Byla 2-4207-302/2012
Dėl viešojo pirkimo sąlygų ir komisijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,

2sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui Gintautui Taujeniui,

4atsakovo atstovui Žilvarui Gelumbauskui,

5trečiųjų asmenų: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovėms Linai Čeičytei ir Agnei Murauskaitei,

6Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo atstovei Renatai Ambrazevičienei,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Protecha“ ieškinį atsakovui VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl viešojo pirkimo sąlygų ir komisijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas,

Nustatė

8Ieškovas UAB „Protecha“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl viešojo pirkimo Nr. 116160 „Mažai taršių miesto autobusų įsigijimas, atnaujinant autobusų parkų transporto priemones“ pirkimo sąlygų ir komisijos sprendimų panaikinimo, prašydamas pripažinti pirkimo dokumentų sąlygas, kuriomis nurodoma, kad pirkimas neskaidomas į dalis, neteisėtomis ir jas panaikinti; panaikinti atsakovo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovo pretenziją ir įpareigoti atsakovo pirkimo komisiją suskaidyti pirkimą į dvi dalis, iš kurių viena būtų – suspaustomis dujomis varomi autobusai, o kita – suspaustomis dujomis bei elektra varomi hibridiniai autobusai, ir papildomam mėnesiui pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

9Nurodo, kad atsakovas 2011 m. gruodžio 28 d. paskelbė skelbimą apie vykdomą atvirą konkursą „Mažai taršių miesto autobusų įsigijimas, atnaujinant autobusų parkų transporto priemones“, pirkimo sutarties dalyku yra įvardinti mažai taršūs “suspaustomis dujomis varomi autobusai” ir “suspaustomis dujomis ir elektra varomi hibridiniai autobusai”, o pirkimo vertė yra 89.700.000,00 Lt. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad atsakovas perka 80 vienetų suspaustomis dujomis varomų autobusų ir tik 10 vienetų suspaustomis dujomis bei elektra varomų hibridinių autobusų. Ieškovo skaičiavimais 80 vienetų suspaustomis dujomis varomų autobusų sudaro apie 80% viso pirkimo vertės arba 71.760.000,00 Lt, o 10 vienetų suspaustomis dujomis ir elektra varomų atitinkamai – 20% arba 17.940.000,00 Lt. Atsakovo parengtuose pirkimo dokumentuose nurodyta, kad pirkimas į dalis neskaidomas. Rinkos tyrimo metu ieškovas nustatė, kad didžiąją pirkimo dalį ir vertę sudarančius suspaustomis dujomis varomus autobusus gamina ir atsakovui gali pasiūlyti faktiškai visi Europos autobusų gamintojai, o suspaustomis dujomis ir elektra varomus hibridinius autobusus tik 2 Ispanijos autobusų gamintojai. Abiejų tipų autobusus, ieškovo duomenimis, gamina ir atsakovui būtinus jų kiekius gali pasiūlyti tik vienas Ispanijos autobusų gamintojas. Ieškovo nuomone, tokios pirkimo sąlygos yra akivaizdžiai diskriminuojančios, neproporcingos siekiamiems tikslams, ribojančios konkurenciją bei nepagrįstos jokiais ekonominiais motyvais. Ieškovas 2012 m. kovo 13 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad neskaidant pirkimo į dalis atsakovo pateikto pirkimo sąlygos neatitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytiems nediskriminavimo proporcingumo, skaidrumo principams bei neleidžia perkančiajai organizacijai pasiekti viešųjų pirkimo tikslų – reikalingų prekių įsigyti racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas, prašė jas pakeisti ir pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Atsakovas 2012 m. kovo 14 d. raštu Nr. 2012/2-2689 informavo ieškovą apie komisijos sprendimą pretenziją atmesti, todėl jis kreipėsi į teismą su nurodytu reikalavimu.

10Ieškovo nuomone, atsakovas, žinodamas, kad ribos konkurenciją, pirkimo dokumentuose nurodė sąlygas, kurios konkrečioje situacijoje diskriminuoja ir faktiškai yra palankios tik konkrečiam Ispanijos autobusų gamintojui. Be to, atsakovas neteikdamas pirkimo dalyviams (išskyrus Ispanijos autobusų gamintoją) pakankamai informacijos apie diskriminuojančių ir konkurenciją ribojančių sąlygų pirkimo dokumentuose atsiradimo pagrindus ir aplinkybes, o konkrečiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 15 d. pasitarimą ir sutartį su Ispanijos Karalystės ministerija, pažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo principą.

11Ieškovo nuomone, atsakovas be jokio aiškaus ir motyvuoto pagrindo pirkimo dokumentuose nustatydamas tiekėjų teises (išskyrus Ispanijos autobusų gamintoją) dalyvauti pirkime ribojančias priemones, šiurkščiai pažeidė proporcingumo principą. Atsakovo pirkimo dokumentuose nustatytas reikalavimas pirkimo dalyviui pasiūlyti abiejų tipų autobusus, eliminuoja iš pirkimo 90% potencialių tiekėjų, kurių pats galimybės dalyvauti ir konkuruoti faktas, galėtų teigiamai paveikti pirkimo rezultatą t.y. sumažinti perkamų autobusų kainą ir tuo pačiu pasiekti pagrindinį viešųjų pirkimo tikslą - užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą. Pirkimo objektų sujungimo pagrįstumo vertinimui ypač svarbus ir vienas viešųjų pirkimų principų

12LR Vyriausybės susitikimo 2012 m. vasario 15 d. protokolas Nr. 11 ir LR Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutartis „Dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą“ yra pažeidžiantys LR Konkurencijos įstatymo (toliau – KĮ) normas, draudžiančias viešojo administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

13Atsakovas VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nesutikimą su ieškiniu motyvuoja tuo, kad pirkimas atliekamas siekiant įgyvendinti atsakovą įgaliojusiųjų įmonių vykdomus projektus, skirtus įsigyti suspaustomis dujomis (CNG) varomus autobusus ir suspaustomis dujomis (CNG) bei elektra varomus hibridinius autobusus (toliau - pirkimo objektas), kurie finansuojami lėšomis gautomis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir Perleidimo pagal Žaliąją investavimo sistemą sutarties nuostatas.

14Atsakomybės susijusios su pirkimo procedūrų vykdymu tarp šiuos projektus įgyvendinančių institucijų yra paskirstytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. Dl-669 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal Žaliąją investavimo sistemą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" IV ir V skyriuose. Aplinkos ministro įsakymas yra suderintas su atsakovo savininko funkcijas atliekančia Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Vadovaujantis Aplinkos ministro IV skyriaus 12 punktu už perkamos įrangos techninių specifikacijų, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ir pasiūlymų vertinimo kriterijų parengimą ir suderinimą su suinteresuotomis institucijomis yra atsakingas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas.

15Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas parengė ir atsakovui pateikė pirkimo sąlygas, pagal kurias pirkimo objektas neskaidomas į dalis, vadovaudamasis 2011-06-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą sąlygų III priedo 5 dalies „Autobusų techninės specifikacijos" nuostatomis, kuriose nurodyta, kad „pasiūlymai atskirai tiekti suspaustomis dujomis (CNG) varomus autobusus ir suspaustomis dujomis (CNG) bei elektra varomus hibridinius autobusus negali būti priimami, tačiau tiekėjams leidžiama teikti pasiūlymus jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei pateikiama deklaracija dėl solidarios šalių atsakomybės įgyvendinant pirkimo sutartį". Atsakovas 2012-02-20 gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-02-15 pasitarimo protokolo Nr. 11 išrašą, kuriame nurodoma laikantis 2011 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą nuostatų, tęsti paskelbto atviro tarptautinio viešojo pirkimo „Mažai taršių miesto autobusų įsigijimas, atnaujinant autobusų parkų transporto priemones" vykdymą ir pirkimo į atskiras dalis neskaidyti. Atsakovas negalėjo pakeisti paskelbtų pirkimo dokumentų sąlygų, todėl toliau pratęsė pirkimo procedūrų vykdymą pagal paskelbtas sąlygas.

16Atsakovas nurodo, kad Viešųjų pirkimų įstatyme nėra nustatytas imperatyvas skirtingos rūšies pirkimo objektus skaidyti į atskiras pirkimo dalis ir tai nelaikytina diskriminuojančia ir konkurenciją varžančia konkurso sąlyga. Įvertinus tai, kad pirkimo objektų sujungimas yra vienintelė galimybė pasiekti pageidaujamą pirkimų rezultatą ir tai leidžia kur kas racionaliau panaudoti pirkimui skirtas lėšas, konkurso „Mažai taršių miesto autobusų įsigijimas, atnaujinant autobusų parkų transporto priemones" objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objektą suskaidžius į dvi dalis, tai sukeltų papildomas išlaidas, taip pat visų formalių procedūrų dubliavimą; priežiūrai pagal dvi skirtingas sutartis reikėtų daugiau specialistų, ilgesnio darbo laiko ir ilgesnių mokymo laikotarpių, kurie, vėlgi, padidintų projekto išlaidas; atsarginių dalių valdymas būtų dubliuotas, detalės būtų tiekiamos iš skirtingų sandėlių, kas sukeltų nepatogumą ir pasiūlymo kainą; vienas aptarnavimas po pardavimo supaprastintų procedūras visą transporto priemonių naudojimo laikotarpį; vadovaujančių projekto vykdymui asmenų skaičius taip pat būtų gerokai mažesnis; vairuotojai galėtų lengviau keistis autobusų eksploatavimo patirtimi; prekių pasiūlymas būtų pigesnis, jei būtų pateiktas vienu metu, o ne dviejų nepriklausomų tiekėjų.

17Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos ministerija nesutinka su ieškovo nurodytomis ieškinyje aplinkybėmis, kad pirkimo sąlygos pažeidžia lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo bei proporcingumo principus. Vykdant vieną jungtinį viešąjį pirkimą yra perkamos dvi nors technologiškai nelygiavertės, tačiau savo objektu tokios pačios transporto priemonės - viešojo transporto autobusai. Ieškovas neteisus, kad pasaulyje egzistuoja tik vienas gamintojas, atitinkantis pirkimo sąlygas, nes yra žinomi bent 4 gamintojai pasaulyje, kurie gamina hibridinius suspaustomis gamtinėmis dujomis ir elektra varomus autobusus: Tata (Indija), Carrocera Castrosua (Ispanija), Soliaris (Lenkija) ir Hyundai (Pietų Korėja). Mano, kad šis tiekėjų skaičius yra pakankamas teigti, kad konkurencija nėra ribojama. Be to, ieškovas klaidingai interpretuoja pirkimo sąlygas, nes jose nėra nurodyta reikalavimo įsigyti vieno gamintojo prekes. Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad paraišką arba pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. „Mažai taršių miesto autobusų įsigijimas, atnaujinant autobusų parkų transporto priemones" konkurso sąlygose numatyta galimybė teikėjams naudotis jungtinės veiklos institutu teikiant pasiūlymus, taigi siekiantiems dalyvauti konkurse asmenims, tarp jų ir ieškovui, yra sudarytos visos sąlygos dalyvauti pirkime. Taigi teigti, kad nurodytos sąlygos yra diskriminuojančios, nėra jokio pagrindo.

18Nesutinka su ieškovo nurodytu, kad reikalavimas neskaidyti pirkimo į dalis yra neproporcinga priemonė, o pirkimo sąlygos (arba apribojimai, kaip jas supranta ieškovas) gali būti taikomi tik esant tam tikroms sąlygoms. Mano, kad priežastys, dėl kurių vykdomo pirkimo sąlygose reikalaujama pirkimo neskaidyti yra itin svarbios. Centrinė projektų valdymo agentūrai (atsakovui) LR aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 669 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" yra pavedama atlikti paramos gavėjų, kurių pateiktas paraiškas įvertino Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas ir kuriems LR aplinks ministro įsakymu yra skiriamas finansavimas, įrangos pirkimą pagal tarptautinio pirkimo vykdymo tvarką, taikant atviro konkurso pirkimo būdą.

19Šio įsakymo tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą įgyvendinimo tvarkos aprašą, kuriame numatytos funkcijos ir atsakomybės ribos įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės sutartį dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo (toliau - Sutartis su Ispanija). Pagal šią sutartį mainais už NNV perleidimą Lietuva gavo daugiau negu 150 mln. litų pajamų. Nors NNV pasaulyje yra daugiau negu 7 mlrd. perteklius, tačiau yra labai maža jų paklausa, todėl perkančioji šalis, norėdama šiuos vienetus pirkti, gali nurodyti reikalaujamas pirkimo sąlygas. Ispanijos Karalystė, atstovaujama Ispanijos aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos, numatė labai griežtas lėšų, gautų už NNV perleidimą panaudojimą, sąlygas. Reikalaujama buvo lėšas investuoti į dviejų kategorijų projektus: mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant autobusų parko transporto priemones ir biokuro katilų įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiose įmonėse. Kitas svarbus reikalavimas - tai reikalavimas įrangos pirkimą vykdyti centralizuotai, t.y. organizuoti tarptautinį viešąjį konkursą visam ketinamos įsigyti technologijos kiekiui. Tuo tikslu CPVA buvo pavesta vykdyti minėtus viešuosius pirkimus. Sutartis su Ispanija be konkrečių finansavimo priemonių nurodo ir griežtus lėšų panaudojimo terminus bei atsakomybę už ne laiku atliktus viešuosius pirkimus, kurių viena iš jų - dalies ar visų lėšų Ispanijos Karalystei grąžinimas. Reikalavimas neskaidyti pirkimo į dalis, kilęs iš nurodytos sutarties. Pabrėžtina, kad viena iš nurodytos sutarties sąlygų yra gautas iš Ispanijos lėšas panaudoti išimtinai aplinkosaugos tikslais, t.y. sutarties įgyvendinimas yra susijęs su viešuoju interesu. Be to, nesilaikant tarptautinės sutarties sąlygų, valstybės biudžetas gali netekti didelės dalies finansinių lėšų.

20Trečiasis asmuo nurodo, kad Sutartyje su Ispanija nurodytas reikalavimas neskaidyti pirkimo į dalis grindžiamas ir šiais argumentais:

211) Lengvesnė administracinė našta. Rengiant du atskirus viešuosius prikimus, būtų sudaromos dvi identiškos prekių tiekimo sutartys, kas sukeltų papildomų laiko, administracinių ir kitų nereikalingų sunkumų. Vienos sutarties visam autobusų kiekiui sudarymas tokių problemų nesukeltų.

222) Įsigyjamu objektu tiekimas ir operacinė veikla. Dėl dviejų skirtingų tiekėjų pasiūlymų, tai taip pat dubliuotų specialistų, prižiūrinčių šių priemonių tiekimą, todėl tai sukeltų papildomų nereikalingų kaštų. Vieno tiekėjo įrangos pristatymas palengvintų atsarginių dalių, kitų techninių detalių, kurios reikalingos siekiant įgyvendinti projektą, tiekimą.

233) Techniniu detalių gamyba ir priežiūra. Vienam tiekėjui pateikiant pasiūlymą visam autobusų kiekiui, tam tikros autobusų detalės gali būti keičiamos ar gaminamos kartu, taigi tai sumažintų bendrą teikiamo pasiūlymo kainą. Vieno tiekėjo atrinkimas visam autobusų kiekiui leistų užtikrinti viso autobusų kiekio priežiūrą, nes turėtų tuos pačius garantinius reikalavimus ir galimai paprastesnę turimų autobusų priežiūrą.

24Trečiasis asmuo Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad priešingai negu ieškovas teigia, siekiant skatinti skaidrumą ir konkurenciją, taip pat atsižvelgiant į galimus viešųjų pirkimų būdus, pasirinkta ir Tvarkos apraše nurodyta technologijos pirkimo forma - konkursas, technologijų pirkimo procesą vykdant per Centrinę projektų valdymo agentūrą. Šiam pirkimo būdui buvo suteiktas prioritetas, kadangi juo neribojamas konkurso dalyvių skaičius, gali būti reikšmingai sumažintos viešojo sektoriaus išlaidos. Įgyvendinant Tvarkos aprašo 12 punkto nuostatas, LAAIF buvo įpareigotas parengti perkamos įrangos technines specifikacijas, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymo vertinimo kriterijus, t.y. tris sudedamąsias atvirojo konkurso dokumentacijos dalis. Šie trys dokumentai buvo rengiami nepriklausomo eksperto, LAAIF atrinkto atlikus viešojo pirkimo procedūras, Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Transporto inžinerijos katedros technologijos mokslų dr. Martyno Starevičiaus, pagal 2011 m. rugsėjo 27 d. tarp LAAIF ir Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto sudarytą Konsultavimo paslaugų teikimo sutartį Nr. F-18, atsižvelgiant į pareiškėjų - UAB „Telšių autobusų parkas", UAB „Kauno autobusai", UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis", UAB „Raseinių autobusų parkas", RUAB „Vilniaus autobusai", UAB „Marijampolės autobusų parkas", UAB „Ukmergės autobusų parkas", UAB „Klaipėdos autobusų parkas", UAB „Busturas" ir UAB „Panevėžio autobusų parkas" paraiškose nurodytų transporto priemonių technines specifikacijas ir poreikius, remiantis Sutarties 3 priede nurodytais minimaliais techniniais reikalavimais, taip pat išanalizavus panašių prekių pirkimo dokumentus, kurie buvo finansuoti Europos sąjungos lėšomis. 2011 m. gruodžio 30 d. paskelbtas skelbimas apie vykdomą atvirą konkursą „Mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant autobusų parko transporto priemones", įskaitant sąlygą, kad pirkimas nedalijamas į dalis. Ši nuostata kildinama iš Sutarties 3 priede „Aplinkai palankių technologijų, mažinančių į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, diegimas viešajame transporte" 5 dalies nuostatų, kurios sąlygotos šių pagrindų: pirkimo objektas suskaidytas į dvi dalis sukeltų papildomas išlaidas, taip pat visų formalių procedūrų dubliavimą; priežiūrai pagal dvi skirtingas sutartis reikėtų daugiau specialistų, ilgesnio darbo laiko ir ilgesnių mokymo laikotarpių, kurie, vėlgi, padidintų projekto išlaidas; atsarginių dalių valdymas būtų dubliuotas, detalės būtų tiekiamos iš skirtingų sandėlių, kas sukeltų nepatogumą ir pasiūlymo kainą; vienas aptarnavimas po pardavimo supaprastintų procedūras visą transporto priemonių naudojimo laikotarpį; vadovaujančių projekto vykdymui asmenų skaičius taip pat būtų gerokai mažesnis; vairuotojai galėtų lengviau keistis autobusų eksploatavimo patirtimi; prekių pasiūlymas būtų pigesnis, jei būtų pateiktas vienu metu, o ne dviejų nepriklausomų tiekėjų.

25Trečiasis asmuo nurodo, kad viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nedraudžiama perkančiajai organizacijai nustatyti perkamai prekei įsigyti būtinus išskirtinius reikalavimus ir tai nelaikytina diskriminuojančia ir konkurenciją varžančia konkurso sąlyga. Nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nenustatyta pareiga išskaidyti pirkimo objektą į dalis. Įvertinus tai, kad pirkimo objektų sujungimas yra vienintelė galimybė pasiekti pageidaujamą pirkimų rezultatą ir tai leidžia kur kas racionaliau panaudoti pirkimui skirtas lėšas, konkurso „Mažai taršių miesto autobusų įsigijimas, atnaujinant autobusų parkų transporto priemones" objektas į dalis neskaidomas.

26Ieškinys atmestinas.

27Nustatyta, kad 2011 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino nutarimą Nr. 451-3 „Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorio sudarymo" (b.l. 92), 2011 m. birželio 1 d. tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sudaryta sutartis dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal Žaliąją investavimo sistemą (toliau - Sutartis). Šia Sutartimi numatytas ir reglamentuojamas dviejų taršos mažinimo (žalinimo) planų - Mažai išmetamų teršalų biomasės katilų Lietuvoje įrengimas ir Aplinkai palankių technologijų, mažinančių į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, diegimas viešajame transporte – įgyvendinimas (b.l. 93-135, 157-193). 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-669 patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą įgyvendinimo tvarkos aprašą (b.l. 51, 52-55) (toliau - Tvarkos aprašas).

28Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondas parengė pagal Sutarties reikalavimus ir Tvarkos aprašo 12 punkto reikalavimus Suspaustomis gamtinėmis dujomis (CNG) varomų ir hibridinių (CNG ir elektra) autobusų technines specifikacijas, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų vertinimo kriterijus įgaliotajai atlikti viešąjį pirkimą organizacijai - VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai – atsakovui (toliau - CPVA). Atsakovas 2011 m. gruodžio 30 d. paskelbė skelbimą apie vykdomą atvirtą konkursą „Mažai taršių miesto autobusų įsigijimas, atnaujinant autobusų parkų transporto priemones“, pirkimo sutarties dalyku yra įvardinti mažai taršūs “suspaustomis dujomis varomi autobusai” ir “suspaustomis dujomis ir elektra varomi hibridiniai autobusai”, o pirkimo vertė yra 89.700.000,00 Lt. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad atsakovas perka 80 vienetų suspaustomis dujomis varomų autobusų ir 10 vienetų suspaustomis dujomis bei elektra varomų hibridinių autobusų (b.l. 9-14). VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros (perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija 2011-12-29 posėdžio protokolu patvirtino atviro konkurso sąlygas (toliau - Konkurso Sąlygos) (b.l. 15-37). Konkurso Sąlygų 11 p. nurodoma, kad pirkimas į dalis neskaidomas.

29Ieškovas 2012-03-07 priėmė kvietimą dalyvauti pirkime (b.l. 65), o 2012 m. kovo 13 d. pateikė pretenziją atsakovui, dėl neva viešųjų pirkimų įstatymo principų neatitinkančių pirkimo sąlygos – pirkimo neskaidymo į dalis, prašydamas jas pakeisti ir patęsti pasiūlymo pateikimo terminą (b.l. 39-40). Viešojo pirkimo komisija 2012-03-14 raštu informavo ieškovą apie prieš ieškovo kreipimąsi su pretenzija komisijos 2012 m. vasario 22 d priimtą sprendimą apie pirkimo objekto neskaidymo į dalis priežastis, supažindino su komisijos 2012 m. vasario 22 d. raštu Nr. 2012/2-1820 (b.l. 41, 42). Nesutikdamas su komisijos sprendimu ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą.

30Ieškovas nurodo, kad atsakovas pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, bei nurodydamas, kad atsakovas savo nuožiūra sąmoningai, žinodamas, kad ribos konkurenciją, pirkimo dokumentuose nurodė sąlygas, kurios savo esme nelaikytinos diskriminuojančiomis, bet konkrečioje situacijoje diskriminuoja ir faktiškai yra palankios tik konkrečiam Ispanijos autobusų gamintojui.

31Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia nustatyti sąlygos, jog perkančioji organizacija pirkimo objektą įsigis iš vieno tiekėjo neskaidydama jo į atskiras dalis, tačiau įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatytas imperatyvus reikalavimas rengiant viešojo pirkimo dokumentus, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, civ.byloje UAB „15 minučių" v. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos). Atsakovas atsikirsdamas į ieškinį nurodė, kad priežastys, dėl kurių vykdomo pirkimo sąlygose reikalaujama pirkimo neskaidyti, yra itin svarbios. Visų pirma, tai 2011 m. birželio 1 d. tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sudaryta sutartis dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal Žaliąją investavimo sistemą. Pagal šią Sutartį mainais už NNV perleidimą Lietuva gavo daugiau negu 150 mln. litų pajamų (Sutarties 5.1 p.). Ispanijos Karalystė, atstovaujama Ispanijos aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos, numatė lėšų, gautų už NNV perleidimą panaudojimą, sąlygas, kurios išdėstytos Sutartyje. Nepaneigtas atsakovo nurodymas tiek ieškinyje, tiek paaiškinimuose, kad pasaulyje yra NNV (daugiau negu 7 mlrd.), yra labai maža jų paklausa, todėl perkančioji šalis, norėdama šiuos vienetus pirkti, gali nurodyti reikalaujamas pirkimo sąlygas, kaip atsitiko ir nagrinėjamu atveju, ir šios sąlygos Lietuvos valstybės ir buvo priimtos, įvertinus valstybės gaunamą iš sutarties naudą. Sutartyje numatyta, kaip ir reikalavo Ispanijos Karalystė, lėšas investuoti į dviejų kategorijų projektus: mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant autobusų parko transporto priemones ir biokuro katilų įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiose įmonėse; įrangos pirkimą vykdyti centralizuotai, t.y. organizuoti tarptautinį viešąjį konkursą visam ketinamos įsigyti technologijos kiekiui. Sutartis (kartu su priedais) su Ispanija be konkrečių finansavimo priemonių nurodo ir griežtus lėšų panaudojimo terminus bei atsakomybę už ne laiku atliktus viešuosius pirkimus, kurių viena iš jų - dalies ar visų lėšų Ispanijos Karalystei grąžinimas. Reikalavimas neskaidyti pirkimo į dalis, kilęs iš nurodytos sutarties. Įvertinus tai, kad viena iš nurodytos sutarties sąlygų yra gautas iš Ispanijos lėšas panaudoti išimtinai aplinkosaugos tikslais, sutarties įgyvendinimas yra susijęs su viešuoju interesu. Be to, nesilaikant tarptautinės sutarties sąlygų, valstybės biudžetas gali netekti didelės dalies finansinių lėšų. Už perleistus nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetus gautos didžiulės - 155 mln. litų lėšos yra svarios valstybės biudžetui ir turi būti naudojamos viešajam interesui užtikrinti - mažai taršių miesto autobusų įsigijimui ir biokuro katilinių visuomeninės paskirties pastatuose ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiose įmonėse įrengimui, Lietuvos valstybei nevykdant Sutarties sąlygų, Ispanijos Karalystė galėtų nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti lėšas, todėl atsižvelgiant į viešą interesą nagrinėjamoje byloje teismas sprendžia, kad atsakovo argumentai dėl pirkimų objekto neskaidymo į dalis yra pateisinami VPĮ 25 str. 2 d. atveju.

32Be to, atsakovas įrodinėdamas sprendimo neskaidyti viešojo pirkimo objekto į dalis pagrįstumą, kaip pareigą tenkančią atsakovui pateikė paaiškinimus, kad pirkimų objekto skaidymas į dvi dalis sukeltų papildomas išlaidas, taip pat visų formalių procedūrų dubliavimą; priežiūrai pagal dvi skirtingas sutartis reikėtų daugiau specialistų, ilgesnio darbo laiko ir ilgesnių mokymo laikotarpių, kurie, vėlgi, padidintų projekto išlaidas; atsarginių dalių valdymas būtų dubliuotas, detalės būtų tiekiamos iš skirtingų sandėlių, kas sukeltų nepatogumą ir pasiūlymo kainą; vienas aptarnavimas po pardavimo supaprastintų procedūras visą transporto priemonių naudojimo laikotarpį; vadovaujančių projekto vykdymui asmenų skaičius taip pat būtų gerokai mažesnis; vairuotojai galėtų lengviau keistis autobusų eksploatavimo patirtimi; prekių pasiūlymas būtų pigesnis, jei būtų pateiktas vienu metu, o ne dviejų nepriklausomų tiekėjų. Iš prie bylos pridėto atsakovo susirašinėjimo elektroninėmis priemonėmis su pareiškėjais, kurie naudosis pirkimų objektais - UAB „Telšių autobusų parkas", UAB „Kauno autobusai", UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis", UAB „Raseinių autobusų parkas", RUAB „Vilniaus autobusai", UAB „Marijampolės autobusų parkas", UAB „Ukmergės autobusų parkas", UAB „Klaipėdos autobusų parkas", UAB „Busturas" ir UAB „Panevėžio autobusų parkas" matyti, kad jie nurodė reikalavimus, jog garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos autorizuotame servise Lietuvos Respublikoje, ne didesniu kaip 100 km atstumu nuo kiekvienos Perkančiosios organizacijos buveinės, įsteigtame ne vėliau kaip paskutinės transporto priemonės pristatymo dieną. Kadangi visos 10 autobusus eksploatuojančių bendrovių yra išsidėsčiusios po visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Teismas sutinka su atsakovo nurodyta aplinkybe, kad suskaidžius pirkimą į dvi dalis, antrajai pirkimo objekto daliai, t.y. dešimčiai parduotų hibridinių autobusų tokių servisų įsteigimas smarkiai padidintų pasiūlymo kainą. Kur kas pigiau ir efektyviau lėšos būtų panaudotos, jei vienas gamintojas parduotų 80+10 autobusų, įskaičiuojant į pardavimo kainą garantinio ir pogarantinio serviso įsteigimo kaštus ir leidžia daryti pagrįstą prielaidą, jog lėšos bus panaudotos racionaliau, kas atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme numatytą pagrindinį tikslą.

33Pažymėtina, kad apie pirkimuose kai kurių dalyvaujančių asmenų pretenzijas dėl pirkimo objekto neskaidymo trečiasis asmuo informavo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kuri 2012 m. vasario 15 d. protokolu vyriausybiniu lygiu pritarė pirkimų nuostatai neskaidyti pirkimo objekto į dalis (b.l. 91).

34Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad pirkime pagal Sąlygas gali dalyvauti tik vienas gamintojas. Atsakovas neigdamas ieškovo nurodytą aplinkybę, kad pasaulyje egzistuoja tik vienas gamintojas atitinkantis pirkimo sąlygas nurodė, kad žinomi bent 4 gamintojai pasaulyje, kurie gamina hibrindinius suspaustomis gamtinėmis dujomis ir elektra varomus autobusus: Tata (Indija), Carrocera Castrosua (Ispanija), Soliaris (Lenkija) ir Hyundai (Pietų Korėja). Pažymėtina, kad pasiūlymą dalyvauti pirkimuose priėmė ne vienas, o žymiai daugiau tiekėjų, o atrinkti tinkamais buvo du tiekėjai (b.l. 64-65). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirkimo sąlygose nėra nurodyta reikalavimo įsigyti vieno gamintojo prekes. Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad paraišką arba pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Minėtas straipsnis įtvirtina galimybę tiekėjų (ūkio subjektų) grupei sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir pateikti bendrą pasiūlymą. Tai leidžia teikėjui, užsiimančiam atitinkama profesine veikla, teikti pasiūlymą, kuris apima tik dalį perkamo objekto, todėl pasitelkęs kitus ūkio subjektus, jis gali dalyvauti viešojo pirkimo konkurse. Be to, kaip teisme nurodė ieškovas, jie negamina nei vieno, nei kito tipų autobusų, tačiau priėmė pasiūlymą dalyvauti pirkimuose, nes užsiima tokia veikla, dalyvauja skelbiamuose pirkimuose. Tokiu atveju, darytina išvada, kad rinkoje yra ne vienas gamintojas, ir tuo labiau ne vienas tiekėjas, galintis pateikti pasiūlymą visa apimtimi. Perkančioji organizacija, įvertinusi pirkimo objekto svarbą, ypatingą paskirtį ir sąsają su viešuoju interesu viešojo transporto paslaugų bei aplinkos apsaugos srityje, turėjo teisę nustatyti objektyviai būtiną sąlygą dėl pirkimo objekto neskaidymo į dalis, todėl ši sąlyga nelaikytina diskriminacine, konkurenciją ribojančia.

35Nurodymas Konkurso Sąlygose, jog pirkimo objektas neskaidomas į dalis, buvo taikomas visiems pirkimo dalyviams. Ieškovas nenurodė jokių kitų aplinkybių, jog jo atžvilgiu, išskyrus tai, kad dėl neskaidymo objekto į dalis, jis negalėjo dalyvauti konkurse, jog pažeistos jo teisės dalyvauti su kitais dalyviais lygiomis teisėmis. Pažymėtina ir tai, jog ieškovas net nemėgino įrodinėti, jog suskaidžius pirkimą į dalis, jis galėjo dalyvauti bent vienoje iš pirkimo dalių. Nėra pagrindo išvadai, kad perkančioji organizacija nevisiems pirkimo dalyviams sudarė lygias teises dalyvauti pirkime, nesilaikė nustatytos tvarkos procedūrose, keitė pirkimo dokumentų sąlygas, jas aiškinti nevienodai skirtingų viešojo pirkimo dalyvių atžvilgiu. Todėl nepagrįstas argumentas dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo.

36Esant nurodytoms aplinkybėms teismas neturi pagrindo panaikinti skundžiamo viešojo pirkimo Nr. 116160 „Mažai taršių miesto autobusų įsigijimas, atnaujinant autobusų parkų transporto priemones“ sąlygą dėl pirkimo neskaidymo į dvi dalis ir komisijos sprendimą atmesti ieškovo pretenziją bei įpareigoti atsakovą suskaidyti pirkimą į dvi dalis, ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, todėl ieškinys atmestinas (LR CPK 185 str.).

37Atmetus ieškovo ieškinį, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis 1 d.). Atsakovas įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė.

38Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279, 4239 straipsniais, teismas

Nutarė

39Ieškovo UAB „Protecha“ ieškinio netenkinti.

40Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,... 2. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui Gintautui Taujeniui,... 4. atsakovo atstovui Žilvarui Gelumbauskui,... 5. trečiųjų asmenų: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovėms... 6. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo atstovei Renatai... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 8. Ieškovas UAB „Protecha“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ... 9. Nurodo, kad atsakovas 2011 m. gruodžio 28 d. paskelbė skelbimą apie vykdomą... 10. Ieškovo nuomone, atsakovas, žinodamas, kad ribos konkurenciją, pirkimo... 11. Ieškovo nuomone, atsakovas be jokio aiškaus ir motyvuoto pagrindo pirkimo... 12. LR Vyriausybės susitikimo 2012 m. vasario 15 d. protokolas Nr. 11 ir LR... 13. Atsakovas VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra su ieškiniu nesutinka,... 14. Atsakomybės susijusios su pirkimo procedūrų vykdymu tarp šiuos projektus... 15. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas parengė ir atsakovui pateikė... 16. Atsakovas nurodo, kad Viešųjų pirkimų įstatyme nėra nustatytas... 17. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos ministerija nesutinka su ieškovo... 18. Nesutinka su ieškovo nurodytu, kad reikalavimas neskaidyti pirkimo į dalis... 19. Šio įsakymo tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir... 20. Trečiasis asmuo nurodo, kad Sutartyje su Ispanija nurodytas reikalavimas... 21. 1) Lengvesnė administracinė našta. Rengiant du atskirus viešuosius... 22. 2) Įsigyjamu objektu tiekimas ir operacinė veikla. Dėl dviejų skirtingų... 23. 3) Techniniu detalių gamyba ir priežiūra. Vienam tiekėjui pateikiant... 24. Trečiasis asmuo Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondas su ieškiniu... 25. Trečiasis asmuo nurodo, kad viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės... 26. Ieškinys atmestinas.... 27. Nustatyta, kad 2011 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė... 28. Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondas parengė pagal Sutarties... 29. Ieškovas 2012-03-07 priėmė kvietimą dalyvauti pirkime (b.l. 65), o 2012 m.... 30. Ieškovas nurodo, kad atsakovas pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo... 31. Viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia nustatyti sąlygos, jog perkančioji... 32. Be to, atsakovas įrodinėdamas sprendimo neskaidyti viešojo pirkimo objekto... 33. Pažymėtina, kad apie pirkimuose kai kurių dalyvaujančių asmenų... 34. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad pirkime pagal Sąlygas gali dalyvauti tik... 35. Nurodymas Konkurso Sąlygose, jog pirkimo objektas neskaidomas į dalis, buvo... 36. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas neturi pagrindo panaikinti skundžiamo... 37. Atmetus ieškovo ieškinį, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos... 38. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279, 4239 straipsniais,... 39. Ieškovo UAB „Protecha“ ieškinio netenkinti.... 40. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...