Byla Iv-2596-484/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių naujienos“ ir L. G. skundu,

Nustatė

2teisme 2010-06-11 gautas UAB „Šiaulių naujienos“ ir L. G. 2010-06-10 skundas, kuriame pareiškėjai prašo panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010-03-03 sprendimą Nr. SPR-23 dalyje, kurioje nuspręsta: pripažinti, kad publikacijoje „Narkotikai po valdininko stogu“ („Šiaulių naujienos“, 2008-07-28, Nr. ( - )) buvo pažeistas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d. įtvirtintas reikalavimas informaciją visuomenės informavimo priemonėse pateikti teisingai, tiksliai ir nešališkai; pripažinti, kad publikacijose „ „Auksiniai politiko puodai, arba seimūne Laimontai Diniau, išsiplauk puodynę“ („Šiaulių naujienos“, 2008-11-13, Nr. ( - )) buvo pažeistas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 2 d. įtvirtintas pagarbos žmogui principas; pripažinti, kad viešosios informacijos rengėjas neetišku ir neteisėto pobūdžio būdu rinkdamas informaciją, pažeidė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 2 d. ir 41 str. 2 d. 5 ir 7 p. p. reikalavimus, ir įspėti viešosios informacijos rengėją UAB „Šiaulių naujienos“ dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 2 ir 3 d., 41 str. 2 d. 5 ir 7 p. p. pažeidimo.

3Taip pat pareiškėjai pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą. Prašyme nurodė, kad skundžiamo sprendimo UAB „Šiaulių naujienos“ negavo. Sprendimas pareiškėjamas buvo įteiktas 2010-05-06 tik kartu su 2010-05-04 lydraščiu, nors šiame lydraštyje nurodyta, kad siunta adresatui buvo įteikta Šiaulių centriniame pašte 2010-03-10. Pareiškėjų teigimu, toks atsakovo teiginys yra nepagrįstas, kadangi adresatas pagal skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 2 p. yra pareiškėjos UAB „Šiaulių naujienos“ direktorius A. L., o siunta šiam asmeniui nei 2010-03-10, nei kitą dieną nebuvo įteikta. Taip pat tvirtina, kad pareiškėjui L. G. sprendimas jo gyvenamosios vietos adresu siunčiamas nebuvo. Mano, kad sprendimo neįteikimas pareiškėjams yra svarbi termino skundui paduoti praleidimo priežastis, todėl prašo jį atnaujinti.

4Prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą atmestinas. Skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 50 str. 18 d. (Žin., 2006-07-27, Nr. 82-3254; Žin., 2009, Nr. 89-3804) Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo arba, jeigu sprendimas neskelbiamas viešai, nuo pranešimo apie jo priėmimą gavimo dienos.

6Iš bylos dokumentų matyti, kad pareiškėjų skundžiamas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas priimtas 2010-03-03. Pareiškėjai prašyme pripažįsta, kad skundą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010-03-03 sprendimo teismui padavė praleidę skundo padavimo terminą. Skundas teismui išsiųstas 2010-06-07.

7Pareiškėjų nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti laikomos pateisinamomis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalies nuostatų prasme. Svarbiomis skundo padavimo termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios ir nuo paties pareiškėjo valios nepriklausančios priežastys.

8Pareiškėjai prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą grindžia tuo, kad skundžiamą sprendimą gavo tik 2010-05-06, t.y. tik po to, kai kreipėsi į atsakovą su prašymu jį pateikti. Tačiau nurodytas aplinkybes paneigia byloje esantis Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010-06-16 raštas Nr. S-395, kuriame nurodyta, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010-03-03 sprendimas Nr. SPR-23 UAB „Šiaulių naujienos“ direktoriui A. L. buvo išsiųstas registruota pašto korespondencija 2010-03-03, registracijos Nr. ( - ). Remiantis VĮ Lietuvos pašto vidaus pašto siuntų paieškos duomenimis, pašto siunta UAB „Šiaulių naujienos“ buvo įteikta 2010-03-05, 13 val. 31 min. Šiaulių centriniame pašte, Aušros al. 42. Laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyr. redaktoriui L. G. žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas taip pat buvo išsiųstas registruota pašto korespondencija 2010-03-03, registracijos Nr. ( - ). Remiantis VĮ Lietuvos pašto vidaus pašto siuntų paieškos duomenimis, pašto siunta L. G. buvo įteikta 2010-03-10, 14 val. 03 min. Šiaulių centriniame pašte, Aušros al. 42. Šias faktines aplinkybes patvirtina pridedami Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos siunčiamos registruotos pašto korespondencijos sąrašas, pateiktas 2010-03-03 Vilniaus centriniam paštui, bei VĮ „Lietuvos paštas“ vidaus pašto siuntų paieškos duomenys.

9Pareiškėjų 2010-04-23 kreipimasis į Žurnalistų etikos inspektorių dėl skundžiamo 2010-03-03 sprendimo pateikimo ir šio sprendimo gavimas 2010-05-06, nepaneigia byloje nustatytų aplinkybių, kad skundžiamą sprendimą UAB „Šiaulių naujienos“ gavo 2010-03-05, o L. G. – 2010-03-10. Todėl teismas daro išvadą, kad pareiškėjai turėjo galimybę savalaikiai paduoti skundą teismui, tačiau pasirinko kitą elgesio modelį. Objektyvių, nuo pareiškėjų valios nepriklausiusių aplinkybių prašyme nenurodyta, todėl tenkinti pareiškėjų prašymą ir atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti nėra įstatyminio pagrindo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnis).

10Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, UAB „Šiaulių naujienos“ ir L. G. skundą atsisakytina priimti, praleidus skundo padavimo terminą .

11Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

Nutarė

12UAB „Šiaulių naujienos“ ir L. G. prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą atmesti.

13Atsisakyti priimti UAB „Šiaulių naujienos“ ir L. G. skundą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

14Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-06-03 sumokėtą žyminį mokestį grąžinti UAB „Šiaulių naujienos“.

15Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjams pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, kartu pateikiant motyvuotą ir objektyviais įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

16Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai