Byla AS-525-539-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Glass market“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Glass market“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriui dėl planavimo sąlygų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Glass market“ skundu, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus (toliau – ir Skyrius) išduotas planavimo sąlygas Nr. ARST-5-71 ir planavimo sąlygas Nr. ARST-5-442; įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją išduoti planavimo sąlygas Nr. 001113000796 (33) detaliojo planavimo dokumentui rengti ir patikslintą planavimo sąlygų sąvadą Nr. 001113000796 detaliojo planavimo dokumentui rengti, t.y. įpareigoti išduoti tokius planavimo dokumentus be Skyriaus sąlygų.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 20 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

7Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 25 straipsnio 1 dalį, skundo turinį ir nurodė, jog pareiškėjas pasinaudojo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje, 34 straipsnio 2 d. dalies 2 punkte, 35 straipsnio 4 ir 5 punktuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 patvirtintų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų 3.2, 20.4 punktuose nustatyta išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka, t.y. skundžiamas atsakovo planavimo sąlygas apskundė Alytaus apskrities viršininko administracijai, šios institucijos sprendimą – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Remdamasis ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, pažymėjo, kad dvidešimties dienų terminas skundui dėl Skyriaus 2008 m. kovo 31 d. planavimo sąlygų Nr. ARST-5-71 ir 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygų Nr. ARST-5-442 panaikinimo skaičiuotinas nuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. gegužės 15 d. rašto Nr.(6.3)-2D-1155 gavimo dienos. Pareiškėjo nurodytą aplinkybę, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. gegužės 15 d. raštą Nr.(6.3)-2D-1155 jis gavo 2009 m. gegužės 19 d. patvirtina prie skundo pateikta voko kopija. Pabrėžė, kad skundą Kauno apygardos administraciniam teismui dėl skundžiamų Skyriaus 2008 m. kovo 31 d. planavimo sąlygų Nr. ARST-5-71 ir 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygų Nr. ARST-5-442 panaikinimo pareiškėjas turėjo teisę paduoti teismui iki 2009 m. birželio 8 d. Konstatavo, jog pareiškėjas praleido ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą paduoti skundą teismui bei nepateikė teismui prašymo atnaujinti terminą skundui dėl Skyriaus 2008 m. kovo 31 d. planavimo sąlygų Nr. ARST-5-71 ir 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygų Nr. ARST-5-442 panaikinimo paduoti, todėl jo skundą dalyje dėl Skyriaus 2008 m. kovo 31 d. planavimo sąlygų Nr. ARST-5-71 ir 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygų Nr. ARST-5-442 panaikinimo atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.). Taip pat nurodė, kad pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, jog jis buvo kreipęsis į Alytaus miesto savivaldybės administraciją, prašydamas išduoti patikslintas planavimo sąlygas Nr. 001113000796 (33) detaliojo planavimo dokumentui rengti ir patikslintą planavimo sąlygų sąvadą Nr.001113000796 detaliojo planavimo dokumentui rengti be Skyriaus nustatytų sąlygų, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija būtų atsisakiusi tokius dokumentus išduoti ar būtų vilkinusi tokių dokumentų išdavimą, kurie galėtų būti skundžiami administraciniam teismui. Teismas nutarė pareiškėjui išaiškinti, kad jis turėtų kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka su prašymu išduoti jo prašomus dokumentus ir, tik atsakovui atsisakius tokius dokumentus išduoti ar vilkinant minėtų dokumentų išdavimą, jis turi teisę kreiptis į administracinius teismą, prašydamas įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją išduoti patikslintas planavimo sąlygas Nr. 001113000796 (33) detaliojo planavimo dokumentui rengti ir patikslintą planavimo sąlygų sąvadą Nr.001113000796 detaliojo planavimo dokumentui rengi be Skyriaus nustatytų sąlygų. Konstatavo, jog toks skundo reikalavimas nenagrinėtinas administracinių teismų, todėl pareiškėjo skundą dalyje dėl įpareigojimo Alytaus miesto savivaldybės administraciją išduoti patikslintas planavimo sąlygas Nr. 001113000796 (33) detaliojo planavimo dokumentui rengti ir patikslintą planavimo sąlygų sąvadą Nr.001113000796 detaliojo planavimo dokumentui rengti be Skyriaus nustatytų sąlygų atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

8II.

9Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 20 d. nutartį ir atskirąjį skundą nagrinėti kartu su ankstesniu jo pateiktu skundu.

