. Tačiau leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete Nr.7.11-50 buvo išduotas 2003 m. rugpjūčio 14 d.. Leidimo išdavimo klausimas šiuo atveju iš naujo negali būti svarstomas.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas medžiotojų klubas „Žaliašilis“ su apeliaciniu skundu sutinka.

16Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamas atsakovo įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas. Leidimas buvo panaikintas dėl sistemingų ir šiurkščių medžioklės taisyklių pažeidimų.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas Žalio šilo medžiotojų klubas prašo apeliacinį skundą atmesti.

18Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas, priimdamas skundžiamą įsakymą, nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo 8 ir 30 straipsnių reikalavimų. Apeliaciniame skunde šios teismo išvados nėra paneigtos jokiais argumentais. Apeliantas savo poziciją grindžia tam tikrais poįstatyminiais aktais, tačiau šie aktai jo neatleidžia nuo prievolės, atliekant viešojo administravimo funkcijas, laikytis įstatymų nustatytų procedūrų. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2005 m. birželio 8 d. raštas Nr.7.2-144 negali būti laikomas objektyviu, nes jį pasirašė inspekcijos viršininkas V.Pauželis, kuriam dėl jo ryšių su konfliktuojančiais su pareiškėju medžiotojais pareiškėjas administracinės procedūros metu buvo pareiškęs nušalinimą.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

22Dėl pareiškėjo Žalio šilo medžiotojų klubo skundo

23Medžioklės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisę naudoti laisvėje esančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius suteikia Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai išduodami leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete. Ši nuostata pakartota to paties įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje. 11 straipsnio 2 dalis numato atvejus, kai leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius gali būti panaikinamas, o šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad leidimą panaikina jį išdavusi institucija. Detaliau leidimų išdavimo ir panaikinimo tvarka reglamentuota Aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 patvirtintoje Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkoje.

24Taigi, atsakovas sprendimą dėl leidimo Žalio šilo medžiotojų klubui (ankstesnis pavadinimas „Žaliašilis“) naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete Nr.7.11-50 panaikinimo priėmė vykdydamas veiklą, skirtą įstatymams bei kitiems teisės aktams įgyvendinti, kitaip tariant ši jo veikla priskirtina viešojo administravimo sričiai Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies prasme. To paties straipsnio 18 dalis administracinį sprendimą apibrėžia kaip viešojo administravimo institucijos valią, išreikštą administraciniame akte. Šiuo požiūriu skundžiamas atsakovo priimtas 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-59 atitinka administracinio sprendimo sampratą. Be to, šis įsakymas vienkartinio taikymo, skirtas konkrečiam asmeniui- pareiškėjui, vadinasi, tai yra individualus administracinis aktas. Todėl jam turi būti taikomi reikalavimai, nustatyti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Tai reiškia, kad sprendime turi būti nurodytos jo priėmimo priežastys, aiškiai nurodyti atitinkami faktai ir įstatyminis pagrindas, individuali argumentacija. Jei faktinių aplinkybių daug, jų aprašymas užima daug vietos, jos gali būti išdėstomos atskirame dokumente (tyrimo akte, išvadoje), kuris pridedamas prie sprendimo kaip jo priedas ir kartu su sprendimu įteikiamas suinteresuotiems asmenims. Pažymėtina, kad priimant individualius administracinius aktus visų pirma turi būti paisoma įstatymų, reglamentuojančių jų turinį, o ne atsakovo nurodomų poįstatyminių aktų reikalavimų. Šiuo atveju atsakovo sprendimas nepagrįstas konkrečiais faktais, jame nurodytas tik teisinis sprendimo pagrindas. Įsakyme yra nuoroda į Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2005 m. birželio 8 d. raštą Nr.7.2-144. Minėtame rašte yra nurodyti medžioklės taisyklių pažeidimai, už kuriuos siūloma atimti leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, tačiau net ir šis raštas pareiškėjui įteiktas nebuvo. Tuo buvo apsunkinta pareiškėjo teisė ginčyti atsakovo sprendimą. Dėl išdėstytų argumentų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ginčijamas atsakovo sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Nesilaikyta ir šio straipsnio 2 dalies reikalavimo nurodyti sprendimo apskundimo tvarką.

25Be to, pažeidžiant teisės būti išklausytam principą pareiškėjui nebuvo suteikta teisė gintis, pateikti žodinius ar raštiškus paaiškinimus. Kaip matyti iš Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2005 m. birželio 8 d. rašto Nr.7.2-144, įrodymai, patvirtinantys pažeidimų padarymą prie šio rašto pridėti nebuvo, atsakovo atstovas nurodė, kad papildomas tyrimas atliekamas nebuvo. Išdėstytų argumentų pagrindu kolegija pripažįsta, kad atsakovui priimant ginčijamą įsakymą buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Tai yra pagrindas administracinio akto panaikinimui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria panaikintas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr.V-59, pagrįsta ir teisėta, todėl paliekama nepakeista.

26Nustatydamas įpareigojimą atsakovui teismas nurodė išnagrinėti iš naujo leidimo Žalio šilo medžiotojų klubui (ankstesnis pavadinimas „Žaliašilis“) naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete Nr.7.11-50 išdavimo klausimą. Šioje byloje nebuvo sprendžiamas ginčas dėl leidimo išdavimo, todėl toks įpareigojimas viršija ginčo nagrinėjimo ribas. Iš aprašomosios teismo sprendimo dalies matyti, kad teismas ketino iš naujo perduoti spręsti tą patį klausimą, dėl kurio priimtas ginčijamas sprendimas, tai yra leidimo panaikinimo klausimą. Todėl rezoliucinėje dalyje nurodymas iš naujo nagrinėti leidimo išdavimo klausimą galėjo atsirasti dėl rašymo apsirikimo. Šis netikslumas ištaisytinas, nurodant, kad atsakovas įpareigojamas iš naujo spręsti leidimo panaikinimo klausimą.

27Dėl medžiotojų klubo „Žaliašilis“ skundo

28Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti visą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 6 d. sprendimą, tačiau argumentų dėl sprendimo dalies, kuria byla nutraukta, nenurodo.

29Iš registravimo juridinių asmenų registre pažymėjimų (b.l. 13, 21), Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 7 d. sprendimo ir kitos bylos medžiagos matyti, kad medžiotojų klubas „Žaliašilis“ ir Žalio šilo medžiotojų klubas yra ta pati organizacija, tik pakeistas pavadinimas ir kodas. Todėl pirmos instancijos teismo išvada, kad medžiotojų klubas „Žaliašilis“ likviduotas, nepagrįsta. Byloje susiklostė situacija, kai yra du to paties subjekto skundai teismui, tik viename jų nurodytas organizacijos pavadinimas, buvęs iki pakeitimo, kitame- naujasis pavadinimas, ir šie skundai pasirašyti skirtingų asmenų. Remiantis Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 7 d. sprendimu pripažįstama, kad medžiotojų klubo „Žaliašilis“ skundo teismui padavimo metu skundą pasirašęs asmuo nebuvo klubo prezidentas, įgalinimus paduoti skundą patvirtinančių įrodymų nepateikė. Tai reiškia, kad skundą padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. Tokiu atveju teismas ne nutraukia bylą, o skundą palieka nenagrinėtą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 3 punktas). Teismo sprendimo dalis, kuria byla pagal medžiotojų klubas „Žaliašilis“ skundą nutraukta keistina, skundą paliekant nenagrinėtą.

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

31apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 6 d. sprendimą pakeisti.

33Teismo sprendimo dalį, kuria byla dėl medžiotojų klubo „Žaliašilis“ reikalavimo nutraukta, panaikinti ir medžiotojų klubo „Žaliašilis“ skundą palikti nenagrinėtą.

34Sprendimo rezoliucinės dalies trečią sakinį išdėstyti taip: „panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. birželio 14 d. įsakymą Nr.V-59 ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti leidimo, išduoto Žalio šilo medžiotojų klubui (ankstesnis pavadinimas „Žaliašilis“) naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete Nr.7.11-50 panaikinimo klausimą.

35Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai skundais kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą... 5. Pareiškėjas medžiotojų klubas „Žaliašilis“ nurodė, kad skundžiamas... 6. Pareiškėjas Žalio šilo medžiotojų klubas nurodė, kad skundžiamas... 7. Atsakovas su pareiškėjų skundais nesutiko.... 8. Atsakovas nurodė, kad skundžiamu įsakymu leidimas naudoti medžiojamųjų... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 6 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto pirmasis apylinkės teismas 2005 m.... 12. III.... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Atsakovas nurodo, kad, vadovaudamasis aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d.... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas medžiotojų klubas... 16. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamas atsakovo įsakymas yra teisėtas ir... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas Žalio šilo medžiotojų... 18. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Dėl pareiškėjo Žalio šilo medžiotojų klubo skundo... 23. Medžioklės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisę naudoti... 24. Taigi, atsakovas sprendimą dėl leidimo Žalio šilo medžiotojų klubui... 25. Be to, pažeidžiant teisės būti išklausytam principą pareiškėjui nebuvo... 26. Nustatydamas įpareigojimą atsakovui teismas nurodė išnagrinėti iš naujo... 27. Dėl medžiotojų klubo „Žaliašilis“ skundo... 28. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti visą Vilniaus apygardos... 29. Iš registravimo juridinių asmenų registre pažymėjimų (b.l. 13, 21),... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 31. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 6 d. sprendimą... 33. Teismo sprendimo dalį, kuria byla dėl medžiotojų klubo „Žaliašilis“... 34. Sprendimo rezoliucinės dalies trečią sakinį išdėstyti taip: „panaikinti... 35. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 36. Nutartis neskundžiama....