Byla A-261-555-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Arturo Drigoto, Stasio Gagio (pranešejas) ir Vaidos Urmonaites-Maculevicienes (kolegijos pirmininke), sekretoriaujant Gitanai Aleliunaitei, dalyvaujant pareiškejo atstovui advokatui Tomui Bukeliui, atsakovo atstovei Olgai Skripkauskienei, treciuju suinteresuotu asmenu A. B. ir L. M. S. D. M. atstovems A. S. ir advokatei Stanislavai Staniukynienei, Marijampoles savivaldybes administracijos atstovei Jolantai Petrušauskienei, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves „Baltisches Haus“ apeliacini skunda del Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 21 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo UAB „Baltisches Haus“ skunda atsakovui Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos (Marijampoles apskrities viršininko administracijos teisiu peremeja), treciaisiais suinteresuotas asmenimis byloje dalyvaujant L. M. S. D. M., A. B. ir Marijampoles savivaldybes administracijai, del aktu panaikinimo. n u s t a t e:

2I.

3UAB „Baltisches Haus“ (toliau – pareiškejas, apeliantas) kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti Marijampoles apskrities viršininko 2008 m. liepos 25 d. isakyma Nr. ŽM-805, Marijampoles apskrities viršininko administracijos 2008 m. liepos 2 d. sprendima Nr. SD-11-1690 bei Marijampoles apskrities viršininko 2008 m. liepos 28 d. sprendimus Nr. SM-18-1216, Nr. SM-18-1217, Nr. SM-18-1218.

4Patikslintame skunde nurode, jog gincijamais aktais atkurtos nuosavybes teises L. M. S. D. M., J. B., A. B. i A. B. nuosavybes teise valdyta žeme, esancia ( - ), Marijampoleje. Nustatant sklypo ribas buvo pažeistos pagrindines nuosavybes atkurimui skirto sklypo ribu nustatymo proceduros: nebuvo sudarytas žemes sklypo vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo aktas, sklypo ribos buvo kartografuotos pagal liudytoju parodymus, nors LR Žemes ir mišku ukio ministerijos 3.3 punkte nustatyta, jog tokiu sklypu ribos

Nustatė

5mos iš planu. Be to, remtasi liudytoju, kurie nacionalizavimo metu buvo 11, 12 metu, parodymais. Pareiškejas yra suinteresuotas mineto sklypo ribu nustatymu, nes Marijampoles apskrities viršininko administracija pareiškejui

62001 m. kovo 12 d. žemes nuomos sutartimi 18/2001 Nr.88 buvo išnuomojusi ginco žemes sklypa. Mineta žemes nuomos sutartis buvo panaikinta teismo sprendimu, kuris yra isiteisejes. Teismo sprendimas grindžiamas Lietuvos Aukšciausiojo teismo suformuota praktika, nustatancia, jog valstybe negali disponuoti tokiu žemes sklypu, i kuri yra pareikštas prašymas atkurti nuosavybes teises, tol, kol neišsprende nuosavybes teisu atkurimo klausimo. Kadangi žemes nuomos aukcionas buvo surengtas neišsprendus nuosavybes teisu atkurimo klausimo i ginco žemes sklypa, žemes nuomos sutartis buvo panaikinta (b. l. 45-46).

7Atsakovas, nelaukdamas kilusio ginco del A. B. turetos žemes ribu išsprendimo, 2008 m. liepos 25 d. isakymu Nr. ŽM-805 bei 2008 m. liepos 28 d. sprendimais Nr. SM-18-1216, Nr. SM-18-1217, Nr. SM-18-1218 atkure nuosavybes teises pretendentams.

8Atsakovas Marijampoles apskrities viršininko administracija su skundu nesutiko ir praše atmesti kaip nepagrista.

9Atsiliepime i apeliacini skunda nurode, kad gincijami aktai yra teiseti. Nors pareiškejas tvirtina, kad atsakovas pažeide LR Žemes ir mišku ministerijos 1997 m. spalio 31 d. isakymo Nr.634 „Del žemes valdymo nuosavybes teisemis fakta irodanciu papildomu dokumentu nagrinejimo tvarkos“ 5 punkta, nustatanti pareiga surašyti žemes sklypo vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo akta, taciau ribu kartografavimas atliktas 2004 metais, o tuo metu galiojusi mineto teises norminio akto redakcija nenumate nuostatos del žemes sklypo vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo akto surašymo. Nors norminiai aktai nenumate galimybes kartografuoti žemes sklypu ribas remiantis liudytoju parodymais, taciau atsakovas pagal susiformavusia praktika, tuo atveju, kai nera išlikusios kartografines medžiagos apie savininko tureta žeme mieste, turetas žemes ribas kartografuoja remiantis rašytiniais dokumentais, o jei to nepakanka – liudytoju parodymais.

10Tretieji suinteresuoti asmenys L. M. S. D. M. ir A. B. su skundu nesutiko ir praše atmesti kaip nepagrista. Treciuju suinteresuotu asmenu atstove posedžio metu nurode, kad ginco nera del to, kad A. B. nuosavybes teise valde 3 ha, 91 a žemes. Planu išlikusiu nera. Taciau pati sklypo vieta aiški. Pareiškejas šiuo metu neturi reikalavimo teises gincyti bet kokias nuosavybes teisiu atkurimo proceduras, nes teismo sprendimu žemes nuomos sutartis tarp pareiškejo ir atsakovo yra panaikinta. Taip pat nurode, kad nuosavybes teisiu atkurimo proceduros nebuvo pažeistos.

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 21 d. sprendimu pareiškejo UAB „Baltisches Haus“ skunda atmete kaip nepagrista.

13Teismas nustate, kad UAB „Baltisches Haus“ 2001 m. kovo 12 d. sudare su Marijampoles apskrities viršininko administracija valstybines žemes nuomos sutarti N18/2001 Nr. 88. Mineta sutartimi atsakovas pareiškejui 99 metams komercinei veiklai išnuomojo 0,5841 ha žemes sklypa, esanti ( - ), Marijampoleje. Marijampoles rajono apylinkes teismo 2007 m. lapkricio 27 d. sprendimu valstybines žemes nuomos sutartis N18/2001 Nr.88 pripažinta negaliojancia. Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 26 d. nutartimi apeliacinio skundo del minetos nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisetu netenkino ir paliko galioti Marijampoles rajono apylinkes teismo 2007 m. lapkricio 27 d. sprendima, o Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2008 m. gegužes 27 d. nutartimi kasacini skunda del Marijampoles rajono apylinkes teismo 2007 m. lapkricio 27 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 26 d. nutarties peržiurejimo atsisake priimti.

14Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškejo anksciau nuomotas žemes sklypas šiuo metu patenka i žemes sklypa, i kuri atkurtos nuosavybes teises tretiesiems suinteresuotiems asmenims - L. M. S. D. M., J. B., A. B.. Nuosavybes teises atkurtos Marijampoles apskrities viršininko 2008 m. liepos 25 d. isakymu Nr. ŽM-805 bei Marijampoles apskrities viršininko 2008 m. liepos 28 d. sprendimais Nr. SM-18-1216, Nr. SM-18-1217, Nr. SM-18-1218. Pareiškejo reikalavimai panaikinti minetus administracinius aktus bei Marijampoles apskrities viršininko administracijos 2008 m. liepos 2 d. rašta Nr. SD-11-1690 grindžiami teises aktu reikalavimu, reglamentuojanciu pilieciu nuosavybes teisiu atkurima, pažeidimais, proceduriniais pažeidimais nustatant sklypo ribas, o savo subjektine teise reikalauti paminetu administraciniu aktu panaikinimo bendrove sieja su ateityje galinciu atsirasti teisiniu pagrindu atnaujinti civiline byla Nr. 3P-712/2008 Civilinio proceso kodekse nustatytais pagrindais bei savo teise sudaryti ginco sklypo nuomos sutarti ateityje.

15Teismas pažymejo, kad butina salyga pripažinti skunda pagristu yra asmens teisiu ar teisetu interesu pažeidimo konstatavimo faktas. Nagrinejamu atveju pareiškejas, siekdamas panaikinti administracinius aktus, kuriu pagrindu atkurtos nuosavybes teises tretiesiems suinteresuotiems asmenims, nera šiu teisiniu santykiu dalyvis. Su aptartu gincu yra glaudžiai susijes ir skundo reikalavimas del atsakovo 2008 m. liepos 2 d. rašto Nr. SD-11-1690 panaikinimo. Pareiškejas gincija mineta administracini akta, nes nesutinka su sklypo, i kuri atkurtos nuosavybes teises tretiesiems suinteresuotiems asmenims, ribomis. Taciau žemes nuomos sutartis, sudaryta tarp pareiškejo ir atsakovo, teismo sprendimu buvo panaikinta, sprendimas isiteisejes. Teismas padare išvada, kad pareiškejas šioje byloje negali reikalauti pašalinti jo teises ar istatymu saugomu interesu pažeidima, kadangi jis tokiu teisiu nera igijes. Reikalavimo teises neturejimas yra pagrindas pripažinti skunda nepagristu.