10Nurodo, kad 2009 m. birželio 17 d. jis Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą atsakovui Skyriui dėl jo išduotų planavimo sąlygų panaikinimo, taip pat prašė teismo atnaujinti terminą skundui paduoti. 2009 m. liepos 3 d. gauta teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartis, kuria skundą atsisakyta priimti bei nutarta neatnaujinti skundo padavimo termino. 2009 m. liepos 10 d. pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 29 d. nutarties, kartu su skundu pateiktas 2009 m. liepos 10 d. pareiškimas dėl skundo papildymo ir dalyko pakeitimo bei pridėtas patikslinto skundo egzempliorius visoms proceso šalims. 2009 m. liepos 23 d. gauta Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 20 d. nutartis, kuria jo patikslintas skundas naujai išnagrinėtas, suteikiant atskirą bylos numerį. Pažymi, jog pirminis skundas ir minėtas patikslintas skundas yra beveik identiški, o teismas padarė klaidą, palaikydamas 2009 m. birželio 17 d. skundo papildymą savarankišku skundu.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Pareiškėjo argumentai, kad teismas suklydo įvertinės patikslintą skundą kaip pirminį skundą, atmestini kaip nepagrįsti.

15Pareiškėjo nurodomas pirminis skundas Kauno apygardos administraciniame teisme nebuvo priimtas. Nesant priimto nagrinėjimui pirminio skundo nėra galimas joks jo patikslinimas. Dėl to pirmosios instancijos teismas pareiškėjo pateiktą patikslintą skundą įvertino kaip savarankišką skundą ir sprendė jo priėmimo klausimą iš esmės.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą dėl termino pirminiam skundui paduoti atnaujinimo (byla Nr. AS146-501/2009), nurodė, kad pareiškėjas pasinaudojo nustatyta išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka ir praleido ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą išankstinės ginčo nagrinėjimo ne tvarka institucijos sprendimui apskųsti. Nurodytoje teismo nutartyje konstatuotos aplinkybės yra aktualios ir šiuo atveju nagrinėjant pareiškėjo atskirąjį skundą. Pabrėžtina, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė prašymo skundo padavimo terminui atnaujinti (ABTĮ 34 str. 1 d.). Todėl, įvertinus bylos aplinkybių visumą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo reikalavimus panaikinti Skyriaus išduotas planavimo sąlygas Nr. ARST-5-71 ir planavimo sąlygas Nr. ARST-5-442.

17Pareiškėjas skundu taip pat prašė įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją išduoti planavimo sąlygas Nr. 001113000796 (33) detaliojo planavimo dokumentui rengti ir patikslintą planavimo sąlygų sąvadą Nr. 001113000796 detaliojo planavimo dokumentui rengti, t.y. įpareigoti išduoti tokius planavimo dokumentus be Skyriaus sąlygų. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti tokį skundo reikalavimą, nurodydamas, jog toks reikalavimas nenagrinėtinas teismų. Tokia išvada motyvuota tuo, kad byloje nėra pakankamai duomenų, jog pareiškėjas kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją ir ji atsisakė išduoti pareiškėjo reikalaujamus dokumentus.

18Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A11-443/2005, A525-2027/2008), pažymėtina, kad nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo skunde (prašyme) teismui nurodytas pažeidimas, t.y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi į teismą dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu, teismas privalo nustatyti iš esmės nagrinėdamas bylą. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu. Taigi skundo priėmimo nagrinėti stadijoje, t.y. neišnagrinėjus bylos iš esmės, nesant akivaizdžių įrodymų, jog skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, teismas neturi pagrindo atsisakyti priimti skundo.

19Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atsisakyti priimti pareiškėjo skundo reikalavimą dėl Alytaus savivaldybės administracijos įpareigojimo atlikti veiksmus.

20Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas iš dalies – pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundo reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, naikintina ir šioje dalyje skundo priėmimo klausimas grąžintinas iš naujo spęsti pirmosios instancijos teismui, o likusi nutarties dalis paliktina nepakeista.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 ir 4 dalimis, teisėjų kolegija

Nutarė

22pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Glass market“ atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

23Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 20 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti skundo reikalavimą įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją išduoti planavimo sąlygas Nr. 001113000796 (33) detaliojo planavimo dokumentui rengti ir patikslintą planavimo sąlygų sąvadą Nr. 001113000796 detaliojo planavimo dokumentui rengti, t.y. įpareigoti išduoti tokius planavimo dokumentus be Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus sąlygų, panaikinti ir šioje dalyje skundo priėmimo klausimą grąžinti iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

24Likusi nutarties dalį paliktina nepakeista.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Glass market“ skundu, kreipėsi į Kauno apygardos... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 20 d. nutartimi... 7. Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 8. II.... 9. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno... 10. Nurodo, kad 2009 m. birželio 17 d. jis Kauno apygardos administraciniam... 11. Teisėjų kolegija... 12. III.... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Pareiškėjo argumentai, kad teismas suklydo įvertinės patikslintą skundą... 15. Pareiškėjo nurodomas pirminis skundas Kauno apygardos administraciniame... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo... 17. Pareiškėjas skundu taip pat prašė įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės... 18. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr.... 19. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta,... 20. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjo atskirasis... 21. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 ir 4... 22. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Glass market“ atskirąjį... 23. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 20 d. nutarties dalį,... 24. Likusi nutarties dalį paliktina nepakeista.... 25. Nutartis neskundžiama....