Byla 2A-209-338/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Savicko (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Romualdo Januškos, sekretoriaujant Lolitai Kudabienei, dalyvaujant pareiškėjui A. L., suinteresuoto asmens atstovui Galinai Kuzmienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-472-452/2009 pagal pareiškėjo A. L. pareiškimą suinteresuotam asmeniui valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjas A. L. pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis dirbo pagal darbo sutartį Radviliškio rajono Sidabravo apylinkės M. M. kolūkyje nuo 1978-11-20 iki 1986-03-18 faktą. Šis faktas reikalingas tam, kad į valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažą būtų įskaitytas pareiškėjo darbas laikotarpiu nuo 1978-11-20 iki 1986-03-18 Radviliškio rajono Sidabravo apylinkės M. M. kolūkyje. Pareikėjęs nurodė, kad nurodytu laikotarpiu dirbo suvirintoju kolūkio statybos brigadoje, gaudavo atlyginimą, mokėjo pajamų ir profsąjungos mokestį, yra išlikę algalapiai, įrašas darbo knygelėje. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius 2008-05-28 rašte Nr. (5.29) 3-9718 nurodė, kad į pareiškėjo valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažą nėra įskaitytas Radviliškio rajono Sidabravo apylinkės M. M. kolūkyje laikotarpiu nuo 1978-11-20 iki 1986-03-18, nes nėra žinių, kad su pareiškėju buvo sudaryta darbo sutartis.

3Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus padarė išvadą, kad pakanka įrodymų pareiškėjo prašomam faktui nustatyti ir 2009 m. vasario 17 d. sprendimu pareiškimą tenkino. Nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. L. laikotarpiu nuo 1978-11-20 iki 1986-03-18 pagal darbo sutartį dirbo Radviliškio rajono Sidabravo apylinkės M. M. kolūkyje. Juridinis faktas nustatytas dėl laikotarpio įskaičiavimo į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą.

4Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius (toliau – VSDFV Panevėžio skyrius) prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-02-17 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Nurodo, kad nėra visų aplinkybių, reikalingų spręsti klausimą teisme dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 24 punktą teismine tvarka nustatomi darbo laikotarpiai tik tuo atveju, kai įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai arba jų dalis neišsaugoti, nepaisant priežasčių. VSDFV Panevėžio skyrius nurodo, kad pareiškėjas nepateikė Šiaulių apskrities archyvo raštų, patvirtinančių aplinkybę, jog dalis M. M. kolūkio dokumentų prarasta. Pareiškėjo pensijos byloje esančios archyvo pažymos patvirtina, jog pareiškėjo nurodyto laikotarpio dokumentai yra išlikę, tačiau juose nėra žinių apie pareiškėjo priėmimą į darbą ar kolūkio narius ir jo ateidimą iš darbo ar kolūkio narių. VSDFV Panevėžio skyrius nesutinka su teismo išvada ir teigia, jog nėra CPK 444 str. ir 445 str. numatytų pagrindų juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti (dokumentai yra išlikę), o pareiškėjo ir liudytojų parodymai prieštarauja rašytiniais įrodymais nustatytiems faktams.

5Pareiškėjas A. L. nesutinka su suinteresuoto asmens VSDFV Panevėžio skyriaus apeliacinio skundo argumentais ir prašo skundąą atmesti. Nors suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius teismo sprendimą ginčija ir atsisakymą įskaityti pareiškėjo darbo knygelėje nurodytus laikotarpius į darbo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, motyvuoja tuo, kad žinių apie pareiškėjo A. L. priėmimą ir atleidimą iš darbo M. M. kolūkyje nėra jokiuose 1978-1986 metų kolūkio narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokoluose, tačiau įrašai darbo knygelėje apie pareiškėjo priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo yra tinkami valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamiems laikotarpiams įrodyti. Pareiškėjas mano, kad darbo knygelėje nurodyti laikotarpiai, remiantis Pensijų įstatymo 54 str. 1 d. 1 p., įskaitytini į pareiškėjo darbo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjas prašo apeliacinį skundą atmesti ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

6Apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1d. 1p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė tarp šalių susidarius faktinius ir teisinius santykius dėl ginčo dalyko, sprendime išdėstė motyvuotus argumentus savo išvadoms pagrįsti, su kuo teisėjų kolegija sutinka. Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjas, A. L. 1978-1986 metais dirbo kolūkyje samdomu darbininku statybos darbams. Nurodyti įrašai darbo knygelėje yra padaryti remiantis darbdavio įsakymais, nurodant jų priėmimo datas ir numerius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-07-01 nutarimo Nr.754 „Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" 23, 23.1 punktuose nurodyta, kad pensijų draudimo stažui prilyginami laikotarpiai įrodomi darbo knygelėmis, įskaitant į stažą tuos laikotarpius, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu ir įrašą padariusios įmonės antspaudu. Iš išvardintų įrodymų visumos pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo pateikti paminėti įrodymai, dokumentai visiškai atitinka Vyriausybės nutarimu patvirtintų nuostatų reikalavimus, kad pensijų draudimo stažui prilyginami laikotarpiai įrodomi darbo knygelėmis, įskaitant į stažą tuos laikotarpius, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo). Apelianto teiginys, kad pareiškėjo darbo knygelėje padaryti įrašai neatitinka tikrovės, kad jis dirbo pagal rangos sutartis, nepagrįsti, kadangi archyvinio fondo dokumentuose esantys duomenys patvirtina apie A. L. priskaitytą atlyginimą 1982 - 1986 metų atitinkamais laikotarpiais. Pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, kad pareiškėjas kitokia tvarka negali gauti dokumentų, patvirtinančių prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, taip pat yra pagrįsta. Pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės paneigia priešingus apelianto argumentus, kurie nepagrįsti jokiais kitais įrodymais, todėl teismas pareiškėjo pareiškimą patenkino pagrįstai (CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

8Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-02-17 sprendimas pagrįstas ir teisėtas, naikinti jo apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

10Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai