Byla 2A-901-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Liuda Uckienė, Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. K. apeliacinį skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo civilinėje byloje dėl nurodymo perskaičiuoti projektavimo darbų kainą pagal ieškovo P. K. ieškinį atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai, kurio teises ir pareigas perėmė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (trečiuoju asmeniu byloje dalyvauja VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas),

Nustatė

2Ieškovas P. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė atsakovą Utenos apskrities viršininko administraciją, kurio teises ir pareigas perėmė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įpareigoti perskaičiuoti projektavimo darbų, susijusių su žemės iš valstybės pirkimu, kainą pagal faktiškai atliktus darbus, t. y. galutinę kainą sumažinti 959,99 Lt. Nurodė, kad Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius 2009-09-29 pateikė sąskaitą (ZAR Nr. 115) išankstiniam apmokėjimui už suprojektuotus žemės sklypus, esančius ( - ). Sąskaitoje projektavimo darbų kaina pateikta kiekvienam sklypui atskirai, o projektavimo dokumentas rengiamas vienas ir kiti veiksmai, susiję su projekto derinimu, atliekami nepriklausomai nuo projektuojamų sklypų skaičiaus, todėl kreipėsi į Žemėtvarkos tarnybą su prašymu perskaičiuoti kainas, tačiau tai daryti buvo atsisakyta. Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą, Lietuvos Respublikos 2009-09-02 nutarimo Nr. 1067 „Dėl asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“ nuostatas asmenys savo lėšomis apmoka už atliktus projektavimo darbus. Projektavimo darbų rūšys ir jų kainos Utenos apskrityje patvirtintos Utenos apskrities viršininko 2009-01-19 įsakymu Nr. 3-16. Šio įsakymo priedas „Valstybės parduodamų ir nuomojamų žemės sklypų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo darbų kainos“ detalizuoja darbus ir nustato įkainius kiekvienam darbui, kurie priklauso nuo projektuojamo sklypo ploto ir konkretaus darbo. Sąskaitoje mokėtina suma už paslaugas apskaičiuota kiekvienam sklypui atskirai, nevertinant atliktų darbų apimties. Kadangi asmeniui, pageidaujančiam pirkti žemę, projektas rengiamas vienas, todėl pagal Utenos apskrities viršininko 2009-01-19 įsakymą Nr. 3-16 galutinė paslaugos kaina negali būti proporcinga sklypų skaičiui.

3Zarasų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas 2006-01-20 kreipėsi su prašymu suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projekte norimą pirkti ar suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projekte arba žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekte norimą nuomoti 70 ha žemės sklypą, 2008-07-03 kreipėsi su prašymu parduoti 120 ha žemės sklypą išsimokėtinai per 15 metų. Utenos apskrities viršininko administracijos 2009-01-19 įsakymu Nr 3-16 patvirtintos Valstybės parduodamų ir nuomojamų žemės sklypų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo darbų kainos vienam žemės sklypui, atsižvelgiant į jo dydį. Mato vienetas- vienas sklypas. Žemės reformos įstatymo 16 str. 4 d. numatyta, jog Žemės reformos žemėtvarkos projektus rengia konkursą laimėję fiziniai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių įmonių filialai, Vyriausybės nustatyta tvarka gavę leidimus dirbti žemėtvarkos darbus. Konkursus dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo organizuoja ir vykdo apskričių viršininkai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Utenos apskrities viršininko administracija (užsakovas) 2009-03-20 su VĮ Valstybiniu žemėtvarkos institutu (vykdytoju) sudarė Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr.15/04-24S/77, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir pripažinusi įvykusiu konkursą dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo, vykdytojo pateiktomis numatomų atlikti žemės reformos žemėtvarkos darbų kainomis ir sąlygomis. Atliekamų darbų pavadinimai, kainos ir bendra atliekamų darbų vertė pateikta sąmatoje. Užsakovas už atliktus darbus su vykdytoju atsiskaito, kai vykdytojas pateikia atliktų darbų kiekius ir kai užsakovas pasirašo atliktų darbų aktą, o galutinai atsiskaitoma, kai suprojektuoti sklypai paženklinami vietovėje, parengiamos dokumentacijos bylos žemės sklypų teisiniam registravimui ir užsakovas pasirašo atliktų darbų aktą. Už valstybės parduodamos ir nuomojamos žemės sklypų projektavimo darbus apmokama vadovaujantis 2009-01-19 Utenos apskrities viršininko įsakymu Nr.3-16, patvirtinus žemės reformos žemėtvarkos projektą. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 3 p. numato, jog sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Ieškovas neneigė, jog siekia nupirkti 7 žemės sklypus, neneigė ir to, jog sutinka apmokėti už atliktus projektavimo darbus, neginčijo ir minėto įsakymo Nr.3-16 įkainių. Pagal Utenos apskrities viršininko administracijos sutarties Nr.15/04-24S/77 7.2 p. užsakovas už atliktus darbus atsiskaito su vykdytoju, kai vykdytojas pateikia parengtą dokumentacijos bylą ir kai užsakovas pasirašo atliktų darbų aktą. Ieškovas P. K. sutinka apmokėti už atliktus projektavimo darbus, ieškovui yra suprojektuoti 7 žemės sklypai, dokumentacijos byla parengta, surašyti projekto darbų įvykdymo aktai, žemės reformos žemėtvarkos projektas Pakalniškių kadastro vietovėje patvirtintas Utenos apskrities viršininko 2010-06-16 įsakymu Nr. 16-16-496, todėl teismas konstatavo, jog projektavimo darbai atlikti ir už juos turi būti atlyginta. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas priėjo prie išvados, kad nėra pagrindo perskaičiuoti ieškovui P. K. projektavimo darbų kainos, susijusios su žemės iš valstybės pirkimu.

4Ieškovas P. K. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškovo ieškinį patenkinti ir projektavimo darbų, susijusių su žemės iš valstybės pirkimu, kainą perskaičiuoti pagal faktiškai atliktus darbus, t. y. galutinę kainą mažinant 967,69 Lt. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, padarė pažeidimą, turintį esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, ir šis pažeidimas turėjo įtakos neteisėto sprendimo priėmimui. 2009-07-09 įsigaliojus Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 str. pakeitimo įstatymui žemės reformos žemėtvarkos projektai valstybės parduodamai žemei yra rengiami ir įgyvendinami fizinių ar juridinių asmenų lėšomis. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009-09-02 nutarimo Nr. 1067 „Dėl asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“ 3 p. nustatė, kad iki minėto įstatymo įsigaliojimo atlikti žemės reformos žemėtvarkos projekto, kuriame projektuojamas ar suprojektuotas valstybės parduodamas ar nuomojamas žemės sklypas (išskyrus asmeninio ūkio žemės sklypus), perduodamas neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise žemės sklypas, rengimo ir įgyvendinimo darbai, už kuriuos nesumokėta valstybės lėšomis ir nesudaryta valstybės žemės pirkimo- pardavimo, nuomos ar panaudos sutartis arba žemės sklypo patikėjimo teisė neperduota teisės aktų nustatyta tvarka, apskrities viršininko administracijos teritorinis žemėtvarkos skyrius per 20 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo įteikia asmeniui, kuriam projektuojamas ar suprojektuotas žemės sklypas, pranešimą, kad jis savo lėšomis gali sumokėti už atliktus darbus, taip pat sąskaitą atliktiems darbams apmokėti. Jis (ieškovas) kreipėsi su prašymu suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projekte norimą pirkti 70 ha žemės sklypą. Kadangi iki minėto įstatymo įsigaliojimo projektavimo darbai jau buvo atlikti, Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius 2009-09-29 raštu Nr. 1-01-1203 „Dėl apmokėjimo savo lėšomis“ ieškovui pateikė 2009-09-29 sąskaitą išankstiniam apmokėjimui ZAR Nr. 115 projektavimo darbams už suprojektuotus 7 žemės sklypus. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministro 1998-04-23 įsakymu Nr. 207, IV skyriuje „Projektavimo darbai“ nustatomas projektavimo darbų sąrašas ir pateikiamas jų atlikimo aprašymas. Projektavimo darbų rūšys ir jų kainos Utenos apskrityje patvirtintos Utenos apskrities viršininko 2009-01-19 įsakymu Nr. 3-16. Šio įsakymo priedas „Valstybės parduodamų ir nuomojamų žemės sklypų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo darbų kainos“ detalizuoja darbus ir nustato įkainius kiekvienam darbui, kurie priklauso nuo projektuojamo sklypo ploto. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų 2009-03-20 sutarties Nr. 15/04/24S/77, sudarytos su projektuotoju (trečiuoju asmeniu), 7.3 p. nurodoma, kad su atsakovu atsiskaitoma pagal atliktus darbus, o sutarties 3.2 p. reglamentuojama, kad žemės reformos žemėtvarkos darbų vertė skaičiuojama vadovaujantis Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2001-01-31 įsakymu Nr. 3 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos kainyno“ ir Utenos apskrities viršininko įsakymais patvirtintomis žemės reformos žemėtvarkos darbų kainomis. Projektavimo darbų ir atsiskaitymo už juos teisinis reglamentavimas reikalauja vertinti atliekamus darbus, o ne galutinį rezultatą. Ieškovui pateiktoje sąskaitoje už paslaugas mokėtina suma apskaičiuota kiekvienam sklypui atskirai, nevertinant faktiškai atliktų darbų apimties. Asmeniui, pageidaujančiam pirkti žemę, projektas rengiamas vienas, todėl ne visi darbai yra atliekami dėl kiekvieno sklypo atskirai. Dėl šių priežasčių galutinė paslaugos kaina negali būti proporcinga sklypų skaičiui. Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, susijusių su konkrečių darbų atlikimu ar neatlikimu. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, sprendimą motyvavo Viešųjų pirkimų 18 str. 3 d. nuostata, tačiau bylos nagrinėjimo metu nebuvo tiriama su projektavimo paslaugos pirkimu organizuotas viešasis pirkimas ir pirkimo dokumentai, teismui nebuvo teikiami projektavimo paslaugos viešojo pirkimo dokumentai. Dėl šių priežasčių teismas pažeidė CPK 263 str., nes sprendimą grindžia aplinkybėmis, kurios nebuvo tirtos teisme.

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kuris perėmė Utenos apskrities viršininko administracijos teises ir pareigas, atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo prašymu ( - ), yra suprojektuoti 7 žemės sklypai, kuriuos ieškovas nori pirkti iš valstybės. Utenos viršininko administracijos teisių perėmėjas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sutarties ir teisės aktų pagrindu privalo sumokėti už ieškovo pageidaujamų pirkti žemės sklypų projektavimo darbus VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui. Projektavimo darbų įkainiai nustatyti Utenos apskrities viršininko 2009-01-19 įsakymu Nr. 3-16. Ieškovas P. K. bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu nustatytų įkainių neginčijo, todėl ši aplinkybė patvirtina, kad ieškovas sutinka su žemės sklypų projektavimo darbų įkainiais ir neginčija šių įkainių teisėtumo ir pagrįstumo. Po teismo sprendimo priėmimo ir iki apeliacinio skundo pateikimo, ieškovas P. K. 2010-09-15 apmokėjo už projektavimo darbus pagal 2009-09-29 sąskaitą ZAR Nr. 115. Pagal CK 6.181 str. 1 d. nuostatas, sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai oferentas gauna akceptą, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. Sutartis dėl žemės sklypų projektavimo ieškovui P. K. Pakalniškių kadastro vietovėje yra sudaryta. Po apmokėjimo už projektavimo darbus ieškovo apeliacinio skundo reikalavimai netenka prasmės ir yra nepagrįsti.

6Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Utenos apskrities viršininko administracijos 2009-01-19 įsakymu Nr. 3-16 yra nustatytos ir patvirtintos valstybės parduodamų ir nuomojamų žemės sklypų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo kainos vienam sklypui, atsižvelgiant į jo dydį, tačiau nepagrįstai neįvertino ieškovo P. K. nurodomų aplinkybių, kad Utenos apskrities viršininko administracija yra nurodžiusi ieškovui apmokėti ir už projektuotojo neatliktus darbus, nurodytus šiame įsakyme. Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas.

8Byloje nustatyta, kad ieškovas P. K. 2006-01-20 kreipėsi į Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Zarasų savivaldybės skyrių su prašymu suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projekte norimą pirkti ar suprojektuoti žemės reformos žemėtvarkos projekte arba žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekte norimą nuomoti 70 ha žemės sklypą, esantį ( - ), 2008-07-03 kreipėsi su prašymu parduoti 120 ha žemės sklypą išsimokėtinai per 15 metų (T. 2, b. l. 43-44). Projektą ieškovui parengė VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas, 2009-03-20 sudarytos su Utenos apskrities viršininko administracija Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr.15/04-24S/77 pagrindu. Ši sutartis buvo sudaryta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir pripažinus įvykusiu konkursą dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo, VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto pateiktomis numatomų atlikti žemės reformos žemėtvarkos darbų kainomis ir sąlygomis ( T. 2, b. l. 11-21). Iš byloje nurodomų aplinkybių matyti, kad ieškovui buvo suprojektuoti 7 sklypai (plotas - 80 ha). 2009-09-29 ieškovui buvo pateikta sąskaita išankstiniam apmokėjimui, kurioje nurodyta, kad ieškovas turi sumokėti 1756,48 Lt už suprojektuotų žemės sklypų, esančių ( - ), projektavimo darbus (T. 1, b. l. 8). Sąskaitoje nurodytos mokėtinos sumos pagal atskirus sklypus. Byloje nustatyta, kad atsakovas apskaičiavo ieškovo mokėtiną sumą, remdamasis Utenos apskrities viršininko administracijos 2009-01-19 įsakymu Nr. 3-16 patvirtintomis valstybės parduodamų ir nuomojamų žemės sklypų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo darbų kainomis (T. 1, b. l. 11-13, 42-44 ). Ieškovas byloje pareiškė ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą perskaičiuoti projektavimo darbų, susijusių su žemės iš valstybės pirkimu, kainą pagal faktiškai atliktus darbus, t. y. galutinę kainą sumažinti 959,99 Lt, tuo pagrindu, kad sąskaitoje projektavimo darbų kaina pateikta kiekvienam sklypui atskirai, o projektavimo dokumentas rengiamas vienas ir kiti veiksmai, susiję su projekto derinimu, atliekami nepriklausomai nuo projektuojamų sklypų skaičiaus, nebuvo vertinta atliktų darbų apimtis; asmeniui, pageidaujančiam pirkti žemę, projektas rengiamas vienas, todėl pagal Utenos apskrities viršininko 2009-01-19 įsakymą Nr. 3-16 galutinė paslaugos kaina negali būti proporcinga sklypų skaičiui. Pirmosios instancijos teismas šių ieškovo argumentų nepripažino pagrįstais ir netenkino ieškinio. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų patenkintas ir projektavimo darbų, susijusių su žemės iš valstybės pirkimu, kaina būtų skaičiuojama pagal faktiškai atliktus darbus, t. y. galutinę kainą mažinant 967,69 Lt. Ieškovas apeliaciniame skunde iš dalies pakeitė ieškinio reikalavimą, t. y. nurodė kitą pinigų sumą, kuria turėtų būti sumažinta kaina, pakeitė poziciją dėl apmokėjimo už asmenų, pageidaujančių įsigyti žemės sklypus (pagal eiles), sąrašų parengimą, t. y. ieškinyje buvo nurodęs, kad už sąrašo parengimą turi būti apmokama 7,7 Lt ir ginčija 46,20 Lt apskaičiuotą sumą (T. 1, b. l. 40), o apeliaciniame skunde nurodoma, kad projektuotojas nerengė pretendentų sąrašo, todėl yra ginčijama 53,90 Lt suma. Kadangi apeliaciniame skunde negalima kelti naujų reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme (CPK 312 str.), todėl apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą pagal ieškovo ieškinyje suformuluotą reikalavimą ir nurodytas aplinkybes, kuriomis buvo grindžiamas ieškinio reikalavimas.

9Išnagrinėjus byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus paaiškinimus, įrodymus, susijusius su ieškovui apskaičiuota mokėtina 1756,48 Lt suma už 7 žemės sklypų, esančių ( - ), projektavimo darbus, darytina išvada, kad atsakovas pagrįstai apskaičiavo mokėtiną kainą pagal suprojektuotų sklypų skaičių, nes taip yra numatyta Utenos apskrities viršininko administracijos 2009-01-19 įsakyme Nr. 3-16, kuris yra nenuginčytas ir galiojantis, tačiau nepagrįstai buvo apskaičiuota už projekto patikslinimą atsižvelgiant į pretendentų pareikštas pastabas, nes byloje nebuvo pateikti įrodymai, kad pretendentai reiškė pastabas ir buvo tikslinamas projektas, kad projektuotojas kvietė pretendentus į susirinkimą. Dėl to atsakovas įpareigotinas sumažinti ieškovo mokėtiną sumą 159,54 Lt suma.

102009-07-09 įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 str. redakcija, kuri numato, kad žemės reformos žemėtvarkos projektai valstybės parduodamai žemei yra rengiami ir įgyvendinami fizinių ir juridinių asmenų lėšomis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-09-02 nutarimo Nr. 1067, kuriuo buvo patvirtintos Asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo darbų apmokėjimo taisyklės, 2 p. nurodyta, kad tuo atveju, kai iki Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 str. pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2009-07-09) buvo atlikti žemės reformos žemėtvarkos projekto, kuriame projektuojamas ar suprojektuotas valstybės parduodamas ar nuomojamas žemės sklypas (išskyrus asmeninio ūkio sklypus), perduodamas neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise žemės sklypas, rengimo arba rengimo ir įgyvendinimo darbai, už kuriuos nesumokėta valstybės lėšomis ir nesudaryta valstybinės žemės pirkimo–pardavimo, nuomos ar panaudos sutartis arba žemės sklypo patikėjimo teise neperduota teisės aktų nustatyta tvarka, apskrities viršininko administracijos teritorinis žemėtvarkos skyrius per 20 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo įteikia (arba išsiunčia paštu) asmeniui, kuriam projektuojamas ar suprojektuotas žemės sklypas, pranešimą, kas jis savo lėšomis gali sumokėti už atliktus darbus, taip pat sąskaitą atliktiems darbams apmokėti. Sąskaita parengiama pagal žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartyje, sudarytoje tarp apskrities viršininko ir asmens, rengiančio ir įgyvendinančio žemės reformos žemėtvarkos projektą, nurodytą kainą. Nagrinėjamoje byloje buvo pateikta atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartis Nr.15/04-24S/77, kurios 7.3 p. numato, kad už valstybės parduodamos ir nuomojamos žemės sklypų projektavimo darbus apmokama vadovaujantis Utenos apskrities viršininko 2009-01-19 įsakymu Nr. 3-16, patvirtinus žemės reformos žemėtvarkos projektą. Buvo numatyta, kad žemės reformos žemėtvarkos darbų kainoms taikomas koeficientas 3. Po to ši nuostata buvo pakeista ir nustatytas koeficientas 2,2. Pagal bylos duomenis atsakovas ieškovui apskaičiavo jo mokėtiną sumą už 7 sklypų projektavimo darbus pagal 2009-01-19 Utenos apskrities viršininko įsakymu Nr. 3-16 nustatytus įkainius. Ieškovas paaiškinimuose apeliacinės instancijos teismui nurodė, kad šiame įsakyme nurodytų įkainių jis neginčija, o ginčija tik priskaičiuotas sumas už neatliktus darbus. Ieškovas nurodo, kad Utenos apskrities viršininko 2009-01-19 įsakyme Nr. 3-16 nėra nurodyta, kad įkainiai patvirtinti vienam sklypui, ši aplinkybė nereglamentuota įsakyme. Su tokia ieškovo pozicija nesutiktina, nes iš įsakymo dalies, kurioje nurodomi darbų pavadinimai, matyti, kad įkainiai yra apskaičiuojami nuo parduodamo ir nuomojamo žemės sklypo ploto, t. y. siejama su projektuojamo žemės sklypo plotu, o ne su apskritai asmeniui parduodamu bendru žemės plotu. Tiek įsakyme, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-09-02 nutarimo Nr. 1067 2 p. kalbama apie projektuojamą ar suprojektuotą žemės sklypą, Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikoje nurodoma, kad žemėtvarkos projekte suprojektuojami grąžinami, perduodami arba suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, perduodami neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise žemės sklypai, taip pat parduodami ir išnuomojami iš valstybės žemės sklypai (5 p.). Tai, kad ieškovui rengiamas vienas žemėtvarkos projektas, nereiškia, jog įsakyme buvo nurodyti įkainiai, atsižvelgiant į bendrą žemės sklypų plotą. Ieškovui turėtų būti parduodami 7 suprojektuoti sklypai, rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą yra projektuojami žemės sklypai, todėl akivaizdu, kad už darbus įkainiai nustatyti, atsižvelgiant į projektuojamus sklypus, jų dydį ir kiekį. Byloje minėtas įsakymas nėra nuginčytas ir yra galiojantis, todėl remiantis šiuo įsakymu pagrįstai buvo apskaičiuojama ieškovo mokėtina pinigų suma už jam suprojektuotus žemės sklypus ir taikant įkainius, nustatytus už kiekvieną suprojektuotą žemės sklypą. Dėl to nepripažintini pagrįstais ieškovo ieškinio argumentai, kad už asmenų, pageidaujančių įsigyti žemės sklypus (pagal eiles), sąrašų parengimą, sklypų projektavimo eigos aptarimą, projektuojamos (kadastro vietovės) teritorijos plano ir dokumentacijos bylos parengimą, projektavimo derinimus žinybose, rajono žemėtvarkos skyriuje ir pateikimą apskrities viršininko administracijoje tvirtinimą ieškovas turi mokėti pinigų sumą, kaip už vieną sklypą. Pripažintini pagrįstais ieškovo argumentai, kad atsakovas neturėjo pagrindo apskaičiuoti 36,34 Lt mokesčio už pretendentų sukvietimą, nes ieškovas byloje pateikė įrodymus, kad Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Zarasų rajono žemėtvarkos skyrius 2009-01-12 organizavo ir kvietė pretendentus į susirinkimą (T. 1, b. l. 14-15). Taip pat byloje nebuvo pateikti įrodymai, kad buvo tikslinamas projektas, atsižvelgiant į pretendentų pareikštas pastabas. Dėl to nepagrįstai buvo apskaičiuota 123,20 Lt.

11Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad ieškovo apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, nurodant, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovas įpareigotinas sumažinti 2009-09-29 sąskaitoje (serija ZAR Nr. 15) nurodytą 1756,48 Lt sumą, apskaičiuotą P. K. už suprojektuotų žemės sklypų projektavimo darbus, 159,54 Lt suma. Tai, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsakovo apskaičiuotą pinigų sumą sumokėjo, nesudaro pagrindo netenkinti iš dalies ieškovo ieškinio, nes byloje nebuvo pateikti įrodymai, kad atsakovas ieškovo sumokėtus pinigus pervedė trečiajam asmeniui, ir todėl ieškovui negalės grąžinti 159,54 Lt. Kadangi ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina dalis žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį (130 Lt) ir apeliacinį skundą (133 Lt), atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, sumažintinos iš ieškovo valstybei priteistos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

13Zarasų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą pakeisti.

14Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

15“Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, kuri perėmė Utenos apskrities viršininko administracijos teises ir pareigas, sumažinti 2009-09-29 sąskaitoje (serija ZAR Nr. 15) nurodytą 1756,48 Lt sumą, apskaičiuotą P. K. už suprojektuotų žemės sklypų projektavimo darbus, 159,54 Lt suma.

17Priteisti ieškovui P. K. iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 21,61 Lt žyminio mokesčio.

18Priteisti valstybei iš ieškovo P. K. 6,86 Lt, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.“

19Priteisti ieškovui P. K. iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 21,93 Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Ieškovas P. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė atsakovą Utenos... 3. Zarasų rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškinį... 4. Ieškovas P. K. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kuris... 6. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo... 7. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 8. Byloje nustatyta, kad ieškovas P. K. 2006-01-20 kreipėsi į Utenos apskrities... 9. Išnagrinėjus byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus paaiškinimus,... 10. 2009-07-09 įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 str.... 11. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad ieškovo apeliacinis... 12. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 13. Zarasų rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą pakeisti.... 14. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 15. “Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Įpareigoti atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio... 17. Priteisti ieškovui P. K. iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 18. Priteisti valstybei iš ieškovo P. K. 6,86 Lt, susijusių su procesinių... 19. Priteisti ieškovui P. K. iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio...