Byla B2-2167-413/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Gardi mėsa“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, išnagrinėjęs ieškovių A. M. ir vienintelės uždarosios akcinės bendrovės akcininkės D. Š. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Gardi mėsa“,

Nustatė

2A. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą UAB „Gardi mėsa“, administratore prašė skirti UAB Verslo administravimo centrą. Nurodė, kad dirbo UAB „Gardi mėsa“, tačiau iš darbo buvo atleista, jai nebuvo išmokėtas darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartimi buvo patvirtinta ieškovės ir UAB „Gardi mėsa“ taikos sutartis, kurioje šalys susitarė dėl 3 600,00 Lt išeitinės išmokos, 150,00 Lt antstolio išlaidų ieškovės naudai priteisimo. Kadangi atsakovė taikos sutarties sąlygų nevykdo, ieškovė kreipėsi į antstolę dėl nurodyto įsiskolinimo išieškojimo, tačiau iki pareiškimo pateikimo teismui dienos nėra išieškota net dalis skolos. Atsakovė geranoriškai atsiskaityti su ieškove taip pat vengia.

3UAB „Gardi mėsa“ vienintelė akcininkė ir administracijos vadovė D. Š. pareiškime dėl bankroto bylos UAB „Gardi mėsa“ iškėlimo nurodė, kad bendrovė yra nemoki, įsipareigojimai kreditoriams yra didesni už pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Su pareiškimu ieškovė pateikė bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus. Bendrovės administratore skirti prašė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą.

4Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6UAB „Gardi mėsa“ balansinė turto vertė 2012 m. kovo 31 d. buvo 234 327,00 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas – 70 734,00 Lt, trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 26 982,00 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 135 508,00 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 377,00 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 724,00 Lt. UAB „Gardi mėsa“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė 3 320 532,00 Lt, kuriuos sudarė per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 2012 m. kovo 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2012 metais įmonė jau patyrė 130 556,00 Lt nuostolių. Vienintelės akcininkės teismui pateiktais duomenimis UAB „Gardi mėsa“ pradelsti įsiskolinimai kreditoriniams 2012 m. kovo 31 d. siekė 3 231 796,71 Lt, tuo tarpu debitoriniai įsiskolinimai sudaro 135 367,60 Lt sumą. 2012 m. kovo 31 d. duomenimis bendrovė nekilnojamojo turto neturi, bendrovės nuosavybės teise turimos mašinos ir įrengimai yra 41 455,00 Lt vertės, o kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai – 7 610,00 Lt.

7Remiantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis bankroto bylos iškėlimo dienai teismuose nėra bylų, iškeltų atsakovei dėl įsiskolinimų priteisimo.

8Iš įmonės finansinių duomenų akivaizdu, kad UAB „Gardi mėsa“ pradelsti įsipareigojimai yra žymiai didesni už visą įmonės balanse nurodytą turtą. Iš byloje pateiktų UAB „Gardi mėsa“ finansinę būklę patvirtinančių duomenų matyti, kad bendrovė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas) (ĮBĮ 4 str. 2 p.), jos skolos viršija pusę turimo turto, todėl darytina išvada, kad UAB „Gardi mėsa“ yra nemoki ir nebegali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Atsižvelgiant į tai, UAB „Gardi mėsa“ keltina bankroto byla Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant įmonės nemokumui.

9Ieškovė A. M. prašė UAB „Gardi mėsa“ administratore skirti UAB Verslo administravimo centrą, o UAB „Gardi mėsa“ vienintelė akcininkė ir administracijos vadovė D. Š. – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Ieškovės pateikė administratorių sutikimus teikti administravimo paslaugas atsakovei. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2012-07-09 rašte Nr. (6.20) A2-2490 ir 2012-07-24 rašte Nr. (6.20) A2-2717 su pasiūlytomis administratorių kandidatūromis sutiko. Abi siūlomos administratorės turi panašią darbo patirtį, UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras turi daugiau vykdomų bankroto procedūrų. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą administratore prašė skirti vienintelė atsakovės akcininkė ir administracijos vadovė ir siekdamas išvengti bet kokio paskirtos administratorės suinteresuotumo bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), sprendžia, kad UAB „Gardi mėsa“ administratore skirtina UAB Verslo administravimo centras. Duomenų, kad šios administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

11iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Gardi mėsa“ (juridinio asmens kodas 135988284, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. A. Juozapavičiaus pr. 53) bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Gardi mėsa“ administratore uždarąją akcinę bendrovę Verslo administravimo centrą (juridinio asmens kodas 135103559, adresas Kauno m. sav. Kauno m. A. Mickevičiaus g. 8, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 3b).

13Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Gardi mėsa“ (juridinio asmens kodas 135988284, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. A. Juozapavičiaus pr. 53) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Gardi mėsa“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovams, atsakovei ir administratorei.

17Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai