Byla A8.-5069-1034/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Keidūnas, sekretoriaujant Vaidai Mikalonienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. B. (V. B.),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs V. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), administracinio nusižengimo bylą,

Nustatė

3Juridinių asmenų registro (toliau – ir JAR) duomenimis, bendros Lietuvos-Vengrijos įmonės UAB „B“, juridinio asmens kodas ( - ), vadovas (direktorius) V. B. per nustatytą laikotarpį nepateikė JAR tvarkytojui 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje. Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktais, juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateikti JAR, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos. Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl Bendros Lietuvos-Vengrijos įmonės UAB „B“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas JAR ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Pavėluotas finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas neatleidžia juridinio asmens vadovo nuo atsakomybės

4Taip V. B. padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalyje.

5Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas V. B. nurodė, kad kaltės nepripažįsta. Visą laiką jis sirgo, daug kartų gulėjo ligoninėje. Tuo laikotarpiu, kai neturėjo nedarbingumo, taip pat lankėsi Santariškėse, dienos stacionare, nes jo liga labai rimta, ( - ). 2019 m. balandžio 29 d. buvo paguldytas į ligoninę ir jam buvo suleista chemoterapija. Jam ir šiandien reikia vos ne kasdien reikia lankytis Santariškėse, dienos stacionare.

6ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 200 Eur iki 3000 Eur.

7V. B. savo paaiškinime nurodė, kad finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ Registrų centras buvo pateikti 2019 m. rugsėjo 3 d., pažeidimas yra pašalintas jokių nuostolių ar neigiamų pasekmių nekilo. Dėl galimai padaryto pažeidimo labai gailisi, tačiau jis buvo padarytas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių – jo sunkios ligos. Eilinis visuotinis susirinkimas dėl finansinių atskaitomybės dokumentų patvirtinimo buvo surengtas 2019 m. balandžio 26 d., todėl finansinės atskaitomybės dokumentai turėjo būti pateikti Registro tvarkytojui iki 2019 m. gegužės 26 d. Nuo 2019 m. balandžio 29 d. pablogėjus sveikatos būklei jis buvo paguldytas į ligoninę ir išleistas tik 2019 m. birželio 17 d. Net ir dabar yra reguliariai guldomas į ligoninę (b. l. 3).

8Nors teismo posėdžio metu V. B. kaltės nepripažino, jo kaltę padarius inkriminuojamą administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje, patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019 m. rugsėjo 30 d. išplėstinis išrašas su istorija, iš kurio matyti, kad nuo 1995 m. sausio 1 d. Bendros Lietuvos-Vengrijos įmonės UAB „B“ vadovo pareigas eina V. B., o finansinės atskaitomybės dokumentai už 2018 metus buvo pateikti 2019 m. rugsėjo 3 d., t. y. pavėluotai (b. l. 12-18).

9Tiek administracinio nusižengimo tyrimo metu, tiek teismo posėdžio metu V. B. duodamas paaiškinimus teigė, kad kaltės nepripažįsta, nes įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo pateikti dėl objektyvios priežasties, t. y. dėl to, kad susirgo sunkia liga ir buvo paguldytas į ligoninę. Bylos duomenimis, įmonės eilinis visuotinis susirinkimas dėl finansinių atskaitomybės dokumentų patvirtinimo buvo surengtas 2019 m. balandžio 26 d., finansinės atskaitomybės dokumentai JAR tvarkytojui buvo pateikti 2019 m. rugsėjo 3 d. V. B. liga, nors ir laikytina svarbia priežastimi, tačiau nepateisina viso finansinės atskaitomybės dokumentų JAR tvarkytojui nepateikimo termino ir nešalina asmens administracinės atsakomybės.

10Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytais byloje esančiais įrodymais nustatytas faktines bylos aplinkybes konstatuotina, kad V. B. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

11ANK 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas, atsižvelgdamas į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą, negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda, arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Administracinė nuobauda, vadovaujantis ANK 34 straipsnio nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kuriam taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai. Tai gali būti veikos mažareikšmiškumas ar nedidelis jos pavojingumas, išskirtinai teigiamas pažeidėjo asmenybės charakterizavimas, kelių lengvinančių atsakomybę aplinkybių buvimas ir panašiai. Individualizuodami pažeidėjams skiriamas nuobaudas, teismai turi nuodugniai įvertinti pavojingumą, kurį žmogaus teisėms ir laisvėms, visuomenės ir valstybės interesams konkrečiu atveju kelia administracinis teisės pažeidimas. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-7-4-2013, 2AT-37-2013, 2AT-53-2014, 2AT-57-139/2015).

12Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į tai, jog V. B. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta. Teismas taip pat atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, į tai, kad nustatytas pažeidimas yra pašalintas, dėl jo sunkių padarinių neatsirado, į byloje esančius duomenis, charakterizuojančius V. B.: duomenų apie jo baustumą ar teistumą byloje nėra, asmuo serga sunkia liga, pateikė tai patvirtinančius duomenis.

13Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, spręstina, kad yra pagrindas taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir V. B. skirti švelnesnę administracinę nuobaudą, nei numatyta ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje – įspėjimą.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 5 dalimi, 223 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15V. B. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir, pritaikius Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, skirti jam įspėjimą.

16Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai