Byla 2A-401-278/2008

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės,

2kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Birutės Valiulienės (pranešėja),

3sekretoriaujant Lolitai Kudabienei,

4pareiškėjams, kreditoriaus AB SEB bankas atstovui nedalyvaujant,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens AB SEB bankas apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų I. Š. ir A. Š. prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių prašymu.

6Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

7Kėdainių rajono apylinkės teismas 2008 m. liepos 8 d. sprendimu patenkino pareiškėjų I. Š. ir A. Š. prašymą nutraukti santuoką bendru abiejų sutuoktinių sutikimu bei patvirtino santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Teismas nurodė, kad pareiškėjų šeima yra iširusi, išsaugoti galimybių nėra, sutuoktiniai daugiau kaip metus laiko kartu santuokinio gyvenimo negyvena, bendro ūkio nebeveda. Teismas darė išvadą, jog teismui pateikta ir pareiškėjų pasirašyta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, viešajai tvarkai neprieštarauja, sutuoktinių, jų nepilnametės dukters bei kreditorių interesų nepažeidžia.

8Apeliaciniu skundu AB SEB bankas prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 8 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas pažeidžiant materialines ir procesines teisės normas. Teigia, kad 2006 12 28 pagal Kredito sutartį Nr. ( - ) pareiškėjams buvo suteiktas ilgalaikis 70.000Lt kreditas buto įsigijimui. Ginčijamu sprendimu, pareiškėjai susitarė kreditą Bankui dengti lygiomis dalimis po ½, o butą, esantį ( - ), įgytą kredito lėšomis, pasidalinti lygiomis dalimis. Nurodo, kad pareiškėjų susitarimas bei priimtas teismo sprendimas pažeidžia kreditoriaus teises, neatitinka CK 3.118 str. reikalavimų bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos. Teigia, kad kreditas suteiktas šeimos poreikiams tenkinti, ši prievolė vykdytina iš bendro sutuoktinių turto, todėl teismas vadovaudamasis CK 3.118 str. 2 d. norma neturėjo dalinti tarp pareiškėjų prievolių AB SEB bankas pagal Kredito sutartį, nes pareiškėjų susitarimas, kuriuo solidari prievolė be kreditoriaus sutikimo padalinama tarp skolininkų lygiomis dalimis, pažeidžia kreditoriaus teises. Be to, CK 4.172 str. nurodyta, kad padalijus įkeistą nekilnojamą daiktą, hipotekos reikalavimas nedalijamas, susitarimas dėl hipotekos reikalavimo padalijimo negalioja. Nurodo, kad teismas, įvertinęs byloje pateiktas kredito sutartis, turėjo AB SEB bankas įtraukti byloje dalyvauti suinteresuotu asmeniu, o neįtraukus Banko į bylą kaip suinteresuoto asmens, pažeidė CPK XXXV skyriaus nuostatas.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjai I. Š. ir A. Š. prašo AB SEB bankas apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas bylos aplinkybes ir priimdamas sprendimą, nepažeidė materialinės ir procesinės teisės normų. Teigia, kad CK 3.59 straipsnio norma yra imperatyvinė, nes teismas nutraukdamas tarp pareiškėjų santuoką, neturėjo teisės ir negalėjo nepadalinti santuokos metu įgyto turto. Apelianto argumentas, kad teismas pažeidė CK 3.118 str. 2 d., nepagrįstas, kadangi jie skolų neturi, kredito sutartyje nustatytu laiku moka bankui mėnesines įmokas, prievolės pagal kredito sutartį nėra ginčijamos, jų įvykdymo terminas nėra suėjęs, be to, pirmosios instancijos teismo patvirtintoje pareiškėjų pasirašytoje sutartyje ne tik padalijamas santuokos metu įgytas turtas, bet dalinama ir jų prievolių apeliantui suma, kiekvienam pareiškėjui tenkančio turto dalis mažinama ½ prievolių apeliantui suma. Nurodo, jog teismas priimdamas sprendimą dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo, nepadalino hipotekos reikalavimo, o padalino turtą, t.y., padalijus butą tarp pareiškėjų lygiomis dalimis, hipoteka nebuvo padalinta ir lieka galioti abiems buto dalims. Taip pat nurodo, kad apeliantui buvo tinkamai pranešta apie santuokos nutraukimą tarp pareiškėjų, tačiau jis nepasinaudojo savo teise, neįstojo į bylą, nepareiškė savarankiškų reikalavimų, todėl teiginys, kad yra pažeistos jo procesinės teisės, neturi teisinio pagrindo.

10Apeliacinis skundas tenkintinas.

11Civilinio kodekso (toliau CK) 3.53 straipsnio 2 dalyje ir Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 539 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kartu su prašymu nutraukti santuoką sutuoktiniai turi pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. CPK 539 straipsnio 1 dalies 4 punkte sutuoktiniai įpareigojami prašyme nutraukti santuoką nurodyti duomenis apie sutuoktinių arba vieno iš jų kreditorius. Nutraukdamas santuoką ir tvirtindamas sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, teismas turi patikrinti, ar sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių šalys aptarė visus klausimus, kurie turi būti aptarti pagal CK 3.53 straipsnio 3 dalį, be to, privalo įsitikinti, ar sutartyje nustatytos sąlygos atitinka minėtus CK 3.53 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Nagrinėdamas bylą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendu sutikimu, teismas turi įsitikinti, kad sutuoktinių pateikta sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai, iš esmės nepažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno iš sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, tuo pačiu teismas įgyvendina ir CPK 2 straipsnyje nustatytus civilinio proceso tikslus: ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas. Sprendžiant, ar sutuoktinių sudaryta sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei, būtina įvertinti, kokių padarinių, patvirtinus sutartį, atsiranda ar gali atsirasti ne tik sutuoktiniams, jų nepilnamečiams vaikams, bet ir atskiriems asmenims, o nagrinėjamos bylos atveju - sutuoktinių kreditoriui. Teismas netvirtina sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jeigu ji prieštarauja viešajai tvarkai ar pažeidžia vaikų, vieno iš sutuoktinių teises ir teisėtus interesus, o bylą sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Jeigu sutuoktiniai nevykdo teismo nurodymų dėl sutarties turinio, teismas prašymą palieka nenagrinėtą. Teismui nustačius, kad prašymas dėl santuokos nutraukimo ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neatitinka įstatymo reikalavimų ir sutuoktiniams nepašalinus nustatytų trūkumų, prašymas dėl santuokos nutraukimo paliekamas nenagrinėtas (CK 3.53str.4d.).

12Byloje nustatyta, kad pareiškėjui A. Š. 2006 12 28 yra suteiktas 70000Lt kreditas buto pirkimui ir šis butas, esantis ( - ), yra įkeistas AB SEB bankas kredito grąžinimo užtikrinimui (b.l.12). Nors aplinkybė, kad pareiškėjai turi kreditorių, pareiškime dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu nenurodyta, kas prieštarauja CPK 539str.1d.4p. nustatytiems prašymo turinio reikalavimams, tačiau iš sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių matyti, kad šalys apie santuokos nutraukimą bendru sutarimu informavo kreditorių, o tarpusavyje susitarė dėl buto padalijimo bei kredito grąžinimo AB SEB bankas. Iš pateiktos kredito sutarties specialios dalies matyti, kad kreditas A. Š. yra suteiktas esant santuokoje su I. Š., todėl pareiškėjų prievolė kreditoriui yra solidari. Kai santuoka nutraukiama, sutuoktinių turtas turi būti padalijamas, tačiau sutuoktinių solidarios prievolės nedalijamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai (solidariosios prievolės subjektai, CK 3.109). Prievolė pasibaigia, kai ji yra tinkamai įvykdoma, todėl bendraskoliai yra įsipareigoję kreditoriui iki to laiko, kol bus pilnai įvykdyta visa prievolė (CK 6.6 str.6d., 6.123str.1d.). Iš santuokos nutraukimo pasekmių sutarties matyti, jog sutuoktiniai susitarė, o teismas sprendimu patvirtino, pareiškėjų susitarimą dėl buto, esančio ( - ) pasidalijimo po 1/2d. bei įsipareigojimo lygiomis dalimis po 1/2d. mokėti AB SEB bankas kreditą už butą. Šalių sudarytų kredito sutarčių sąlygos gali būti keičiamos tik įstatymo nustatyta tvarka – raštišku visų sutarties šalių susitarimu (CK 6.223str.1d.). Teismui kredito sutartis nėra pateikta, todėl neaišku ar pareiškėjai ir kreditorius buvo susitarę dėl kitokių sutarties keitimo sąlygų. Kadangi kreditoriaus sutikimas pakeisti solidariąją prievolę daline teismui nebuvo pateiktas, todėl nesant raštiško kreditoriaus sutikimo, teismas negalėjo tvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutarties ir turėjo taikyti CK 3.53 straipsnio 4 dalyje nustatytas pasekmes.

13Kadangi patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių pažeidžia kreditoriaus AB SEB bankas interesus, todėl sprendimas naikintinas ir byla grąžintina teismui nagrinėti iš naujo.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 4 p. teisėjų kolegija

Nutarė

16Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 8 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai