Byla AS-556-439-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Č. L., I. L., Z. A., T. R., V. R., I. Š., M. T., G. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 2 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjų Č. L., I. L., Z. A., T. R., V. R., I. Š., M. T., G. T. skundą atsakovams Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai Č. L., I. L., Z. A., T. R., V. R., I. Š., M. T., G. T. (toliau – ir pareiškėjai) 2007 m. birželio 29 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. 08 ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. S-851.

5Pareiškėjai nurodė, kad priimant skundžiamus sprendimus buvo pažeisti Higienos normos HN 44:2006, Higienos normos HN 43:2005 ir 2004 m. rugpjūčio 19 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 31 ir 46 punktų reikalavimai. Pažymėjo, kad UAB ,,Avocetė“ planuojamos paukštidės sanitarinių apsaugos zonų sumažinimas pažeistų pareiškėjų ir visų Rukainių kaimo gyventojų teises ir teisėtus interesus bei sukeltų pavojų jų gyvenamosios aplinkos saugumui ir sveikatai.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 2 d. nutarties dalimi atsisakė priimti pareiškėjų skundo dalį dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. 08 panaikinimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.). Teismas išaiškino, kad ši nutartis neužkerta kelio pateikti Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. 08 panaikinimo paduoti, nurodant termino praleidimo priežastis ir pateikiant praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus.

8Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Jei skundas paduotas, praleidus skundo padavimo terminą ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.). Teismas padarė išvadą, kad skundas dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. 08 panaikinimo paduotas 2007 m. birželio 29 d., tai yra praleidus skundo padavimo terminą. Pareiškėjai neprašo atnaujinti termino skundui paduoti, todėl teismas šią skundo dalį atsisakė priimti.

9III.

10Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 2 d. nutarties dalį dėl atsisakymo priimti pareiškėjų skundą dalį dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. 08 panaikinimo ir išspręsti klausimą iš esmės – šią pareiškėjų skundo dalį priimti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Pareiškėjai ir kiti Rukainių kaimo gyventojai, nesutikdami su Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 08 ir UAB „Avocetė“ priklausančių veršidžių rekonstravimu į paukštides bei sanitarinių apsaugos zonų mažinimu, siekdami pasinaudoti ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, apskundė minėtą sprendimą Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuriai pavaldus yra Vilniaus visuomenės sveikatos centras, ir 2007 m. kovo 21 d. pateikė prašymą, kurį pasirašė 300 Rukainių kaimo gyventojų.

122. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 30 d. pateikė atsakymą Nr. S-851, kuriuo atsisakė panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimą.

133. Pareiškėjų nuomone, 2006 m. birželio 29 d. pateikdami skundą teismui nepraleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Kaip numato Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-142, 5 punktas, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldžios įstaigos yra visuomenės sveikatos centrai apskrityse ir Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras. Pagal Nuostatų 10.16. punktą, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba kontroliuoja ir koordinuoja jai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą. Remiantis šiomis nuostatomis, Vilniaus visuomenės sveikatos centras yra pavaldus ir kontroliuojamas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Pareiškėjai 2007 m. birželio 29 d. kreipėsi į teismą prašydami panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. 08 ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. S-851.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 21 d. nutarties dalimi atsisakė priimti pareiškėjų skundo dalį dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. 08 panaikinimo. Teismas konstatavo, kad pareiškėjų skundas dėl 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimo panaikinimo paduotas praleidus ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

19Pareiškėjai atskirajame skunde nurodo, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-142, 5 punktas nurodo, kad Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai pavaldžios įstaigos yra visuomenės sveikatos centrai apskrityse ir Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras. Pagal Nuostatų 10.16. punktą, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba kontroliuoja ir koordinuoja jai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą. Remiantis šiomis nuostatomis, Vilniaus visuomenės sveikatos centras yra pavaldus ir kontroliuojamas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos. Pareiškėjai ir kiti Rukainių kaimo gyventojai, nesutikdami su Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 08, siekdami pasinaudoti ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, apskundė minėtą sprendimą Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuriai pavaldus yra Vilniaus visuomenės sveikatos centras, todėl nepraleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyto termino.

20Teisėjų kolegija, įvertinusi Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo, sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-142 patvirtintų Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad teisės aktai nenumato, jog Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos yra įgaliota nagrinėti išankstinius ginčus ne teismo tvarka. Taigi pareiškėjai, nesutikdami su skundžiamu sprendimu, įstatymo nustatytu terminu turėjo kreiptis į teismą. Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė pagrįstą išvadą apie termino kreiptis su skundu į teismą praleidimą (ABTĮ 33 str. 1 d.). Pareiškėjai neprašė termino atnaujinti, kas pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą yra pripažįstama vienu iš pagrindų teismui atsisakyti priimti nagrinėti skundą. Todėl pirmosios instancijos teismo 2007 m. liepos 21 d. nutarties dalis dėl atsisakymo priimti pareiškėjų skundo dalį dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. 08 panaikinimo laikytina teisėta ir pagrįsta.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjų Č. L., I. L., Z. A., T. R., V. R., I. Š., M. T., G. T. atskirąjį skundą atmesti.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 2 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai