Byla I-3964-365/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Margaritos Stambrauskaitės, Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Laurai Gumuliauskienei, atsakovo atstovui V. O. (V. O.), uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. A. S. skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas M. A. S. atvyko į Lietuvos Respubliką ir 2012 m. balandžio 18 d. Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos viršininkui pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje. ( - ) d. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos VRM priėmė sprendimą Nr. ( - ) „Dėl ( - ) respublikos piliečio M. A. S. perdavimo ( - )".

3Pareiškėjas su skundu (b. l. 1 - 3) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ( - ) d. sprendimą Nr. ( - ) “Dėl ( - ) Respublikos piliečio M. A. S. perdavimo (duomenys neskelbtini)“. (b. l. 4). Skunde nurodė, kad Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. balandžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. (15/6-8)15PR-123 „Dėl ( - ) Respublikos piliečio M. A. S. prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nenagrinėjimo iš esmės, laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje jam suteikimo bei Europos Sąjungos valstybės narės, atsakingos už ( - ) Islamo Respublikos piliečio M. A. S. prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymo", kuriuo buvo nuspręsta nenagrinėti pareiškėjo M. A. S. prašymo dėl prieglobsčio suteikimo iš esmės, nes įvedus M. A. S. pirštų atspaudus į EURODAC sistemą, buvo nustatyta, kad jis yra kreipęsis prieglobsčio ( - ), buvo kreiptasi į ( - ) Dublino reglamento padalinį su prašymu prisiimti atsakomybę dėl minėto asmens prieglobsčio prašymo. 2012 m. liepos 11 d. ( - ) prisiėmė atsakomybę dėl M. A. S. prašymo suteikti prieglobstį. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, ( - ) d. Migracijos departamentas prie LR VRM priėmė sprendimą Nr. ( - ) „Dėl ( - ) Respublikos piliečio M. A. S. perdavimo ( - ) ". Taip pat nurodė, kad 2012 m. balandžio 24 d. prieglobsčio prašytojo apklausos dėl prieglobsčio suteikimo metu, 2009 m. spalio - lapkričio mėn. (duomenys neskelbtini) pateikė prašymą dėl prieglobsčio, tačiau prašymas, kaip ir vėlesnis skundas, buvo atmestas. Pirminės apklausos metu nurodė ne visiškai teisingą kelionės į Lietuvos Respubliką maršrutą, nenurodydamas, kad į Lietuvą atvyko iš ( - ), kadangi, išvykęs iš ( - ), nebenorėjo ten grįžti. Dėl religinių ir etninių motyvų (yra ( - )) bijodamas būti grąžintas į savo kilmės valstybę, atvykęs į Lietuvos Respubliką 2012 m. balandžio 18 d. Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos viršininkui pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje. Po skundo padavimo kelis mėnesius pragyveno Lietuvoje ir teigia, kad čia jaučiasi geriau nei bet kurioje iki šiol būtoje valstybėje, kadangi visuomenė draugiška, atvira kitataučiams ir kitatikiams. Išvykęs iš ( - ) apie 2003-2004 m. atvyko gyventi į ( - ), kuriame bandė įsitvirtinti ir dvejus metus mokėsi koledže, tačiau ten taip pat susidūrė su musulmonų šiitų persekiojimu ir grėsme jauniems išsilavinusiems vyrams. Būdamas Lietuvoje jautėsi saugus ir gali galvoti apie ateitį nebijodamas dėl savo gyvybės, sveikatos, saugumo ir žmogaus teisių pažeidimų. Be gimtosios dari kalbos moka ir anglų kalbą, kuria Lietuvos Respublikoje šneka gana didelė dalis gyventojų, todėl jaučiasi galintis pilnai integruotis į visuomenę, toliau studijuoti ir susirasti darbą. Dėl šių priežasčių nenori būti perduodamas ( - ), kurioje jo prašymas dėl prieglobsčio suteikimo buvo atmestas keletą kartų, nori likti Lietuvos Respublikoje, kurioje nori gyventi ir jaučiasi saugus.

4Atsakovas Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepime (b. l. 13-14) prašė pareiškėjo skundą atmesti. Pareiškėjas su atsakovo sprendimu nesutinka, nes ( - ) jo prieglobsčio prašymas buvo atmestas keletą kartų, todėl jis nori likti ir gyventi Lietuvos Respublikoje, kurioje jaučiasi saugus. Jokių kitų argumentų, susijusių su skundžiamo sprendimo turiniu ir dalyku, pareiškėjas savo skunde nenurodė. Remiantis pareiškėjo byloje esančia informacija, buvo nustatyta, kad iki atvykimo į Lietuvos Respubliką jis teikė prieglobsčio prašymus ( - ) bei ( - ). Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003 nuostatomis ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" 73 str., 2012 m. balandžio19 d. Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą Nr. 15/6-8-15PR-123 „Dėl ( - ) Respublikos piliečio M. A. S. prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nenagrinėjimo iš esmės, laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje jam suteikimo bei Europos Sąjungos valstybės narės, atsakingos už ( - ) Respublikos piliečio M. A. S. prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymo" (asmens byla, b.l.15-16,18). Tą pačią dieną pareiškėjas buvo supažindintas su minėtu sprendimu bet per nustatytą terminą nepasinaudojo apskundimo teise, todėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. balandžio 19 d. sprendimas yra įsiteisėjęs. 2012 m. liepos 11 d. raštu ( - ) sutiko atsiimti pareiškėją 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003 16 str. 1 d. (e) p. pagrindu. ( - ) d., vadovaujantis 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003 nuostatomis bei Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" 74 str., Migracijos departamentas priėmė sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl ( - ) respublikos piliečio M. A. S. perdavimo ( - ) ". Pagal 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003 3 str. 2 d. valstybei narei suteikiama diskrecijos teisė nagrinėti prašymą suteikti prieglobstį net tuo atveju, kai ji pagal Reglamente nustatytus kriterijus nėra atsakinga už tokio prašymo nagrinėjimą. Reglamente nenurodomi kriterijai tokiam sprendimui priimti bei nenustatoma pareiga tam tikrais atvejais pasinaudoti šia diskrecijos teise. Atsižvelgiant į „diskrecijos teisės" esmę bei į tai, kad nepasinaudojimas šia teise nėra prilyginamas pareigos nevykdymui, teigia, kad Migracijos departamento sprendimas netaikyti pareiškėjui Reglamento 3 str. 2 d. nepažeidžia nei nacionaliniuose, nei tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintų normų ir negali būti laikomas neteisėtu dėl šios priežasties. Nėra duomenų, kurie leistų daryti prielaidas, kad ( - ) Karalystė, kuri pagal 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 343/2003 nustatytus kriterijus yra atsakinga už pareiškėjo prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, netinkamai įvertintų jo prašymo pateikimo motyvus bei priimtų jo byloje sprendimą, neatitinkantį prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. Migracijos departamento vertinimu, pareiškėjo skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 str. nustatytų skundo turinio reikalavimų, kadangi pareiškėjas nenurodo jokių turinčių įrodomąją galią aplinkybių, kuriomis gali būti pagrįstas reikalavimas panaikinti Migracijos departamento 2012 m. liepos 1 d. sprendimą. Pareiškėjo skundo teiginys, jog „gavęs papildomą apsaugą", jis „dalyvauja socialinės integracijos programoje", neatitinka tikrovės, kadangi pareiškėjui Lietuvos Respublikoje nebuvo suteikta jokios formos tarptautinė apsauga.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė skunde išdėstytus motyvus, papildomų paaiškinimų nepateikė.

6Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į skundą išdėstytus motyvus.

7Skundas atmestinas.

8Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ( - ) d. sprendimo Nr. ( - ) “Dėl ( - ) Respublikos piliečio M. A. S. perdavimo ( - ) ” teisėtumo ir pagrįstumo.

9Nustatyta, kad pareiškėjas M. A. S. atvyko į Lietuvos Respubliką 2012 m. balandžio 18 d. ir Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos viršininkui pateikė prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje (( - ) pil. M. A. S. asmens byla, b. l. 2). 2012 m. balandžio 19 d. Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą Nr. 15/6-8-15PR-123 „Dėl ( - ) Respublikos piliečio M. A. S. prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nenagrinėjimo iš esmės, laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje jam suteikimo bei Europos Sąjungos valstybės narės, atsakingos už ( - ) Islamo Respublikos piliečio M. A. S. prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymo", kuris priimtas Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio reikalų skyriaus 2012 m. balandžio 19 d. išvados Nr. (15/6-8)-19PR-123RN pagrindu (( - ) pil. M. A. S. asmens byla, b. l. 13-16). Šioje išvadoje užfiksuota, kad įvedus M. A. S. pirštų atspaudus į EURODAC sistemą buvo nustatyta, kad kortelė Nr. ( - ) sutampa su EURODAC bazėje esančia kortele Nr. ( - ), gauta iš ( - ) ir kortele Nr. ( - ) (gauta iš ( - ) Respublikos), t.y. jis yra kreipęsis prieglobsčio ( - ) Karalystėje ir (duomenys neskelbtini) Respublikoje. Teismui pateikti duomenys patvirtina, kad buvo kreiptasi į ( - ) Dublino reglamento padalinį su prašymu prisiimti atsakomybę dėl minėto asmens prieglobsčio prašymo. 2012 m. liepos 11 d. ( - ) Karalystė prisiėmė atsakomybę dėl M. A. S. prašymo suteikti prieglobstį ir sutiko atsiimti pareiškėją 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003 16 str. 1 d. (e) p. pagrindu.

10Šių faktinių aplinkybių pagrindu Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos priėmė ( - ) d. sprendimą Nr. ( - ) “Dėl ( - ) Respublikos piliečio M. A. S. perdavimo ( - )” (b. l. 4).

11Nagrinėjamo ginčo teisinius santykius reguliuoja 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 343/2003, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties" bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-361 patvirtinto “Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo„ nuostatos.

122003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003 1 str. nurodyta, kad šis reglamentas apibrėžia valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus.

132003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamento(EB) Nr. 343/2003 19 str. 1 d. nustatyta, kad jei prašoma valstybė narė sutinka, kad ji turėtų perimti prašytoją savo žinion, ta valstybė narė, kurioje yra pateiktas prieglobsčio prašymas, praneša prašytojui apie sprendimą nenagrinėti prašymo ir pareigą perduoti prašytoją atsakingai valstybei narei. 19 str. 2 d. nustato, kad sprendime išdėstomi motyvai, kuriais jis yra grindžiamas. Jame taip pat nurodomas perdavimo vykdymo terminas ir prireikus pateikiama informacija apie tai, kur ir kada prašytojas turėtų atvykti, jei jis į atsakingą valstybę narę keliauja savarankiškai. Šis sprendimas gali būti apskundžiamas ar peržiūrimas. Šio sprendimo apskundimas ar peržiūrėjimas nesustabdo perdavimo vykdymo, nebent tam tikrais atvejais teismai arba kompetentingos institucijos nusprendžia kitaip, jei tai daryti leidžia nacionaliniai teisės aktai. 20 str. 1 d. (e) p. nurodyta, kad prašančioji valstybė narė prieglobsčio prašytojui praneša apie sprendimą, kad atsakinga valstybė narė turi jį atsiimti. Sprendime išdėstomi motyvai, kuriais jis yra grindžiamas. Jame taip pat nurodomas perdavimo vykdymo terminas ir prireikus pateikiama informacija apie tai, kur ir kada prašytojas turėtų atvykti, jei jis į atsakingą valstybę narę keliauja savarankiškai. Šio sprendimo apskundimas ar peržiūrėjimas nesustabdo perdavimo vykdymo, nebent tam tikrais atvejais teismai arba kompetentingos institucijos nusprendžia kitaip, jei tai daryti leidžia nacionaliniai teisės aktai.

14Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 73 str. apibrėžia veiksmus, susijusius su valstybės, atsakingos už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymu ir prieglobsčio prašytojo perdavimu Europos Sąjungos valstybei narei. Šio straipsnio 1 d. nustato, kad Migracijos departamentas atlieka tyrimą, siekdamas nustatyti valstybę, atsakingą už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą. Atlikdamas šį tyrimą, Migracijos departamentas bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis, prireikus teikia joms reikalingą informaciją; 2 d. nustato, kad priėmus sprendimą, kad už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą yra atsakinga Europos Sąjungos valstybė narė, prieglobsčio prašytojo prašymas suteikti prieglobstį iš esmės nenagrinėjamas, prieglobsčio prašytojui suteikiamas laikinas teritorinis prieglobstis, šio Įstatymo 78 straipsnyje nustatytu atveju išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas ir pagal šio Įstatymo 79 straipsnio nuostatas jis apgyvendinamas Lietuvos Respublikoje laikino teritorinio prieglobsčio suteikimo laikotarpiu. Tokiam prieglobsčio prašytojui laikinas teritorinis prieglobstis suteikiamas iki jo perdavimo Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už jo prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą; 3 d. nustato, kad priėmęs sprendimą, kad už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą yra atsakinga Europos Sąjungos valstybė narė, Migracijos departamentas bendradarbiauja su šios valstybės kompetentingomis institucijomis, siekdamas perduoti jai prieglobsčio prašytoją.

15Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 74 str. nurodo, kad gavęs Europos Sąjungos valstybės narės, atsakingos už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, sutikimą priimti prieglobsčio prašytoją, Migracijos departamentas priima sprendimą dėl prieglobsčio prašytojo perdavimo šiai Europos Sąjungos valstybei narei, o šį sprendimą vykdo vidaus reikalų ministro įgaliota institucija. Įstatymo 75 str. nustatyta, kad prieglobsčio prašytojui, kuris perduodamas Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už jo prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, išduodamas kelionės dokumentas (Laissez-passer), skirtas vienai kelionei į Europos Sąjungos valstybę narę, sprendimą dėl kelionės dokumento išdavimo priima Migracijos departamentas.

16Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-361 patvirtinto „ Dėl užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo“ 47 p. nurodyta, kad ES valstybė narė laikoma atsakinga už prieglobsčio prašymo, pateikto Lietuvos Respublikoje, nagrinėjimą, jeigu ši valstybė narė: sutinka perimti atsakomybę už prieglobsčio prašymą; sutinka atsiimti prieglobsčio prašytoją; nepateikia atsakymo į prašymą, nurodytą šio aprašo 43 punkte, per Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003 18 straipsnio 1 ir 6 dalyse bei 20 straipsnio 1 dalies b punkte numatytus terminus. 48 p. nustatyta, kad jeigu pagal šio aprašo 39–47 punktus nustatoma ES valstybė narė, atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Migracijos departamentas priima sprendimą perduoti prieglobsčio prašytoją šiai valstybei. Sprendimas perduoti prieglobsčio prašytoją ES valstybei narei, atsakingai už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, įforminamas raštu . Prieglobsčio prašytojas su sprendimu supažindinamas jo gimtąja kalba arba kalba, kurią jis geriausiai supranta. Sprendime turi pasirašyti prieglobsčio prašytojas, valstybės tarnautojas, kuris prieglobsčio prašytoją supažindino su šiuo dokumentu, vertėjas ir įgaliotas atstovas, jeigu jie dalyvavo. Prieglobsčio prašytojui įteikiama tinkamai patvirtinta sprendimo kopija. Jeigu prieglobsčio prašytojas, susipažinęs su sprendimu, atsisako pasirašyti, šį faktą savo parašais turi patvirtinti ne mažiau kaip 2 supažindinime dalyvavę valstybės tarnautojai. 50 p. nustatyta, kad prieglobsčio prašytojo perdavimas ES valstybei narei, atsakingai už jo prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, vyksta vadovaujantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1560/2003 I antraštinės dalies III skyriumi. Perdavimą organizuoja Migracijos departamentas, o vykdo teritorinė policijos įstaiga arba Užsieniečių registracijos centras, jeigu prieglobsčio prašytojas jame apgyvendintas.

17Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-361 patvirtinto „ Dėl užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo“ 54 p. nustatyti atvejai, kai Lietuvos Respublika laikoma atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą: nustačius, kad nėra pagrindo taikyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003 5-14 straipsniuose nurodytus kriterijus ir minėto reglamento 15 ar 16 straipsnius; Lietuvos Respublikai pripažinus atsakomybę už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą pagal šio aprašo 58 punktą; jeigu prieglobsčio prašytojo perdavimas ES valstybei narei, atsakingai už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, neįvyko. 55 p. nustatyta, kad jeigu Lietuvos Respublika yra atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą pagal šio aprašo 54.1 ir 54.3 punktus, Migracijos departamentas įgalioto skyriaus valstybės tarnautojo parengtos motyvuotos išvados pagrindu priima sprendimą nagrinėti prieglobsčio prašymą iš esmės ir pratęsti laikiną teritorinį prieglobstį. 56 p. nustatyta, jeigu Lietuvos Respublika yra atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą pagal šio aprašo 54.2 punktą, motyvuotos išvados pagrindu Migracijos departamentas, vadovaudamasis nustatytais faktais ir teisės aktais, priima sprendimą, nurodytą šio aprašo 17.4 punkte. Šis sprendimas priimamas per 48 val. nuo prieglobsčio prašytojo perdavimo Lietuvos Respublikai momento.

18

19Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas prašymus dėl prieglobsčio suteikimo buvo pateikęs ( - ), ( - ) Respublikai ir Lietuvos Respublikai. 2012 m. liepos 11 d. ( - ) prisiėmė atsakomybę dėl M. A. S. prašymo suteikti prieglobstį. ( - ) Karalystė 1952 01 15 ratifikavo 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, 1953 03 23 ratifikavo 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso, o 1972 09 13 ratifikavo 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą. Todėl ( - ) Karalystė pilnai įgyvendina šių dokumentų nuostatas ir suteikia realią galimybę prašyti prieglobsčio pagal nacionalinius įstatymus. Viešai pateikiam statistika (www.udi.no) liudija, kad 2010 – 2012 m. ( - ) suteikė pabėgėlio statusą 579 ( - ) piliečiams, kitokią tarptautinę apsaugą 1136 ( - ) piliečiams, leido pasilikti šalyje humanitariniais pagrindais 102 ( - ) piliečiams. Todėl pagrįsta atsakovo išvada, jog nėra duomenų, kurie leistų abejoti, kad ( - ), būdama atsakinga už pareiškėjo prašymo nagrinėjimą, netinkamai įvertins jo prašymo pateikimo motyvus ar priims sprendimą jo byloje, kuris neatitiktų prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. Savo skunde pareiškėjas nenurodė aplinkybių, nepateikė duomenų, kurie leistų abejoti dėl teismo išvadų.

20Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas atvykęs į Lietuvos Respubliką ir pateikęs prašymą dėl prieglobsčio suteikimo, analogišką prašymą buvo pateikęs ir ( - ) Karalystei, todėl, vadovaujantis 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003 19 str., 20 str. 1 d. (e) p., Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 74 str., 75 str., Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teisėtai ir pagrįstai priėmė ( - ) d. sprendimą Nr. ( - ) “Dėl ( - ) Islamo Respublikos piliečio M. A. S. perdavimo ( - )”. Kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti šioje byloje skundžiamą sprendimą, nenustatyta.

21Apibendrinant darytina išvada, kad atsakovo priimtas ( - ) d. sprendimas Nr. ( - ) “Dėl ( - ) Respublikos piliečio M. A. S. perdavimo ( - ) ” yra teisėtas ir pagrįstas, todėl skundas netenkinamas.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

23Pareiškėjo M. A. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas M. A. S. atvyko į Lietuvos Respubliką ir... 3. Pareiškėjas su skundu (b. l. 1 - 3) kreipėsi į teismą prašydamas... 4. Atsakovas Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė skunde išdėstytus... 6. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į skundą... 7. Skundas atmestinas.... 8. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Migracijos departamento prie Vidaus... 9. Nustatyta, kad pareiškėjas M. A. S.... 10. Šių faktinių aplinkybių pagrindu Migracijos departamentas prie Vidaus... 11. Nagrinėjamo ginčo teisinius santykius reguliuoja 2003 m.... 12. 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003 1 str. nurodyta, kad... 13. 2003 m. vasario 18 d. Tarybos Reglamento(EB) Nr. 343/2003 19 str. 1 d.... 14. Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 įstatymo „Dėl užsieniečių... 15. Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 įstatymo... 16. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu... 17. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu... 18. ... 19. Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas prašymus dėl... 20. Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas atvykęs į... 21. Apibendrinant darytina išvada, kad... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pareiškėjo M. A. S. skundą atmesti... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...