Byla 2YT-13671-1003/2019
Dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Arturas Bložė, I. G

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Danas Lisas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ skundą dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Arturas Bložė, I. G.,

Nustatė

21. Pareiškėja skundžia antstolio Arturo Bložės veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0041/03/03287 prašydama panaikinti antstolio 2019-09-17 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. S-19-41-101444.

32. Skunde nurodyta, kad antstolio patvarkymas ir jo nuoroda į 2019-09-17 išieškojimo negalimumo aktą, kuriame antstolis nurodė, kad patikrintos visos sprendimo įvykdymo galimybės, yra nepagrįstas ir neteisėtas. Skolininkė pati savanoriškai įnešdavo kas mėnesį į antstolio sąskaitą po 10-15 Eur, t. y. skolininkė realiai pati savanoriškai dengė įsiskolinimą, o antstolis pareiškėjui per 2016-06-24 – 2019-09-09 laikotarpį paskirstė ir pervedė 402,97 Eur, iš jų 5 mokėjimai atlikti per 2019 metus. Vadinasi, skolininkė turi kažkokių pajamų. Be to, ji yra darbingo amžiaus ir turi visas galimybes bet kada įsidarbinti ar kitokiu būdu gauti turto ar pajamų. Tai, kad skolininkė niekur nedirba neturi jokios reikšmės, kadangi ši situacija gali bet kada pasikeisti. Atkreipia dėmesį, kad vykdomasis raštas išduotas baudžiamojoje byloje, todėl nepagrįstai nutraukus vykdomosios bylos vykdymą skolininkės atžvilgiu, kai iš jos nors ir mažomis sumomis, bet vis tiek sėkmingai išieškoma skola, skolininkė gali manyti, kad gali nusikalsti ir ateityje išvengti teismo nuosprendžio įvykdymo. Tokie antstolio veiksmai skatina nusikaltimus padariusius asmenis nevykdyti teismo sprendimų.

43. Suinteresuotas asmuo antstolis Arturas Bložė 2019-10-16 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą nurodydamas, kad buvo patikrintos sprendimo įvykdymo galimybės. Užklausus bankus ir kredito įstaigas bei areštavus lėšas sąskaitose, lėšų negauta, VSDFV duomenimis skolininkė nedirba, VĮ Registrų centras ir VĮ Regitra duomenimis skolininkė likvidaus realizuojamo turto neturi. Skolininkė gauna socialines išmokas, iš kurių išieškojimas negalimas pagal CPK 739 straipsnį. Įmokų iš skolininkės negauta nuo 2019-07-17, todėl buvo nuspręsta surašyti išieškojimo negalimumo aktą ir užbaigti vykdomąją bylą. Antstolis turėjo įstatyminį pagrindą užbaigti vykdomąją bylą CPK 631 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu ir grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui. Nurodo, kad išieškotojui nėra draudžiama inicijuoti priverstinio išieškojimo pagal grąžintą vykdomąjį dokumentą proceso. CPK 631 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui per įstatymų nustatytą terminą netrukdo iš naujo pateikti šį dokumentą vykdyti.

54. Suinteresuotas asmuo I. G. atsiliepimo į skundą nepateikė.

6Skundas tenkintinas.

75. Pareikštu skundu pareiškėja skundžia antstolio Arturo Bložės veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0041/03/03287, prašydama panaikinti antstolio 2019-09-17 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. S-19-41-101444.

86. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, kad priverstinio vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires (lot. už įgalinimų ribų) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-273/2012). Todėl vykdymo procese privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei kitų suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti interesai.

97. CPK 631 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad vykdomasis dokumentas grąžinamas išieškotojui, jeigu skolininkas neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti išieškoma.

108. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ir vykdomojoje byloje Nr. 0041/03/03287 esantys duomenys patvirtina, kad antstolio Arturo Bložės kontoroje pradėta vykdomoji byla Nr. 0041/03/03287 pagal Šiaulių apylinkės teismo 2003-01-23 išduotą vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje Nr. 1-490/2002 dėl 8248,04 Eur (28478,83 Lt) žalos atlyginimo išieškojimo iš I. G. išieškotojos UAB „Vaivorykštė“ naudai (v. b. l. 2-3). 2003 m. sausio 29 d. antstolis priėmė raginimą įvykdyti sprendimą, kuriuo skolininkei nurodė geruoju pervesti priteistas sumas išieškotojai UAB „Vaivorykštė“ per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos, informavo, kad priešingu atveju minėtos sumos bus išieškomos priverstine tvarka. 2019 m. rugsėjo 17 d. buvo surašytas Išieškojimo negalimumo aktas Nr. S-19-41-101411 (v. b. l. 168), o 2019-09-17 patvarkymu Nr. S-19-41-101444 vykdomoji byla buvo užbaigta ir vykdomasis raštas grąžintas išieškotojai (v. b. l. 169, 177-179). Likusi neišieškota suma – 6791,76 Eur. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad iki surašant Išieškojimo negalimumo aktą, antstolis iš tiesų patikrino VSDFV duomenų bazę, Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, Pensijų kaupimo sutarčių registrą, Kelių transporto priemonių registrą, Valstybinio ginklų registrą, skolininkės banko sąskaitose esančias lėšas ir nustatė, kad skolininkė likvidaus realizuojamo turto neturi, banko sąskaitose piniginių lėšų nėra, pajamų, susijusių su darbo santykiais, ji negauna. Iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos Duomenų apie fiziniams asmenims paskirtas socialines išmokas matyti, kad skolininkė gauna išmokas vaikui, tačiau išieškojimas iš išmokos vaikui yra negalimas pagal CPK 739 straipsnio 4 punktą. Tačiau užklausos registrams buvo teikiamos pakankamai retai (užklausos 2008-2009 metais ir 2013-2015 metais siųstos po vieną kartą, 2010-2012 siųstos po du kartus, duomenų apie tai, kad užklausos būtų siųstos 2016-2018 vykdomojoje byloje nėra). Antstolis privalo tikrinti registrus, kuriuose yra kaupiama informacija apie kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, skolininko darbovietes pakankamai aktyviai, siekiant užkirsti kelią situacijai, kuomet skolininkas įgyja turto ar piniginių lėšų ir šį turtą realizuoja, tačiau teismo sprendimo neįvykdo.

119. Pasisakydamas dėl vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui, kuomet nustatoma, kad skolininkas neturi turto ar pajamų, iš kurių galėtų būti išieškoma, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad įstatyme nenustatyta pareiga antstoliui grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui, esant CPK 631 straipsnio 1 dalyje nustatytiems pagrindams. Jeigu antstolis mano, kad yra tikslinga tęsti vykdomąją bylą ir, esant poreikiui, atlikti reikalingus vykdymo veiksmus, pavyzdžiui, skolininko turto paiešką, antstolis turi teisę išieškotojui negrąžinti vykdomojo dokumento. Tai atitinka vykdymo proceso tikslus – kiek galima greičiau ir efektyviau įvykdyti išieškotojo reikalavimą. Pasikeitus skolininko turtinei padėčiai – įgijus turto, atsiradus pajamų, - antstolis turėtų galimybę iš karto atlikti reikalingus vykdymo veiksmus, pavyzdžiui, areštuoti skolininko turtą, išieškotojui iš naujo nesikreipiant į antstolį ir nepradedant naujo vykdymo proceso. Tai jam būtų privalu atlikti, jei vykdomasis dokumentas būtų grąžintas, o vykdymo byla būtų užbaigta. Dėl tokių biurokratinio pobūdžio procedūrų gali nukentėti vykdymo operatyvumas arba išieškotojas gali neturėti galimybės turto pas skolininką atsiradimo momentu, kai reikia veikti neatidėliotinai, kreiptis dėl vykdymo atlikimo. Dėl šių ir kitų aplinkybių išieškotojas taip pat gali išlaikyti suinteresuotumą tęsti vykdymą. Jo valia dėl vykdymo tęsimo išreiškiama neteikiant prašymo sugrąžinti vykdomąjį dokumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2014).

1210. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad skolininkė nuo vykdomosios bylos pradėjimo geranoriškai, nors ir nepastoviai, įmoka nedideles sumas į antstolio sąskaitą, teikia duomenis antstoliui apie gaunamas išmokas, paaiškinimus dėl turimo turto. Taip pat matyti, kad 2019-01-25, 2019-03-14, 2019-06-13, 2019-07-01 patvarkymais buvo paskirstytos iš skolininkės I. G. išieškotos sumos (v b. l. 149, 152, 154, 156, 158). Pažymėtina, kad paskutinis patvarkymas, kuriuo paskirstytos išieškotos lėšos, priimtas 2019-08-19, o jau po mėnesio – 2019-09-17 – antstolis surašė patvarkymą dėl išieškojimo negalimumo akto. Taigi, išieškojimo veiksmai yra atliekami ir lėšos, nors ir nedidelėmis sumomis, yra išieškomos, todėl galima daryti išvadą, kad skolininkė stengiasi atlyginti žalą. Pažymėtina ir tai, kad skolininkė yra darbingo amžiaus, todėl gali bet kada įsidarbinti, tokiu būdu jos finansinė padėtis pasikeistų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad pasikeitus skolininkės turtinei padėčiai (įgijus turto, atsiradus pajamų) antstolis turėtų galimybę iš karto atlikti reikalingus vykdymo veiksmus, o išieškotojai nereikėtų iš naujo kreiptis į antstolį dėl naujo vykdymo proceso vykdymo, veiksmai turėtų būti tęsiami. Todėl nagrinėjamuoju atveju vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojai ir vykdomosios bylos užbaigimas neatitinka proceso ekonomiškumo, tikslingumo, taip pat teisingumo principų, pažeidžia vykdymo procesą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas.

1311. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad antstolis Arturas Bložė savo veiksmais pažeidė teisės normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, nepagrįstai priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, todėl pareiškėjos skundas tenkintinas, patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo naikintinas, o antstolis įpareigotinas toliau tęsti vykdymo veiksmus (CPK 513 straipsnis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsniu, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

15tenkinti pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ skundą dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0041/03/03287.

16Panaikinti antstolio 2019-09-17 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. S-19-41-101444 vykdomojoje byloje Nr. 0041/03/03287 ir įpareigoti antstolį toliau tęsti vykdymo veiksmus.

17Nutarties kopijas išsiųsti proceso dalyviams.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai