Byla 2A-1221-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Liuda Uckienė, Alvydas Barkauskas, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. Ž. (A. Ž.), atsakovei J. G. G., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB Rytų skirstomųjų tinklų, kurio teises ir pareigas perėmė AB LESTO, apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimo civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovo Rytų skirstomųjų tinklų, kurio teises ir pareigas perėmė AB LESTO, ieškinį atsakovui Z. G., kurio teises ir pareigas perėmė J. G. G., atsakovei J. G. G.

Nustatė

2Ieškovas Rytų skirstomieji tinklai, kurio teises ir pareigas perėmė AB LESTO, kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė jam solidariai iš atsakovų Z. G. ir J. G. G. priteisti 4 231,76 Lt žalos atlyginimo, 98,85 Lt elektros skaitiklio keitimo ir remonto išlaidų, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad 2006-09-05 patikrinimo metu name, esančiame ( - ), nuosavybės teise priklausančiame atsakovams, buvo nustatyta, kad elektros skaitiklio Nr. 19426 (tipas CA4-U672M) gnybtų dangtelio plombos yra falsifikuotos, subraižytas skaičių skalės skaičius ir name naudojamasi neapskaitine elektros energija. Nustačius, kad elektros apskaitos skaitiklio dangtelio plombos falsifikuotos, subraižytas skaičių skalės skaičius „0“, darbuotojai, vadovaudamiesi Elektros energijos vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 (toliau Taisyklių), 92 ir 93 p., surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr.006039/289 ir įteikė jį atsakovui Z. G. Surašyto akto teisėtumas ir pagrįstumas teismui neapskųstas. 1995-04-03 atsakovas Z. G. su ieškovu sudarė elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo užtikrinti įvado įrenginių, apskaitos prietaisų ir plombų saugumą, o apie pastebėtus gedimus nedelsiant informuoti ieškovą. Taisyklių 62 p. numatyta, kad už visų plombų apsaugą atsako objekto savininkas. Nustačius pažeidimą, vadovaujantis Taisyklių 97.4 p. buvo perskaičiuotas elektros energijos kiekis, kurį atsakovai suvartojo nuo 2005-07-26 iki 2006-07-26 bei 2006-09-27 atsakovui išsiųstas įspėjimas dėl 4 231,76 Lt žalos atlyginimo, žalos nustatymo aktas dėl 98,85 Lt elektros skaitiklio keitimo remonto, nurodant, kad jam padaryta 4 330,61 Lt žala.

3Vilniaus miesto 4-asis apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu Z. G. pasirašė dvi sutartis: 1995-04-03 Nr. 114551-6 ir Nr. 114551-0, kad vykdant užduotį Nr. 7251, buvo pakeistas Z. G. priklausantis elektros skaitiklis Nr. 19426 (plomba „Nr.070 VET“ arba „090 VET“ (antrasis skaičius parašytas neaiškiai), kurio tipas Nr. CA4Y-U672M, kad Z. G. (abonento Nr. 1145516) priklausantis skaitiklis paskutinį kartą buvo tikrintas 2006 m. vasario mėn., patikros plomba Nr. A484792, o dvi skaitiklio plombos tikrintos 2006-09-05, plombavimo replių Nr. PSK 0115/05, kad Z. G. (abonento Nr. 145450) priklausantis skaitiklis buvo tikrintas 1999 m. sausio mėn. Teismas taip pat nustatė, jog 2006-09-05 ieškovo darbuotojai surašė aktą Nr. 006039/289 dėl falsifikuotų elektros skaitiklio gnybto dangtelio plombų ir subraižytų skaičių, kad patikrinimo, atlikto 2006-09-05, metu nustatyta, jog Z. G. (abonento Nr. 1145516) priklausantis skaitiklis Nr. 19426 buvo tikrintas 2002-05-10. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad su atsakovu Z. G. buvo sudarytos dvi sutartys, padarė išvadą, kad atsakovai, kurie ilgą laiką gyvena atskirai, naudojasi dviem atskirais skaitikliais ir kiekvienas atskirai apmoka už ieškovo suteiktą elektros energiją, kad atsakovė J. G. G. faktiškai nebuvo supažindinta su patikrinimo aktu, pasirašytu atsakovo Z. G. Teismas, atsižvelgdamas į byloje esančią ekspertizės akto išvadą, konstatavo, jog ieškovas teismui neįrodė, kaip nenuėmus tiekėjo plombų, kurios pagal ekspertų išvadą, po pirminio užspaudimo pažeistos nebuvo, galima prieiti prie elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo, ir neįrodė, jog atsakovai vartojo neapskaitinę energiją. Teismas nurodė, kad neanalizuoja aplinkybės, ar ieškovo darbuotojai tuo metu tinkamai ir kvalifikuotai atliko savo darbą, nes preziumuoja, jog už nurodyto darbo kokybę atsakingas ieškovas, vartotojas nėra specialistas. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, jog ieškovo pateiktų įrodymų nepakanka, kad galima būtų spręsti, jog atsakovai naudojo neapskaitinę elektros energiją.

4Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai, kurio teises ir pareigas perėmė AB LESTO, apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas. Nurodo, kad jis įrodė visas būtinąsias sąlygas atsakovų civilinei atsakomybei atsirasti, tačiau atsakovai nepaneigė savo kaltės dėl elektros energijos skaitiklio plombų falsifikavimo bei intervencijos į skaitiklio vidų. Teismas netinkamai įvertino šalių tarpusavio santykius bei ginčo esmę, netinkamai aiškino vartotojo atsakomybę už neteisėtą elektros energijos naudojimą, nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Pagal VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašą objektas nėra formaliai padalintas, nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), priklauso atsakovams bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, teismo posėdžio metu atsakovai patvirtino, jog nėra nutraukę santuokos, be to, nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, nuo kada pradėjo gyventi atskirai, naudoti atskirus elektros prietaisus ir už suvartotą elektros energiją atsiskaitinėti pagal atskirus skaitiklius. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad atsakovai abu yra solidariai atsakingi už objekte suvartotą elektros energiją bei už žalą dėl neapskaitinio elektros energijos naudojimo. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad atsakovai pagal 1995-04-03 pasirašytą sutartį (vartotojo Nr. 114551-6) įsipareigojo: kas mėnesį išrašyti ir nustatytu terminu apmokėti sąskaitas už elektros energiją pagal galiojančius tarifus, užtikrinti įvado įrenginių apskaitos prietaisų ir plombų saugumą, nekeisti jų prijungimo schemos, apie pastebėtus gedimus nedelsiant informuoti. Jo ir atsakovo pareigos numatytos CK 6.383 str. 1 d., 6.387 str. 1 d. Šiose nuostatose įtvirtintų pareigų nevykdymas, neatlikimas ir reiškia neteisėtus atsakovų veiksmus bei lemia pareigą atlyginti dėl šių neteisėtų veiksmų atsiradusią žalą (nuostolius). Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje. Teismas, atmesdamas ieškinį, paneigė sutartinių pareigų tarp ieškovo ir atsakovų buvimą. Sutartis bei Taisyklės nustato atsakovams, kaip elektros energijos vartotojams, pareigą užtikrinti elektros energijos skaitiklio bei jo plombų saugumą, apie pastebėtus pažeidimus nedelsiant informuoti ieškovą. Sutartinės pareigos bei Taisyklių nevykdymą įrodo 2006-09-05 akte Nr. 006039/289 bei 2010-02-05 Lietuvos teismo ekspertizės akte Nr. 11-1468 (08), 11-312 (10) nustatytas elektros energijos skaitiklio gaubto plombų falsifikavimo faktas bei intervencijos į skaitiklio vidų faktas. Apie minėtus pažeidimus atsakovai ieškovui nepranešė, todėl teigtina, kad atsakovai nevykdė sutartyje bei Taisyklėse nustatytos pareigos. Be to, iš ieškovo pateiktų į bylą duomenų matyti, kad objekte elektros energijos suvartojimas po akto surašymo žymiai padidėjo, todėl galima daryti išvadą, jog po akto surašymo atsakovai pradėjo deklaruoti visą sunaudojamą elektros energijos kiekį, o prieš surašant aktą, deklaravo ne visą. Jis šioje civilinėje byloje įrodė visas sąlygas, būtinas atsakovų civilinei atsakomybei atsirasti, o atsakovai pažeidė savo sutartines prievoles bei teisės aktų reikalavimus ir nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių jo pateiktus įrodymus bei atsakovų atsakomybę dėl akte užfiksuotų bei ekspertizės akte nustatytų elektros skaitiklio plombų falsifikavimo bei jo patirtų nuostolių. 2006-09-05 ieškovo darbuotojai, tikrindami objekte įrengtą elektros energijos skaitiklį Nr. 19426, surašė aktą, vienas akto egzempliorius buvo įteiktas surašant aktą dalyvavusiam atsakovui Z. G. Aktas įteiktas vadovaujantis Taisyklių 92 p., kuriame numatyta, kad vienas akto egzempliorius įteikiamas vartotojui ar jo atstovui, todėl nagrinėjamu atveju akto įteikimas vienam iš atsakovų laikytinas tinkamu įteikimu. Jo darbuotojai akte užfiksavo, kad „<...> el. skaitiklio gnybtų dangtelio plombos yra falsifikuotos V.DISKAS 98/ESKL 04; VK 98/1 V; subraižytas skaičius „0”<...>.”. Tai, jog akte nurodyta, kad falsifikuotos skaitiklio gnybtų dangtelio, o ne gaubto plombos, turėtų būti vertintina kaip aktą surašiusio ieškovo darbuotojo rašymo apsirikimas. Be to, 2006-06-30 buvo atliekamas skaitiklio rodmenų nurašymas. Nurašant rodmenis nėra tikrinamos skaitiklio plombos. Skaitiklio plombos buvo nurodytos akte, kuris surašytas 2006-09-05, t. y. po skaitiklio rodmenų nurašymo. Akte užfiksuoti pažeidimai (skaitiklio plombų falsifikavimas) buvo nustatyti ir skaitiklio ekspertizės metu. Tiekėjo plombomis yra plombuojamos skaitiklio gnybtų dėžutės dangtelis, o skaitiklio gaubtas - gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios organizacijos plombomis (Taisyklių 58 p.). Skaitiklio skaičiavimo mechanizmą dengia skaitiklio gaubtas. Pažeidus skaitiklio gaubto plombas, atsiranda galimybė patekti prie skaitiklio skaičiavimo mechanizmo. Jis įrodė atsakovų neteisėtą elektros energijos vartojimą ir nesutinka su teismo išvada, kad jo pateiktų įrodymų nepakanka, kad galima būtų spręsti, jog atsakovai naudojo neapskaitinę elektros energiją. Pagal CK 6.248 str. 1 d., nustačius Taisyklių pažeidimą, elektros energijos vartotojo kaltė preziumuojama. Taisyklių 62 p. taip pat numatyta, kad už elektros skaitiklio plombų ir jo skaičiavimo mechanizmo apsaugą atsako patalpų, kuriose įrengti elektros prietaisai, savininkai, jei sutartis, sudaryta su vartotoju, nenustato ko kita. Šios nuostatos, nustačius, kad elektros skaitiklio plombos yra pažeistos ir falsifikuotos, preziumuoja atsakovų kaltę, ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos naudojimu (Taisyklių 6 p.). Įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros vartotojo kaltės, tenka elektros energijos atsakovui. Be to, elektros energijos skaitiklis, apskaitantis atsakovų sunaudotą elektros energiją, įrengtas objekto viduje, t. y. prie elektros skaitiklio be atsakovų žinios negali patekti pašaliniai asmenys.

5Apeliacinės instancijos teismui buvo pateikti įrodymai, kad ieškovo AB Rytų skirstomųjų tinklų teises ir pareigas perėmė AB LESTO, todėl ieškovas buvo pakeistas jo teisių perėmėju AB LESTO. Taip pat apeliacinės instancijos teismui buvo pateikti įrodymai, kad 2011-02-25 mirė atsakovas Z. G. ir jo turtą paveldėjo atsakovė J. G. G., todėl atsakovas Z. G. buvo pakeistas jo teisų perėmėja J. G. G. (CPK 48 str.).

6Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo AB Rytų skirstomųjų tinklų, kurio teises ir pareigas perėmė AB LESTO, byloje pareikšto ieškinio, kuriuo buvo prašoma priteisti jam solidariai iš atsakovų Z. G. ir J. G. G. 4 231,76 Lt žalos atlyginimo, 98,85 Lt elektros skaitiklio keitimo ir remonto išlaidų, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys tenkintinas ir ieškovui AB LESTO iš atsakovės J. G. G., kuri yra ir Z. G. teisių ir pareigų perėmėja, priteistina 4 231,76 Lt žalos atlyginimo, 98,85 Lt elektros skaitiklio keitimo ir remonto išlaidų, 5 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

8Byloje nustatyta, kad atsakovės J. G. G. sutuoktinis Z. G. su ieškovu buvo sudaręs dvi elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis, t. y. 1995-04-03 Nr. 114551-6 ir Nr. 114551-0, pagal kurias buvo tiekiama elektros energija į gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Tiekiama elektros energija į gyvenamąjį namą buvo apskaitoma dviem ieškovo įrengtais skaitikliais. Skaitikliai buvo įrengti gyvenamajame name. Gyvenamasis namas, į kurį buvo tiekiama elektros energija, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausė sutuoktiniams Z. G. ir J. G. G. Tai patvirtina Nekilnojamojo turto registro duomenys ir atsakovės pateikti paveldėjimo teisę patvirtinantys dokumentai. Byloje atsakovai teigė, kad jie gyvena atskirai ir viską yra pasidaliję, name yra du elektros skaitikliai ir dvi atsiskaitymo knygelės, ieškovo patikrintas skaitiklis apskaito tik Z. G. suvartotą elektros energiją. Remiantis šiais byloje teiktais argumentais, nėra faktinio ir teisinio pagrindo nustatyti, kad už ieškovo nurodytą atsakovų suvartotą neapskaitinę elektros energiją, yra atsakingas tik Z. G., nes atsakovai byloje nepateikė įrodymų, kad sutuoktiniai buvo atsidaliję gyvenamąjį namą ar nusistatę naudojimosi namu tvarką, kuri būtų įregistruota Nekilnojamojo turto registre, ir kad įrengti skaitikliai apskaitė kiekvieno iš sutuoktinių konkrečiai suvartotą elektros energiją. Dėl to pripažintini pagrįstais ieškovo argumentai, kad abu atsakovai, kaip gyvenamojo namo, į kurį buvo tiekiama elektros energija, savininkai, yra atsakingi už neapskaitinės elektros energijos vartojimą. Atsakovams elektros energija buvo tiekiama sutarčių, kuriose buvo numatyta, kad vartotojo pareiga yra užtikrinti įvado įrenginių, apskaitos prietaisų ir plombų saugumą, nekeisti jų prijungimo schemos, apie pastebėtus gedimus nedelsiant informuoti tiekėją, pagrindu. Ieškovo byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad vartotojai šios pareigos nevykdė.

92006-09-05 patikrinus elektros energijos apskaitą atsakovams priklausančiame name, buvo nustatyta, kad ant elektros skaitiklio (skaitiklio gamintojo Nr. 19426) gnybtų dangtelio esančios plombos yra falsifikuotos, subraižytas skaičius „0“ (b. l. 6). Elektros skaitiklis, nuotraukos, plombos buvo pridėtos prie akto, maišelis užplombuotas. Atliekant patikrinimą dalyvavo Z. G., kuris susipažino su akto turiniu ir gavo vieną egzempliorių. Kadangi patikrinime dalyvavo gyvenamojo namo bendrasavininkis, asmuo, su kuriuo sudarytos sutartys, kurių pagrindu tiekiama į gyvenamąjį namą elektros energija, todėl nekonstatuotina, kad akto nuorašas turėjo būti pateiktas ir J. G. G. 2006-09-26 ieškovo Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietinis skyrius nustatė, kad atsakovų suvartotos elektros energijos perskaičiavimas turi būti atliktas už laikotarpį nuo 2005-09-05 iki 2006-09-05. Ieškovas byloje pateikė įrodymus, kad buvo apskaičiuota, jog ieškovui padaryta 4 231,76 Lt žala. Ieškovas žalos atlyginimą apskaičiavo pagal gyvenamajame name 2006-09-05 rastus ir tą dieną surašytame akte nurodytus elektros energiją vartojančius prietaisus. Atsakovai pirmosios instancijos teismui buvo nurodę, kad ieškovo atstovai, norėdami labiau padidinti priteistiną sumą, surašė visus namo elektros prietaisus, užskaitydami jų naudojimą vienam skaitikliui, nekreipdami dėmesio į tai, kad tie elektros skaitiklio prietaisai naudoja energiją ir nuo kito elektros skaitliuko, tačiau atsakovai šių aplinkybių neįrodė. Kaip jau buvo minėta pirmiau, patikrinimo metu dalyvavo Z. G., kuris susipažino su ieškovo darbuotojų surašytu aktu, kuriame buvo nurodyti tą dieną veikiantys elektros prietaisai: šaldytuvas, televizorius, virdulys, mikrobangų krosnelė, elektrinė plytelė, garų surinktuvas, skalbiamoji mašina, drabužių džiovintuvas, lemputės, tačiau jis nenurodė ieškovo darbuotojams, kad šių prietaisų sunaudota elektros energiją buvo apskaitoma kitu skaitikliu. Nagrinėjant bylą taip pat nebuvo pateikti jokie įrodymai, kad šių prietaisų naudojama elektros energija buvo apskaitoma kitu skaitikliu, o ne tuo, kurio plombos buvo falsifikuotos. Taip pat ieškovas pateikė įrodymus, kad patyrė 98,85 Lt skaitiklio keitimo ir remonto išlaidų (b. l. 8). Pagal bylos duomenis minėtas elektros skaitiklis buvo tikrintas 1999 m. sausio mėnesį. Pirmosios instancijos teismui abejones sukėlė ieškovo nurodytas faktas, kad 2006-06-30 nebuvo tikrintos skaitiklio plombos, o tik buvo tikrinami skaitiklio rodmenys. Įvertinus byloje esančius visus įrodymus, nėra faktinio ir teisinio pagrindo teigti, kad ieškovas 2006-06-30 tikrino skaitiklio plombas ir nustatė, kad skaitiklio plombos yra nefalsifikuotos. Dėl to apeliacinės instancijos teismas nenustato, kad 2006-06-30 buvo patikrintos skaitiklio plombos, o pripažįsta pagrįstais ieškovo argumentus, kad 2006-06-30 buvo tikrinami tik skaitiklio rodmenys. Bylos nagrinėjimo metu buvo atlikta elektros skaitiklio Nr. 0019426 ir jo plombų ekspertizė (b. l. 96-106) ir ekspertas davė išvadą, kad skaitiklio gaubto plombų ir palyginamųjų plombų lyginamosios pusės – „V 9 Gedimino stulpų ženklas 8 K“ ir „ESKL 04“ buvo užspaustos ne tais pačiais į plombavimo reples įstatytais puansonais; skaitiklio gaubto visos plombos po užspaudimo nebuvo pažeistos; skaitiklio skaičiavimo mechanizmas yra netvarkingas – jame nėra būgno ašelės tvirtinimo detalės, diskas nesisuka, skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo priverstinai persukami pašaliniu įrankiu; skaitiklio laidų prijungimo (gnybtų) dėžutės dangtelio plombų ir palyginamųjų plombų lyginamosios pusės – „VET 090“ buvo užspaustos tais pačiais į plombavimo reples įstatytais puansonais; skaitiklio laidų prijungimo (gnybtų) dėžutės dangtelio plombos po užspaudimo nebuvo pažeistos. Remiantis pirmiau nurodytais įrodymais, iš jų ir eksperto išvada, darytina išvada, kad ieškovo tiekiama elektros energija į atsakovams nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą buvo apskaitoma skaitikliu (apskaitos prietaisu), kurio plombos falsifikuotos, skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo priverstinai persukami pašaliniu įrankiu, ir kad ieškovas turėjo teisėtą pagrindą perskaičiuoti atsakovų sunaudotą elektros energiją ir reikalauti, jog atsakovai apmokėtų už elektros energiją ne pagal skaitiklio parodymus, o pagal Taisyklėse nustatytą tvarką. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nepateikė pakankamai įrodymų, iš kurių galima spręsti, jog atsakovai vartojo neapskaitinę energiją, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, ir dėl to iš atsakovų neturi būti priteistas ieškovo apskaičiuotas žalos atlyginimas, nepripažintina pagrįsta.

10Atsakovų vartojama elektros energija buvo apskaitoma elektros skaitikliu su pažeistomis plombomis, o tokiu skaitikliu negalima apskaityti elektros energijos. Elektros skaitiklio plombų apsaugą turi užtikrinti vartotojas. Taisyklių 97.4 p. numato, radus buitiniam vartotojui persiunčiamai (tiekiamai) elektros energijai apskaityti įrengtą elektros apskaitos prietaisą ar elektros apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas elektros skaitiklio stiklas arba korpusas, sugadintas elektroninio elektros skaitiklio modulis, kad neįmanoma nuskaityti rodmenų ir sukauptos informacijos, pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros skaitiklio ar įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ir kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, nurodytų Taisyklių 58 p.; taip pat siekiant sumažinti elektros skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos elektros skaitiklio disko stabdymo priemonės), arba pakeitus elektros apskaitos prietaiso prijungimo schemą, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus atstovo dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato operatoriaus sudaryta komisija. Perskaičiuojama tokia tvarka: jei buitinis vartotojas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto (2 priedas) surašymo metu suteikia galimybę operatoriaus atstovui patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, tai patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė perskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (1 priedas); jei buitinis vartotojas visuomeninio tiekėjo ar operatoriaus atstovui nesuteikia galimybės nustatyti veikiančių elektros energijos imtuvų galią, tai persiųsta elektros energija perskaičiuojama pagal buitiniam vartotojui sutartyje nustatytą leistinąją naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę. . Taisyklių 93 p. numato, kad surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą jam žalą. Už elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Šios civilinės atsakomybės rūšies esmė yra ta, kad ji atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 str.). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė (CK 6.248 str.). Asmens kaltė paprastai yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 str. 1 d.). Pažymėtina, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta. Tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000-12-04 nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos energija“ filialas Vilniaus elektros tinklai v. A. K., bylos Nr. 3K-3-1296/2000; 2009-09-29 nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,VST“ v. R. L., bylos Nr. 3K-3-348/2009; kt.). Kaip jau buvo minėta pirmiau, Z. G. buvo įsipareigojęs užtikrinti apskaitos prietaisų ir plombų saugumą, apie pastebėtus gedimus nedelsiant informuoti ieškovą. Byloje nustatyta, kad elektros skaitiklio gaubto plombos yra falsifikuotos, kad skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo priverstinai persukami pašaliniu įrankiu. Šios aplinkybės nenuginčytos, o plombų klastojimas ir kitoks poveikis skaitiklių veikimui reiškia, kad buvo neteisėtai vartojama elektra. Taisyklių 62 p. numato, kad jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai. Jeigu vartotojas pažeidžia nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos prietaisų schemos elementų gedimus, plombų pažeidimus ar pan., pripažintina, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, ir dėl tokio jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žala.

11Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių ieškovo ieškinyje ir apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės sudaro faktinį ir teisinį pagrindą tenkinti ieškinio reikalavimus ir priteisti iš atsakovės J. G. G., kuri yra ir Z. G. teisių ir pareigų perėmėja, 4 231,76 Lt žalos atlyginimo, 98,85 Lt elektros skaitiklio keitimo ir remonto išlaidų. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (4 330,61 Lt) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2006-10-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi patenkintas ieškovo ieškinys ir apeliacinis skundas ieškovui iš atsakovės, kuri yra ir Z. G. teisių ir pareigų perėmėja, priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis už ieškinį ir apeliacinį skundą (CPK 93 str.). Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovės J. G. G., kuri yra ir Z. G. teisių ir pareigų perėmėja, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

13Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

14AB LESTO ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš J. G. G. (a. k. (duomenys neskelbtini) AB LESTO (į. k. 302577612) 4 231,76 Lt žalos atlyginimo, 98,85 Lt elektros skaitiklio keitimo ir remonto išlaidų, 5 proc. metines palūkanas nuo 4 330,61 Lt sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2006-10-31) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 259,92 Lt žyminio mokesčio.

16Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660) iš J. G. G. 8,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai