Byla 2-2583-911/2013
Dėl skolos priteisimo ir n u s t a t e:

1Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja Kristina Serdiukiene, sekretoriaujant Gretai Lukaviciutei, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiancio per „BTA Insurance Company” SE filiala Lietuvoje, ieškini atsakovui UAB „ARITRA“ del skolos priteisimo ir n u s t a t e:

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1961,98 Lt išmoketa draudimo išmoka, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei žymini mokesti.

3Atsakovas buvo ipareigotas per 14 dienu nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepima i ieškini. Procesiniai dokumentai atsakovui iteikti 2013-03-14. Atsiliepimas i ieškini nurodytu terminu ir per protinga termina jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratesti nustatyta termina negautas.

42013-04-15 teisme gautas ieškovo prašymas byla nagrineti jo atstovui nedalyvaujant, prašo ieškini tenkinti. I teismo posedi ieškovo atstovas neatvyko.

52013-04-18 teisme gautas atsakovo prašymas atideti bylos nagrinejima, kadangi atsakovo atstovas A. A. 2013-04-18 13.30 val. turi dalyvauti Vilniaus apygardos teisme vykstanciame teismo procese. Tuo atveju, jeigu teismas nuspres byla nagrineti, prašo ieškini atmesti.

6Iš Lietuvos teismu informacines sistemos „Liteko“ nustatyta, kad A. A. yra atsakovas civilineje byloje Nr. 2-606-560/2013 nagrinejamoje 2013-04-18 13 val.. CPK 246 straipsnio 2 dalis numato, kad atsakovo atstovo užimtumas kitoje byloje paprastai nera laikomas svarbia priežastimi, pateisinancia šalies neatvykima i teismo posedi. Atsižvelgiant i tai, kad atsakovas yra juridinis asmuo, turejo galimybe pasirupinti tinkamu atstovavimu šioje civilineje byloje, atsakovo atstovas A. A. Vilniaus apygardos teisme 2013-04-18 13 val. nagrinejamoje civilineje byloje yra atsakovas, t.y. jis neatstovauja UAB „Aritra“ interesu, todel nera jokio pagrindo tenkinti atsakovo prašyma del bylos nagrinejimo atidejimo. Del šiu priežasciu civiline byla nagrinejama atsakovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje esanciu dokumentu matyti, kad šalys 2012-05-29 sudare draudimo sutarti Nr. 12 3983970, pagal kuria buvo apdrausta transporto priemones Volvo FM9, valst. Nr. ( - ) valdytojo civiline atsakomybe del tretiesiems asmenims eismo ivykio metu padarytos žalos. 2012 m. liepos 3 d. Lenkijoje ivyko eismo ivykis, kurio kaltininku pripažintas atsakovui priklausancio automobilio Volvo FM9, valst. Nr. ( - ) valdytojas (b. l. 24). Ivykio metu buvo apgadinta kelio infrastruktura. Del šio ivykio metu padarytos žalos ieškovas išmokejo 9 809,89 Lt dydžio draudimo išmoka (b.l. 26). Šalys 2012-05-29 iprastines TPVCAPD sutarties Nr. 12 2983970 6 punkte numate, kad draudejas isipareigoja per 3 darbo dienas nuo eismo ivykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civiline atsakomybe, apie eismo ivyki, del kurio jis atsakingas, taip pat pateikti draudikui eismo ivykio dalyviu pasirašyta deklaracija ar kita eismo ivykio dalyviu pasirašyta dokumenta apie ivykio aplinkybes (b.l. 35). Iš ieškovo ieškinyje nurodytu aplinkybiu bei byloje esancio rašto atsakovui nustatyta, kad ieškovas apie draudžiamaji ivyki 2012-10-16 gavo raštiška pranešima – pretenzija (b.l. 20, 25). Iš ieškovo pateiktos ataskaitos apie ivyki matyti, kad 2012-10-19 ieškovas gauta pretenzija užregistravo, patvirtino draudimine apsauga (b.l. 27). Atsakovas nepateike byloje jokiu irodymu apie tai, kad jis per 3 darbo dienas nuo eismo ivykio dienos raštu praneše draudikui apie eismo ivyki. Ieškovas 2012-12-05 išsiunte pretenzija del 1961,98 Lt (20% draudimines išmokos) sumos gražinimo (b.l. 23), taciau atsakovas savo pareigos neivykde. Kadangi apdraustos transporto priemones valdytojas nevykde ar netinkamai vykde istatymo nustatytas pareigas, draudikas prašo sumoketi 20 procentu nuo išmoketos sumos, t.y. 1961,98 Lt. LR Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 12 str. numato, kad ivykus eismo ivykiui, su juo susijes transporto priemones valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo ivykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civiline atsakomybe, apie eismo ivyki, del kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo ivyki jis negali del svarbiu priežasciu, taip pat pateikti draudikui eismo ivykio dalyviu pasirašyta deklaracija ar kita eismo ivykio dalyviu pasirašyta dokumenta apie ivykio aplinkybes. 2004-06-23 LR Vyriausybes nutarimo Nr. 795 „Del eismo ivykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokejimo taisykliu patvirtinimo“ 60 p., 60.3 p. numato, kad draudikas turi teise reikalauti iki 20 procentu išmoketos draudimo išmokos, – jeigu nepateike atsakingam draudikui eismo ivykio deklaracijos per Istatymo 12 straipsnyje nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadejo aiškintis eismo ivykio aplinkybiu ir draudikui prašant nepateike turimos informacijos apie eismo ivyki. Šalys 2012-05-29 iprastines TPVCAPD sutarties Nr. 12 2983970 6 punkte numate, kad draudejas isipareigoja per 3 darbo dienas nuo eismo ivykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civiline atsakomybe, apie eismo ivyki, del kurio jis atsakingas, taip pat pateikti draudikui eismo ivykio dalyviu pasirašyta deklaracija ar kita eismo ivykio dalyviu pasirašyta dokumenta apie ivykio aplinkybes (b.l. 35). Atsakovas nepateike jokiu irodymu apie 2012-05-29 iprastines TPVCAPD sutarties Nr. 12 2983970 6 punkte numatytos pareigos ivykdyma. Atsakovo pateiktos dvi saskaitos – fakturos lenku kalba nera susijusios su ieškovo reikalavimu ir nepaneigia šaliu sutarto 2012-05-29 sutarties Nr. 12 2983970 6 punkte numatyto isipareigojimo vykdymo (b.l. 15-16). Ieškovo reikalavimas irodytas byloje esanciais dokumentais, todel yra tenkinamas.

9CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. numato 6 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Todel ieškovo reikalavimas jas priteisti yra pagristas istatymu. Civiline byla iškelta 2013-02-04, todel nuo minetos dienos iš atsakovo priteistinos 6 procentu metines palukanos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

10Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievoliu vykdymo principas nurodo, kad prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, ivertinus visus byloje esancius rašytinius irodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nera ivykdes prievoles atsiskaityti su ieškovu, todel ieškinys del draudimo išmokos, procesiniu palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo tenkintinas (LR CK 6.263, 6.270, 6.987 str.). Iš atsakovo priteistina 1961,98 Lt draudimo išmoka, 6 procentu procesines palukanos nuo bylos iškelimo teisme dienos (2013-02-04) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidos – 72 Lt žyminis mokestis (LR CPK 79, 80, 88, 93 str.).

11Iš atsakovo valstybei priteistinos 24 Lt išlaidos, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu (CPK 92 str.).

12Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškini tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo UAB „ARITRA“, imones kodas 302572526, 1961,98 Lt (vieno tukstancio devyniu šimtu šešiasdešimt vieno lito 98 centu) draudimo išmoka, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos 1961,98 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos (2013-02-04) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei 72 Lt (septyniasdešimt dvieju litu) žymini mokesti ieškovui „BTA Insurance Company“ SE, kodas 40003159840, veikianciam per „BTA Insurance Company” SE filiala Lietuvoje, imones kodas 300665654.

15Priteisti iš atsakovo UAB „ARITRA“, imones kodas 302572526, 24 Lt (dvidešimt keturiu litu) išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu – valstybes naudai (imokos kodas 5660).

16Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevežio apygardos teismui, apeliacini skunda paduodant Panevežio miesto apylinkes teisme.

Proceso dalyviai