Byla eAS-360-415/2018
Dėl rašto dalies panaikinimo, nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 29 d. nutarties dalies nutraukti bylą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl rašto dalies panaikinimo, nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Lietuvos energijos gamyba“ (toliau – ir pareiškėjas) Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2017 m. spalio 19 d. pateikė skundą (I t., b. l. 1–15), kurį vėliau patikslino (I t., b. l. 80–96), prašydamas: 1) pripažinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. 03-274 „Dėl elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatų“ (toliau – ir Nutarimas) nebegaliojančiu; 2) panaikinti Komisijos 2017 m. rugsėjo 19 d. rašto 6 dalį, kuria Komisija atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą skubos tvarka atlikti naują elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą (toliau – ir Tyrimas); 3) įpareigoti Komisiją skubos tvarka inicijuoti naują Tyrimą arba du atskirus I tipo rezervo ir II tipo rezervo rinkų tyrimus.

6Komisija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė teismo: 1) nutraukti bylos nagrinėjimą; 2) atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą (II t., b. l. 1–13).

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 29 d. nutartimi, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 103 straipsnio 1 ir 8 dalimis, bylą nutraukė (II t., b. l. 119–124).

9Teismas konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimas pripažinti Nutarimą negaliojančiu yra susijęs su fakto konstatavimu ir nepatenka į administracinių teismų kompetenciją. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Nutarimas teisės aktų nustatyta tvarka nenuginčytas, o terminas skundui dėl šio Nutarimo paduoti yra pasibaigęs prieš 6 metus. Dėl Komisijos rašto dalies panaikinimo teismas konstatavo, kad minėto rašto data yra ne pareiškėjo nurodyta 2017 m. rugsėjo 19 d., o 2017 m. rugsėjo 11 d. Teismas nustatė, kad paskutinė diena skundui dėl minėto rašto paduoti buvo 2017 m. spalio 12 d. Pareiškėjas į teismą kreipėsi 2017 m. spalio 19 d. ir neprašė praleisto termino atnaujinti. Teismas sprendė, kad trečiasis pareiškėjo reikalavimas (dėl įpareigojimo atlikti veiksmus) yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti minėto Komisijos rašto 6 dalį, todėl šioje dalyje teismas taip pat bylą nutraukė.

10III.

11Pareiškėjas AB „Lietuvos energijos gamyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 29 d. nutarties dalį, kuria buvo nutraukta byla dėl pareiškėjo reikalavimo pripažinti Nutarimą negaliojančiu, ir šioje dalyje bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (II t., b. l. 127–134).

12Pareiškėjas paaiškina, kad iki 2017 m. rugsėjo 28 d. Komisija nebuvo pradėjusi Tyrimo, o toks Komisijos neveikimas pažeidė pareiškėjo interesus ir neleistinai suvaržė pareiškėjo konkurencijos laisvę. Neatlikus naujo Tyrimo, vienareikšmiškai negalima teigti, kad pareiškėjas praėjus 5 metams po Nutarimo priėmimo ir toliau užima dominuojančią padėtį elektros energijos rezervinės galios rinkoje (ta apimtimi, kurią Nutarime nustatė Komisija).

13Pareiškėjas nurodo, kad Rinkų tyrimo taisyklių, patvirtintų Komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135 (toliau – ir Taisyklės), 6.3.1 punkte nustatytas terminas, kada Komisija privalėjo atlikti naują Tyrimą, suėjo 2017 m. rugsėjo 28 d., todėl pareiškėjas, vadovaudamasis ABTĮ 29 straipsnio 2 dalimi, nepraleido skundo pateikimo termino neteisėtam Komisijos neveikimui (vilkinimui atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus) apskųsti. Pareiškėjas pastebi, kad būtent Komisijos neveikimu (vilkinimu atlikti veiksmus) ir yra grindžiamas pareiškėjo minėtas skundo reikalavimas.

14Pareiškėjas taip pat paaiškina, kad Nutarimo pagrindu jam kiekvienais metais nustatomos Nutarimo 5 punkte nurodytos elektros energijos rezervinės galios paslaugų kainų viršutinės ribos. Pareiškėjo nuomone, Nutarimas turėtų būti panaikintas arba pripažintas jo galiojimo pasibaigimas nuo 2017 m. rugsėjo 28 d. ir nuo šios datos pareiškėjui nebeturi būti taikomi Nutarime nustatyti įpareigojimai.

15Komisija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (II t., b. l. 154–161).

16Komisija nurodo, kad pareiškėjas neginčija Nutarimo turinio atitikimo teisės aktams, o ginčija Nutarimo taikymo laikotarpį, tačiau ABTĮ nenumato galimybės administracinį aktą tam tikrą laikotarpį laikyti teisėtu ir pripažinti nebegaliojančiu nuo tam tikro nurodomo momento.

17Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – EEĮ) 66 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nurodyta, kad asmuo laikomas turinčiu didelę įtaką elektros energijos rinkoje, kai atlikus rinkos tyrimą, tai yra nustatyta Komisijos sprendimu, ir laikomas tokiu tol, kol kito rinkos tyrimo metu Komisijos sprendimu nenustatoma, kad šis asmuo tokios įtakos neturi. Pasak Komisijos, Nutarimas ir jame nustatyti įpareigojimai pareiškėjui galioja tol, kol bus atliktas naujas Tyrimas ir bus priimtas naujas Komisijos sprendimas.

18Komisija pažymi, kad Taisyklių 17 punkte nustatytas 5 m. terminas nėra naikinamasis, kuriam suėjus baigiasi pareiškėjui nustatyti įpareigojimai. Komisija taip pat pažymi, kad 2017 m. gruodžio 22 d. nutarė pradėti Tyrimą.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Pagal ABTĮ normų nuostatas, tinkamas teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas visų pirma siejamas su pareiškėjo pareiga tiksliai suformuluoti skundo (prašymo) pagrindą ir dalyką, t. y. suformuluoti juos taip, kad būtų aišku, kokio materialiojo teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, kokios faktinės aplinkybės nustatinėtinos nagrinėjant bylą. Tinkamas skundo (prašymo) dalyko (ir pagrindo) suformulavimas, be kita ko, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir pareiškėjo pasirinktu būdu išspręsti ginčą ir apginti pažeistas teises. Skundo (prašymo) pagrindas – tai faktinio pobūdžio aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia ir formuluoja skundo (prašymo) dalyką – materialųjį teisinį reikalavimą.

22Vadovaujantis Administracinių bylų teisines įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 1 dalimi ir 5 straipsniu, administracinis ginčas dėl teisės šios bylos kontekste yra tokia teisinė situacija, kai pareiškėjas, turėdamas pagrindo manyti, kad viešojo administravimo subjektas savo veiksmais ar neveikimu pažeisdamas įstatymą ar kitą teisės aktą neteisėtai nustatė jam pareigas atitinkamai veikti, kreipiasi teisminės gynybos.

23Skundo dalykas tokiu atveju yra neteisėto individualaus teisės akto panaikinimas arba, kaip turėtų būti šiuo atveju, reikalavimas nutraukti neteisėtus veiksmus, jei išnagrinėjus skundą jame nurodytais pagrindais, būtų teisinis pagrindas konstatuoti, kad pareigų, kildinamų iš individualaus teisės akto, vykdymo terminas yra pasibaigęs.

24Reikalavimas pripažinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. 03-274 „Dėl elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatų“ nebegaliojančiu yra nepriskirta administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 103 str. 1 p.), nes kylančių prievolių teisėtumo, kaip ginčo dalyko, vertinimo prasme Komisijos nutarimo galiojimo/negaliojimo aspektas yra teisinę reikšmę turintis faktas, nuo kurio vienokio ar kitokio įvertinimo priklauso, ar pasibaigusios prievolės, kilusios tokio teisės akto pagrindu, ar ne. Taigi remtis akto negaliojimu teisiniu požiūriu reiškia taip formuluoti skundo pagrindą įrodinėjant pareigų pasibaigimą.

25Nurodytų argumentų kontekste, be to, būtina paaiškinti, kad ginčo dalykas yra Komisijos neveikimas – atsisakymas atlikti veiksmus, nustatytus Rinkos tyrimo taisyklių 6.3.1 punkte. Pažymėtina, kad Rinkos tyrimo taisyklėse nenustatyta jų 6.3.1 punkte numatytos pareigos vykdymo iniciavimo sąlyga (pareikštinė tvarka), t. y. nenustatyta, kad ji vykdoma suinteresuotajam asmeniui pareiškus valią. Todėl pareiškėjas bet kuriuo metu, nesaistant šios teisės įgyvendinimo su kreipimųsi reikalaujant pareigą vykdyti, turi teisę kreiptis į teismą gynybos (ABTĮ 5 str. 1 d.), jei pagrįstai mano, kad Komisija rinkos tyrimo neatlieka pasibaigus Rinkos tyrimo taisyklių 6.3.1 punkte nustatytam terminui.

26Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad buvo teisinis pagrindas nutraukti administracinę bylą dėl pirmojo reikalavimo vadovaujantis ABTĮ 103 straipsnio 1 punktu.

27Bylos nutraukimo pagrįstumo dėl kitų reikalavimų teisėjų kolegija nevertina (ABTĮ 140 str. 1 d.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo akcinės bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Lietuvos energijos... 6. Komisija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė teismo: 1) nutraukti bylos... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 29 d. nutartimi,... 9. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimas pripažinti Nutarimą... 10. III.... 11. Pareiškėjas AB „Lietuvos energijos gamyba“ atskiruoju skundu prašo... 12. Pareiškėjas paaiškina, kad iki 2017 m. rugsėjo 28 d. Komisija nebuvo... 13. Pareiškėjas nurodo, kad Rinkų tyrimo taisyklių, patvirtintų Komisijos 2012... 14. Pareiškėjas taip pat paaiškina, kad Nutarimo pagrindu jam kiekvienais metais... 15. Komisija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo pirmosios... 16. Komisija nurodo, kad pareiškėjas neginčija Nutarimo turinio atitikimo... 17. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos elektros... 18. Komisija pažymi, kad Taisyklių 17 punkte nustatytas 5 m. terminas nėra... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Pagal ABTĮ normų nuostatas, tinkamas teisės kreiptis į teismą... 22. Vadovaujantis Administracinių bylų teisines įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi,... 23. Skundo dalykas tokiu atveju yra neteisėto individualaus teisės akto... 24. Reikalavimas pripažinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės... 25. Nurodytų argumentų kontekste, be to, būtina paaiškinti, kad ginčo dalykas... 26. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad buvo teisinis... 27. Bylos nutraukimo pagrįstumo dėl kitų reikalavimų teisėjų kolegija... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo akcinės bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ atskirąjį... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartį palikti... 31. Nutartis neskundžiama....