Byla 2A-260/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Gintaro Pečiulio (pranešėjas) ir Vinco Versecko, sekretoriaujant Ernestai Jevaitytei, dalyvaujant: atsakovo atstovams adv. Vitoldui Kumpai, Giedriui Raudžiui, trečiojo asmens atstovei Janei Genei Petrusevičiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. B. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2006 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-185-44/2006 pagal ieškovo M. B. ieškinį atsakovui AB „Mažeikių nafta“, trečiajam asmeniui LR Vyriausybei dėl autorinio honoraro priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas M. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB ,,Mažeikių nafta“ dėl 399 355, 57 Lt autorinio honoraro priteisimo. Nurodė, kad jis ir kiti bendraautoriai 1994 m. rugsėjo 5 d. su atsakovu sudarė sutartį Nr. 2 dėl terminio krekingo reaktoriaus, pripažinto išradimu pagal Lietuvos Respublikos 1996 m. balandžio 29 d. patentą Nr. 3884, panaudojimo naftos produktų gamyboje. Sutartyje buvo nurodyta, kad išradimo valdytojais bus laikomi ieškovas M. B. ir atsakovas AB „Mažeikių nafta“, o išradimo autoriams atsakovas privalės išmokėti lygiomis dalimis autorinį honorarą, lygų 25 procentams nuo pelno, gauto panaudojus išradimą per visą patento galiojimo laiką. Išradimas buvo faktiškai įdiegtas 1994 m., tačiau atsakovas autorinį honorarą išmokėjo tik už 1995 metus, o vėliau atsisakė jį mokėti. Išradimo patento galiojimas pasibaigė 2000 m. birželio 22 d. 1996 m. lapkričio mėn. protokolu šalys įtvirtino dėl išradimo panaudojimo AB ,,Mažeikių nafta“ gaunamo pelno apskaičiavimo taisyklę, susitardamos, kad išradimo ekonominio efektyvumo įvertinimas atliekamas visam perdirbamos žaliavos kiekiui, neatsižvelgiant į priklausomybę, o bazinis laikotarpis apskaičiuojant ekonominį efektyvumą yra 1994 metai. 1996 m. lapkričio mėn. protokolo 3 punkte buvo numatyta, kad autorinis honoraras už 1996 kalendorinius ir kiekvienus sekančius patento galiojimo metus išmokamas kiekvienų metų eigoje gauto ekonominio efektyvumo apskaičiavimo pagrindu, per tris mėnesius nuo metinio žaliavos perdirbimo balanso sudarymo dienos, tačiau ne vėliau kaip kitų metų gegužės 1 d. Ieškovas nurodė, kad yra septyni išradimo bendraautoriai, todėl ieškovui priklauso septintoji dalis gautino honoraro. Naudojant išradimą 1998 metais buvo gautas 11 182 515 Lt ekonominis efektas, todėl ieškovui priteistino autorinio atlyginimo dydis sudaro 399 355, 57 Lt.

4Šiaulių apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad ieškovas teismui pateikė Naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės mokslinio tyrimo ir projektavimo instituto ,,Vnipineft“ išvadą, kurioje teigiama, kad per 1998 metus naudojantis išradimu buvo gautas 11 182 515 Lt ekonominis efektas. Teismas akcentavo, kad šios išvados negalima vertinti kaip ekspertinės, nes tyrimą užsakė ne teismas, o ieškovas, klausimai nebuvo derinti su atsakovu, Rusijos institutui ,,Vnipineft“ nebuvo žinoma apie atsakovo įgyvendintus technologinius pokyčius bei atsakovo taikomą išradimų naudojimo ekonominio efektyvumo skaičiavimo metodiką. Dėl šių priežasčių ieškovo pateiktą ekonominio efekto paskaičiavimą teismas laikė neteisingu.

5Teismo paskirtos ekspertizės akte konstatuota, kad pas atsakovą buvo atlikti darbai, kurie davė teigiamus ekonominius efektus. Šiame ekspertizės akte konstatuota, kad atskirai patento Nr. 3884 duoto ekonominio efekto apskaičiuoti neįmanoma, kadangi visbrekingo darbo rezultatai priklauso nuo daugelio faktorių, kurių įtakos pavieniui nustatyti nėra galimybės. Ekspertizės akte taip pat nurodyta, kad negalima teigti, jog patento Nr. 3884 naudojimas 1998 metais pas atsakovą neturėjo teigiamo ekonominio efekto. Teismas šį eksperto teiginį vertino tik kaip prielaidą, kuria negali būti grindžiamas teismo sprendimas.

6Apeliaciniu skundu ieškovas M. B. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nevertino Rusijos instituto ,,Vnipineft“ išvados kaip reikšmingo šioje byloje rašytinio įrodymo, kuriuo remiantis galima nustatyti 1998 m. pas atsakovą gautą ekonominį efektą dėl išradimo panaudojimo. Teismo paskirtos ekspertizės akte konstatuota, kad atskirai patento Nr. 3884 duoto ekonominio efekto apskaičiuoti neįmanoma. Apelianto nuomone, toks eksperto atsakymas vertintinas kaip atsisakymas duoti išvadą, todėl jis negali būti laikomas ekspertizės išvada. Apeliantas pažymi, kad teismo ekspertizės aktas neatitinka įstatymų reikalavimų, yra aplinkybių, sudarančių pagrindą abejoti eksperto nešališkumu. Teismas turėjo skirti pakartotinę ekspertizę, tačiau nepagrįstai atsisakė tą padaryti. Nustačius, kad ekspertas nėra prisiekęs ir neįspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingos išvados pateikimą, nebuvo imtasi priemonių ištaisyti ekspertizės akto trūkumus, todėl pateikta eksperto išvada negali būti laikoma įrodinėjimo priemone. Be to, į teismo užduotus klausimus ekspertas neatsakė, jo išvados yra neaiškios ir neišsamios, kelia abejones jų pagrįstumas ir nuoseklumas.

7Atsiliepimuose į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas AB ,,Mažeikių nafta“ ir tretysis asmuo LR Vyriausybė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti.

8Nagrinėdama bylą apeliacine tvarka pagal ieškovo apeliacinį skundą teisėjų kolegija padarė išvadą, kad byloje tikslinga paskirti teismo technologinę ekspertizę.

9CPK 212 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išsiaiškinti byloje kylančius klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas gali skirti ekspertizę, ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti ekspertą arba pavesti atlikti ekspertizę kompetentingai ekspertizės įstaigai. Pagal CPK 164 straipsnio 1 dalies 2 punktą, teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu arba savo iniciatyva sustabdyti bylą, kai paskiriama teismo ekspertizė.

10Visapusiškam ir išsamiam apeliacinio skundo ir bylos išnagrinėjimui, teisingam faktinių aplinkybių, susijusių su ieškininio reikalavimo ir apeliacinio skundo pagrįstumu, nustatymui, yra reikalingos specialios žinios technikos ir ekonomikos srityje, todėl paskirtina teismo technologinė ekspertizė tikslu nustatyti, ar 1998 metais naftos perdirbimo įmonėje AB „Mažeikių nafta“ visbrekingo procese buvo panaudojamas išradimas , aprašytas Lietuvos Respublikos patente Nr. 3884, o jeigu buvo naudojamas – kokį ekonominį efektą jis davė.

11Pirmosios instancijos teismas buvo paskyręs ekonominę ekspertizę, kuria pavedė atlikti Kauno technologijos universiteto specialistams. CPK 216 straipsnyje, LR teismo ekspertizės įstatymo 24 straipsnyje numatyti reikalavimai teismo ekspertizės akto turiniui ir formai. Apeliacinės instancijos teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. posėdyje konstatuota, kad Kauno technologijos universiteto atliktos ekspertizės aktas neatitinka įstatymo reikalavimų, todėl buvo nutarta šioje civilinėje byloje paskirti naują ekspertizę.

12Ieškovo atstovas pateikė prašymą pavesti atlikti ekspertizę Ch. Bojanovui Bojadžijevui – Inžinerinės chemijos instituto prie Bulgarijos mokslų akademijos Inžinerinės chemijos sistemų technikos laboratorijos vedėjui. Kartu su prašymu pateikti dokumentai, patvirtinantys šio institucijos sutikimą atlikti ekspertizę, taip pat specialisto, kuriam būtų pavesta atlikti ekspertizę, kompetenciją.

13Atsakovo atstovų nuomone, ekspertizę galėtų būti pavesta atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui ir Kauno technologijos universitetui. Duomenys apie šių institucijų gebėjimą ir sutikimą atlikti ekspertizę nepateikti.

14Teisėjų kolegija sprendžia, kad tikslinga pavesti atlikti ekspertizę ieškovo atstovo pasiūlytam ekspertui, kurio darbo vietos administracija yra išreiškusi sutikimą tokio pobūdžio ekspertizės atlikimui. Atsakovo atstovų pasiūlymas dėl ekspertizės įstaigos nepriimtinas, nes nėra jokių duomenų, kad prašyme paminėtos institucijos sutiktų daryti tokios rūšies ekspertizę. Atsižvelgtina į tai, kad byloje yra Lietuvos teismo ekspertizės centro 2003 m. lapkričio 28 d. raštas Nr. S-1138 (1), kuriame nurodoma, kad ši įstaiga neturi galimybės atlikti šioje byloje aktualios ekspertizės (t. 1, b. l. 199), o Kauno technologijos universiteto paskirto eksperto pateiktas ekspertizės aktas, kaip jau minėta, pripažintas neatitinkančiu įstatymo reikalavimu, jo nebuvo galima laikyti įrodinėjimo priemone.

15Bylos šalys pasiūlė teismui klausimus, kuriuos tikslinga užduoti ekspertui. Ieškovo atstovas pateikė ekspertui tuos pačius du klausimus, kokie jau buvo formuluojami pirmosios instancijos teismui paskiriant šioje byloje ekspertizę, todėl šie klausimai yra priimtini.

16Atsakovo atstovai 2006 m. lapkričio 16 d. raštu teismui pateikė pasiūlymus dėl dešimties klausimų ekspertui. Įvertinusi šių klausimų turinį teisėjų kolegija nusprendė iš atsakovo atstovų rašte pateikto klausimų sąrašo laikyti priimtinais ketvirtą - aštuntą klausimus, juos iš dalies apjungiant ir atitinkamai suredaguojant formuluotę. Atsakovo rašte išdėstyti pirmas - trečias klausimai laikytini teisinio pobūdžio klausimais, kuriuos išspręsti ir įvertinti yra teismo kompetencija. Atsakovo atstovų teikiami devintas - dešimtas klausimai vertintini kaip neturintys tiesioginių sąsajų su byloje sprendžiamo ginčo objektu, todėl teikti juos ekspertui teisėjų kolegija neturi pagrindo.

17Civilinės bylos nagrinėjimas sustabdytinas iki bus atlikta ekspertizė (CPK 164 str. 1 d. 2 p.). Ieškovas M. B. įpareigotinas iki 2006 m. gruodžio 22 d. sumokėti į Lietuvos apeliacinio teismo depozitinę sąskaitą 4 000 eurų ekspertizės darymo išlaidoms padengti (CPK 90 str. 3 d.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 302 straipsniu, 212 straipsnio 1 dalimi, 164 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

19Paskirti teismo technologinę ekspertizę, siekiant nustatyti, ar naftos perdirbimo įmonėje AB „Mažeikių nafta“ visbrekingo procese panaudoti techniniai technologiniai sprendimai, aprašyti Lietuvos Respublikos patento Nr. 3884 apibrėžtyje, turėjo ekonominį efektą.

20Pavesti atlikti ekspertizę Inžinerinės chemijos instituto prie Bulgarijos mokslų akademijos Inžinerinės chemijos sistemų technikos laboratorijos vedėjui technikos mokslų daktarui, profesoriui Christo Bojanovui Bojadžijevui.

21Ekspertui pateikti šiuos klausimus:

  1. Ar AB „Mažeikių nafta“ visbrekingo įrenginyje buvo įdiegti ir panaudoti techniniai technologiniai sprendimai, apibūdinti Lietuvos Respublikos patento Nr. 3884 apibrėžtyje (patento aprašyme)? Jeigu tokie sprendimai buvo įdiegti ir panaudoti – kokį ekonominį efektą jie davė ir kuo pasireiškė šis efektas? Kokia šio ekonominio efekto procentinė išraiška lyginant su ankstesnės konstrukcijos visbrekingo įrenginio darbo rezultatais? Ar išradimas, apibūdintas Lietuvos Respublikos patento Nr. 3884 apibrėžtyje, tiesiogiai susijęs su teigiama įtaka gaminamų naftos produktų kokybei, produkcijos išeigai, gamybos sąnaudoms, kitoms konkrečioms naudingoms ekonominėms pasekmėms?
  2. Kokią įtaką ir reikšmę techninių technologinių sprendimų, nurodytų Lietuvos Respublikos patento Nr. 3884 apibrėžtyje (patento aprašyme), panaudojimo ekonominiam efektyvumui galėjo turėti arba turėjo AB „Mažeikių nafta“ atstovų nurodyti visbrekingo įrenginio technologiniai pakeitimai (sekcijos siurblių velenų galinių užsandarinimų pakeitimas kitos konstrukcijos užsandarinimu, vakuuminės kolonos K-601 rekonstrukcija), padaryti 1995 metais?
  3. Jeigu AB „Mažeikių nafta“ visbrekingo įrenginyje buvo įdiegti ir panaudoti Lietuvos Respublikos patento Nr. 3884 apibrėžtyje (patento aprašyme) apibūdinti techniniai technologiniai sprendimai, koks šių sprendimų panaudojimo ekonominis efektas buvo 1998 metais? Kuo pasireiškė šis ekonominis efektas ir kokio dydžio jis buvo 1998 metais?
  4. Ar galima panaudotų techninių technologinių sprendimų, apibūdintų Lietuvos Respublikos patento Nr. 3884 apibrėžtyje (patento aprašyme), ekonominį efektą apskaičiuoti atskirai nuo kituose patentuose (1996 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos patentas Nr. 3883 ir 1996 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos patentas Nr. 4036) aprašytų sprendimų?

22Ekspertui pateikti atitinkamą civilinės bylos dokumentų dalį (teismo patvirtintas kopijas), reikalingą ekspertizei atlikti. Įpareigoti ieškovą ekspertizei teikiamą bylos dalį išversti į ekspertui suprantamą kalbą.

23Įpareigoti ieškovą iki 2006 m. gruodžio 22 d. sumokėti 4 000 eurų ekspertizės išlaidoms padengti į Lietuvos apeliacinio teismo depozitinę sąskaitą Nr. LT 627044060000286878 SEB Vilniaus banke.

24Įpareigoti šalis pateikti ekspertui visą papildomą medžiagą, reikalingą ekspertinėms išvadoms padaryti.

25Civilinę bylą sustabdyti iki bus atlikta ekspertizė.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas M. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB ,,Mažeikių... 4. Šiaulių apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 5. Teismo paskirtos ekspertizės akte konstatuota, kad pas atsakovą buvo atlikti... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas M. B. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 7. Atsiliepimuose į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas AB ,,Mažeikių... 8. Nagrinėdama bylą apeliacine tvarka pagal ieškovo apeliacinį skundą... 9. CPK 212 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išsiaiškinti byloje kylančius... 10. Visapusiškam ir išsamiam apeliacinio skundo ir bylos išnagrinėjimui,... 11. Pirmosios instancijos teismas buvo paskyręs ekonominę ekspertizę, kuria... 12. Ieškovo atstovas pateikė prašymą pavesti atlikti ekspertizę Ch. Bojanovui... 13. Atsakovo atstovų nuomone, ekspertizę galėtų būti pavesta atlikti Lietuvos... 14. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tikslinga pavesti atlikti ekspertizę... 15. Bylos šalys pasiūlė teismui klausimus, kuriuos tikslinga užduoti ekspertui.... 16. Atsakovo atstovai 2006 m. lapkričio 16 d. raštu teismui pateikė pasiūlymus... 17. Civilinės bylos nagrinėjimas sustabdytinas iki bus atlikta ekspertizė (CPK... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 19. Paskirti teismo technologinę ekspertizę, siekiant nustatyti, ar naftos... 20. Pavesti atlikti ekspertizę Inžinerinės chemijos instituto prie Bulgarijos... 21. Ekspertui pateikti šiuos klausimus:
  1. Ar AB „Mažeikių... 22. Ekspertui pateikti atitinkamą civilinės bylos dokumentų dalį (teismo... 23. Įpareigoti ieškovą iki 2006 m. gruodžio 22 d. sumokėti 4 000 eurų... 24. Įpareigoti šalis pateikti ekspertui visą papildomą medžiagą, reikalingą... 25. Civilinę bylą sustabdyti iki bus atlikta ekspertizė....