Byla A2.8.-360-270/2014

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Olegas Zaicevas, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui Š. D., nedalyvaujat Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui, išnagrinėjęs Š. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2Š. D. 2013-07-11 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. NL-7 pagal Lietuvos Respublikos ATPK 17322 str. 2 d. už tai, kad jis pažeidė loterijų organizavimo tvarką, o būtent:

3jis Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarimu, priimtu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.9.-2659-655/2012, būdamas baustas už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 17322 straipsnio 1 dalyje, eidamas UAB „( - )" generalinio direktoriaus pareigas (2007 m. rugpjūčio 29 d. darbo sutartis Nr. ( - )), vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 punktu, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, po to, kai 2012 m. lapkričio 15 d. sužinojo apie tai, kad 2012 m. lapkričio 8 d. įsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. 1-1621-815/2012, kuriuo buvo panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010 m. birželio 17 d. nutarimai: Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Patrink asilą" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo", Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Milijonierius 3 Lt" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo", Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Turtingas katinas" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo, Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Turtingas katinas 2 Lt" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo", Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Kukū" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo", Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Patrink asilą 1 Lt" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo", Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Pinigų saugykla" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo", Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Pinigų saugykla 2 Lt" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo", Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - ) " loterijos „Milijonierius" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo", Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Pabučiuok ešerį" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo", Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Dosnus mažylis" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo" ir Nr. ( - ) „Dėl UAB „( - )" loterijos „Dosnus mažylis II" priskyrimo didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos rūšiai ir šios loterijos taisyklių suderinimo", nesiėmė visų būtinų ir neatidėliotinų organizacinių veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad nuo 2012 m. lapkričio 16 d. nebūtų galima žaisti didžiųjų momentinių tiesioginio ryšio kompiuterinių loterijų „Pinigų saugykla 2 Lt", „Milijonierius 3 Lt", „Patrink asilą", „Turtingas katinas", „Turtingas katinas 2 Lt", „Kukū", „Patrink asilą 1 Lt", „Pinigų saugykla", „Milijonierius", „Pabučiuok ešerį", „Dosnus mažylis", „Dosnus mažylis II", dėl ko ne trumpiau kaip nuo 2012 m. lapkričio 16 d. iki 2013 m. sausio 25 d. parduotuvėje-bare, adresu ( - ), Vilniuje, prie 2 loterijos terminalų buvo galima žaisti loterijas „PATRINK ASILĄ!" ir „KUKŪ", ( - ), esančioje adresu ( - ), Vilniuje, prie 2 loterijos terminalų buvo galima žaisti loteriją „KUKŪ", ( - ) parduotuvėje, esančioje adresu ( - ), Vilniuje, prie 2 loterijos terminalų buvo galima žaisti loteriją „PATRINK ASILĄ!", tokiu būdu jis pažeidė Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies numatančios, kad draudžiama organizuoti loterijas pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką, ir 19 straipsnio 1 ir 3 dalių numatančių, kad didžiosios loterijos organizatorius gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos jos taisyklės bei, kad didžiųjų loterijų taisykles loterijos organizatorius tvirtina, suderinęs su Priežiūros tarnyba, reikalavimus.

4Byla nutrauktina.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-06 nutarimu Š. D. administracinio teisės pažeidimo bylos teisena pagal Lietuvos Respublikos ATPK 17322 str. 2 d. buvo nutraukta, suėjus administracinės nuobaudos skyrimo terminui (T.2, b.l. 118-121).

6Vilniaus apygardos teismo 2013-10-08 nutartimi Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinis skundas tenkintas. Panaikintas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-06 nutarimas ir byla grąžinta iš naujo nagrinėti apylinkės teisme, konstatavus, kad apylinkės teismas netinkamai taikė ATPK 35 str. 1 d. nuostatas, neteisingai nustatė pažeidimo padarymo dieną ir nepagrįstai laikė, kad buvo praleisti terminai administracinei nuobaudai skirti (T.2, b.l. 133-136).

7Atsižvelgiant į tai, kad byla sudėtinga, objektyviam bylos išnagrinėjimui būtina apklausti administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, kuris teisme gautais duomenimis dėl sveikatos būklės po atliktos širdies operacijos kviečiamas į posėdžius neatvykdavo dėl pateisinamų priežasčių, o neapklausus administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir nesurinkus visų reikalingų duomenų, nebuvo galima spręsti Š. D. administracinės atsakomybės klausimo, teismas administracinės nuobaudos skyrimo terminą šioje administracinio teisės pažeidimo byloje 2014-03-24 nutartimi, vadovaudamasis ATPK 35 str. 1 d., 3 d., 4 d., 5 d., pratęsė vieneriems metams, šio termino pradžią skaičiuojant nuo apeliacinės instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. nuo 2013-10-08 (T.2, b.l. 197-198).

8Šioje byloje pratęstas vienerių metų terminas suėjo 2014-10-08. Dėl objektyvių priežasčių, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymais (dėl ligos po širdies infarkto, po ko buvo skirtas ilgas reabilitacinis laikotarpis, ambulatorinis gydymas ir kt.) teismo posėdžiai buvo atidėti, todėl bylos nagrinėjimas užsitęsė. Šiuo konkrečiu atveju ir pagal formuojamą teismų praktiką, pasibaigęs administracinės nuobaudos skyrimo terminas negali būti pratęsiamas, nes tokio instituto ATPK nenumato, o jei šie terminai yra pasibaigę, administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti priimtas tik vienintelis sprendimas – administracinių teisės pažeidimų bylos teiseną nutraukti. Priežastys, dėl kurių administracinė nuobauda per ATPK 35 straipsnyje numatytus terminus nebuvo paskirta, priimant byloje sprendimą, jokios reikšmės neturi. Be to, ATPK 35 straipsnyje numatytų terminų paskirtis – garantuoti, kad administracinė nuobauda būtų skiriama per protingą laiką nuo veikos padarymo. Tik tokiu atveju administracinė nuobauda gali pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra skiriama. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai kartu yra ir trauktino atsakomybėn asmens garantija, turinti užtikrinti, kad byla būtų išsprendžiama per protingą laiką, ir taip saugoti asmenį nuo pernelyg ilgo persekiojimo (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N16-1491/2007, 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N502-767/2008 ir kt.).

9ATPK 250 straipsnio 7 punkte nustatyta, jog administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia šio kodekso 35 straipsnyje numatyti terminai.

10Įvertinus nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog iki administracinės nuobaudos paskyrimo Š. D. pasibaigė ATPK 35 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos skyrimo terminai, ir nagrinėjamu atveju spręsti dėl Š. D. patraukimo administracinėn atsakomybėn, suėjus patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminui (ATPK 250 str. 7 p.), nebėra teisinio pagrindo todėl ir kaltė nebegali būti nustatinėjama. Atsižvelgiant į tai Š. D. administracinio teisės pažeidimo byla dėl pažeidimo, numatyto ATPK 17322 str. 2 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 250 str. 7 p., nutrauktina.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 250 str., ATPK 286-287 straipsniais, teismas, -

Nutarė

12Š. D. administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 17322 str. 2 d. nutraukti suėjus administracinės nuobaudos skyrimo senaties terminui.

13Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą (ATPK 3022-3024 str.).

Proceso dalyviai