Byla 2VP-8211-400/2020
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rima Šimbelytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Mariaus Alšausko pareiškimą, suinteresuotiems asmenims E. D., uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą.

2Teismas

Nustatė

3antstolis Marius Alšauskas (toliau – ir antstolis), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 645 straipsniu, kreipėsi į teismą prašydamas skirti skolininkui E. D. (toliau – ir skolininkas) baudą iki penkių šimtų eurų už antstolio 2020 m. liepos 21 d. patvarkymo Nr. ( - ) „Dėl informacijos pateikimo“ nevykdymą. Nurodo, kad jo kontoroje vykdomas Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų 2020 m. kovo 9 d. vykdomasis dokumentas Nr. L2-2153-783/2020 dėl 10 132,60 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko E. D. išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“ naudai. Vykdant priverstinį išieškojimą iš E. D., 2020 m. liepos 21 d. buvo surašytas patvarkymas Nr. ( - ) „Dėl informacijos pateikimo“. Minėtas patvarkymas pasirašytinai įteiktas skolininkui, tačiau jis per nustatytą terminą patvarkyme nurodytos informacijos nepateikė.

4Suinteresuoti asmenys E. D. ir UAB „( - )“ atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad antstolio Mariaus Alšausko kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų 2020 m. kovo 9 d. vykdomąjį dokumentą Nr. L2-2153-783/2020 dėl 10 057,60 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš E. D. išieškotojos UAB „( - )“ naudai (vykd. bylos Nr. ( - ), l. 2, 4). Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, 2020 m. liepos 21 d. buvo priimtas patvarkymas Nr. ( - ) „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo skolininkas per tris darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos buvo įpareigotas pateikti antstoliui duomenis apie jo vardu 2020 metais deklaruojamus pasėlius, nurodant pasėlių rūšį (grūdinių ir kitų kultūrų pavadinimą), šiais pasėliais užsėtų plotų dydį, teritorijų, kuriose pasėti pasėliai, unikalų numerį, taip pat duomenis apie registruojamus ūkinius gyvūnus (nurodant registruotų gyvūnų skaičių, rūšį, pavadinimą, registravimo numerį) bei informaciją apie visą priklausantį kilnojamąjį turtą, debitorių sąrašą (nurodant kas ir kokias sumas yra skolingas), pas trečiuosius asmenis esantį turtą (vykd. bylos Nr. ( - ), l. 20). Minėtas patvarkymas 2020 m. liepos 23 d. skolininkui įteiktas tinkamai (vykd. bylos Nr. ( - ), l. 21). Terminas įvykdyti įsipareigojimus baigėsi, tačiau skolininkas minėto reikalavimo pateikti informaciją neįvykdė, reikalaujamų duomenų apie jam priklausantį turtą nepateikė, priežasčių, dėl kurių nepatekti duomenys, nenurodė. E. D. buvo informuotas, kad už antstolio reikalavimų neįvykdymą arba melagingą duomenų pateikimą teismas be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti baudą arba nubausti areštu.

7Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). CPK 645 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Pagal CPK 645 straipsnio 3 dalį, už šio reikalavimo neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų.

8Byloje nustatyta, kad iki pareiškimo padavimo teismui dienos antstolio minėtame patvarkyme nurodyti reikalavimai nebuvo įvykdyti, todėl yra pagrindas E. D. skirti įstatyme numatytą baudą. Byloje nenustatyta jokių objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių skolininkui įvykdyti antstolio reikalavimus. Reikalavimas nebuvo vykdomas be jokių pateisinamų priežasčių. Skundas dėl nurodyto reikalavimo nepateiktas. Antstolis neinformuotas apie reikalavimo neįvykdymo priežastis. Tokie skolininko veiksmai trukdo antstoliui vykdyti išieškojimą. Teismas konstatuoja, kad yra pagrindas E. D., nevykdžiusiam antstolio patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), skirti įstatyme numatytą baudą.

9Teismas, įvertinęs vykdomosiose bylose esančius rašytinius įrodymus, kad skolininkas, gavęs antstolio reikalavimą pateikti duomenis apie turimą turtą, nustatytu terminu reikalavimo neįvykdė, taip pat nenurodė antstoliui priežasčių, dėl kurių reikalavimų nevykdo, tačiau dėl baudos skyrimo skolininkui yra kreipiamasi pirmą kartą, remiantis teisingumo ir protingumo principais, antstolio prašymas dėl baudos skyrimo tenkinamas, skolininkui E. D. už antstolio reikalavimo nevykdymą skiriama 200,00 Eur bauda (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 645 straipsnio 3 dalis). Skolininkui išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimų vykdymo.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 106, 290 – 291, 585, 593, 645 straipsniais, teismas

Nutarė

11pareiškimą tenkinti.

12Skirti E. D., asmens kodas ( - ) 200,00 Eur (dviejų šimtų eurų 00) baudą už antstolio Mariaus Alšausko 2020 m. liepos 21 d. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) priimto patvarkymo Nr. ( - ) „Dėl informacijos pateikimo“ nevykdymą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstoliui Mariui Alšauskui.

14Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai