Byla AS-662-242-13
Dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – Kauno apygardos prokuratūra, Kauno apylinkės prokuratūra, Kauno apygardos teismas)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Kauno apylinkės teismui dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – Kauno apygardos prokuratūra, Kauno apylinkės prokuratūra, Kauno apygardos teismas).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo V. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundas, kuriuo prašoma panaikinti atsakovo Kauno apylinkės teismo (toliau – ir atsakovas) 2013 m. sausio 10 d. raštą ir įpareigoti atsakovą leisti pareiškėjui susipažinti su civilinės bylos Nr. 2-833-887/2012 medžiaga bei išduoti pareiškėjui reikalingų dokumentų kopijas.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

6Pirmosios instancijos teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalį, ABTĮ 18 straipsnio 1 dalį, 23 ir 52 straipsnius ir pažymėjo, kad skundo dalykas ir pagrindas apsprendžia bylos nagrinėjimo ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę. Teismas iš pareiškėjo skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų nustatė, kad pareiškėjas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, be kita ko, prašydamas leisti susipažinti su civilinės bylos Nr. 2-833-887/2012 medžiaga. Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, 2013 m. sausio 10 d. raštu Nr. 2-833-887/2012 (toliau – ir Raštas) atsisakė jį tenkinti, nes byla buvo išnagrinėta uždarame teismo posėdyje, o pareiškėjas nėra šios bylos proceso dalyvis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 10 str. 1 d.). Teismas nurodė, kad pagal Administravimo teismuose nuostatų, patvirtintų Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2) (toliau – ir Nuostatai), 12.2. punktą asmenų, kurie nėra bylos nagrinėjimo dalyviai, susipažinimo su išnagrinėtų bylų procesiniais dokumentais, bylos kopijų ar išrašų darymo užtikrinimo klausimai yra priskirtini vidiniam teismo administravimui. Subjektai, galintys atlikti teismų administracinės veiklos priežiūrą, yra nurodyti Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau – ir Teismų įstatymas) 104 straipsnyje ir Nuostatų 6 punkte. Taigi nesutikdamas su jam pateiktu Kauno apylinkės teismo atsakymu, pareiškėjas gali jį ginčyti remdamasis Nuostatuose įtvirtintu reglamentavimu. Kadangi pareiškėjo skundas, kuriuo ginčijami vidinį teismo administravimą atliekančio subjekto veiksmai, negali būti vertinamas administracinių teismų, todėl jis nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Nurodė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-65/2012, 2010 m. lapkričio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-613/2010, 2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-228/2010). Kadangi reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovui leisti pareiškėjui susipažinti su civilinės bylos Nr. 2-833-887/2012 medžiaga bei išduoti pareiškėjui reikalingų dokumentų kopijas yra išvestinis iš reikalavimo dėl ginčijamo rašto (atsakymo) panaikinimo, todėl, atsisakius priimti pagrindinį reikalavimą, buvo atsisakyta priimti ir išvestinį reikalavimą (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

7II.

8Pareiškėjas V. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartį ir perduoti klausimą Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

9Atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažįsta pareiškėjo teisės reikalauti atnaujinti bylos Nr. 2-833-887/2012 nagrinėjimą, terminas prašyti atnaujinti bylos nagrinėjimą atitinkamais CPK kodekse numatytais pagrindais dar nėra praėjęs. Nurodo, jog Kauno apygardos administracinis teismas nepagrįstai vilkina administracinės bylos Nr. I-13-423/2013 nagrinėjimą, kurios sprendimo pagrindu pareiškėjas gali prašyti atnaujinti civilinę bylą ir būti sugrąžintas į jos nagrinėjimą kaip trečiasis suinteresuotas asmuo. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo Kauno apygardos teismo susijusios bylos Nr. 2-18666-587-2012 medžiagos ir neatsižvelgė į tai, jog atsakovas savo administracinį aktą grindė teisėjais įdarbintų asmenų įvykdytais pažeidimais ir pats šias nuostatas pažeidė ginčijamu administraciniu aktu. Pažymi, jog atsakovas pats nurodė, kad jo Raštas gali būti skundžiamas administraciniam teismui. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė ABTĮ 81 straipsnio nuostatas – vengė aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatyti visas su byla susijusias svarbias aplinkybes ir objektyviai jas ištirti.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Pareiškėjas V. J. atskiruoju skundu ginčija Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartį, kuria teismas nutarė pareiškėjo skundo nepriimti dėl to, kad skundas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai.

14Nagrinėjamu atveju kyla ginčas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

15Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ 22-24, 32-33 straipsniai. Be to, būtina laikytis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalyje nustatytų teisės kreiptis į administracinį teismą prielaidų ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-448/2012).

16Pareiškėjas siekia apskųsti Kauno apygardos teismo Raštą, kuriuo teismas atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą leisti susipažinti su civilinės bylos, kuri buvo nagrinėjama uždarame teismo posėdyje, medžiaga.

17Nagrinėjamos bylos kontekste teisėjų kolegija pažymi, jog administracinis teismas imasi nagrinėti suinteresuoto asmens skundą tik tada, kai kilęs ginčas yra įstatymų leidėjo priskirtas jo kompetencijai ir šis ginčas nepatenka į administracinių teismų kompetenciją ribojančių išimčių taikymo sritį. Kompetencijos nebuvimas gali lemti skundo nepriėmimą (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.) arba inicijuotos teisenos nutraukimą, jei aplinkybė, jog skundas nepriskirtinas tam teismui, paaiškėja nagrinėjant bylą (ABTĮ 101 str. 1 p.). Kadangi administraciniai teismai turi tik jiems įstatymu suteiktą kompetenciją, jie privalo savo nagrinėjamas bylas susieti su tomis Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis, kurios jiems suteikia arba riboja teisę nagrinėti tam tikrą ginčą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, administracinių teismų kompetencijai priskiriami visi ginčai, kilę iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą (ABTĮ 1 str. 1 d., 2 str. 16 d., 3 str. 1 d.).

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog ginčai, susiję su teismo administracine veikla, paprastai sprendžiami pagal Teismų įstatymo nuostatas. Šiame įstatyme numatyti teismo pareigūnai, kurie įgyvendina teismų administravimą, jų įgaliojimai, skundų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, teikimo galimybė (Teismų įstatymo 103 str.), administracinės veiklos priežiūrą vykdantys subjektai (Teismų įstatymo 104 str.). Teismų įstatyme nustatytą administravimo teismuose tvarką – administravimo subjektų teises ir pareigas, administravimo rūšis ir formas, administravimo kontrolės įgyvendinimą, detalizuoja Administravimo teismuose nuostatai, patvirtinti Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-704/2013). Minėtoje nutartyje išplėstinė teisėjų kolegija padarė išvadą, kad tokio pobūdžio veikla, susijusi su teismų administravimu, taip pat nelaikytina viešuoju administravimu ABTĮ taikymo prasme. Atsižvelgus į tai, kad Lietuvos įstatymų leidėjas teismo administravimo klausimams Teismų įstatyme yra numatęs specialias nuostatas bei įvertinus Teismų įstatymo 102 straipsnio 2 dalį, skelbiančią, kad administravimas teismuose negali pažeisti teisėjų nepriklausomumo principo, teismų administravimas laikytinas specialia administravimo sritimi, kuri nėra sietina su klasikiniu viešuoju administravimu taip, kaip jis yra apibrėžiamas ir suprantamas pagal Viešojo administravimo įstatymą bei Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas.

19Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pagal Nuostatų 12.2 punktą, asmenų, kurie nėra bylos nagrinėjimo dalyviai, susipažinimo su išnagrinėtų bylų procesiniais dokumentais, bylos kopijų ar išrašų darymo užtikrinimo klausimai yra priskirtini vidiniam teismo administravimui. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjo norimas apskųsti aktas, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, yra susijęs su administravimu teismuose, todėl jis negali būti pripažintas ginču dėl teisės viešojo administravimo srityje ir pareiškėjo keliamas reikalavimas nepriskirtinas administracinio teismo kompetencijai, o turi būti sprendžiamas Teismų įstatymo ir Nuostatų nustatyta tvarka.

20Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, laikytina pagrįsta ir teisėta, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą atmesti.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai