Byla I-710-621/2015

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo teisėjo Žano Kubecko, kolegijos narių teisėjų Laisvutės Kartanaitės ir Jarūnės Sedalienės, sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei, nedalyvaujant pareiškėjo Panevėžio apygardos administracinio teismo atstovui, nedalyvaujant atsakovo Rokiškio rajono savivaldybės atstovui, nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui E. K., dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens E. K. atstovui advokatui Irmantui Tumui, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui B. K., dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Valstybės žemės fondas atstovei Šarūnei Mikalauskaitei, nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Rokiškio skyriaus, atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartį dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo tyrimo atsakovui Rokiškio rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Valstybės žemės fondas, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Rokiškio skyriaus, E. K. ir B. K..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi pradėjo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo tyrimą, ar Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-162 įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai (1 tomas, 2–3 b. l.). Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi sustabdė Panevėžio apygardos administracinio teismo nagrinėjamą administracinę bylą Nr. I-53-320/2014 (teisminio proceso numeris 3-65-3-00110-2012-4) pagal pareiškėjos E. K. skundą atsakovui Rokiškio rajono savivaldybei, atstovaujamai Rokiškio rajono savivaldybės tarybos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, B. K., valstybės įmonei Valstybės žemės fondas dėl žalos atlyginimo iki įsiteisės administracinio teismo sprendimas dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 patvirtintos schemos dalies teisėtumo ištyrimo.

4Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą (I tomas, 7–8 b. l.), kuriame nurodė, kad ginčo kelias RK-162, esantis ( - ) ir einantis per E. K. žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), Panevėžio apskrities Rokiškio rajono savivaldybės Moškėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektų sprendiniuose yra pažymėtas kaip bendro naudojimo. Šis kelias taip pat pažymėtas ir aprašytas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-5.97 patvirtintoje Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemoje. Šioje schemoje kelio RK-162 plotis – 4 m, ilgis – 686 m, plotas – 0,27 ha. Per žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), einantis viešasis kelias RK-162 taip pat eina ir per žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ), tik šiuo keliu privažiuojama prie žemės sklypų: kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir miško sklypų: kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Kaip matyti iš schemoje pateikto teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. ž7-98, šios schemos planavimo organizatorius – Panevėžio apskrities viršininkas, rengėjas – valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas, tikrinanti institucija – Panevėžio apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentas, patikrinimo apibendrinimas – projektas parengtas nustatyta tvarka, patikrinimo išvada – teigiama, siūlymas tvirtinančiai institucijai – Rokiškio rajono savivaldybės tarybai Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą tvirtinti. Iš schemos įvadinės dalies matyti, kad schema be kitų dokumentų buvo rengiama naudojantis Rokiškio rajono savivaldybės kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektais 1999–2003 metų bei Rokiškio rajono reljefo žemėlapiais, ortofotografiniais žemėlapiais. Kelias, einantis per namų valdos sklypą ( - ), yra pažymėtas Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto sprendiniuose, tą įrodo ištraukos iš Panevėžio apskrities Rokiškio rajono Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektų, patvirtintų Panevėžio apskrities viršininko įsakymais (pateiktos administracinėje byloje Nr. I-53-320/2014). Šis kelias pradedant 1998 m. ir vėliau žemės reformos projektuose buvo pažymėtas, kaip bendro naudojimo ir patvirtintas Panevėžio viršininko įsakymais. Išlikusio nekilnojamo turto atkūrimo metu šis kelias dokumentuose nurodomas jau nuo 1929 m. Pažymėjo, kad atkuriant nuosavybės teises J. K. į 15,81 ha žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), dar nebuvo Kelių įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, nebuvo patvirtinto teritorijų planavimo dokumento – žemės reformos žemėtvarkos projekto, taip pat kelių schemos. Teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai yra privalomi formuojant naujus žemės sklypus ir yra viršesni, lyginant su anksčiau parengtu sklypo planu (šiuo atveju su sklypo lauko matavimo brėžiniu – abrisu ar preliminariu planu). Mano, kad Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-162 įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo B. K. ir E. K. atstovas advokatas Irmantas Tumas teismo posėdžio prašė teismo norminį aktą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti.

6Trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Valstybės žemės fondas atstovė Šarūnė Mikalauskaitė teismo posėdžio metu nurodė, kad schema buvo rengiama pagal visus galiojančius teisės aktus, buvo atsižvelgta į seniūnų pageidavimus. Palaiko atsiliepime išdėstytus argumentus (I tomas, 10–12 b. l.). Atsiliepime nurodė, kad schemą rengė tuometinio valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto (dabar Valstybės žemės fondas) Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius (toliau – ir Schemos rengėjas). Vadovaujantis Kelių įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. To paties įstatymo 3 straipsnio 3 dalis nustato, kad vietinės reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui ir skirstomi į viešuosius kelius (tai keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus bei gatvės gyvenamosiose vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams) bei vidaus kelius (tai juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams). Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. Pažymėjo, kad schema buvo rengiama vadovaujantis Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis 2004 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės) bei planavimo organizatoriaus Panevėžio apskrities viršininko administracijos (nuo 2010 m. liepos 1 d. funkcijos perėmėja – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) (toliau – ir Planavimo organizatorius) 2007 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. Ž-2499 patvirtinta Panevėžio apskrities rajonų savivaldybių teritorijų vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemų planavimo darbų programa (toliau – ir Programa). Planavimo organizatorius Programoje nustatė konkrečius uždavinius rengiamai schemai. Vienas iš uždavinių buvo anksčiau patvirtintas vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schemas papildyti naujai nutiestais ir žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuotais bendro naudojimo keliais, strategiškai svarbiais kaimų bendruomenėms ar sudarančiais racionalesnius, geresnius privažiavimus prie gyvenamųjų vietovių ir žemės valdų. Taip pat programoje numatyta atsižvelgti į kaimo bendruomenių, žemės savininkų ir žemės nuomininkų interesus bei numatyti perspektyvinius vietinės reikšmės kelius. Darbo pradžioje su Planavimo organizatoriumi buvo apibrėžti kriterijai, kuriais vadovaujantis viešiesiems keliams priskiriami keliai: keliai, jungiantys kitus viešuosius arba rajoninius kelius; keliai, jungiantys gyvenamąsias vietoves; keliai į sąvartynus; keliai į lankomus gamtos ir kultūros paminklus; keliai į rekreacijos objektus; keliai nutiesti prie gyvenamųjų vietovių, jei jie veda prie 3-jų ar daugiau sodybų; realiai naudojami keliai. Pažymėjo, kad kelias Nr. RK-162 yra realiai naudojamas kelias privažiuoti prie žemės sklypų, kurių kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), tai pat tik šiuo keliu privažiuojama prie žemės sklypų, kurių kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), ir miško sklypų. Šis kelias kaip bendro naudojimo kelias buvo pažymėtas 1998 m. Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos preliminariame žemėtvarkos projekte. Kelias nuo seno yra naudojamas vietos gyventojų ir žymimas kartografinėje medžiagoje. Visi Rokiškio kaimiškosios seniūnijos keliai ir jų perspektyva buvo aptarti su Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnu, bendruomenės atstovais, viešai eksponuoti seniūnijos skelbimų lentoje, Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Jokių pastabų, pasiūlymų ar pretenzijų dėl sprendinių viešo svarstymo metu negauta. Dėl šių priežasčių kelias Nr. RK-162 atitinka teisės aktuose numatytus bei Planavimo organizatoriaus nustatytus kriterijus, pagal kuriuos buvo atrenkami viešiesiems keliams priskiriami keliai bei schemos rengimo metu buvo priskirtas vietinės reikšmės viešajam keliui. Vadovaujantis Taisyklių 31 punktu, Žemėtvarkos schemos svarstomos su visuomene. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 904 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, o Taisyklių 32 punkte numatyta, kad žemėtvarkos schemos sprendiniai derinami su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis. Schema viešai apsvarstyta ir suderinta laikantis šių Taisyklėse numatytų procedūrų, jų metu nebuvo gauta pastabų ar pasiūlymų dėl kelio Nr. RK-162 priskyrimo vietinės reikšmės viešiesiems keliams. Valstybės žemės fondo nuomone, schema yra teisėtai parengta vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Teismo prašo pripažinti schemą ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-162 įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštaraujančia Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai.

7Iš trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Rokiškio skyriaus, atsiliepimo dėl schemos teisėtumo negauta.

8Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2009-04-24 sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtino Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą (toliau – ir Schema) (I tomas, 27 b. l.). Schemoje Rokiškio kaimiškosios seniūnijos kelias RK-162 (4 metrų pločio, 686 m ilgio bei 0,27 ha ploto) įrašytas į vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą. Šis kelias eina ir per pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį 15,81 ha žemės sklypą (unikalus Nr.( duomenys neskelbtini)), esantį ( - ).

9Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje pateiktą apibrėžimą, norminis teisės aktas – įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei.

10Įvertinęs tai, kad Schemoje yra nustatomas vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas visoje Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, šie nustatymai yra bendro, programinio, nevienkartinio pobūdžio, orientuojami į ateitį ir skirti individualiais požymiais neapibūdintų asmenų grupei, teismas sprendžia, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema yra norminis administracinis aktas. Tokia išvada daroma ir atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartyje pateiktą nurodyto akto vertinimą (administracinė byla Nr. A-492-2264/2013).

11Nustačius, kad Schema yra norminis administracinis aktas, teismas spręs, ar šio akto dalis, kuria kelias Nr. RK-162 įrašytas į Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai ,,Kelių suskirstymas pagal nuosavybės formas”. Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ tvirtinant Schemą, galiojo ir buvo taikomas 1995 m. gegužės 11 d. priimtas Kelių įstatymas (2002 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-1113). Administracinėje byloje sprendžiant dėl Schemos dalies teisėtumo, teismas taikys minėtos redakcijos Kelių įstatymo nuostatas.

12Kelių įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus. Kelių įstatymo 2 straipsnio 3 punkte kelias apibrėžtas kaip inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, kurį sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

13Pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį, reglamentuojantį kelių suskirstymą pagal reikšmę, keliai į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius skirstomi, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę (1 dalis). Vietinės reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui ir skirstomi į viešuosius kelius, kuriems priskirti keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, bei gatvės gyvenamosiose vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams (3 straipsnio 3 dalies 1 punktas), ir vidaus kelius, kuriems priskirti juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai, t. y. miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams (3 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

14Kelių įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio kelių suskirstymą pagal nuosavybės formas, 1 dalis Nustatė ,,Keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, juridiniams ar fiziniams asmenims”, o to paties straipsnio 3 dalis Nustatė ,,Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.” Pažymėtina, kad tokio turinio Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalis galioja ir nagrinėjant bylą dėl vietos savivaldybės norminio akto teisėtumo.

15Remiantis nurodytomis Kelių įstatymo nuostatomis, daroma išvada, kad vietinės reikšmės viešasis kelias gali priklausyti tik savivaldybėms, o fiziniams asmenims gali priklausyti tik vidaus keliai.

16Byloje pateikiamas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011-02-17 išrašas patvirtina, kad pareiškėja nuosavybės teise valdo 15,81 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, kadastro duomenys nustatyti 1993-12-11. Žemės sklype žemės ūkio naudmenos sudaro 10,57 ha, miškas – 4,47 ha, kelių plotas – 0,12 ha, užstatyta teritorija – 0,3 ha, vandens telkinių plotas – 0,35 ha. Žemės sklypui įregistruotos specialiosios naudojimo sąlygos – miško naudojimo apribojimai, žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (administracinė byla Nr. I-53-320/2014, I tomas, 6–7 b. l.). Daugiau išraše informacijos, žymų, pastabų ir nuorodų, įrašų apie valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisę, kitas daiktines teises nėra. Remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos sklype esantis kelias yra jos privati nuosavybė, kitų asmenų teisės į šį kelią nėra įregistruotos, ir nėra teisinio pagrindo teigti, kad jis – bendro naudojimo. Šias aplinkybes taip pat patvirtina Rokiškio rajono valdybos 1992-10-27 potvarkio Nr. 237v „Dėl žemės suteikimo naudotis asmenims, susigrąžinantiems arba perkantiems žemę žemės ūkio veiklai“ 60 punktas, Žemės ūkio ministerijos 1992 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Nr. 27-63-2110, kuriuo nuosavybės teisės buvo atstatytos grąžinant žemę ir mišką natūra, pagal preliminarinį žemės reformos žemėtvarkos projektą, suteiktos žemės 1992-05-27 sudarytoje eksplikacijoje (administracinė byla Nr. I-53-320/2014, II tomas, 13–16 b. l.). Nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, teisinės reikšmės neturi, nes nedaro jokios įtakos nuosavybės teisių turiniui, t. y. savininkės teisių bei pareigų mastui bei apimčiai. Teismas nagrinėjamoje administracinėje byloje aplinkybių, leidžiančių abejoti nurodytais rašytiniais duomenimis, nenustatė. Teismui duomenų apie tai, kad administraciniu sprendimu buvo atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, būtų pakeista ar panaikinta, nepateikta. Vertinant Nekilnojamojo turto registro duomenis, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, pagal kurias nurodyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

17Rengiant Schemą ir ją tvirtinant Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. posėdyje, galiojančioje Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (akto redakcija, galiojusi nuo 2008-08-15 iki 2012-01-01), buvo įtvirtintos taisyklės, kuriomis vadovaujantis turėjo būti sprendžiama, ar galima prie visų anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų privažiuoti esamais ar suprojektuotais keliais arba ar yra nustatyti reikalingi kelio servitutai (20.3 punktas). Pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo metodikos 20.3.1 ir 20.3.2 punktus, žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs kadastro vietovės žemėtvarkos projektą rengiančio autoriaus parengtą sąrašą ir pateiktus pasiūlymus, privalėjo nurodyti laisvos valstybinės žemės fondo žemėje suprojektuoti privažiuojamuosius kelius prie suprojektuotų žemės sklypų ar kelio servitutus; suprojektuoti reikalingus servitutus patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotiems žemės sklypams, į kuriuos dar neatkurtos nuosavybės teisės, bei pakviesti žemės ar miško savininkus, valstybinės žemės patikėtinius ir pasiūlyti jiems sudaryti tarpusavio sutartį dėl reikalingo kelio servituto nustatymo jų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės ar miško sklypuose. Nagrinėjant bylą, teismui nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių, kad aukščiau nurodytos Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo metodikos nustatyta tvarka buvo sprendžiama dėl kelio servituto nustatymo E. K. nuosavybės teise valdomame žemės sklype ar kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių nustatyta tvarka buvo sprendžiama dėl E. K. nuosavybės teise valdomų žemės sklypų dalies paėmimo visuomenės poreikiams tenkinti.

18Pažymėtina, kad liudytoja R. G. teismo posėdžio metu patvirtino, jog rengiant Schemą nesidomėjo, kam priklausė kelias. Nurodė, kad nuo 1993 metų tokie keliai neišskirti, o pridėti prie bendro sklypo ploto. Taip pat pažymėjo, kad plane nurodytos rodyklės reiškia, kad abipus kelio sklypas iš abiejų pusių priklauso tam pačiam savininkui.

19Teismas, apibendrinęs byloje nustatytų duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų visetą, daro išvadą, kad Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešuoju keliu Nr. RK-162 užimta teritorija patenka į žemės sklypą, kadastrinis Nr. 7357/0008:21, yra įskaičiuotas į šio žemės sklypo plotą, yra jo dalis ir nuosavybės teisėmis priklauso fiziniam asmeniui E. K.. Todėl Rokiškio rajono savivaldybės taryba neturėjo teisinio pagrindo šią fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo teritoriją priskirti vietinės reikšmės viešajam keliui, nuosavybės teise galinčiam priklausyti vietos savivaldybei.

20Remdamasis tuo, kas buvo nurodyta, teismas konstatuoja, kad Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendiniai, kuriais kelias Nr. RK-162, esantis E. K. nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), įrašytas į Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintai nuostatai, jog vietinės reikšmės viešieji keliai nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. Pripažinus, kad ginčijama Schemos dalis prieštarauja nurodytam teisės aktui, ji laikoma panaikinta.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 116 ir 117 straipsniais, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

22Pripažinti, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-162, einantis per E. K. nuosavybės teisėmis priklausantį žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai, ir laikyti ją panaikinta.

23Sprendimui įsiteisėjus, paskelbti jį Teisės aktų registre.

24Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Šiaulių apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi... 4. Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą (I tomas,... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo B. K. ir E. K. atstovas advokatas Irmantas... 6. Trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Valstybės žemės fondas... 7. Iš trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 8. Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2009-04-24 sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl... 9. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2... 10. Įvertinęs tai, kad Schemoje yra nustatomas vietinės reikšmės kelių tinklo... 11. Nustačius, kad Schema yra norminis administracinis aktas, teismas spręs, ar... 12. Kelių įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos... 13. Pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį, reglamentuojantį kelių suskirstymą... 14. Kelių įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio kelių suskirstymą pagal... 15. Remiantis nurodytomis Kelių įstatymo nuostatomis, daroma išvada, kad... 16. Byloje pateikiamas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 17. Rengiant Schemą ir ją tvirtinant Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009... 18. Pažymėtina, kad liudytoja R. G. teismo posėdžio metu patvirtino, jog... 19. Teismas, apibendrinęs byloje nustatytų duomenų ir juos patvirtinančių... 20. Remdamasis tuo, kas buvo nurodyta, teismas konstatuoja, kad Rokiškio rajono... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 22. Pripažinti, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24... 23. Sprendimui įsiteisėjus, paskelbti jį Teisės aktų registre.... 24. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...