Byla AS-261-279-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. P. ir V. P. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų D. P. ir V. P. skundą atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4D. P. ir V. P. kreipėsi į teismą prašydami:

51) panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. vasario 6 d. sprendimą Nr.4-75-(1.28) „Dėl savavališkos statybos Avirės g., Druskininkuose“;

62) įpareigoti atsakovus Alytaus apskrities viršininką ir Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą pavėsinę, esančią Baltašiškės gyvenamajame kvartale, Avirės gatvėje, Druskininkų mieste.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartimi pareiškėjų skundą atsisakė priimti.

9Teismas nurodė, kad ginčo rūšinį teismingumą apsprendžia teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, pobūdis. Administracinių teismų kompetencijai yra priskirta spręsti ginčus, kilusius viešojo ar vidaus administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.), o bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja privatinius teisinius ginčus (Civilinio proceso kodekso 1 str., 22 str. 1 d.).

10Skundo reikalavimas įpareigoti atsakovus nugriauti trečiųjų asmenų galimai savavališkai pastatytą statinį nors ir nukreiptas viešojo administravimo subjektams, tačiau tiesiogiai įtakoja galimai savavališkai pastatyto statinio savininko teises ir savo teisine prigimtimi yra civilinio teisinio pobūdžio. Tai, kad skundo reikalavimas pareikštas viešojo administravimo subjektams, šiuo atveju nekeičia ginčo esmės. Toks reikalavimas gali būti pareiškiamas, suinteresuotiems asmenims ar kitiems įstatymų įgaliotiems subjektams paduodant atitinkamą ieškinį bendrosios kompetencijos teismui, nagrinėjamu atveju Druskininkų miesto apylinkės teismui.

11Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjai prašo panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos raštą, kuriuo atsisakyta tenkinti jų prašymą kreiptis į teismą dėl galimai savavališkai pastatyto statinio nugriovimo. Nors minėtas skundo reikalavimas yra administracinio pobūdžio ir nagrinėtinas administracinių teismų, tačiau glaudžiai susijęs su anksčiau minėtu civilinio pobūdžio skundo reikalavimu, yra išvestinis iš jo, todėl nagrinėtinas drauge. Tokia pozicija išdėstyta ir Specialiosios teisėjų kolegijos dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti nutartyse (žr. pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 6 d. nutartis UAB „Švyturys - Utenos alus“ skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai).

12Kadangi ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, teismas skundą atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

13III.

14Pareiškėjai D. P. ir V. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartį ir perduoti skundą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

15Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. vasario 6 d. sprendime „Dėl savavališkos statybos Avirės g. Druskininkuose“ nurodyta, kad sprendimą galima skųsti administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

172. Pareiškėjai skunde prašo įpareigoti atsakovus - viešojo administravimo subjektus -Alytaus apskrities viršininką ir Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos - pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą pavėsinę, esančią Baltašiškės gyvenamajame kvartale, Avirės gatvėje, Druskininkų mieste. Be to, ta pavėsinė yra ne tik savavališkai pastatyta, bet ir bešeimininkis turtas.

183. Skunde trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu nurodytas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nebuvo ir nėra nei minėtojo savavališkai pastatyto statinio statytoju, nei savininku ar kokiu nors kitokiu to statinio valdytoju.

194. Teismas nepriėmęs skundo nagrinėti, padarė tam tikras menamas išvadas dėl pareiškėjų skundo faktinių pagrindų, skunde nurodytų konkrečių aplinkybių. Tai yra, iš šios nutarties galima suprasti, jog teisėja, joje nurodydama anoniminius trečiuosius asmenis, matomai, turi omenyje R. G. ir A. M. ir pastaruosius laiko nurodytojo savavališko statinio savininkais.

205. Minėtieji asmenys Druskininkų miesto apylinkės teismo civilinėje byloje

21Nr. 2-772-418/2007 neigė ne tik statę tą statinį, bet ir statinį jį valdę.

226. Nutarties nuoroda apie tai, jog bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja privatinius teisinius ginčus (Civilinio proceso kodekso 1 str., 22 str. 1 d.), šiuo atveju nesudaro jokio pagrindo atsisakyti skundą priimti nagrinėti apygardos administraciniame teisme.

237. Esant jau priimtam ir įsiteisėjusiam apylinkės teismo sprendimui civilinėje byloje, nei R. G., nei A. M. neturi jokio privataus intereso. Savavališkai pastatytas statinys stovi valstybinio fondo žemėje, į kurios valdymą nei R. G., nei A. M. neturi jokių teisių.

248. Specialiosios teisėjų kolegijos dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutartis nesudaro pagrindo nepriimti pareiškėjų skundo, nes pastarojo ne tik konkretus, bet ir bendras pobūdis yra visiškai kitas, nei to skundo, dėl kurio buvo priimta minėtoji Specialiosios teisėju kolegijos nutartis.

25Pareiškėjai reikalauja nugriauti savavališkai pastatytą statinį, kurio statytojas nėra nustatytas. Be to, statinys yra savavališka statyba, todėl pareiškėjai visiškai pagrįstai reikalauja, kad atsakovai savavališką statybą pašalintų.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atskirasis skundas netenkintinas.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje administracinėje byloje atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti skundą nagrinėti, ir nagrinėjamas tik šios teismo nutarties tesėtumo ir pagrįstumo klausimas, t. y. ar pagrįstai teismas atsisakė priimti skundą nagrinėti. Todėl atskirojo skundo argumentai dėl pagrindinio pareiškėjų skundo reikalavimo pagrįstumo, nenagrinėtini.

30Specialioji teisėjų kolegija yra ne kartą pabrėžusi, kad pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis (žr. pvz., Specialios teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 3 d. nutartis byloje A. M. R. v. valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas; 2007 m. vasario 28 d. nutartis byloje P. N. v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija). Ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių, nagrinėtini administraciniame teisme, o ginčai, kylantys iš civilinių teisinių santykių, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

31Iš pareiškėjų skundo turinio matyti, kad pareiškėjai siekia nugriauti savavališkai pastatytą pavėsinę, esančią Avirės gatvėje, Druskininkuose. Taigi, ginčas yra susijęs su statinio statybos taisyklių pažeidimais, kurių pasekmes numato civilinio kodekso 4.103 straipsnis. Specialioji teisėjų kolegija 2008 m. gegužės 6 d. nutartyje, priimtoje byloje UAB „Švyturys-Utenos alus“ v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija, 2006 m. liepos 10 d. nutartyje priimtoje byloje O.V. v. Panevėžio apskrities viršininko administracija, 2007 m. spalio 24 d. nutartyje, priimtoje byloje R.V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, yra pasisakiusi, kad ginčai, kylantys iš civilinio teisinio pobūdžio normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimų pašalinimo teisinių santykių nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

32Teisėjų kolegija sutinka, kad skundžiamas Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. vasario 6 d. atsisakymas kreiptis į teismą dėl pastatytos pavėsinės Avirė gatvės, Druskininkuose nugriovimo yra administracinio pobūdžio. Toks ginčo pobūdis sudaro pagrindą taikyti absorbcijos taisyklę ir konstatuoti, jog pareiškėjų keliamas ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė nei administracinio teismo.

33Remiantis išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų skundą nagrinėti, yra teisėta ir pagrįsta. Spręsdamas skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino faktines aplinkybes, nepadarė procesinių pažeidimų dėl kurių būtų pagrindas nutartį panaikinti.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

35D. P. ir V. P. atskirąjį skundą atmesti.

36Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. D. P. ir V. P. kreipėsi į teismą... 5. 1) panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. vasario 6... 6. 2) įpareigoti atsakovus Alytaus apskrities viršininką ir Valstybinę... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad ginčo rūšinį teismingumą apsprendžia teisinių... 10. Skundo reikalavimas įpareigoti atsakovus nugriauti trečiųjų asmenų galimai... 11. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjai prašo panaikinti Alytaus... 12. Kadangi ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, teismas skundą... 13. III.... 14. Pareiškėjai D. P. ir V. P.... 15. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. vasario 6 d.... 17. 2. Pareiškėjai skunde prašo įpareigoti atsakovus - viešojo administravimo... 18. 3. Skunde trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu nurodytas Alytaus regiono... 19. 4. Teismas nepriėmęs skundo nagrinėti, padarė tam tikras menamas išvadas... 20. 5. Minėtieji asmenys Druskininkų miesto apylinkės teismo civilinėje byloje... 21. Nr. 2-772-418/2007 neigė ne tik statę tą statinį, bet ir statinį jį... 22. 6. Nutarties nuoroda apie tai, jog bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja... 23. 7. Esant jau priimtam ir įsiteisėjusiam apylinkės teismo sprendimui... 24. 8. Specialiosios teisėjų kolegijos dėl teismingumo tarp bendrosios... 25. Pareiškėjai reikalauja nugriauti savavališkai pastatytą statinį, kurio... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atskirasis skundas netenkintinas.... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje administracinėje byloje atskirasis... 30. Specialioji teisėjų kolegija yra ne kartą pabrėžusi, kad pagrindinis... 31. Iš pareiškėjų skundo turinio matyti, kad pareiškėjai siekia nugriauti... 32. Teisėjų kolegija sutinka, kad skundžiamas Alytaus apskrities viršininko... 33. Remiantis išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. D. P. ir V. P. atskirąjį skundą... 36. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartį palikti... 37. Nutartis neskundžiama....