Byla I-3854-790/2015
Dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolitos Rasiukevičienės ir Henriko Sadausko, dalyvaujant pareiškėjai I. K., pareiškėjų atstovei adv. pad. Vaidai Survilei, atsakovo atstovei Živilei Jasaitienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Onai Subačienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų J. G., A. P., D. P., R. Š., V. Š., E. B., A. B., V. S., V. S., E. K., L. U., M. N., M. N. (M. N.), A. A., A. A., Audronės-D. M., M. M., A. M., A. M., I. K., I. K., V. M., E. B., S. B., Ž. Ž., V. I., D. M., D. K., M. N., J. S., L. S., J. I. ir O. D. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijai, Vilniaus lopšeliui-darželiui „Pasaka“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjai skundu (t. 1, b. l. 1-10) kreipėsi į teismą, prašydami iš dalies panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014-2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ ta apimtimi, kuria Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje (toliau – ir Progimnazija) formuojamos priešmokyklinio ugdymo grupės, dvi grupes perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ (toliau – ir LD „Pasaka“) ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą suformuoti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014-2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Nurodė, kad pareiškėjų vaikai lanko LD „Pasaka“. Vadovaujantis ginčijamu sprendimu, kuris, jų nuomone, atitinka individualaus administracinio akto požymius, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. jų vaikų darželio grupės yra perkeliamos į tam nepritaikytas, neparuoštas patalpas bei teritoriją Progimnazijoje. Sprendimo priėmimo metu Progimnazijoje nebuvo vykdoma priešmokyklinio ugdymo veikla, ji neturėjo higienos paso. A. P. pertvarkymui jokių priemonių ar finansavimo šaltinių nenumatė, priimdamas ginčijamą sprendimą, struktūrinių pertvarkymų nederino su LD „Pasaka“ bendruomene, nesilaikė reikalavimų užtikrinti tinkamą priešmokyklinio ugdymo aplinką, todėl pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 3 ir 4 dalis, 36 straipsnio 1 dalį, sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtintų Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių 3 punktą, sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – ir HN 75:2010) 3, 8 ir 13 punktus. Be to, skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas objektyviais duomenimis, atsakovas nesurinko, neturėjo ir neanalizavo tikrosios informacijos apie Progimnazijos patalpas ir būsimą perkeliamų vaikų mokymosi aplinką, neatsižvelgė, kaip vaikų perkėlimas į naujas mokyklos patalpas atitinka jų teises, ar perkėlus vaikus, bus užtikrinta pakankama jų teisių ir pareigų apsauga. Atsakovas nesivadovavo vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugos prioriteto principu ir pažeidė Jungtinių Tautų Vaiko teisių apsaugos konvenciją bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą.

4Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į skundą (t. 1, b. l. 141-151) prašė bylą nutraukti, o bylos nenutraukus, skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ginčijamas sprendimas pagal jį priėmusį subjektą, akto pobūdį bei reglamentuojamus santykius, prilyginamas norminiam teisės aktui. Kadangi pareiškėjai nėra subjektai, nurodyti Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110 straipsnyje, kuriems yra suteikta teisė inicijuoti norminio teisės akto ištyrimo procedūrą administracinio proceso tvarka, todėl jų skundas administracinio proceso tvarka nenagrinėtinas. Galiojančiais teisės aktais Vilniaus miesto savivaldybės tarybai yra priskirta priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus nustatymo funkcija. Teisės aktai leidžia priešmokyklinį ugdymą organizuoti bendrojo lavinimo mokyklose. Visuotinai žinoma aplinkybė, kad Vilniaus mieste trūksta Vilniaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių, todėl atsakovas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, siekdamas rasti kompromisinį variantą ir suderinti skirtingų grupių interesus, priėmė ginčijamą sprendimą. Tai, kad iki ginčijamo sprendimo priėmimo Progimnazijoje nebuvo vykdoma priešmokyklinio ugdymo veikla ir higienos paso nebuvimas, nepagrindžia priimto sprendimo neteisėtumo. Pareiškėjai nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kad ginčijamas sprendimas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams ir (arba), kad jį priėmė nekompetentingas subjektas. Priešmokyklinio ugdymo veikla Progimnazijoje bus vykdoma nuo naujų mokslo metų, todėl ne tik priimant ginčijamą sprendimą, bet ir iki priešmokyklinio ugdymo veiklos pradžios Progimnazija neprivalo turėti sąlygų, atitinkančių higienos normos reikalavimus priešmokyklinio ugdymo veiklai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A15-1424 (2.1.4-KS) ir 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A15-691/14(2.1.4-KS) Progimnazijai buvo skirtos lėšos priešmokyklinio ugdymo klasei įrengti, įsigytos atitinkamos prekės, reikalingos priešmokyklinio ugdymo veiklai organizuoti. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių nuostatai taikomi mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų rengimo procedūrai. Ginčijamu sprendimu nebuvo tvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, todėl konstatuoti šių nuostatų 35.2, 35.3, 35.4 punktų pažeidimą nėra teisinio pagrindo. LD „Pasaka“ būsimųjų priešmokyklinių grupių tėvų 2014 m. kovo 26 d. susirinkimo metu tėvai buvo supažindinti su ginčijamu sprendimu ir informuoti, kad vaikų ugdymo sąlygos, organizuojant priešmokyklinį ugdymą Progimnazijoje, nepasikeis ir nepablogės. Švietimo įstatymas nenumato atskiro suinteresuotų asmenų informavimo apie atliekamą struktūros pertvarką, todėl sprendimo priėmimo procedūros nebuvo pažeistos. Be to, pareiškėjai praleido skundo padavimo terminus. Ginčijamas sprendimas Teisės aktų registre buvo paskelbtas 2013 m. kovo 13 d., o skundas teisme gautas 2014 m. balandžio 29 d., todėl administracinė byla nutrauktina ABTĮ 101 straipsnio 7 dalies pagrindu.

5Tretysis suinteresuotas asmuo Švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime į skundą (t. 2, b. l. 3-8) prašė nagrinėti jį teismo nuožiūra. Nurodė, kad vykdant ugdomąją veiklą, yra būtinas leidimas-higienos pasas, tačiau Progimnazija ginčijamo sprendimo priėmimo metu jo neturėjo. Atsakovas, įgyvendindamas Progimnazijos savininko teises, privalėjo sukurti realias teisines ir finansines prielaidas, kad iki mokslo metų pradžios aptariamos patalpos atitiktų higienos reikalavimus. Pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (toliau – Taisyklės) 35.2 punktą, Progimnazijos struktūros pertvarka turėjo būti numatyta Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrajame plane. Taisyklių 35.3 ir 35.4 punktai nustato, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas yra viešai svarstomas, derinamas su mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis pagal Viešojo administravimo įstatymą, todėl Progimnazijos struktūros pertvarka turėjo būti derinama su LD „Pasaka“ bendruomene, kaip kita interesų grupe, kadangi spendimas steigti priešmokyklinio ugdymo grupes Progimnazijoje buvo tiesiogiai susijęs su jos teisėtais interesais ir lūkesčiais.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja I. K. ir pareiškėjų atstovė prašė skundą tenkinti, rėmėsi skunde išdėstytais argumentais. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundą atmesti.

7Skundas iš dalies tenkintinas.

8Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014-2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ nuspręsta nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičių 2014-2015 mokslo metams Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose pagal priedą. Šio sprendimo priedo „Priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičius 2014-2015 mokslo metams“ 136 punkte nustatytas dviejų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Progimnazijoje bei numatyta, kad dvi grupės perkeliamos iš LD „Pasaka“. Pareiškėjai skundžia minėtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą ta apimtimi, kuria Progimnazijoje formuojamos priešmokyklinio ugdymo grupės, dvi grupes perkeliant iš LD „Pasaka“.

9Švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas, vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Pagal Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktą, savivaldybės atstovaujamoji institucija formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui vykdyti. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktą viena iš funkcijų, valstybės perduotų savivaldybėms, yra priešmokyklinio ugdymo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas.

10Pagal Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019, 3 punktą kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. valstybinių ir savivaldybių mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, bendrojo ugdymo mokykloms nustato priėmimo laiką, klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams.

11Atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 7 sraipsnio 7 punkte ir Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punkte įtvirtintą funkciją organizuoti priešmokyklinį ugdymą ir bendrojo lavinimo mokykloms nustatyti priešmokyklinio ugdymo gupių skaičių. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, įgyvendindamas šią funkciją, nebuvo absoliučiai ir besąlygiškai laisvas. Savivaldybė, įgyvendindama minėtą funkciją, privalėjo laikytis Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų pagrindinių vietos savivaldos principų, tarp jų: teisėtumo principo, nustatančio, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (4 straipsnio 6 punktas); veiklos skaidrumo principo, reikalaujančio užtikrinti, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma (4 straipsnio 10 punktas). Savivaldybė, įgyvendindama minėtą funkciją, privalėjo laikytis bendrųjų viešojo administravimo principų, tarp jų Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje įtvirtinto gero administravimo principo, apimančio kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę. Be to, savivaldybė, įgyvendindama minėtą funkciją, privalėjo laikytis Švietimo įstatyme nustatytų reikalavimų, keliamų švietimo veiklos organizavimui. Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad kuriant valstybinių ir savivaldybių mokyklų tinklą teisės aktų nustatyta tvarka, turi būti konsultuojamasi su gyventojais ar jų grupėmis, kad būtų apgintas viešasis interesas. Šio įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas nustato, jog mokinys turi teisę gauti geros kokybės švietimą, o pagal 47 straipsnio 1 dalies 2 punktą tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją. Pagal šio įstatymo 49 straipsnio 2 dalies 1 punktą mokytojas privalo užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą. Pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.2. punktą, Progimnazijos struktūros pertvarka turėjo būti numatyta Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrajame plane. Taisyklių 35.3 ir 35.4 punktai nustato, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas yra viešai svarstomas, derinamas su mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis pagal Viešojo administravimo įstatymą

12Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, minėtų principų ir nustatytų procedūros reikalavimų nesilaikė. Į bylą pateiktos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo sutartys (t. 1, b. l. 156-199, t. 2, b. l. 1-2) patvirtina, kad pareiškėjų vaikai lankė LD “Pasaka” ir 2014-2015 mokslo metais turėjo lankyti LD “Pasaka” priešmokyklinio ugdymo grupes. Tačiau skundžiamu sprendimu buvo nuspręsta priešmokyklinio ugdymo grupes iš LD “Pasaka” perkelti į Progimnaziją. Taigi pareiškėjai yra tiesiogiai suinteresuoti ginčijamu sprendimu, nes jis yra tiesiogiai susijęs su jų vaikų priešmokykliniu ugdymu (šios aplinkybės neginčija ir atsakovas). Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus (2014-04-02 kolektyvinį skundą, t. 1, b. l. 20-27, skundžiamo sprendimo rengimo dokumentus, t. 1, b. l. 76-77, 154-155) matyti, kad pareiškėjai apie priešmokyklinio ugdymo organizavimo pasikeitimus buvo informuoti tik 2014-03-26 vykusio tėvų susirinkimo metu, t. y. jau priėmus ginčijamą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą. Pareiškėjai, tik sužinoję apie ginčijamą sprendimą, aktyviai bandė ginti savo pažeistas teises, argumentuotu skundu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, Vilniaus visuomenės sveikatos centrą, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą, Švietimo ir mokslo ministeriją ir kitas valstybės įstaigas (t. 1, b. l. 20-27), nurodė konkrečias aplinkybes, lemiančias ugdymo sąlygų jų vaikams pabloginimą. Iš šių aplinkybių matyti, kad prieš priimant ginčijamą sprendimą, juo tiesiogiai suinteresuotiems pareiškėjams jokia informacija nebuvo suteikta, su jais nebuvo konsultuotasi, nebuvo svarstytos jų pastabos, neatsižvelgta į jų motyvuotus argumentus dėl ugdymo sąlygų vaikams pabloginimo, Progimnazijos struktūros pertvarka nebuvo numatyta Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrajame plane, bendrojo plano projektas nebuvo viešai svarstomas ir nebuvo derinamas su LD „Pasaka“ bendruomene. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, pažeidė veiklos skaidrumo, gero administravimo principus, nesilaikė Švietimo įstatyme įtvirtinto reikalavimo konsultuotis, nesilaikė procedūrinių reikalavimų, keliamų siekiant patvirtinti struktūros pertvarką, pažeidė Švietimo įstatyme įtvirtintą tėvų teisę dalyvauti parenkant vaikams švietimo teikėją.

13Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokymosi aplinka mokykloje bei mokinių mokymosi krūvis turi atitikti higienos normas ir norminių teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus, laiduoti švietimo programų vykdymą. Pagal šio įstatymo 49 straipsnio 2 dalies 1 punktą mokytojas privalo užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą. Pagal Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje, 4 dalies 4 punkte įtvirtintą teisinį reguliavimą juridiniam asmeniui verstis ikimokyklinio ugdymo veikla leidžiama tik turint šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą, leidimo-higienos paso išdavimo taisykles tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus (Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-07-13 įsakymu Nr. V-632, 3 punktas). Byloje nustatyta, kad Progimnazija, į kurią pagal skundžiamą sprendimą nuspręsta perkelti dvi priešmokyklinio ugdymo grupes, nei ginčijamo sprendimo priėmimo metu, nei 2014 mokslo metų pradžioje, kada šis sprendimas ginčijamoje apimtyje turėjo būti įvykdytas, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo-higienos paso neturėjo. Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2014-10-17 patikrinimo aktas (t. 3, b. l. 37-39) patvirtina, kad Progimnazija vykdo veiklą neturėdama leidimo-higienos paso. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens Progimnazijos atstovė patvirtino, kad tokio paso ji neturėjo ir teismo posėdžio dieną. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas reikalavimas užsiimant atitinkama veikla turėti leidimą-higienos pasą yra imperatyvus. Atsakovas, nuspręsdamas dėl priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo į Progimnaziją, neįvertino, kad ji neatitinka sveikatos saugos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Situacija, kai savivaldybė priima sprendimą perkelti priešmokyklinio ugdymo grupes į sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų neatitinkančią ugdymo įstaigą, negalima. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, nesilaikė teisėtumo principo, t. y. skundžiama sprendimo dalis neatitinka teisės aktų reikalavimų ir pažeidžia pareiškėjų vaikų teisę į saugią ir kokybišką ugdymo aplinką.

14Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad skundžiamas sprendimas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras bei taisykles, vietos savivaldos ir viešojo administravimo principus, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl naikintinas (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai).

15Atsakovo atsiliepimo į skundą argumentai, kad ginčijamas sprendimas yra norminis, todėl byla nutrauktina, nes pareiškėjai neturi teisės ginčyti norminio teisės akto, atmestini kaip nepagrįsti. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažinta, kad analogiškas atsakovo sprendimas nėra norminis, o yra vienkartinis teisės normų taikymo aktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS624-669/2014).

16Atsakovo atsiliepimo į skundą argumentai, kad pareiškėjai praleido skundo padavimo terminą, nepagrįsti. Iš pareiškėjų 2014-04-02 kolektyvinio skundo (t. 1, b. l. 20-27) matyti, kad apie ginčijamą vienkartinį teisės normų taikymo aktą pareiškėjai sužinojo 2014-03-26 vykusio tėvų susirinkimo metu, jis pareiškėjams anksčiau nebuvo paskelbtas ar įteiktas. Pareiškėjai į teismą kreipėsi 2014-04-28. Įvertinus, kad 2014 m. balandžio 26-27 d. buvo ne darbo dienos, pareiškėjai į teismą kreipėsi nepraleidę ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto vieno mėnesio kreipimosi į teismą termino, skaičiuotino nuo pareiškėjų sužinojimo apie skundžiamą aktą dienos. Ta aplinkybė, kad ginčijamas sprendimas buvo paskelbtas teisės aktų registre 2013 m. kovo 13 d., nekeičia sprendimo apskundimo termino pradžios momento, nes pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį apskundimo terminas skaičiuojamas nuo skundžiamo akto paskelbimo ar įteikimo būtent suinteresuotai šaliai dienos. Vienkartinio teisės taikymo akto (ginčijamo sprendimo) paskelbimas teisės aktų registre negali būti prilyginamas akto paskelbimui pareiškėjų atžvilgiu, todėl nuo šio momento apskundimo terminas negali būti pradedamas skaičiuoti. Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsniu, Teisės aktų registre Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka oficialiai skelbiami savivaldybių atstovaujamųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai. Savivaldybių atstovaujamųjų institucijų priimti teisės taikymo aktai (individualūs teisės aktai) įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 16 punktas numato, kad teisės aktų registro objektu yra savivaldybių institucijų norminiai teisės aktai. Kaip minėta, skundžiamas sprendimas yra vienkartinis teisės normų taikymo aktas, todėl jo paskelbimas teisės aktų registre teisinės reikšmės skaičiuojant pareiškėjų skundo padavimo termino pradžios momentą neturi.

17Pareiškėjų skundo reikalavimas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą suformuoti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014-2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ netenkintinas. Savivaldybės tarybai Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punktas suteikia įgaliojimus nustatyti bendrojo ugdymo mokykloms priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Kadangi LD “Pasaka” nėra bendrojo ugdymo mokykla, Vilniaus miesto savivaldybės taryba negali būti įpareigojama suformuoti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014-2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Be to, teismo posėdžio metu nustatyta, kad pareiškėjai dėl vaikų priešmokyklinio ugdymo 2014-2015 mokslo metams faktiškai jau yra sudarę sutartis su LD „Pasaka“, taigi atsakovo įpareigojimas atlikti pareiškėjų nurodomus veiksmus būtų perteklinis.

18Esant tokioms aplinkybėms, skundas iš dalies tenkintinas, panaikinant skundžiamą sprendimo dalį, kita skundo dalis atmestina kaip nepagrįsta.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1, 2 punktais, 127 straipsniu,

Nutarė

20pareiškėjų skundą iš dalies patenkinti.

21Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014-2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalį, kuria Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje formuojamos priešmokyklinio ugdymo grupės, dvi grupes perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“.

22Kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. pareiškėjai skundu (t. 1, b. l. 1-10) kreipėsi į teismą, prašydami iš... 4. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į skundą (t. 1, b. l.... 5. Tretysis suinteresuotas asmuo Švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime į... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėja I. K. ir pareiškėjų... 7. Skundas iš dalies tenkintinas.... 8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1716... 9. Švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad priešmokyklinis... 10. Pagal Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą,... 11. Atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, įgyvendino Vietos savivaldos... 12. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą... 13. Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokymosi aplinka... 14. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 15. Atsakovo atsiliepimo į skundą argumentai, kad ginčijamas sprendimas yra... 16. Atsakovo atsiliepimo į skundą argumentai, kad pareiškėjai praleido skundo... 17. Pareiškėjų skundo reikalavimas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės... 18. Esant tokioms aplinkybėms, skundas iš dalies tenkintinas, panaikinant... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. pareiškėjų skundą iš dalies patenkinti.... 21. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo... 22. Kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti.... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...