Byla I-2773-244/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arūno Kaminsko, teisėjų Liudmilos Zaborovskos (pranešėja) ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant pareiškėjui K. N., pareiškėjų atstovui advokatui Andriui Smaliukui, atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio atstovei Nijolei Vaitiekūnaitei,

2viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų K. N. ir D. T. skundą atsakovams Trakų rajono savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3pareiškėjai skunde (b. l. 3-11) ir patikslintame skunde (b. l. 101-112) prašo: įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją išduoti specialiąsias sąlygas žemės sklypo Trakų m. (U18), ( - ), detaliojo planavimo dokumentui rengti; įpareigoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinį padalinį išduoti specialiąsias sąlygas žemės sklypo Trakų m., ( - ), detaliojo planavimo dokumentui rengti; įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją parengti sąlygas detaliojo planavimo dokumentui vykdant Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimą Nr. S1-212 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) Trakų m. (U18), ( - ), detaliojo plano rengimo“, vykdyti 2006-07-03 su pareiškėjais sudarytą sutartį „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) Trakų m. (U18), ( - ), detaliojo plano rengimo“ ir priteisti iš atsakovų išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Skunde pareiškėjai nurodė, kad jiems nuosavybės teise priklauso 0,0786 ha ploto kitos paskirties žemės sklypas, esantis Trakų m. ( - ). Iš žemės sklypo plano matyti, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas ribojasi su valstybinės žemės fondui priklausančia žeme, kurios dalį pareiškėjai teisės aktų numatyta tvarka nori įsigyti privačion nuosavybėn. 2006-07-03 pareiškėjai su Trakų rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį „Dėl žemės sklypo Trakų m. (UI 8), ( - ), detaliojo plano rengimo“, pagal kurią Trakų r. sav. administracijos direktorius įsipareigojo parengti teritorijos planavimą reglamentuojančius dokumentus, teikti reikalingus išeities duomenis detaliajam planui rengti ir atlikti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas teises ir pareigas, o pareiškėjai įsipareigojo finansuoti detaliojo teritorijų planavimo darbus. Trakų rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją, Kultūros paveldo departamentą ir LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas tenkino Trakų sav. administracijos prašymą ir 2006-08-29 išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2006-08-30 raštu Nr. S-445 atsisakė rengti specialiąsias sąlygas detaliojo planavimo dokumentui ir nurodė, kad pareiškėjams priklausantis žemės sklypas yra konservacinėje Trakų istorinio nacionalinio parko zonoje - Trakų senamiesčio urbanistiniame draustinyje. Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr. ĮV-436 "Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo" V skyriaus 32 punkte įtvirtintas reikalavimas rengiant planavimo dokumentus urbanistiniu, architektūriniu bei etnografiniu požiūriu vertingų Trakų senamiesčio bei kaimų, išlaikiusių senąją struktūrą ir architektūrą teritorijose, iš esmės nekeisti susiklosčiusios planinės struktūros. Pareiškėjai, siekdami įrodyti, kad patvirtintos ribos nėra istorinės, pateikė eksperto prof. Algimanto Miškinio išvadą, kurioje nurodoma, kad ties Karaimų g. 76-88 sklypais XIX-XX a. gatvės nebuvo. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2006-09-20 raštu Nr. (12.14.V)-2V-352 informavo Trakų rajono savivaldybės administraciją, kad sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti pareiškėjų žemės sklypui nerengs ir neišduos ir nurodė tuos pačius argumentus kaip ir direkcija. Departamentas 2007-11-05 rašte pažymėjo, kad neginčija nekilnojamojo kultūros paveldo eksperto profesoriaus Algimanto Miškinio išvados, kad Karaimų gatvės pietvakarių pusėje už sklypų su namais Nr. 76-88 XIX-XX a. gatvės nebuvo, tačiau nurodė, kad nepritaria detaliojo plano rengimui, nes vadovaujantis LR žemės reformos įstatymo 13 str. 4 d. žemė neprivatizuojama, jei ji yra miestų teritorijų dalyse, kurios įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, bei pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kito būdo įsigyti greta esantį neužstatytą žemės sklypą, kurį planuojama sujungti su pareiškėjų privačios nuosavybės teise valdomu sklypu, kadastrinis Nr. ( - ). Iš LR žemės įstatymo 10 str. 3 d., 10 str. 4 d., 10 str. 5 d. 4 p. įtvirtintų nuostatų darytinos išvados, kad kaip nurodyta LR žemės įstatymo 10 str. 3 dalyje, valstybinės žemės sklypų perleidimas privačion nuosavybėn atliekamas vadovaujantis LR žemės reformos įstatymu tik tuo atveju, kai perleidžiami sklypai yra suformuoti pagal Žemės reformos įstatymą. Valstybinės žemės sklypas, besiribojantis su pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, nėra suformuotas remiantis LR žemės reformos įstatymu. Valstybinė žemė, besiribojanti su pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, atitinka LR žemės įstatymo 10 str. 5 d. 4 p. reikalavimus - ji yra įsiterpusi tarp privačių valstybinės žemės sklypų, todėl, jei pareiškėjų norimas nuosavybės teise įsigyti valstybinės žemės plotas neviršija Vyriausybės nustatyto dydžio, pareiškėjai turi neginčijamą įstatyminį interesą teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti nurodyto dydžio valstybinės žemės plotą privačion nuosavybėn. Atsižvelgiant į tai, kad valstybinė žemė, besiribojanti su pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, atitinka 1999-06-02 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punkte numatytus reikalavimus, pareiškėjai turi neginčijamą įstatyminį interesą įsigyti 0,04 ha neviršijančio ploto laisvą valstybinę žemę ne aukciono būdu.

4Atsakovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko užsakymu UAB „Paminklų restauravimo institutas“ parengė Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektą „XV-XX a. respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas“. Šis projektas buvo patvirtintas Trakų rajono valdybos 1993-12-22 potvarkiu. Pagal šio projekto priedą Nr. 1.6 yra saugomos visos žemės sklypo, esančio ( - ), istorinės ribos. 1996 m. liepos 17 d. Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymu Nr. 71 "Dėl Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo patvirtinimo" taip pat patvirtinto XV-XX a. architektūros ir urbanistikos paminklo Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą (reg. Nr. 010792000005). Pagal šį projektą žemės sklypas, esantis adresu ( - ), Trakų m., patenka į D zoną. Šioje zonoje esančių žemės sklypų ribos, taip pat ir žemės sklypo, priklausančio pareiškėjams, turi būti pagal projektą, papildomai nauji sklypai neskiriami. Pagal Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr.912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“, vienas iš vertingiausių kultūros paveldo kompleksų yra Trakų senamiesčio planinė erdvinė struktūra. Pareiškėjams priklausantis žemės sklypas yra konservacinėje Trakų istorinio nacionalinio parko zonoje - Trakų senamiesčio urbanistiniame draustinyje. Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr. ĮV-436 "Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo" V skyriaus 32 punkte įtvirtintas reikalavimas rengiant planavimo dokumentus urbanistiniu, architektūriniu bei etnografiniu požiūriu vertingų Trakų senamiesčio bei kaimų, išlaikiusių senąją struktūrą ir architektūrą, teritorijose iš esmės nekeisti susiklosčiusios planinės struktūros, aikščių plano, gatvių tinklo, vertingų kultūros ar gamtos elementų, numatyti būdus jiems išryškinti ar atkurti prarastiems. Trakų senamiestis tvarkomas remiantis Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio reglamentu ar specialiojo teritorinio planavimo dokumentais. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 4 d. detalieji planai negali būti rengiami, jeigu planavimo tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

5Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjams priklausantis sklypas ( - ), Trakuose, yra kultūros objekto Trakų senamiesčio teritorijoje, kuri Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 1996-10-28 įsakymu Nr. 120 įrašyta į Kultūros vertybių registrą bei LR kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ pripažinta valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui. Vadovaudamasi LR Vyriausybės 1992-10-06 nutarimu Nr. 735 „Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose“, Trakų rajono valdyba 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395v patvirtino Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektą „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas“. Šio dokumento priede Nr. 1.6 nurodyta, kad sklypo, esančio ( - ) saugomos visos ribos, o koreguoti įmanoma tik šiaurės rytinę ribą. Be to, sklypas, esantis ( - ), Trakuose, patenka į Trakų urbanistinio draustinio teritoriją, kuriai, vadovaujantis LR kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr. ĮV-436 patvirtinto Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento 6.1 punktu, taikomi konservacinio prioriteto zonos reikalavimai. Reglamento 32 punkte nurodyta, kad rengiant planavimo dokumentus urbanistiniu, architektūriniu bei etnografiniu požiūriu vertingų Trakų senamiesčio bei kaimų, išlaikiusių senąją struktūrą ir architektūrą teritorijose, iš esmės nekeisti susiklosčiusios planinės struktūros, aikščių plano, gatvių tinklo, vertingų kultūros ar gamtos elementų. Pareiškėjų siekimas remiantis detaliuoju planu išplėsti sklypo ribas bei plotą, prijungiant valstybinės žemės plotą, iš esmės keistų susiklosčiusią Trakų senamiesčio planinę struktūrą.

6Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjų skundu tai pat nesutinka ir prašo atmesti. Atsiliepime nurodė, kad pagal Detaliųjų planų rengimo taisyklių nuostatas, savivaldybės administracijos direktorius, kaip planavimo organizatorius, turėjo gauti sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos, Kultūros paveldo departamento ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas tenkino Savivaldybės administracijos direktoriaus prašymą ir išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2006-08-30 raštu Nr. S-445 ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2006-09-20 raštu Nr. (12.14.V)-2V-352 ir 2007-11-05 raštu Nr. (12.13V)-2V-612 atsisakė rengti specialiąsias sąlygas detaliojo planavimo dokumentui. Esant situacijai, kai iš už saugomos teritorijos administravimą atsakingų institucijų būtina gauti specialiąsias sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti, o jų negauta, detaliojo plano rengimo procedūros toliau negali būti vykdomos ir planavimo sąlygų sąvadas detaliajam planui rengti negali būti patvirtintas ir išduotas. Trakų rajono savivaldybės administracijos veiksmai yra išvestiniai iš direkcijos, departamento veiksmų, todėl Trakų rajono savivaldybės administracija negali patvirtinti ir išduoti planavimo sąlygų sąvado, jeigu nėra šiuo atveju tam būtinų specialiųjų sąlygų detaliojo planavimo dokumentui, kuriuos parengti ir išduoti nėra savivaldybės administracijos kompetencija.

7Skundas atmestinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai 2006-05-15 kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją, prašydami leisti padidinti jiems priklausančio žemės sklypo Trakų m. (UI8), ( - ), plotą laisvos valstybinės žemės sąskaita.

92006-05-25 Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. S1-212 „Dėl žemės sklypo Trakų m., ( - ), detaliojo plano rengimo" leisti rengti žemės sklypo Trakų m., Karaimų g. 88, detalųjį planą ir numatyti sklypo ribų ir ploto keitimą.

102006-07-03 pareiškėjai su Savivaldybės administracijos direktoriumi pasirašė sutartį dėl žemės sklypo Trakų m., ( - ), detaliojo plano rengimo.

11Teritorija, kuriai tarybos sprendimu leista rengti detalųjį planą, t. y. Trakų m., ( - ), yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje ir jai galioja specialieji planavimo dokumentai: Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr. 912, XV-XX a. architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas, reg. Nr. 010792000004, Tvarkymo ir naudojimo režimo projektas, reg. Nr. 010792000005. Remdamasi nurodytais dokumentais 2006-07-27 Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. S1-307 leisti rengti „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas", projekto reg. Nr. 010792000004, pakeitimą.

12Pagal Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. Dl-239, 49 punktą detaliojo plano sprendiniai turi neprieštarauti įstatymams, nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų, taip pat specialiųjų planų sprendiniams, kitiems teisės aktams. Trakų savivaldybės administracijos direktorius, kaip planavimo organizatorius, turėjo gauti sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento.

13Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas tenkino Savivaldybės administracijos direktoriaus prašymą ir išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti.

14Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2006-08-30 raštu Nr. S-445 ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2006-09-20 raštu Nr. (12.14.V)-2V-352 ir 2007-11-05 raštu Nr. (12.13V)-2V-612 atsisakė rengti specialiąsias sąlygas detaliojo planavimo dokumentui.

15Pareiškėjams priklausantis sklypas, esantis ( - ), Trakuose, yra kultūros objekto Trakų senamiesčio (vertybės kodas - UI 8) teritorijoje, kuri valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 1996-10-28 įsakymu Nr. 120 įrašyta į Kultūros vertybių registrą bei LR kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis" pripažinta valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui.

16Vadovaudamasi LR Vyriausybės 1992-10-06 nutarimu Nr. 735 „Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose", Trakų rajono valdyba 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395v patvirtino Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektą „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas". Šio dokumento priede Nr. 1.6 nurodyta, kad sklypo, esančio ( - ), saugomos yra visos ribos, o koreguoti įmanoma tik šiaurės rytinę ribą. Pareiškėjai, siekdami įrodyti, kad patvirtintos ribos nėra istorinės, pateikė eksperto prof. Algimanto Miškinio išvadą, kurioje nurodoma, kad ties Karaimų g. 76-88 sklypais XIX-XX a. gatvės nebuvo. Tačiau šios išvados pagrindu nepakeistas Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektas, išvada nėra imperatyvi iki bus įtvirtinta konkrečiame teisės akte. Galiojančiame Trakų rajono valdybos sklypų išplanavimo projekte nenumatyta galimybė keisti sklypo, esančio ( - ), ribų.

17Trakų senamiestis patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko teritoriją. Pagal LR kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr. ĮV-436 patvirtintą Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento 32 punktą rengiant planavimo dokumentus urbanistiniu, architektūriniu bei etnografiniu požiūriu vertingų Trakų senamiesčio bei kaimų, išlaikiusių senąją struktūrą ir architektūrą, teritorijose numatyta iš esmės nekeisti susiklosčiusios planinės struktūros, aikščių plano, gatvių tinklo, vertingų kultūros ar gamtos elementų. Sklypas, esantis ( - ), Trakuose, patenka į Trakų urbanistinio draustinio teritoriją, kuriai taikoma, kaip numatyta šio apsaugos reglamento 6.1 punkte, konservacinio prioriteto zona.

18Pareiškėjai skunde nurodo, kad valstybinės žemės perleidimą aiškiai reglamentuoja LR žemės įstatymas, kurio 10 str. 3 d. nurodoma, jog sklypai, suformuoti pagal Žemės reformos įstatymą, parduodami Žemės reformos įstatymo numatyta tvarka. Žemės sklypas, kurį pareiškėjai nori prisijungti, nėra suformuotas Žemės reformos įstatymo numatyta tvarka. Šis plotas nėra apskritai suformuotas kaip sklypas. Žemės reformos įstatymo 3 str. nurodyta, kad žemės reformos objektas yra LR žemės fondas, o Žemės įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad žemės fondą sudaro LR teritorijoje esanti privati, valstybinė ir savivaldybių žemė. Žemės reformos įstatymo 13 str. 1 d. 4 p. numatyta sąlyga, kad valstybinė žemė, esanti miestų teritorijų dalyse, kurios įrašytos į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, yra neprivatizuojama. Tokiu būdu Žemės reformos įstatymas papildo Žemės įstatymą, numatydamas, kad teritorijos, įrašytos į kultūros vertybių registrą, neprivatizuojamos, t. y. imperatyviai uždrausdamas tokias teritorijas privatizuoti.

191996 m. liepos 17 d. Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymu Nr. 71 "Dėl Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo patvirtinimo" patvirtinto XV-XX a. architektūros ir urbanistikos paminklo Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą. Pagal šį projektą žemės sklypas, esantis adresu ( - ), Trakų m., patenka į D zoną. Šioje zonoje esančių žemės sklypų ribos, taip pat ir žemės sklypo, priklausančio pareiškėjams, turi būti pagal projektą, papildomai nauji sklypai neskiriami.

20Pagal Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr.912 "Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo", paskelbtą Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993-12-20 įsakymu Nr.212 "Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo" ir įregistruotą Teritorijų planavimo dokumentų registre (reg. Nr. 110792000003), vienas iš vertingiausių kultūros paveldo kompleksų yra Trakų senamiesčio planinė erdvinė struktūra. Pareiškėjams priklausantis žemės sklypas yra konservacinėje Trakų istorinio nacionalinio parko zonoje - Trakų senamiesčio urbanistiniame draustinyje. Šio draustinio tikslas - išsaugoti, atkurti bei eksponuoti istoriškai susiklosčiusios Trakų miesto planinės erdvinės struktūros, jos ryšio su gamtine aplinka, užstatymo elementų ir formų visumą. Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio teritorijos apsaugos ir naudojimo režimą nustato Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir 1996-10-06 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 735 "Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose".

21Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 4 d. detalieji planai negali būti rengiami, jeigu planavimo tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams. Pagal to paties įstatymo 26 str. 3 d. detaliojo plano sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ir Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų, taip pat specialiųjų planų (išskyrus žemės reformos žemėtvarkos projektus, kurių sprendinius keičia detalieji planai) sprendiniams, kitiems teisės aktams.

22Pareiškėjai teigia, kad Žemės įstatymas kitų nuosavybės teisės objektų reglamentuojančių įstatymų taikymo atžvilgiu yra specialus įstatymas, todėl turi prioritetinį taikymą. Remdamiesi tuo, teigia, kad turi neginčijamą įstatymų nustatytą pagrindą teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti nurodyto dydžio valstybinės žemės plotą privačion nuosavybėn, kaip tai reglamentuoja Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 4 p. Tačiau Žemės įstatymo 10 str. 9 d. numatyta, kad kultūros paveldo objektų teritorijose bei kitose saugomose teritorijose esančios žemės perleidimo ypatumus gali nustatyti kiti įstatymai. Sklypas, esantis ( - ), Trakuose, yra kultūros objekto - Trakų senamiesčio (UI 8) teritorijoje bei saugomos teritorijos - Trakų istorinio nacionalinio parko - teritorijoje, kuriose teritorijos tvarkymo ir naudojimo ypatumus nustato Sklypų išplanavimo projektas ir Reglamentas, kuriuose nustatytas reikalavimas nekeisti sklypo, esančio ( - ), Trakuose, ribų, išskyrus šiaurės rytinę ribą, bei nekeisti susiklosčiusios planinės struktūros. Pagal Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. Dl-473, 25 punktą detalieji planai negali būti rengiami, jeigu jų tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

23Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str. 1 p.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

25Pareiškėjų K. N. ir D. T. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 3. pareiškėjai skunde (b. l. 3-11) ir patikslintame skunde (b. l. 101-112)... 4. Atsakovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija su pareiškėjų skundu... 5. Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos su... 6. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija su pareiškėjų skundu... 7. Skundas atmestinas.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai... 9. 2006-05-25 Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. S1-212... 10. 2006-07-03 pareiškėjai su Savivaldybės administracijos direktoriumi... 11. Teritorija, kuriai tarybos sprendimu leista rengti detalųjį planą, t. y.... 12. Pagal Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos... 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 14. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2006-08-30 raštu Nr. S-445 ir... 15. Pareiškėjams priklausantis sklypas, esantis ( - ),... 16. Vadovaudamasi LR Vyriausybės 1992-10-06 nutarimu Nr. 735 „Dėl žemės... 17. Trakų senamiestis patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko teritoriją.... 18. Pareiškėjai skunde nurodo, kad valstybinės žemės perleidimą aiškiai... 19. 1996 m. liepos 17 d. Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Lietuvos... 20. Pagal Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą, patvirtintą... 21. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 4 d. detalieji planai negali... 22. Pareiškėjai teigia, kad Žemės įstatymas kitų nuosavybės teisės objektų... 23. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjų skundas atmestinas kaip... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 25. Pareiškėjų K. N. ir D. T. skundą... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...