Byla 2T-182/2007
Dėl ieškinio užtikrinimo, suinteresuotas asmuo SR UAB ,,Alsa“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo SR UAB ,,Alsa“ prašymą peržiūrėti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartį, kuria pripažintas Lietuvos Respublikoje Latvijos Respublikos Rygos miesto Centro rajono teismo 2007 m. kovo 14 d. sprendimas dėl ieškinio užtikrinimo, suinteresuotas asmuo SR UAB ,,Alsa“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3Pareiškėjo Latvijos Respublikoje registruotos įmonės SIA ,,Europa Group“ atstovas kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Latvijos Respublikos Rygos miesto Centro rajono teismo 2007 m. kovo 14 d. sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo patenkintas pareiškėjo prašymas užtikrinti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, pareikštą atsakovui SR UAB ,,Alsa“.

4Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartimi pripažino Lietuvos Respublikoje Rygos miesto Centro rajono teismo 2007 m. kovo 14 d. sprendimą.

5Suinteresuotas asmuo SR UAB ,,Alsa“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu peržiūrėti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartį dėl Latvijos Respublikos Rygos miesto Centro rajono teismo 2007 m. kovo 14 d. sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje, ją panaikinti ir arba sustabdyti bylos nagrinėjimą.

6Suinteresuoto asmens įsitikinimu, nutartis naikintina, nes 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo (toliau – Tarybos reglamentas) 34 straipsnyje, kaip ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 810 straipsnio pirmojoje dalyje, numatyti teismo sprendimo nepripažinimo pagrindai. Šioje nuostatoje nurodyta, kad teismo sprendimas nėra pripažįstamas, jei šaliai, kuri nedalyvavo nagrinėjant bylą, nebuvo tinkamai pranešta apie civilinės bylos iškėlimą bei proceso metu nebuvo sudarytos procesinės gynybos galimybės. Pareiškėjas pažymi, kad SR UAB ,,Alsa“ nebuvo sudarytos tinkamos galimybės dalyvauti procese, nes Latvijos teismo 2007 m. kovo 14 d. sprendimą atsakovas gavo tik 2007 m. spalio 3 d., kartu su Latvijos teismo 2007 m. liepos 19 d. šaukimu atvykti į Latvijos teismo posėdį, kuris turėjo įvykti 2007 m. spalio 2 d. Atsakovui paskambinus į Latvijos teismą, buvo pranešta, kad 2007 m. spalio 2 d. suplanuotas teismo posėdis įvyko ir ieškovo ieškinys buvo patenkintas, o teismo sprendimas bus surašytas 2007 m. spalio 16 d. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo pripažinta ir leista vykdyti 2007 m. kovo 14 d. Latvijos teismo sprendime nurodyta, kad šis teismo sprendimas negali būti apskųstas, nes pagal Latvijos teisę sprendimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neskundžiami. Taigi 2007 m. kovo 14 d. sprendimą atsakovas turės galimybę apskųsti tik skųsdamas 2007 m. spalio 16 d. sprendimą, ką atsakovas ir padarė. Atsakovas taip pat pažymi, kad negavęs šio teismo sprendimo lietuvių kalba, apskundė jį apeliaciniu skundu.

7Pareiškėjas taip pat nurodo, kad remiantis CPK 812 straipsnio ketvirtąja dalimi, bei Tarybos Reglamento 37 straipsnio pirmąja dalimi, teismas, nagrinėjantis pareiškimą dėl užsienio teismo pripažinimo, turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu šis teismo sprendimas yra apskundžiamas įprastinėmis atitinkamos valstybės teismų sprendimų kontrolės formomis. Kaip minėta, Latvijos Respublikos Rygos miesto Centro rajono teismo 2007 m. spalio 16 d. sprendimą atsakovas apskundė.

8Prašymas netenkintinas.

9CPK 818 straipsnio pirmąja dalimi yra nustatyta, kad Europos Sąjungos valstybių narių teismų sprendimai ir kiti pagal Europos Sąjungos reglamentus vykdytini dokumentai Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir leidžiama juos vykdyti pagal Europos Sąjungos reglamentų ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytą tvarką. Pagrindai atsisakyti pripažinti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą kitoje valstybėje narėje yra nurodyti Tarybos reglamento 34 straipsnyje, taip pat 35 straipsnio pirmojoje dalyje.

10SR UAB „Alsa“, prašydama peržiūrėti priimtą apeliacinio teismo nutartį bei atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Latvijos Respublikos Rygos miesto Centro rajono teismo 2007 m. kovo 14 d. sprendimą, prašymą grindžia Tarybos Reglamento 34 straipsnio antrąja dalimi ir teigia, kad SR UAB „Alsa“ nebuvo tinkamai informuota apie proceso vietą ir laiką, atsakovui nežinant buvo nagrinėjama byla ir priimtas sprendimas, todėl atsakovas negalėjo tinkamai ginti savo interesų. Pagal Tarybos Reglamento 34 straipsnio antrąją dalį teismo sprendimas nėra pripažįstamas, jei jis buvo priimtas atsakovui nedalyvaujant procese ir jei atsakovas neturėjo galimybės laiku ir tinkamu būdu gauti bylos iškėlimo arba lygiaverčio dokumento, kad galėtų susitarti dėl savo gynybos, išskyrus jei atsakovas nepradėjo proceso, siekdamas apskųsti tokį sprendimą, kai tai jam buvo įmanoma padaryti.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo SIA ,,Europa Group“ prašymas pripažinti ir leisti vykdyti minėtą teismo sprendimą atitiko įstatymo keliamus reikalavimus ir išnagrinėtas nepažeidus minėtų nuostatų. Prašomoje peržiūrėti nutartyje nurodyta, kad nustačius, jog prašymas atitinka formos ir turinio reikalavimus, prašomas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas turi būti pripažįstamas ir leidžiamas vykdyti Lietuvos Respublikoje, netikrinant Europos Sąjungos reglamentuose nustatytų pagrindų atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą (CPK 818 str. 4 d.). Be to, Tarybos Reglamento įvadinės dalies 17 punkte nustatyta jog vienoje valstybėje narėje priimto teismo sprendimo vykdymo kitoje valstybėje narėje procesas turi būti veiksmingas ir greitas vadovaujantis tarpusavio pasitikėjimo principu, tuo tikslu teismo sprendimas turėtų būti paskelbtas vykdytinu automatiškai, formaliai patikrinus pateiktus dokumentus, nepaliekant teismui jokios galimybės savo iniciatyva nurodyti bet kokį sprendimo nevykdymo pagrindą pagal šį reglamentą. Taigi darytina išvada, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartimi pagrįstai pripažino ir leido vykdyti Lietuvos Respublikoje Latvijos Respublikos Rygos miesto Centro rajono teismo 2007 m. kovo 14 d. sprendimą. Pažymėtina, kad pačiame 2007 m. kovo 14 d. sprendime nurodyta, jog sprendimas vykdomas nedelsiant ir yra neskundžiamas (Civilinės bylos Nr. 2T-110/2007 l. 12-13). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad šis sprendimas priimtas išsprendžiant klausimą dėl ieškinio užtikrinimo, t. y. šiuo sprendimu byla nebuvo išnagrinėta iš esmės. Tuo tarpu Tarybos Reglamento 34 straipsnio antroji dalis numato, kad teismo sprendimas nėra pripažįstamas, jei jis buvo priimtas atsakovui nedalyvaujant procese. Iš bylos medžiagos matyti, kad SR UAB ,,Alsa“ apie procesą žino (b. l. 16-17). Be to, pats suinteresuotas asmuo, pateikdamas prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. nutarties peržiūrėjimo, pripažino, jog 2007 m. kovo 14 d. teismo sprendimas neskundžiamas, todėl bus peržiūrėtas nagrinėjant apeliacinį skundą dėl Latvijos Respublikos Rygos miesto Centro rajono teismo 2007 m. spalio 16 d. sprendimo, kuriuo byla išspręsta iš esmės (b. l. 3).

12Prašyme peržiūrėti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį taip pat teigiama, kad Latvijos teismo 2007 m. kovo 14 d. sprendimą atsakovas gavo tik 2007 m. spalio 3 d., kartu su Latvijos teismo 2007 m. liepos 19 d. šaukimu atvykti į Latvijos teismo posėdį, kuris turėjo įvykti 2007 m. spalio 2 d. Pažymėtina, kad SR UAB ,,Alsa“ tokių savo teiginių nepagrindė - nepateikė Apeliaciniam teismui vokų, kuriuose buvo siunčiami Latvijos teismo procesiniai dokumentai ar kitų įrodymų minėtus teiginius patvirtinančių įrodymų. Ant Latvijos Respublikos Rygos miesto Centro rajono teismo 2007 m. kovo 14 d. sprendimo nuorašo, kurį suinteresuotas asmuo pateikė Apeliaciniam teismui, uždėtas paties suinteresuoto asmens spaudas negali būti laikomas pakankamu įrodymu išvadai, jog minėtą dokumentą SR UAB ,,Alsa“ gavo būtent 2007 m. spalio 3 d. (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad abi šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, ir kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog niekada nėra gavęs pranešimo ar nežinojo apie Latvijos teisme vykstantį procesą pagal SIA ,,Europa Group“ ieškinį atsakovui SR UAB ,,Alsa“ dėl nuostolių atlyginimo. Dėl to teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu prašymo argumento, kad suinteresuotas asmuo nebuvo tinkamai informuotas apie proceso vietą ir laiką, jam nežinant buvo nagrinėjama byla ir priimtas sprendimas.

13Suinteresuotas asmuo taip pat prašo sustabdyti šios bylos nagrinėjimą Tarybos Reglamento 37 straipsnio pirmosios dalies pagrindu. Šioje nuostatoje numatyta, kad valstybės narės, kurioje prašoma pripažinti kitoje valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą, teismas gali sustabdyti bylos nagrinėjimą, jei šis sprendimas yra įprastai apskundžiamas. Taigi bylos sustabdymas nagrinėjamu atveju yra teismo diskrecijos teisė – teismas gali, bet neprivalo sustabdyti. Nagrinėjamu atveju bylos sustabdymas netikslingas, nes, kaip minėta, 2007 m. kovo 14 d. sprendimu byla nebuvo išnagrinėta iš esmės ir šis sprendimas neužkerta kelio tolesnei proceso eigai.

14Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas nepagrįstai prašymą grindžia CPK 810, 812 straipsniais, nes Europos Sąjungos valstybių narių teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja CPK 818 straipsnis, konkrečiai jo 4-6 punktai.

15Išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo peržiūrėjus panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartį, kuria pripažinta ir leista vykdyti Lietuvos Respublikoje Latvijos Respublikos Rygos miesto Centro rajono teismo 2007 m. kovo 14 d. sprendimą dėl ieškinio užtikrinimo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 818 straipsnio šeštąja dalimi,

Nutarė

17Lietuvos Apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai