Byla 2A-1005/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijos Tamošiūnienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MOLESTA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3966-232/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KERISTA“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MOLESTA“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 390 187,01 Lt skolos, 7,32 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas (subrangovas) ir atsakovas (genrangovas) 2011 m. liepos 4 d. sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 47 sub/11 (toliau – Rangos sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo Viešbučio statybos objekte ( - ) (toliau – Objektas), iki 2011 m. spalio 26 d. atlikti asfaltbetonio dangos su pasluoksniais įrengimo darbus, o atsakovas – už atliktus darbus sumokėti 551 446,82 Lt su PVM. 2011 m. liepos 29 d. papildomu susitarimu buvo pakeista visų darbų kaina, padidinant ją iki 557 605,97 Lt su PVM. 2012 m. gegužės 9 d. papildomu susitarimu ieškovas įsipareigojo nuo 2012 m. gegužės 11 d. iki 2012 m. birželio 20 d. Objekte atlikti asfaltbetonio dangos, trinkelių, betoninių plytelių, kelio ir vejos bortų įrengimo darbus, jeigu iki darbų pradžios bus visiškai atsiskaityta už atliktus darbus. Ieškovo teigimu, jis sulygtus darbus įvykdė tinkamai ir laiku, tačiau atsakovas su juo neatsiskaitė. Pažymėjo, kad atliktus darbus atsakovas priėmė ir jokių pretenzijų dėl darbų kokybės nereiškė, tai patvirtina atsakovo be pastabų pasirašyti aktai ir PVM sąskaitos faktūros. Savo pareigą atsiskaityti su ieškovu atsakovas pripažino 2012 m. lapkričio 21 d. Skolų suderinimo aktu, t. y. pripažino, kad pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras yra skolingas 390 187,01 Lt.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pareiga sumokėti už atliktus darbus atsiranda, kai darbai atlikti tinkamai ir sutartyje nustatytais terminais. Ieškovas darbus turėjo pabaigti 2011 m. spalio 26 d., tačiau paskutinių darbų priėmimo-perdavimo aktas sudarytas tik 2012 m. spalio 30 d., t. y. ieškovas vėlavo priduoti darbus 12 mėnesių, tuo pažeidė Rangos sutarties sąlygas ir sudarė pagrindą atsakovui suspenduoti mokėjimą. Papildomas susitarimas pasirašytas tik 2012 m. gegužės 9 d., t. y. nuo paskutinių darbų termino pabaigos praėjus 6 mėnesiams. Be to, ieškovas nepateikė baigiamųjų darbų akto.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Teismas, išanalizavęs Rangos sutarties nuostatas, padarė išvadą, kad šioje sutartyje nustatyta darbų apmokėjimo tvarka iš esmės neprieštarauja CK 6.687 straipsnio, numatančio atsiskaitymo už statybos darbus tvarką, nuostatoms, pagal kurias užsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka bei šalys gali susitarti, jog darbai bus apmokami etapais arba visa sutarties kaina bus sumokėta po objekto priėmimo. Šalių 2012 m. gegužės 9 d. papildomo susitarimo dėl papildomų darbų 4 punkto nuostata, kad ieškovas darbus pradeda nuo 2012 m. gegužės 9 d. ir baigia 2012 m. birželio 20 d., jei iki darbų pradžios bus visiškai atsiskaityta už atliktus darbus, leido teismui padaryti išvadą, jog atsakovas šio susitarimo pasirašymo metu vėlavo atsiskaityti už jau atliktus darbus, todėl pagal susitarimo sąlygas, priešingai nei pagal Rangos sutarties sąlygas, darbų pradžia ir jų atlikimo terminai iš dalies priklausė nuo paties atsakovo savalaikio atsiskaitymo už atliktus darbus. Teismas nustatė, kad ieškovas yra atlikęs tam tikrus darbus pagal 2012 m. gegužės 9 d. papildomą susitarimą, o atsakovas pasirašė aktus ir pažymas, pretenzijų dėl darbų kokybės nereiškė, be to, vėliau pasirašė skolų patvirtinimo aktą, po jo pasirašymo taip pat nereiškė jokių pretenzijų. Teismo vertinimu, tikro neatsiskaitymo už darbus priežastis yra sunki atsakovo finansinė padėtis. Teismas nesutiko su atsakovo atstovės teismo posėdyje išreikšta pozicija, kad atsakovas pagal Rangos sutarties 4 punkto sąlygas galėjo sulaikyti 10 proc. nuo mokėtinos sumos iki galutinio akto surašymo. Pažymėdamas, kad visi darbai, už kuriuos yra skolingas atsakovas, buvo atlikti pagal 2012 m. gegužės 9 d. papildomą susitarimą, teismas sprendė, jog šis susitarimas pakeitė šalių Rangos sutartimi sulygtas atsiskaitymo sąlygas, nes iš susitarimo 4.1 punkto matyti, kad papildomus darbus ieškovas sutiko atlikti tik su sąlyga, jog atsakovas atsiskaitys už visus atliktus darbus, o ne už 90 proc. atliktų darbų. Šia papildomo susitarimo nuostata šalys pakeitė Rangos sutartimi sulygtą atsiskaitymo tvarką. Atsakovas nėra pateikęs jokių duomenų, kad reikalavo pasirašyti galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą ir priimant papildomai atliktus darbus, nors pareiga priimti atliktus darbus pagal galiojantį teisinį reguliavimą tenka būtent jam (CK 6.662 str., 6.681 str. 1 d.).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Teismas netinkamai aiškino Rangos sutarties nuostatas, neatsižvelgė į tikrąją šalių valią, nepagrįstai konstatavo, kad šalių papildomu susitarimu buvo pakeista atsiskaitymo tvarka, kad atsakovas turėjo reikalauti pasirašyti baigiamąjį darbų atlikimo aktą, kad atsakovas nereiškė jokių pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Faktinis darbų atlikimas nėra tapatus Rangos sutarties įvykdymui. Šalių sudarytoje Rangos sutartyje įsakmiai nurodyta, kad ji laikoma baigta pasirašius baigiamąjį darbų atlikimo aktą, be to, numatyta, kada ir kas privalo parengti ir perduoti dokumentus. Pagal Rangos sutarties 4.5 punktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas nėra laikomas šių darbų tinkamumo patvirtinimu ir neapriboja atsakovo teisės iki baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymo dienos reikšti pretenzijas dėl vėliau pastebėtų trūkumų, todėl atskirų etapų darbų perdavimas nelaikomas darbų perdavimu pagal CK 6.694 straipsnį. Šalys numatė pareigą ne tik atlikti darbus, tačiau tinkamai įforminti darbų atlikimą, pasirašyti baigiamąjį darbų atlikimo aktą, perduoti visą dokumentaciją. Ieškovas neįvykdė jam nustatytos pareigos parengti baigiamąjį atliktų darbų aktą, todėl atsakovas pagrįstai neatsiskaitė su ieškovu, nėra įvykusios Rangos sutarties sąlygos, kurios sukeltų atsakovui pareigą atsiskaityti su ieškovu. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas turėjo pareigą organizuoti darbų priėmimą, nes Rangos sutartis tokią pareigą nustatė ieškovui. Teismas nepagrįstai vadovavosi CK nuostatomis, reglamentuojančiomis atliktų darbų perdavimą, ir nepagrįstai perkėlė darbų priėmimo ir perdavimo organizavimo pareigą atsakovui. 2012 m. gegužės 9 d. papildomas susitarimas tik nustatė papildomų darbų atlikimo kainą ir jų atlikimo terminus. Kitos Rangos sutarties sąlygos nebuvo pakeistos, todėl teismo argumentai, kad šalys pakeitė atsiskaitymo tvarką, yra nepagrįsti. Šalys nėra pasirašiusios jokio dokumento, kuriuo būtų pakeistas Rangos sutarties 4.5 punktas. Teismo sprendimas, kuriuo, nesant šalių susitarimo dėl Rangos sutarties pakeitimo, nuspręsta, kad atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovui jam neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, reiškia Rangos sutarties sąlygų pakeitimą, sutarties laisvės ir privalomumo principų pažeidimą, netinkamą CK 6.193 straipsnio taikymą. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovas yra verslininkas, todėl sudarydamas Rangos sutartį turėjo galimybę susipažinti su visais reikalavimais.

112. Teismas netinkamai vertino rašytinius įrodymus, šalių tikrąją valią, teismo posėdžio metu išdėstytus argumentus ir šalių paaiškinimus.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas plečiamai aiškina Rangos sutartyje nustatytas ieškovo pareigas, susijusius su baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymu. Rangos sutarties 4.1 punktu šalys susitarė, kad už atliktus darbus atsiskaitoma etapais, ieškovui pateikus atsakovui atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitas faktūras. Nors visų ieškovo darbų įvykdymas pagal Rangos sutarties sąlygas turėjo būti patvirtintas baigiamuoju darbų priėmimo-perdavimo aktu, tačiau sutartyje nėra nustatyta nei baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo tvarka, nei terminas, todėl nagrinėjamu atveju turi būti taikomos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios tokių aktų pasirašymo tvarką (CK 6.691 str., 6.681 str. 1 d., 6.694 str.). Ieškovo teigimu, atsakovas nenurodė jokių faktinių aplinkybių, kodėl iki šiol nėra pasirašytas baigiamasis atliktų darbų aktas, nepateikė įrodymų, kad ėmėsi visų priemonių, jog toks aktas būtų pasirašytas. Nagrinėjamu atveju atsakovas priėmė atliktus darbus ir be pastabų pasirašė ieškovo pateiktus atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitas faktūras, pripažindamas, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Be to, atsakovas 2012 m. lapkričio 21 d. pasirašė aktą dėl skolų suderinimo, juo pripažino, kad yra skolingas ieškovui 390 187,01 Lt. Ieškovo nuomone, šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas visus atliktus darbus atsakovui perdavė tarpiniais aktais, o šis juos priėmė ir nepareiškė jokių pastabų, todėl apelianto teiginiai dėl atsisakymo atsiskaityti už atliktus darbus, kol nepasirašytas baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas, laikytini nepagrįstais. Ieškovas nepagrįstais laiko ir apelianto motyvus dėl šalių 2012 m. gegužės 9 d. sudaryto papildomo susitarimo. Iš šio susitarimo matyti, kad jo pasirašymo metu atsakovas vėlavo atsiskaityti už jau atliktus darbus, todėl pagal susitarimo sąlygas, priešingai nei pagal Rangos sutarties sąlygas, darbų pradžia ir jų atlikimo terminai iš dalies priklausė nuo paties atsakovo savalaikio atsiskaitymo už jau atliktus darbus. Ieškovo įsitikinimu, pagrindinė neatsiskaitymo priežastis, kurią atsakovas pripažino atsiliepime į ieškinį, tačiau nutylėjo apeliaciniame skunde, yra sunki jo finansinė padėtis.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos duomenimis, ieškovas (subrangovas) ir atsakovas (genrangovas) 2011 m. liepos 4 d. sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 47 sub/11 (toliau – Rangos sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo Viešbučio statybos objekte ( - ) (toliau – Objektas), iki 2011 m. spalio 26 d. atlikti asfaltbetonio dangos su pasluoksniais įrengimo darbus, o atsakovas – už atliktus darbus sumokėti 551 446,82 Lt su PVM (b. l. 7-15). 2011 m. liepos 29 d. papildomu susitarimu buvo pakeista visų darbų kaina, padidinant ją iki 557 605,97 Lt su PVM (b. l. 16–20). 2012 m. gegužės 9 d. papildomu susitarimu ieškovas įsipareigojo Objekte atlikti papildomus asfaltbetonio dangos, trinkelių, betoninių plytelių, kelio ir vejos bortų įrengimo darbus pagal 2012 m. gegužės 9 d. pasiūlymą, darbus pradedant nuo 2012 m. gegužės 11 d. ir baigiant 2012 m. birželio 20 d., jeigu iki jų pradžios bus visiškai atsiskaityta už jau atliktus darbus (b. l. 21). Pagal minėtą 2012 m. gegužės 9 d. pasiūlymą papildomų darbų kaina – 468 092,74 Lt (b. l. 22–23).

15Iš ieškovo pateiktų atliktų darbų aktų, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų bei PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad šalių ginčas kilo dėl apmokėjimo už ieškovo pagal 2012 m. gegužės 9 d. papildomą susitarimą atliktus papildomus darbus (b. l. 24–35, 37–38). Šie atsakovo be pastabų pasirašyti dokumentai patvirtina, kad ieškovas pagal 2012 m. gegužės 9 d. papildomą susitarimą atliko papildomų darbų 434 267,41 Lt sumai. Iš šalių 2012 m. lapkričio 21 d. Skolų suderinimo akto matyti, kad atsakovas už minėtus ieškovo atliktus papildomus darbus sumokėjo pastarajam tik 44 080,40 Lt, todėl liko skolingas 390 187,01 Lt (b. l. 6). Atsakovas tiek ieškovo papildomų darbų faktinį atlikimą, tiek nurodytą įsiskolinimą pripažįsta, o kaip neatsiskaitymo priežastį nurodo aplinkybę, kad ieškovas turi pareigą ne tik atlikti darbus, tačiau ir tinkamai įforminti darbų atlikimą, pasirašyti galutinį atliktų darbų aktą, perduoti visą dokumentaciją. Atsakovo nuomone, ieškovui neįvykdžius jam nustatytos pareigos parengti baigiamąjį atliktų darbų aktą, atsakovas pagrįstai su juo neatsiskaitė. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia atsakovo pozicija ir, įvertinusi bylos aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė šalių ginčą.

16Pagal Rangos sutarties 4 skyriaus, reglamentuojančio darbų priėmimą, atsiskaitymus ir mokėjimus, 4.1 punktą ieškovas įsipareigojo iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 dienos parengti ir atsakovui pateikti sutartyje nustatytos formos atsiskaitymo dokumentus: atliktų darbų aktą, atitinkamą pažymą apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitą faktūrą atliktiems ir atliktų darbų akte nurodytiems darbams. Atsakovas įsipareigojo per 5 darbo dienas patikrinti išvardytus dokumentus ir juos patvirtinti arba, nustatęs pateiktų dokumentų ar juose nurodytų darbų trūkumus, netvirtinti pateiktų dokumentų, raštu pateikti ieškovui savo pastabas ir grąžinti ieškovui trūkumams taisyti. Minėta, kad visi ieškovo atsakovui pateikti dokumentai, atlikus 2012 m. gegužės 9 d. papildomame susitarime numatytus darbus, atsakovo be pastabų buvo pasirašyti, todėl ginčo dėl šių dokumentų ir ieškovo atliktų darbų kokybės tarp šalių nėra. Atsakovas, atsisakydamas apmokėti ieškovo atliktus ginčo papildomus darbus, remiasi Rangos sutarties 4.5 nuostata, pagal kurią ieškovo atliktus ir priimtus darbus atsakovas apmoka pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, sumokėdamas 90 proc. mokėtinos sumos, o 10 proc. sulaikytos sumos apmoka, kai pasirašomas baigiamasis darbų atlikimo aktas, patvirtinantis, kad ieškovas kokybiškai, nustatytu laiku yra įvykdęs visus sutartinius darbus, pašalinęs defektus, tinkamai užpildęs ir perdavęs atsakovui statybos procesą fiksuojančius privalomuosius dokumentus: statybos žurnalą, išpildomąsias nuotraukas, medžiagų ir įrangos sertifikatus, atitikties deklaracijas. Bylos duomenimis, baigiamasis darbų atlikimo aktas šalių nebuvo sudarytas. Atsakovo teigimu, šiuo atveju jam nekilo pareiga visiškai atsiskaityti su ieškovu. Kadangi visų pagal Rangos sutartį ir jos 2009 m. gegužės 9 d. papildomą susitarimą darbų vertė yra virš 1 mln. Lt, atsakovas turėjo teisę sulaikyti 100 000 Lt mokėjimą. Teisėjų kolegija šią atsakovo poziciją laiko nepagrįsta. Atsakovas, remdamasis aplinkybe, kad nėra sudarytas baigiamasis atliktų darbų aktas, tvirtina, kad turi teisę sulaikyti 100 000 Lt mokėjimą už ieškovo atliktus darbus, tačiau pats pripažino, kad bendras jo įsiskolinimas pagal Rangos sutartį yra 390 187,01 Lt, t. y. atsakovas yra sulaikęs ne jo nurodomą 100 000 Lt sumą, o net 390 187,01 Lt. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto (atsakovo) argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog šalys 2012 m. gegužės 9 d. papildomu susitarimu pakeitė Rangos sutarties 4.5 punkte nustatytą atsiskaitymo tvarką, pagal kurią ieškovui pateikus dokumentus už tam tikrą darbų etapą atsakovas apmoka tik 90 proc. atliktų darbų. Iš šio papildomo susitarimo turinio matyti, kad šalys visišką atsakovo atsiskaitymą su ieškovu už pastarojo jau atliktus darbus siejo tik su papildomų darbų pradžia, o Rangos sutarties 4.5 punktas nebuvo pakeistas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šis pirmosios instancijos teismo nepagrįstas konstatavimas nesutrukdė teismui teisingai išspręsti bylą, nes, teisėjų kolegijos įsitikinimu, pagrįstu faktinėmis bylos aplinkybėmis, Rangos sutarties sąlygomis ir teisės aktų, reglamentuojančių statybos rangos teisinius santykius, nuostatomis, atsakovas privalo atsiskaityti su ieškovu už šio atliktus darbus visiškai, nepaisant to, jog nagrinėjamu atveju nebuvo sudarytas baigiamasis darbų atlikimo aktas.

17Rangos sutarties 4.5 punktas atsakovo pareigos visiškai atsiskaityti su ieškovu atsiradimą sieja su baigiamojo atliktų darbų akto pasirašymu. Pagal CK 6.694 straipsnio, reglamentuojančio darbų perdavimą ir priėmimą, 1 dalį užsakovas (genrangovas, atsakovas), gavęs rangovo (subrangovo, ieškovo) pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą; darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos (subrangos) sutartis. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas (genrangovas) savo lėšomis, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis. Priešingai nei teigia apeliantas, Rangos sutartis ieškovui tiesiogiai nenustato pareigos parengti baigiamąjį atliktų darbų aktą. Rangos sutarties 4 skyriuje, reglamentuojančiame darbų priėmimą, atsiskaitymą ir mokėjimus, nustatyta tik ieškovo pareiga parengti ir pateikti atsakovui nustatytos formos atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitą faktūrą) už tam tikrą darbų etapą (4.1 punktas). Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju ieškovas vykdė šią pareigą. Nors visų ieškovo darbų atlikimas pagal Rangos sutarties sąlygas turėjo būti patvirtintas baigiamuoju atliktų darbų aktu, sutiktina su ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais argumentais, kad Rangos sutartyje nebuvo nustatyta nei baigiamojo atliktų darbų akto pasirašymo tvarka, nei terminas, todėl nagrinėjamu atveju turi būti taikomos aukščiau aptartos įstatymo nuostatos dėl atliktų darbų perdavimo ir priėmimo. Be to, CK 6.681 straipsnio 1 dalis įpareigoja užsakovą (genrangovą) priimti darbų rezultatą, o 6.691 straipsnio 1 dalis nustato statybos rangos sutarties šalims pareigą sutarties vykdymo metu bendradarbiauti. Byloje nustatyta, kad ieškovas visus tiek Rangos sutartyje, tiek 2012 m. gegužės 9 d. papildomame susitarime numatytus statybos darbus atliko etapais, parengė ir pateikė atsakovui nustatytos formos atsiskaitymo dokumentus pagal kiekvieną etapą, t. y. visi atsakovo atlikti darbai perduoti pagal tarpinius atliktų darbų aktus, atsakovas priėmė šiuos darbus ir pasirašė ieškovo parengtus dokumentus, jokių pretenzijų ieškovui dėl darbų kokybės neturėjo (tai reiškia, kad darbai buvo atlikti tinkamai), vėliau pasirašė Skolų suderinimo aktą, juo pripažino savo pareigą visiškai atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas, po ieškovo kreipimosi į teismą neigdamas savo pareigą atsiskaityti su juo, nepagrįstai remiasi baigiamojo darbų atlikimo akto nesudarymo faktu.

18Aplinkybė, kad ieškovas ginčo papildomus darbus atliko vėliau (iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad darbai buvo atliekami 2012 m. liepos, rugpjūčio ir spalio mėn.) nei buvo numatyta 2012 m. papildomame susitarime (iki 2012 m. birželio 20 d.), teisėjų kolegijos vertinimu, taip pat nesudarė pagrindo atsakovui suspenduoti atliktų darbų apmokėjimą. Rangos sutarties 4.6 punktas suteikė atsakovui teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl ieškovo kaltės buvo pažeisti darbų atlikimo terminai. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs 2012 m. gegužės 9 d. papildomo susitarimo nuostatą, kad ieškovas 2012 m. gegužės 11 d. turėjo pradėti darbus tik su sąlyga, jeigu atsakovas iki šių darbų pradžios visiškai atsiskaitys už ieškovo jau atliktus darbus pagal Rangos sutartį, padarė teisingą išvadą, jog atsakovas šio susitarimo pasirašymo metu jau vėlavo atsiskaityti su ieškovu už jau atliktus darbus, todėl 2012 m. gegužės 9 d. papildomame susitarime numatyti darbų pradžios ir pabaigos terminai iš dalies priklausė nuo paties atsakovo savalaikio atsiskaitymo už ieškovo jau atliktus darbus. Be to, kaip minėta, byloje ginčo nėra, kad visi 2012 m. gegužės 9 d. papildomame susitarime numatyti darbai ieškovo buvo atlikti, todėl atsakovas nebeturi teisės vadovaujantis Rangos sutarties 4.6 punktu sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus.

19Išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Dėl atidėto žyminio mokesčio

21Pirmosios instancijos teismas 2014 m. sausio 6 d. nutartimi atidėjo apeliantui 7 902 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutartis) priėmimo. Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartimi apeliantui buvo iškelta restruktūrizavimo byla, atidėtas žyminis mokestis valstybei iš apelianto nepriteistinas (CPK 83 str. 1 d. 8 p.)

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 390 187,01 Lt skolos, 7,32... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pareiga... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013... 10. 1. Teismas netinkamai aiškino Rangos sutarties nuostatas, neatsižvelgė į... 11. 2. Teismas netinkamai vertino rašytinius įrodymus, šalių tikrąją valią,... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir Vilniaus... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Bylos duomenimis, ieškovas (subrangovas) ir atsakovas (genrangovas) 2011 m.... 15. Iš ieškovo pateiktų atliktų darbų aktų, atliktų darbų ir išlaidų... 16. Pagal Rangos sutarties 4 skyriaus, reglamentuojančio darbų priėmimą,... 17. Rangos sutarties 4.5 punktas atsakovo pareigos visiškai atsiskaityti su... 18. Aplinkybė, kad ieškovas ginčo papildomus darbus atliko vėliau (iš ieškovo... 19. Išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, kad apeliacinio skundo... 20. Dėl atidėto žyminio mokesčio... 21. Pirmosios instancijos teismas 2014 m. sausio 6 d. nutartimi atidėjo apeliantui... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti...