Byla T-XX-19-10

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjos K. S. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui ir uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo išregistruoti statinius bei nuosavybės teises rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr.S-4171-2020/09 netenkino pareiškėjos K. S. prašymo, kuriuo ji prašė iki galo įvykdyti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. vasario 4 d. sprendimą Nr.47 ir išregistruoti iš nekilnojamojo turto registro kiemo statinius, kurių unikalus Nr.( - ) ir kurie yra adresu ( - ), Kaune, bei UAB „Auto ABC“ nuosavybės teises į juos. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.389 paliko galioti minėtą valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo sprendimą.

4Nekilnojamojo turto registratoriai nurodė, kad pareiškėjos prašomi išregistruoti kiemo statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), yra įregistruoti Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-6912/95 pagrindu. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalį, duomenys apie daiktinės teisės turėtoją gali būti pakeisti tik tuo atveju, kai yra pateikiami nauji įstatymų numatyti dokumentai apie daiktinės teisės pasibaigimą. Nekilnojamojo turto registratorius, kaip viešojo administravimo subjektas, administracine tvarka negali keisti nekilnojamojo turto registre esančių duomenų, kitaip vertindamas tuos pačius dokumentus, kurie buvo pagrindas padaryti pirminį įrašą nekilnojamojo turto registre. Pareiškėja šiuo atveju naujų dokumentų nepateikė, o pareiškėjos nurodytas valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. vasario 4 d. sprendimas Nr.47 buvo priimtas visai dėl kitų statinių, tai yra dėl statinių, kurių unikalus Nr. ( - ).

5Pareiškėja K. S. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo 2009 m. rugsėjo 21 d. sprendimą Nr.S-4171-2020/09; 2) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr.389; 3) įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išregistruoti iš nekilnojamojo turto registro kiemo statinius, kurių unikalus Nr. ( - ), 2004 m. lapkričio 29 d. ir 2005 m. gegužės 16 d. įregistruotus jų kadastro duomenų pakitimus bei UAB „Auto ABC“ nuosavybės teises į šiuos kiemo statinius.

6Pareiškėja nurodė, kad UAB „Auto ABC“ vardu įregistruoti kiemo statiniai (tvora, kiemo asfaltbetonio aikštelė, betono plytelių aikštelė, estakada ir kanalizacijos šuliniai), kurių unikalus Nr. ( - ), kartu su kitais UAB „Auto ABC“ pastatais, esančiais ( - ), Kaune, faktiškai užima apie 1,20 ha teritoriją, nors pagal patvirtintą detalųjį planą ši teritorija turi būti 0,94 ha ploto. Kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), įregistravimas ir atitinkamas teritorijos išplėtimas trukdo natūra pareiškėjai atkurti nuosavybės teises į gretimai esančią žemę. Pareiškėja nurodė, kad kiemo statiniai, kurių unikalus Nr. ( - ), ir UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisės į juos buvo įregistruoti nesant dokumentų, kurie būtų sudarę pagrindą atlikti tokią registraciją. Kauno miesto apylinkės teismo 1995 m. rugsėjo 25 d. sprendime šie kiemo statiniai nėra minimi, o nekilnojamojo turto registratorius šių statinių registraciją atliko savavališkai konstatavęs, jog pagal kadastrinių matavimų bylos duomenis šie statiniai yra kitų UAB „Auto ABC“ pastatų priklausiniai. Be to, pareiškėja šiuo atveju prašė nekilnojamojo turto registratorius įvertinti kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), kiekio, dydžio ir dislokacijos duomenų pakeitimo, kuris buvo atliktas 2004 - 2005 metų kadastrinių matavimų metu, teisėtumą, tačiau šio klausimo nekilnojamojo turto registratoriai neišsprendė.

7Kauno apygardos administracinis teismas, priėmęs skundą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad šioje byloje, sprendžiant ginčą dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų, bus taip pat sprendžiama dėl UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisių į kiemo statinius. Nuo to, kaip teismas vertins aplinkybes, susijusias su nuosavybės teisėmis, priklausys ir viešojo administravimo subjektų atliktų veiksmų teisėtumo vertinimas. Šiuo atveju keliamas ginčas yra susijęs tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais, todėl jis turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė ir apima tuos atvejus, kai ginčai nėra grynai administracinio pobūdžio.

8Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Byla teisminga administraciniam teismui.

10Nekilnojamojo turto registre atliekami registravimo veiksmai yra administracinio pobūdžio veiksmai (aktai), kuriuos Nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų specialių viešosios teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šių aktų įgaliotas subjektas - nekilnojamojo turto registro tvarkytojas. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veikla, atliekant registravimo veiksmus nekilnojamojo turto registre, pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

11Pareiškėja nagrinėjamu atveju siekia, kad būtų išregistruoti statiniai ir nuosavybės teisės į juos, tai yra būtų pašalinti iš nekilnojamojo turto registro atitinkami įrašai. Ginčas yra keliamas dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo administracinio pobūdžio aktų (veiksmų), o pareiškėjos reikalavimai yra nukreipti į nekilnojamojo turto registro tvarkytojo viešojo administravimo veiklą. Ginče keliami klausimai yra iš esmės susiję su nekilnojamojo turto registro tvarkytojo administracinio pobūdžio registravimo procedūrų vykdymu, tai yra dokumentų vertinimu ir pagrindų atlikti atitinkamus registravimo (išregistravimo) veiksmus nustatymu registravimo procedūrų metu. Civilinių teisinių reikalavimų ar civilinės teisės normų taikymo klausimų, kurie galėtų būti pagrindas perduoti bylą bendrosios kompetencijos teismui, ginče nekeliama. Todėl aptariamas ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis) (taip pat žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 18 d. nutartį, priimtą byloje AB „Alytaus gelžbetonis“ v. valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas ir valstybės įmonė Registrų centras; 2010 m. sausio 18 d. nutartį, priimtą byloje V. S. v. valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas; 2010 m. sausio 18 d. nutartį, priimtą byloje P. S. v. valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas ir valstybės įmonė Registrų centras; 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartį, priimtą byloje UAB „Stoties turgus“ v. valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas; 2009 m. liepos 16 d. nutartį, priimtą byloje AB „Švytra“ v. valstybės įmonė Registrų centras ir Alytaus rajono savivaldybė).

12Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

132-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

14Byla teisminga administraciniam teismui.

15Bylą pagal pareiškėjos K. S. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui ir uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo išregistruoti statinius bei nuosavybės teises grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

16Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai