Byla II-17-609/2011
Dėl Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-24 nutarimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė, sekretoriaujant Dainai Bžeskienei, dalyvaujant institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje- Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, atstovui Stasiui Kvederiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D.G. skundą dėl Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-24 nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

3Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau- Institucija) pareigūnė 2010-11-24 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą (b.l. 9-10), kuriame nurodė, jog D.G., būdamas UAB ( - ) vadovu, atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą įmonėje, jos neužtikrino ir apskaitą tvarkė aplaidžiai. Teigiama, jog laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2010-08-30 UAB ( - ) priklausančių automobilių kuro bakuose iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Lietuvą buvo įvežta 61929 litrai dyzelino, iš kurių 42084 litrams buvo pateikti įsigijimą patvirtinantys dokumentai- EKA kvitai (tame tarpe pateikė EKA kvitai, kurie neatitinka bendrovės kirtimų per Lietuvos Respublikos sieną), o 19845 litrams pateikti Rusijos Federacijoje išrašyti įmonės OOO „Standart“ grynųjų pinigų priėmimo kvitai, neatitinkantys Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio reikalavimų (nėra nurodytas pirkėjas, pirkėjų parašų, kvito numeris). Nurodyta, kad pagal pateiktus dokumentus apie įmonės automobilių Lietuvos Respublikos sienos kirtimą, bendrovė pateikė ne visus dyzelinio kuro, įvežto iš Rusijos Fedracijos Kaliningrado srities, įsigijimo dokumentus bei pagal automobilių spidometro parodymus pildomuose kelionės lapuose ir apskaitoje nenurodyti visi įmonės automobilių nuvažiuoti kilometrai, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Patikrinimo metu nustatyti degalų panaudojimo, kai transporto priemonių bakuose į Lietuvos Respubliką įvežtas dyzelinas iš transporto priemonių bakų buvo išpiltas ir panaudotas kitose transporto priemonėse požymiai, todėl sutinkamai su Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 41 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 41 straipsnio 1 dalies 3-8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklių, patvirtintų 2002-06-04 nutarimu Nr.821 (2004-04-16 nutarimo Nr.441 redakcija) 11 ir 12 punktais į biudžetą nesumokėti 5478 litai akcizų mokesčio (42 baziniai socialinių išmokų dydžiai). D.G. veiksmai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau- ATPK) 173(1) straipsnio 4 dalį.

42010-11-24 nutarimu (b.l. 11-13) D.G. pripažintas padariusiu administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 173(1) straipsnio 4 dalyje, ir jam paskirta 4000 litų bauda.

5Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo D.G. skundu (b.l. 4-8) prašo nutarimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti. Teigia, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nėra nurodyta, kuri konkrečiai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio nuostata buvo pažeista. Nurodo, jog ginčijamas nutarimas yra grindžiamas prielaidomis. Teigia, jog yra deklaruotas ir pradėtas mokėti operatyvaus patikrinimo pažymoje papildomai apskaičiuotas akcizo mokestis. Pažymi, kad OOO „Standart“ grynųjų pinigų priėmimo kvitai buvo išduodami vadovaujantis Rusijos Federacijos įstatymų reikalavimais ir nebuvo pagrindo abejoti šių dokumentų rekvizitų teisingumu. Mano, kad jis administracinėn atsakomybėn patrauktas nepagrįstai, nes įmonėje dirba buhalterė. Teigia, jog nenustatyta, kad pažeidimai buvo daromi tyčia. Nurodo, jog skiriant nuobaudą, nebuvo paisyta nuobaudos individualizavimo reikalavimų.

6Institucijos atsiliepime (b.l. 63-65) į skundą nurodoma, kad Institucija su skundo reikalavimu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Teigiama, kad D.G. kaltė visiškai įrodyta tiek administracinio teisės pažeidimo protokolu, tiek operatyvaus patikrinimo pažyma. Nesutinkama su argumentu, jog skiraiant nuobaudą pažeidėjui, nepaisyta nuobaudos individualizavimo taisyklių.

7Institucijos atstovas prašo skundo netenkinti atsiliepime išdėstytų argumentų pagrindu.

8Konstatuojama.

9ATPK 173(1) straipsnio 4 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, kai dėl to nesumokama nuo trisdešimties iki penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių dydžio sumos mokesčių, kurie turėjo būti sumokėti pagal įstatymus už tikrinamąjį laikotarpį.

10Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas yra įstatymų bei norminių aktų, reglamentuojančių apskaitos tvarkymą, nevykdymas, netinkamas vykdymas arba apskaitos dokumentų neišsaugojimas.

11Iš teisės normos, įtvirtintos ATPK 173(1) straipsnio 4 dalies dispozicijoje, turinio matyti, jog administracinė atsakomybė pagal ATPK(1) straipsnio 4 dalį atsiranda už aplaidų apskaitos tvarkymą, kai dėl to nesumokama nuo trisdešimties iki penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių dydžio sumos mokesčių, kurie turėjo būti sumokėti pagal įstatymus už tikrinamąjį laikotarpį.

12Administracinėn atsakomybėn patrauktam D.G. kaltinimas teisės pažeidimo, numatyto ATPK 173(1) straipsnio 4 dalyje, padarymu, grindžiamas administraciniu teisės pažeidimo protokolu (b.l. 9,10) bei 2010 10 08 operatyvaus patikrinimo pažyma (b.l. 37-39).

13Administracinio teisės pažeidimo protokole (b.l. 9,10) nurodyta, jog UAB ( - ) vadovas D.G. neužtikrino buhalterinės apskaitos organizavimo įmonėje ir aplaidžiai tvarkė apskaitą.

14Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau- MAĮ) 66 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas teisės aktų nustatyta tvarka neapskaičiavo mokesčio arba neteisingai apskaičiavęs jo neperskaičiavo, mokesčių mokėtojui priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja mokesčių administratorius, remdamasis mokesčių mokėtojo pateiktomis mokesčių deklaracijomis, apskaitos bei kitais dokumentais arba kitais MAĮ V skyriuje numatytais specialiais mokesčių apskaičiavimo būdais. MAĮ 128 straipsnio 3 dalyje apibrėžta, kad opertatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo ir patvirtinimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius, suderinęs su finansų ministru. Tokios taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-71. Jos nustato operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo tvarką. Pagal MAĮ 128 straipsnio 2 dalį atliekant operatyvų patikrinimą, netaikomos MAĮ nuostatos, reglamentuojančios mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimą ir patvirtinimą, patikrinimo akto ir patikrinimo pažymos įforminimą bei tvirtinimą. Operatyvaus patikrinimo pažyma yra dokumentas, kuriame fiksuojami operatyvaus patikrinimo metu nustatyti faktai ir aplinkybės, kurių pagrindu gali būti priimami tam tikri sprendimai.

15Byloje nustatyta, jog UAB ( - ) operatyvaus patikrinimo metu buvo nustatytos tam tikros faktinės aplinkybės, kurių pagrindu konstatuota, jog yra nedeklaruotas ir į biudžetą nesumokėtas akcizo mokestis.

16Iš operatyvaus patikrinimo pažymos turinio matyti, jog privalomai mokėtinos mokesčių sumos mokesčių mokėtojui nebuvo priskaičiuotos, tik išreikštas siūlymas (rekomendacija) atlikti tam tikrus veiksmus, kurių atlikimas priklauso tik nuo mokesčių mokėtojo valios.

17Nustatyta, jog į operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodytas rekomendacijas buvo atsižvelgta, akcizų deklaracijos mokesčių administratoriui buvo pateiktos (b.l. 55-62), nustatyta tvarka deklaruotas akcizo mokestis yra mokamas.

18Kadangi laikytina, jog D.G. veiksmuose nėra teisės pažeidimo, numatyto ATPK 173(1) straipsnio 4 dalyje, sudėties, nutarimas laikytinas neteisėtu, todėl naikintinas (ATPK 250 straipsnio 1 punktas).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu teismas

Nutarė

21skundą patenkinti pilnutinai.

222010 11 24 Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimą, kuriuo D.G. už teisės pažeidimo, numatyto ATPK 173(1) straipsnio 4 dalyje, padarymą paskirta 4000 litų bauda, panaikinti ir bylą nutraukti.

23Nutarimas per 10 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė,... 3. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau- Institucija)... 4. 2010-11-24 nutarimu (b.l. 11-13) D.G. pripažintas padariusiu administracinį... 5. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo D.G. skundu (b.l. 4-8) prašo... 6. Institucijos atsiliepime (b.l. 63-65) į skundą nurodoma, kad Institucija su... 7. Institucijos atstovas prašo skundo netenkinti atsiliepime išdėstytų... 8. Konstatuojama.... 9. ATPK 173(1) straipsnio 4 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už... 10. Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas yra įstatymų bei norminių aktų,... 11. Iš teisės normos, įtvirtintos ATPK 173(1) straipsnio 4 dalies dispozicijoje,... 12. Administracinėn atsakomybėn patrauktam D.G. kaltinimas teisės pažeidimo,... 13. Administracinio teisės pažeidimo protokole (b.l. 9,10) nurodyta, jog UAB (... 14. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau- MAĮ) 66... 15. Byloje nustatyta, jog UAB ( - ) operatyvaus patikrinimo metu buvo... 16. Iš operatyvaus patikrinimo pažymos turinio matyti, jog privalomai mokėtinos... 17. Nustatyta, jog į operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodytas rekomendacijas... 18. Kadangi laikytina, jog D.G. veiksmuose nėra teisės pažeidimo, numatyto ATPK... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. skundą patenkinti pilnutinai.... 22. 2010 11 24 Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimą,... 23. Nutarimas per 10 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...