16III.

17Pareiškejas UAB „Baltisches Haus“ pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 21 d. sprendima ir priimti nauja – pareiškejo skunda patenkinti.

18Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Teismas pažeide Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 86 straipsnio 2 ir 3 dalis, kadangi nekonstatavo bylai turinciu esmines reikšmes aplinkybiu, buvusiu skundo pagrindu, t. y. del LR Žemes ir mišku ministerijos 1997 m. spalio 31 d. isakymo Nr. 634 „Del žemes valdymo nuosavybes teisemis fakta irodanciu papildomu dokumentu nagrinejimo tvarkos“ 3.3 ir 5 punktu pažeidimu.

202. ABTI 5 straipsnio 1 dali. Teismas susiejo reikalavimo teises turejima su tiesioginiu skundžiamu administraciniu aktu nukreipimu i pareiškeja.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. sausio 27 d. nutartyje administracineje byloje Nr. A7-121-04 pažymejo, kad ABTI 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta teise ginti istatymu saugomus interesus pasireiškia, kaip kreipiamasis gincijant tokius individualius teises aktus, kurie sukelia teisines pasekmes pareiškejui. Nutartyje nurodyta, kad negalima gincyti tarpinio pobudžio dokumentu.

22Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 4 d. nutartyje administracineje byloje Nr. A556-308/2009 nurode, kad jei aiškinama suinteresuotam subjektui, kaip vienokiu ar kitokiu atveju taikytini teises aktai, teikiama informacija, tai iš cia kildinami reikalavimai laikytini nepriskirtinais administraciniu teismu kompetencijai.

23Nagrinejamu atveju skundžiami administraciniai aktai buvo baigiamieji atitinkamu procesu aktai.

243. Pareiškejas valde ginco žemes sklypa pagal 2001 m. kovo 12 d. žemes nuomos sutarti 18/2001 Nr. 88. Žemes nuomos teise buvo panaikinta, kadangi atsakovas suteike šia teise pareiškejui, neišsprendes treciuju suinteresuotu asmenu pretenziju i ta žemes sklypa. Tuo atveju, jei treciuju suinteresuotu asmenu prašymai atkurti nuosavybes teises gražinant sklypa natura butu buve atmesti, pareiškejo nuomos tisiu panaikinimas netektu pagrindo.

25Apeliantas mano, kad nuosavybes teisiu atkurimui natura truksta teises aktuose numatytu irodymu: iki nacionalizavimo buvusios žemes sklypo ribos kartografuotos ne pagal palapine medžiaga, nesudarytas kartografuoto sklypo vietos apžiurejimo ir ribu nustatymo aktas. Taigi skundžiamu aktu panaikinimas butu pagrindas kreiptis del proceso atnaujinimo civilineje byloje Nr. 2-1050-570/2007.

26Tretieji suinteresuoti asmenys L. M. S. D. M. ir A. B. su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrista.

27Atsiliepime i apeliacini skunda nurode, kad Marijampoles rajono apylinkes teisme nagrinejant byla Nr. 2-1050-570/2007 ir Kauno apygardos teisme nagrinejant byla Nr. 2A-251-378/2008 nustatyta, kad treciuju suinteresuotu asmenu prašymas del nuosavybes teisiu atkurimo buvo paduotas laiku, jie yra tinkami pretendentai atkurti nuosavybes teises ir kad pakanka dokumentu nuosavybes teisiu atkurimui i žemes sklypa. Nuosavybes teises i A. B. žeme atkurtos nepažeidžiant istatymu ir poistatyminiu teises aktu reikalavimu.

28Tretysis suinteresuotas asmuo Marijampoles savivaldybes administracija su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrista.

29Atsiliepime i apeliacini skunda nurode, kad pareiškejas neturi reikalavimo teisiu, t. y. nera tisiniu santykiu subjektas, todel jo reikalavimai nera teisiškai pagristi. Be to, net ir panaikinus administracinius aktus, nereiškia, kad nuomos sutartis su pareiškeju butu dar karta sudaryta, nes valstybines teises nuomai privaloma viešojo aukciono tvarka.

30Pareiškejo atstovas apeliacines instancijos teismo posedžio metu paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir praše apeliacini skunda patenkinti.

31Atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenis praše apeliacinio skundo netenkinti.

32Teiseju kolegija

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinis skundas atmestinas.

35Pareiškejas, prašydamas panaikinti atsakovo aktus, gincija ir treciuju suinteresuotu asmenu teise i nuosavybes teisiu atkurima.

36Pirmosios instancijos teismas nustate, kad pareiškejas šioje byloje negali reikalauti pašalinti jo teisiu ar istatymu saugomu interesu pažeidimo, kadangi jis tokiu teisiu nera igijes, todel reikalavimo teises neturejimas yra pagrindas pripažinti skunda nepagristu.

37Apeliantas skunda grindžia tuo, kad teismas, priimdamas sprendima, netinkamai ivertino faktines bylos aplinkybes bei neteisingai taike bei aiškino procesines teises normas, nesivadovavo teismu praktika nagrinejant analogiškas bylas.

38Teiseju kolegija pažymi, kad Teismu istatymo 33 straipsnio 4 dalimi (2008 m. liepos 3 d. istatymo Nr. X-1685 redakcija) nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamu kategoriju bylose, yra saistomi savo paciu sukurtu teises aiškinimo taisykliu, suformuluotu analogiškose ar iš esmes panašiose bylose <...>; teismu praktika atitinkamu kategoriju bylose turi buti keiciama ir naujos teises aiškinimo taisykles analogiškose ar iš esmes panašiose bylose gali buti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai butina.

39Remiantis Administraciniu bylu teisenos istatymo 13 straipsnio 1 dalimi vienoda administraciniu teismu praktika, aiškinant ir taikant istatymus bei kitus teises aktus, formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Todel teismai nagrinedami administracines bylas privalo vadovautis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) nustatyta teismu praktika panašiose bylose.

40Apelianto nurodytos apeliaciniame skunde bylos Nr. A7-121-04 ir A556-308/2009 nera analogiškos ar panašios nagrinejamai bylai, todel nera pagrindo nurodytose bylose suformuotas teises aiškinimo taisykles taikyti šioje byloje. Šis apeliacinio skundo argumentas yra nepagristas.

41Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniu nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucines teises ar laisves pažeidžiamos, turi teise kreiptis i teisma. Asmens teise kreiptis del teisiu pažeidimo viešojo administravimo srityje gali buti realizuojama remiantis Administraciniu bylu teisenos istatymo 5 straipsnio 1 dalimi, kuria nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise arba istatymu saugomas interesas. Šios teises normos formalus pagrindas kreiptis i teisma siejamas su asmens pažeistos teises ar intereso gynimu. Todel vien tik formalus ar abstraktus kreipimasis i teisma, nenurodant teises pažeidimo ir pažeistos teises gynimo budo, neatitinka Administraciniu bylu teisenos istatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatu ir realiai negali buti apgintas. Asmens skundas gali buti pripažintas pagristu tik tuo atveju jei ma, kad viešojo administravimo subjekto aktu priemimo metu jo teise ar interesas yra pažeistas ir jis turi buti ginamas. Teismas, nustates atitinkama pažeidima, privalo priimti viena iš Administraciniu bylu teisenos istatymo 88 straipsnyje numatytu teisiu gynimo sprendimu. Todel skunde turi buti nurodyta kokia individuali teise yra pažeista ir kaip ji turi buti apginta (LVAT 2010 m. balandžio 29 d. nutartis adm. byloje Nr. A-261-126/2010).

42Pareiškejas skunde nurodo interesa, del kurio skundžia viešojo administravimo subjekto aktus bei veiksmus, taciau nenurodo konkreciai kaip jis tiesiogiai itakoja jo teises, taip pat nera pateikes reikalavimo kaip jis turetu buti ginamas. Pareiškejo skundo reikalavimai patvirtina, kad pareiškejas siekia ateityje tapti ginco žemes sklypo nuomininku ir inicijuoti tuo pagrindu teismo procesus kitose bylose. Toks interesas negali buti pripažintas pagristu , nes jis yra menamas, o ne realus, nes pareiškejas pirmumo teises nuomoti ginco žemes sklypa neturi ir tiesiogiai tokia teise pareiškejui neatsiranda.

43Esant šioms aplinkybems pareiškejas negali kelti ginco, kuris tiesiogiai nepažeidžia jo teisiu, tame tarpe negali gincyti ir treciuju suinteresuotu asmenu teises i nuosavybes atkurima bei nuosavybes teisiu atkurimo proceduru.

44Galimai padaryti teises pažeidimai vykdant žemes reforma gali buti skundžiami administraciniam teismui ginant viešaji interesa.

45Taciau pareiškejas nepatenka i asmenu rata, numatytu Administraciniu bylu teisenos istatymo 56 straipsnyje, kuriems suteikta teise ginti viešaji interesa, todel jis tokio savarankiško reikalavimo reikšti negali. Esant šioms aplinkybems pagristai pirmosios instancijos teismas nevertino nuosavybes teisiu atkurimo teisetumo i ginco žemes sklypa.

46Pareiškejas turi teise teikti skunda subjektui, igaliotam ginti viešaji interesa, del galimu pažeidimu, padarytu vykdant žemes reformos proceduras.

47Remiantis šiais argumentais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teises aktus, reguliuojancius ginco santykius, bei faktines ginco aplinkybes, procesiniu pažeidimu nepadare, prieme teiseta bei pagrista sprendima, atitinkanti Administraciniu bylu teisenos istatymo 86 straipsnio reikalavimus. Todel apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

48Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

49uždarosios akcines bendroves „Baltisches Haus“ apeliacini skunda atmesti.

50Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 21 d. sprendima palikti nepakeista.

51Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. I.... 3. UAB „Baltisches Haus“ (toliau – pareiškejas, apeliantas) kreipesi i... 4. Patikslintame skunde nurode, jog gincijamais aktais atkurtos nuosavybes teises... 5. mos iš planu. Be to, remtasi liudytoju, kurie nacionalizavimo metu buvo 11, 12... 6. 2001 m. kovo 12 d. žemes nuomos sutartimi 18/2001 Nr.88 buvo išnuomojusi... 7. Atsakovas, nelaukdamas kilusio ginco del A. B. turetos žemes ribu... 8. Atsakovas Marijampoles apskrities viršininko administracija su skundu nesutiko... 9. Atsiliepime i apeliacini skunda nurode, kad gincijami aktai yra teiseti. Nors... 10. Tretieji suinteresuoti asmenys L. M. S. D. M. ir A. B. su skundu nesutiko ir... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 21 d. sprendimu... 13. Teismas nustate, kad UAB „Baltisches Haus“ 2001 m. kovo 12 d. sudare su... 14. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškejo anksciau nuomotas žemes sklypas... 15. Teismas pažymejo, kad butina salyga pripažinti skunda pagristu yra asmens... 16. III.... 17. Pareiškejas UAB „Baltisches Haus“ pateike apeliacini skunda, kuriuo prašo... 18. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1. Teismas pažeide Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI)... 20. 2. ABTI 5 straipsnio 1 dali. Teismas susiejo reikalavimo teises turejima su... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. sausio 27 d. nutartyje... 22. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 4 d. nutartyje... 23. Nagrinejamu atveju skundžiami administraciniai aktai buvo baigiamieji... 24. 3. Pareiškejas valde ginco žemes sklypa pagal 2001 m. kovo 12 d. žemes... 25. Apeliantas mano, kad nuosavybes teisiu atkurimui natura truksta teises aktuose... 26. Tretieji suinteresuoti asmenys L. M. S. D. M. ir A. B. su apeliaciniu skundu... 27. Atsiliepime i apeliacini skunda nurode, kad Marijampoles rajono apylinkes... 28. Tretysis suinteresuotas asmuo Marijampoles savivaldybes administracija su... 29. Atsiliepime i apeliacini skunda nurode, kad pareiškejas neturi reikalavimo... 30. Pareiškejo atstovas apeliacines instancijos teismo posedžio metu paaiškino... 31. Atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenis praše apeliacinio skundo... 32. Teiseju kolegija... 33. IV.... 34. Apeliacinis skundas atmestinas.... 35. Pareiškejas, prašydamas panaikinti atsakovo aktus, gincija ir treciuju... 36. Pirmosios instancijos teismas nustate, kad pareiškejas šioje byloje negali... 37. Apeliantas skunda grindžia tuo, kad teismas, priimdamas sprendima, netinkamai... 38. Teiseju kolegija pažymi, kad Teismu istatymo 33 straipsnio 4 dalimi (2008 m.... 39. Remiantis Administraciniu bylu teisenos istatymo 13 straipsnio 1 dalimi vienoda... 40. Apelianto nurodytos apeliaciniame skunde bylos Nr. A7-121-04 ir... 41. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniu nustatyta, kad asmuo, kurio... 42. Pareiškejas skunde nurodo interesa, del kurio skundžia viešojo... 43. Esant šioms aplinkybems pareiškejas negali kelti ginco, kuris tiesiogiai... 44. Galimai padaryti teises pažeidimai vykdant žemes reforma gali buti... 45. Taciau pareiškejas nepatenka i asmenu rata, numatytu Administraciniu bylu... 46. Pareiškejas turi teise teikti skunda subjektui, igaliotam ginti viešaji... 47. Remiantis šiais argumentais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 48. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 49. uždarosios akcines bendroves „Baltisches Haus“ apeliacini skunda atmesti.... 50. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 21 d. sprendima... 51. Nutartis neskundžiama....