Byla T-XX-37-07

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Stasio Gudyno, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Ričardo Piličiausko,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo A. V. skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo sudaryti sutartį rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas A. V. skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją sudaryti su juo sutartį dėl detaliojo teritorijos planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių perdavimo.

4Pareiškėjas nurodė, kad 2007 m. balandžio 17 d. kreipėsi į atsakovą su prašymu dėl detaliojo teritorijos planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių perdavimo ir sutarties sudarymo, siekiant suformuoti sklypą prie nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių Šiaulių rajono savivaldybėje, Pabijočių kaime. 2007 m. gegužės 25 d. gavo atsakovo raštą Nr. SG-98(8.9), kuriuo atsisakyta perduoti detaliojo teritorijos planavimo organizatoriaus pareigas ir teises bei išduoti planavimo sąlygas.

5Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 18 d. nutartimi kreipėsi

6į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

7Teismas nurodė, kad pareiškėjas siekia įgyvendinti savo, kaip žemės sklypo savininko, teises – pradėti statybas, rekonstruoti pastatus, keisti jų paskirtį bei suformuoti sklypą prie pastatų. Teismo nuomone, keliant skundo reikalavimus yra siekiama sukurti civilinius teisinius santykius, kuriuose atsakovas veiktų ne kaip viešojo administravimo, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas. Ginčas, kylantis iš šių santykių, nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 2 str. 1 d., 3 str. 1 d., 15 str.), todėl turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 1 str. 1 d.).

8Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Byla teisminga administraciniam teismui.

10ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus

11dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl savivaldybių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

12Šioje byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atsisakymo atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, t. y. sudaryti su pareiškėju sutartį dėl detaliojo teritorijos planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių perdavimo.

13Pažymėtina, kad teritorijų planavimas yra viešojo administravimo veikla, kurią detaliai reglamentuoja teisės aktai. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai yra savivaldybės administracijos direktorius ir valstybinės žemės valdytojai. Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais šią teisę savivaldybė gali perleisti žemės valdytojui ar naudotojui (Teritorijų planavimo įstatymo 20 str., 2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-679 redakcija). Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarčių dėl šio perdavimo sudarymo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 36 redakcija) patvirtintas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašas. Todėl sutarties tarp fizinio asmens ir savivaldybės sudarymas nekeičia susiformuojančių teisinių santykių pobūdžio – jie išlieka administraciniai teisiniai.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo yra kilęs ginčas dėl teisės viešojo administravimo srityje (žr. pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 25 d. nutartis, priimta byloje A. N. v. Vilniaus rajono savivaldybės administracija). Todėl byla nagrinėtina administraciniame teisme, t. y. Šiaulių apygardos administraciniame teisme.

15Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 3 dalimi bei Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis, Specialioji teisėjų kolegija

Nutarė

16Byla teisminga administraciniam teismui.

17Bylą pagal pareiškėjo A. V. skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo sudaryti sutartį perduoti Šiaulių apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

18Nutartis dėl bylos teismingumo neskundžiama. Lietuvos Aukščiausiojo

19Lietuvos vyriausiojo Teismo Civilinių bylų

20administracinio teismo

Proceso dalyviai