Byla 2A-1152-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Rasos Gužiūnienės

6Dalios Kačinskienės

7sekretoriaujant

8Alvydui Ivanovui

9dalyvaujant atstovo atstovui

10adv. D. P.

11teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ ir atsakovo UAB „Swedspan Girių Bizonas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 3 d. sprendimo, kuriuo pakeistas

12

13Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. preliminarus sprendimas civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybės įmonės „Nemenčinės miškų urėdija“ ieškinį atsakovui UAB „Swedspan Girių Bizonas“ dėl baudos ir palūkanų priteisimo.

Nustatė

14

15I.Ginčo esmė

16Ieškovas VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė iš atsakovo UAB „Swedspan Girių Bizonas“ priteisti 14431,07 Lt netesybų (baudą), 12,29% procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas; prašė nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka.

17Nurodė, kad 2008-12-10 ieškovas VĮ „Nemenčinės miškų urėdija“ ir UAB „Girių Bizonas“ (šiuo metu atsakovu esančios bendrovės pavadinimas yra UAB „Swedspan Girių Bizonas“) sudarė apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1/09-4, kuria ieškovas per vienerius metus įsipareigojo UAB „Girių bizonas“ nuosavybėn perduoti 8400 kubinių metrų apvaliosios medienos. Tą pačią dieną ginčo šalys sudarė dar vieną apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P/09-11, kuria ieškovas įsipareigojo iki 2009 m. liepos mėnesio papildomai parduoti UAB „Swedspan Girių Bizonas“ dar 1850 kubinių metrų apvaliosios medienos. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau atsakovas įsigijo tik dalį medienos, todėl ieškovas sumažino sutartą parduoti atsakovui pirmo pusmečio ir metinį medienos kiekį ir 2009-05-11 pranešė atsakovui apie vienašalį sutarčių nutraukimą. Pirkimo-pardavimo sutartimis šalys buvo susitarusios, jog tais atvejais, kai pirkėjas numatytais ketvirtiniais terminais ir kiekiais nenuperka apvaliosios medienos, šių sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai sutarties šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą.

18Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-09-22 preliminariu sprendimu ieškovo reikalavimai patenkinti visiškai.

19Atsakovas UAB „Swedspan Girių Bizonas“ 2009-10-19 pateikė prieštaravimus, kuriuose prašė preliminarų sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti.

20Nurodė, kad byloje pareikštam reikalavimui dėl baudos iš atsakovo priteisimo pagrįsti ieškovas yra pateikęs 2 apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartis, kuriomis ieškovas įsipareigojo per pirmąjį 2009 metų ketvirtį patiekti, o atsakovas – nupirkti 3 025 kubinius metrus medienos. Už šių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą sutarčių 6.2 punkte buvo nustatyta šalių pareiga mokėti netesybas, taip pat nurodyti atvejai, kai netesybos netaikomos. 2009 m. vasario 26 d. atsakovo medžio drožlių gamybos linijoje įvyko gaisras, dėl ko kuriam laikui buvo visiškai sustabdyta medžio drožlės plokštės gamyba, o vėliau gamyba buvo tęsiama nepilnu pajėgumu, kadangi buvo vykdomi gamybos linijos atstatymo bei priešgaisrinės sistemos tobulinimo darbai. Šios aplinkybės turėjo esminės įtakos atsakovo galimybei pilnutinai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus pagal visas pasirašytas apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartis, todėl atsakovas 2009 m. kovo 13 d. prašymu Nr. 147, kuris buvo išsiųstas visoms miškų urėdijoms, informavo miškų urėdijas (įskaitant ieškovą) apie šias netikėtai atsiradusias ir Civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatas atitinkančias aplinkybes, bei paprašė nenupirktą 2009 m. I ketvirčio medienos kiekį tolygiai perkelti į kitus 2009 metų ketvirčius. Nepaisant šių atsakovo veiksmų, ieškovas, net ir žinodamas apie šias aplinkybes, ir toliau su atsakovu nebendradarbiavo ir jokių derybų ar kitų priemonių pakeisti pasirašytų sutarčių sąlygas nesiėmė. Priešingai, – ieškovas, kaip patvirtina byloje pateikti jo 2009 m. vasario 13 d., 2009 m. kovo 3 d., 2009 m. kovo 26 d., 2009 m. balandžio 9 d., 2009 m. gegužės 11 d. raštai, pradėjo besąlygiškai reikalauti netesybų (baudos) mokėjimo. Ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo netesybų mokėjimo, kadangi ieškovas pats pažeidė savo, kaip sutarties šalies, pareigas, įtvirtintas Civilinio kodekso 1.5 straipsnio l dalyje, 6.38 straipsnio 3 dalyje, 6.200 straipsnio 2 dalyje, 204 straipsnio 1-3 dalyse bei yra visos sutarčių 6.2 punkte išvardintos sąlygos, lemiančios netesybų netaikymą.

21Ieškovas VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ atsiliepime į atsakovo prieštaravimus palaikė ieškinį ir nesutiko su atsakovo prieštaravimais.

22Nurodė, kad pasirašydamas apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartis, atsakovas patvirtino, kad su prekybą apvaliąja mediena reglamentuojančiais teisės aktais yra susipažinęs. Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 54 punkte yra numatyta, jog tais atvejais, kai pirkėjas neperka arba pardavėjas neparduoda apvaliosios medienos sutartyje numatytais ketvirtiniais terminais ir kiekiais, šių sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai sutarties šaliai 10 procentų dydžio, skaičiuojant nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės, baudą. Pažymėjo, jog atsakovas yra ūkio subjektas, turintis patirtį miškininkystės ir medienos ruošos, taip pat medienos gaminių verslo srityje ir galintis numatyti prisiimamų sutartinių įsipareigojimų, įsigyjant žaliavas, nevykdymo pasekmes, todėl sutarties sudarymo etape jis turėjo atsakingai įvertinti savo gamybinius pajėgumus bei medienos poreikį 2009 metams. Įsigyjamo medienos kiekio teisingas apskaičiavimas ir galimybės už medieną atsiskaityti tinkamas įvertinimas šiuo atveju yra normali UAB „Swedspan Girių Bizonas“ ūkinės veiklos rizika. Apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartyse numatyta bauda yra numatyta kaip kompensacija ieškovui už galimus nuostolius dėl apvaliosios medienos sugedimo.

23II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

24Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 3 d. sprendimu Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-09-22 preliminarus sprendimas civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybės įmonės „Nemenčinės miškų urėdija“ ieškinį atsakovui UAB „Swedspan Girių Bizonas“ dėl baudos ir palūkanų priteisimo pakeistas. Iš atsakovo UAB „Swedspan Girių Bizonas“ ieškovo VĮ „Nemenčinės miškų urėdija“ naudai priteista 5 675,65 Lt netesybų (baudos), 12,29 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2009-09-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 890,04 L bylinėjimosi išlaidų; Kitoje dalyje ieškinys atmestas; Iš atsakovo UAB „Swedspan Girių Bizonas“ valstybės naudai priteista 12,05 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; Ieškovui VĮ Nemenčinės miškų urėdijai grąžinti 217 Lt žyminio mokesčio.

25Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovas neneigė, kad tarp ginčo šalių pasirašytą medienos pirkimo-pardavimo sutartį vykdė tik iš dalies, nes 2009-02-26 medžio drožlės gamybos linijoje įvykęs gaisras sutrukdė tinkamam sutarties vykdymui. Teismas iš MDP gamybos džiovinimo skyriaus gaisro tyrimo akto nustatęs, jog prastova dėl gaisro buvo tik 54 valanadas, padarė išvadą, jog ši prastova esminės įtakos tinkamam prievolės pagal tarp šalių sudarytą medienos pirkimo-pardavimo sutartį neturėjo ir teismo vertinimu negalėjo būti pripažinta force maejure aplinkybe.Teismui nebuvo pateikti įrodymai, jog dėl gaisro įmonės darbas buvo sustabdytas ilgesniam laikui. Priešingai teismas nustatė, jog jog 2009 m. vasario 19-22 dienomis produkcija nebuvo gaminama dėl neplanuoto MDP gamybos stabdymo, sugedus Ness katilui. Teismas nustatė, kad atsakovas visoms miškų urėdijoms 2009-03-13 išsiuntė prašymą Nr. 147, kuriuo pranešė apie įvykusį gaisrą bei apie tai, kad dėl gamybos linijos veikimo nepilnu pajėgumu (dėl gaisro) bei dėl sandėliavimo vietos trūkumo negali priimti ir nupirkti sutartyse numatyto apvaliosios medienos kiekio, taip pat prašė nenupirktos medienos kiekį tolygiai perkelti į kitus ketvirčius. Teismo vertinimu 2009-02-23 atsakovo raštas Nr.101 Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos leido pripažinti, jog atsakovas nepirko sulygto medienos kiekio iš ieškovo ne tik dėl kilusio gaisro, bet ir dėl medienos kainų bei medienos rinkoje susiklosčiusios sudėtingos situacijos, kurią labai įtakojo kaimyninių valiutų kursai. Atsakovas prašė peržiūrėti sudarytas sutartis ir pakeisti jų nuostatas dėl kainų. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog ginčo šalys sudarydamos sutartį nusistatė tarpusavio teises ir pareigas. Atsakovas sutiko su ieškovo siūlomomis kainomis, pasirašė sutartis su visomis jos sąlygomis, tame tarpe dėl medienos kiekio ir baudos dydžio sutarties neįvykdymo pasekoje. Sudarytos sutarties sąlygų atsakovas neginčijo, o prašė ją peržiūrėti dėl pokyčių rinkoje, todėl teismas pagrindo pripažinti, jog sutarčių sąlygos įtvirtino šalių teisių ir pareigų disproporciją, neturėjo pagrindo. Teismo vertinimu, atsakovas, kaip ūkio subjektas, turintis patirtį miškininkystės ir medienos ruošos bei medienos gaminių verslo srityje ir galintis numatyti prisiimamų sutartinių įsipareigojimų įsigyjant žaliavas, nevykdymo pasekmes, vykdydamas sutartį turėjo atsakingai įvertinti savo gamybinius pajėgumus bei medienos poreikį 2009 metams, todėl teismas padarė išvadą, kad įsigyjamo medienos kiekio teisingas apskaičiavimas ir galimybės už medieną atsiskaityti tinkamas įvertinimas yra normali UAB „Swedspan Girių Bizonas“ ūkinės veiklos rizika. Įvertinęs į bylą pateiktą 2009-01-01-2009-04-01 apyvartos žiniaraštį teismas nustatė, kad atsakovas nupirko tik 312,86 kubinius metrus pušies popiermedžių, 155,97 kubinius metrus eglės popiermedžių ir 86,19 kubinius metrus plokščių medienos. Tuo tarpu pagal sutartis atsakovas įsipareigojo nupirkti 3025 kubinius metrus medienos. Nustatęs ieškovo sumažintą medienos kiekį pirmą 2009 metų ketvirtį, teismas padarė išvadą, jog atsakovas privalėjo nupirkti: 1395 kubinius metrus pušies popiermedžių, 525 kubinius metrus eglės popiermedžių, 365 kubinius metrus plokščių medienos, todėl padarė išvadą, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo baudos dydį, nes buvo reikalaujama priteisti baudą nuo nenupirkto sumažinto medienos kiekio, todėl teismas patikslino ieškovo pateiktą paskaičiavimą už nenupirktus pušies popiermedžius – 6492,84 Lt, už eglės popiermedžius – 2214,18 Lt, už plokščių medieną – 1394,05 Lt, bei padarė išvadą, kad iš atsakovo turėtų būti priteista 8108,07 Lt suma. Įvertinęs šalių argumentus, bei byloje nustatytas aplinkybes teismas vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais bei Civilinio kodekso 6.212 straipsnio 2 dalies nuostatomis reglamentuojančiomis trumpalaikį force majeure poveikį, sprendė, kad gaisras visgi turėjo įtakos atsakovo prisiimtų pagal sutartį prievolių įvykdymui. Atsižvelgęs į iš esmės pasikeitusią šalies ekonominę situaciją, teismo vertinimu turėjusią įtakos ginčo šalių veiklos rezultatams, ieškovo prašomą priteisti baudą sumažimo 30 procentų, iš atsakovo, ieškovo naudai priteisdamas 5675,65 Lt baudos. Vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 2 dalimi, Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pagrindu iš atsakovo priteisė 12,29 procentų dydžio metines palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

27Ieškovas VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, priteisti iš atsakovo 3 030,32 Lt baudos dalį; 91 Lt žyminio mokesčio bei patirtas atstovavimo išlaidas.

28Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimas teismas patikslinęs ieškovo reikalavimą neteisingai apskaičiavo baudos sumą, ją nepagrįstai sumažindamas 3030,32 Lt suma, nes baudos suma pagal neįsigytos medienos kiekį sudarė 10 101,07 Lt, o ne kaip nurodė teismas 8 108,07 Lt. Tarp ginčo šalių sudarytose apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartyse Nr. I/09-4 ir P/09-11 buvo susitarta, jog pirkėjui numatytais ketvirtiniais terminais ir kiekiais nenupirkus apvaliosios medienos, jis privalės mokėti medienos pardavėjui 10 procentų dydžio baudą, skaičiuojamą nuo neįvykdytos sandorio dalies, kuri bus laikoma minimaliais pardavėjo nuostoliais. Atsakovas 2009 m. I ketvirtį iš ieškovo nupirko mažiau nei ketvirtadalį jam suruošto sumažinto apvaliosios medienos kiekio: 554,84 kub. metrų iš numatytų 2285 kub. metrų, todėl remiantis sutarčių sąlygomis atsakovui atsirado pareiga sumokėti 10101,07 Lt baudą. Tačiau teismas atsižvelgęs į kilusį gaisrą bei iš esmės pasikeitusią šalies ekonominę situaciją nepagrįstai nusprendė baudos dydį sumažinti 30 procentų. Teismas pripažindamas, jog sutartyse ieškovo naudai nustatytos per didelės netesybos netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus, neteisingai vertino byloje pateiktus įrodymus, neteisingai aiškino ir taikė sutartinę civilinę atsakomybę ir atleidimą nuo jos (CK 6.212 str.) reglamentuojančias teisės normas, nepakankamai atsižvelgė į sutarties laisvės principą, neįvertino, jog atsakovas yra verslo subjektas turintis patirtį verslo ir derybų srityje ir galintis numatyti bei tinkamai įvertinti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes bei nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, kurioje laikomąsi nuostatos, kad teismas gali sumažinti tik sutartimi nustatytas netesybas, viršijančias kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-30360/2009; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Atsakovas UAB „Swedspan Girių Bizonas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimo dalį kuria patenkintas ieškovo ieškinys panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

29Nurodo, kad byloje sutrinkti įrodymai bei juos papildantys šalių paaiškinimai, byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovui teismo sprendimu buvo priteistos aiškiai per didelės netesybos, kurių priteisti iš viso nebuvo pagrindo. Be to, apsirikimai teismo sprendime yra taisomi remiantis Civilinio proceso kodekso 276 straipsniu ir sprendime padarytą klaidą gali ištaisyti teismas priėmęs sprendimą, todėl ieškovo argumentai susiję su teismo padarytomis klaidomis nesudaro apeliacijos dalyko.

30Atsakovas UAB „Swedspan Girių Bizonas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimo dalį kuria patenkintas ieškovo ieškinys ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti; priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

31Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą teismas netinkamai įvertino rašytinius įrodymus bei šalių paaiškinimus, neteisingai nustatė kai kurias reikšmingas bylai aplinkybes, pažeidė procesinės teisės bei materialinės teisės normas, kas lėmė neteisėtos ir nepagrįstos skudžiamos teismo sprendimo dalies priėmimą. Teismas neįvertino ir nepasisakė dėl ieškovo pažeistos bendradarbiavimo ir kooperacijos pareigos šalims vykdant prievolę. Sudarydamos medienos pirkimo sutartis, šalys sutarčių 6.2 punkte numatė atvejus, kada netesybos negali būti reikalaujamos. Tai išimtiniai atvejai, kai atsiranda objektyvios priežastys nepriklausančios nuo šalių valios dėl kurių sutartys negalėjo būti įvykdytos, todėl gaisras kilęs pas atsakovą laikytinas objektyvia priežastimi, kurios jis numatyti negalėjo, tačiau teismas nurodytos aplinkybės tinkamai neįvertino. Atsakovas įrodė, jog sutartys nebuvo vykdomos dėl objektyvių priežasčių ir apie tai ieškovui pranešė, todėl pagrindo reikalauti netesybų ieškovas neturėjo. Teismo išvada, jog atsakovo bendrovėje kilęs gaisras ir dėl to 54 valandoms sustabdyta gamyba neturėjo esminės įtakos prievolių pagal sutartis vykdymui, nepagrįsta. Teismas neįvertino, kad gamybos sustabdymas buvo pirminė prastova, o gamybos atnaujinimo darbai užtruko žymiai ilgiau. Atsakovas apie tai, jog po gaisro gamybos linija negali veikti visu pajėgumu pranešė ieškovui 2009 m. kovo 13 d. prašymu Nr. 147, todėl ieškovas be jokių neigiamų pasekmių galėjo medienos pirkimą perkelti į kitą 2009 m. ketvirtį. Teismas neįvertino, kad po gaisro atsakovas neprašė nutraukti sutarčių ar sumažinti ketinamo įsigyti medienos kiekio, o tik prašė perkamos medienos kiekį perkelti į kitą 2009 metų ketvirtį, tačiau vietoj to ieškovas be derybų, nepagrįstai atsakovo atžvilgiu taikė sankcijas numatytas sutartyse. Atsakovo veiksmai atitiko įstatyme įtvirtintus kooperacijos ir bendradarbiavimo principus bei nepažeidė prekybos apvaliąja mediena taisyklių. Tuo tarpu ieškovas gavęs atsakovo prašymą jo nenagrinėjo, o ėmė reikalauti netesybų sumokėjimo, sumažino ketintos pirkti medienos kiekį bei nutraukė sudarytas sutartis. Tuo ieškovas pažeidė sutarčių 6.2 punktą bei įstatyme įtvirtintus Civilinio kodekso CK 1.5 str., 6.38 str. 3 d., 6.193 str. 4 d., 6.200 str. 2 d., 6.204 str. 1-3 d.). Teismas netinkamai aiškino tarp šalių sudarytų sutarčių 2.2 ir 6.2 punktus, kuriuose medienos pirkimas numatytas ketvirčiais ir netesybų mokėjimas taip pat siejamas su ketvirčio sutartinių įsipareigojimų pažeidimu, todėl pareigą mokėti netesybas atsakovas būtų įgijęs tik po 2009 m. kovo 31 d. Teismas taip pat neįvertino, kad ieškovas reikalavo iš atsakovo baudinių netesybų, kurių taikymas neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, nes netesybos atlieka kompensavimo funkciją ir negali būti priemonė pasipelnyti kitos šalies sąskaita. Teismas neįvertino, kad parduodamas atsakovo ketintą įsigyti medieną tretiesiems asmenims ieškovas nuostolių dėl sugedusios medienos nepatyrė. Byloje ginčo dėl to nebuvo, todėl teismas teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą neturėjo. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas be pagrindo atmetė atsakovo argumentus dėl sutartyse įtvirtintos šalių teisių ir pareigų disproporcijos, nes atsakovas laimėjęs ieškovo skelbtą viešą konkursą sutartis sudarė prisijungimo būdu pagal iš anksto parengtas sąlygas pagal LR Aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-327 patvirtintas apvaliosios medienos pusmečio pirkimo-pardavimo sutarties ir apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo-pardavimo sutarties formas. Sutarčių sąlygų atsakovas keisti negalėjo, derybos dėl jų nevyko. Tuo tarpu ieškovui buvo suteikta teisė vienašališkai nutraukti sutartis, sumažinti parduodamos medienos kiekius ir ją parduoti tretiesiems asmenims, reikalauti 10 procentų dydžio baudos nuo neįvykdytos sandorio dalies. Kadangi teismo sprendimas skudžiamoje dalyje priimtas nepagrįstai tai sudaro pagrindą skundžiamąją teismo sprendimo dalį panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį patenkintoje dalyje atmesti.

32Ieškovas VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ atsiliepimu į apliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamąją teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą; priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

33Nurodo, kad atsakovo argumentas, jog ieškovas nevykdė bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigos nepagrįstas, nes medienos pirkimui buvo rengiamas viešas konkursas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, todėl ieškovo teisė derėtis ir keisti sutarčių sąlygas buvo apribota. Pagal konkurso sąlygas atsakovas galėjo susipažinti su konkurso dokumentais ir teiskti pasiūlymus dėl ketinamos įsigyti medienos kainos, tačiau laikėjęs konkursą po trejų mėnesių pateikė ieškovui prašymą peržiūrėti sudarytas sutartis ir pakeisti jų sąlygas dėl kainų, kad tiek pirkėjas tiek pardavėjas galėtų lanksčiai reaguoti į kintančią rinkos situaciją. Be to, tuo metu atsakovas jau buvo pažeidęs sutarties sąlygas nes neįsigijo jose nurodyto medienos kiekio. Nepagrįstas atsakovo argumentas, jog pareiga mokėti netesybas galėjo atsirasti tik tuo atveju, jeigu jis nebūtų nupirkęs pirmą ketvirtį sulygto įsigyti medienos kiekio iki 2009 m. kovo 31 d., prieštarauja sutarties esmei ir Civilinio kodekso 1.5 straipsnio nuostatoms. Atsakovas nenurodė jokių aplinkybių sudarančių pagrindą atleisti jį nuo netesybų mokėjimo, todėl teismas pagrįstai tenkino ieškovo reikalavimą bei tinkamai taikė bei aiškino teisės normas nustatančias atleidimo nuo sutartinės atsakomybės pagrindus. Teismas teisingai aiškino tarpginčo šalių sudarytos apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartyse nustatytų netesybų prigimtį ir padarė pagrįstą išvadą, dėl atsakovo pareigos jas sumokėti, kaip minimalius ieškovo nuostolius.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

35Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys)

36Apeliaciniai skundai netenkintini.

37Dėl atsakovo UAB „Swedspan Girių Bizonas“ apeliacinio skundo argumentų.

38Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bei įvertinusi bylos medžiagą, atsakovo apeliacinio skundo argumentus, sprendžia, kad pirmos instancijos teismas vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis iš esmės teisingai įvertino tiek ieškovo, tiek ir atsakovo siekius pasirašant ir vykdant 2008 metų gruodžio 10 d. apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartis, todėl apeliacinės instancijos teismo sprendimo motyvų nebekartoja.

39Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, išdėstytais apeliacinio skundo 14 ir 15 punktuose.

40Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-327 patvirtintos apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo ir apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo-pardavimo sutarčių formos su iš anksto parengtomis standartinėmis sąlygomis (CK 6.185 str.), ne pablogina, bet atvirkščiai, užtikrina valstybei, formuojančios valstybinių miškų politika bei medienos pirkėjų interesą stabiliai bei laiku gauti sulygtą medienos kiekį. Sutarties 2.2 punkto sąlyga užtikrina ieškovo sezoninę ir nepertraukiamą miško ruošos veiklą bei atsakovo kaip ūkio subjekto nepertraukiama gamybos ciklą. Atsakovas prieš sutikdamas su sutarties 2.2 punkto sąlyga (CK 6.189 str. 1 p., 6.200 str.), kaip ūkio subjektas, turėjo įvertinti visas savo galimybes tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovas 2008 m. gruodžio 10 d. pasirašęs medienos pirkimo-pardavimo sutartis ir taip užsitikrindamas jam taip reikalingos medienos kiekio gavimą jau 2009 m. vasario 23 d. raštu Nr. 101, tinkamai nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų, ką įrodo (CPK 178 str.) ieškovo raginimai (b.l. 29-33), ėmė inicijuoti sulygtų medienos kainų sumažinimą, savo, kaip privataus juridinio asmens (b.l. 56) interesais.

41Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis ir argumentais, kuriais buvo įvertinti (CPK 185 str.) trukdžiai atsakovo gamybos įmonėje. Tai, kad tie trukdžiai buvo pašalinti ir lemiamos reikšmės sutarčių vykdymui neturėjo, įrodo (CPK 177 str., 178 str.) atsakovo 2009 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 37, kuriuo paskatinti bendrovės darbuotojai likvidavę gaisro ir Ness katilo gedimą.

42Dėl baudos (netesybų)

43Kiekvienas asmuo, ūkio subjektas nepriklausomai nuo nuosavybės formos, privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidžiantį sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73 str., 6.258 str.).

44Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius, todėl tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius.

45Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog pagal standartines sutarties sąlygas numatytos netesybos jo atžvilgiu yra diskriminacinės. Sutarties 6.2 punktas nustataė vienodą materialinės atsakomybės formą tiek pirkėjui, tiek ir pardavėjui už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

46Atsakovo apeliacinio skundo argumentai rodo, kad atsakovas buvo suinteresuotas tik savo ūkine-finansine padėtimi ir savo veiksmais siekė apginti tik savo interesus, nors Civilinio kodekso 6.200 straipsnio 2 dalis įpareigoja sutarties šalis vykdant sutartį bendradarbiauti ir kooperuotis.

47Ieškovo į bylą pateikta pažyma dėl medienos pardavimo kainų (b.l. 121), pelno-nuostolių skaičiuotė rodo, kad dėl atsakovo netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų, ieškovas negavo planuotų 41 118 Lt pajamų, todėl pirmos instancijos teismo sprendimas priteisti iš atsakovo ieškovui baudą kaip nuostolių atlyginimą, atitinka faktines bylos aplinkybes bei Civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas.

48Nurodytais argumentais UAB „Swedspan Girių Bizonas“ apeliacinis skundas atmestinas.

49Dėl VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ apeliacinio skundo.

50Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bei įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumetus, atsižvelgdama į Civilinio kodekso 6.200 bei 6.258 straipsnių nuostatas, sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai įvertino abiejų šalių veiksmus vykdant sutartį (CK 6.193 str.). Įstatymų leidėjas nustatydamas, jog sutarties šalys vykdydamos sutartį privalo atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 str.) įtvirtino sutarties šalių lygiateisiškumo principą, kuris privalomas ir ieškovui šioje byloje. Kadangi ieškovas neatsakė į atsakovo siūlymą parkelti medienos pardavimą į vėlesnį laikotarpį, į bylą nepateikė įrodymų (CPK 178 str.), kad išpildyti atsakovo prašymo neturėjo realių galimybių, teismas, įvetinęs tai, bei atsakovo argumentus, pagrįstai sumažino prašomų netesybų dydį (CK 6.258 str.).

51Dėl aritmetinės klaidos ištaisymo.

52Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 276 straipsniu taisyti aritmetines klaidas privalo sprendimą priėmęs teismas šio straipsnio nustatyta tvarka.

53Nurodytais argumentais apeliacinis skundas atmestinas.

54Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindo iš ieškovo ir atsakovo valstybei priteistinos po 4,35 Lt išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

55Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

56

57Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdijos “ ir atsakovo UAB „Swedspan Girių Bizonas“ apeliacinius skundus atmesti.

58Priteisti iš ieškovo VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ juridinio asmens kodas 191803052 ir atsakovo UAB „Swedspan Girių Bizonas“ juridinio asmens kodas 165746963, valstybės naudai po 4,35 Lt susijusius su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Rasos Gužiūnienės... 6. Dalios Kačinskienės... 7. sekretoriaujant... 8. Alvydui Ivanovui... 9. dalyvaujant atstovo atstovui... 10. adv. D. P.... 11. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 12. ... 13. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. preliminarus... 14. ... 15. I.Ginčo esmė... 16. Ieškovas VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ su ieškiniu kreipėsi į... 17. Nurodė, kad 2008-12-10 ieškovas VĮ „Nemenčinės miškų... 18. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-09-22 preliminariu sprendimu ieškovo... 19. Atsakovas UAB „Swedspan Girių Bizonas“ 2009-10-19 pateikė... 20. Nurodė, kad byloje pareikštam reikalavimui dėl baudos iš atsakovo... 21. Ieškovas VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ atsiliepime į atsakovo... 22. Nurodė, kad pasirašydamas apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartis,... 23. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 24. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 3 d. sprendimu Vilniaus rajono... 25. Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovas neneigė, kad tarp... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 27. Ieškovas VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ apeliaciniu skundu prašo... 28. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimas teismas patikslinęs ieškovo... 29. Nurodo, kad byloje sutrinkti įrodymai bei juos papildantys šalių... 30. Atsakovas UAB „Swedspan Girių Bizonas“ apeliaciniu skundu prašo... 31. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą teismas netinkamai įvertino... 32. Ieškovas VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ atsiliepimu į apliacinį... 33. Nurodo, kad atsakovo argumentas, jog ieškovas nevykdė bendradarbiavimo ir... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 35. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 36. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 37. Dėl atsakovo UAB „Swedspan Girių Bizonas“ apeliacinio skundo... 38. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bei įvertinusi bylos medžiagą, atsakovo... 39. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, išdėstytais... 40. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.... 41. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis ir... 42. Dėl baudos (netesybų)... 43. Kiekvienas asmuo, ūkio subjektas nepriklausomai nuo nuosavybės formos,... 44. Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje... 45. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog pagal standartines... 46. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai rodo, kad atsakovas buvo suinteresuotas... 47. Ieškovo į bylą pateikta pažyma dėl medienos pardavimo kainų (b.l. 121),... 48. Nurodytais argumentais UAB „Swedspan Girių Bizonas“ apeliacinis skundas... 49. Dėl VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ apeliacinio skundo.... 50. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bei įvertinusi bylos medžiagą,... 51. Dėl aritmetinės klaidos ištaisymo.... 52. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 276 straipsniu taisyti aritmetines... 53. Nurodytais argumentais apeliacinis skundas atmestinas.... 54. Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindo iš ieškovo... 55. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 56. ... 57. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 3 d. sprendimą palikti... 58. Priteisti iš ieškovo VĮ ,,Nemenčinės miškų urėdija“ juridinio asmens...