Byla P-444-100-13
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas) ir Laimučio Alechnavičiaus

2rašytiniame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo viešosios įstaigos „Projektų akademija“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovui viešajai įstaigai „Projektų akademija“ dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste – ŠRATC) teismui pateiktame prašyme (b. l. 2–4) prašė priteisti iš atsakovo VšĮ „Projektų akademija“ 258,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. Pareiškėjas nurodė, kad yra įstaiga, kuriai yra pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba) 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-4 nuo 2007 m. sausio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-210 pavedė pareiškėjui rinkliavos administravimą. Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-209 patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (toliau – ir Nuostatai) su padarytais pakeitimais ir papildymais. Šie Tarybos sprendimai paskelbti viešai. Įvedant rinkliavą preziumuota, kad visi gyventojai ir veikiantys juridiniai asmenys turi komunalinių atliekų, kurias jie deda į vieną ar kitą konteinerį, todėl apmokestinant juos rinkliava šios aplinkybės nebenustatinėjamos, tačiau siekiama užtikrinti, kad rinkliavą mokėtų jie visi. Rinkliava turi būti mokama ne vėliau kaip iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos, kur ir kiek jų bebūtų. Rinkliavos dydis apskaičiuojamas, remiantis savivaldybės nustatytu vienos komunalinių atliekų tonos surinkimo ir sutvarkymo rinkliavos dydžiu, dauginamu iš metinės rinkliavos mokėtojui nustatytos atliekų susikaupimo normos kiekinės išraiškos, kuri nebūtinai turi atitikti konkretaus rinkliavos mokėtojo faktišką atliekų kiekį, nes ji yra vidutinė visiems atliekų turėtojams. Rinkliava atsakovei skaičiuojama Nuostatų nustatyta tvarka pagal metinės atliekų susikaupimo normos ir susikaupiančių atliekų kiekį nurodančių parametrų kiekinę išraišką. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.1. straipsnį rinkliavos mokėjimas yra atsakovo prievolė, kurią CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti. Atsakovas VšĮ „Projektų akademija“ yra skolinga 258,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d., todėl šią sumą ir prašoma priteisti.

6Atsakovas VšĮ „Projektų akademija“ atsiliepimo į prašymą nepateikė.

7II.

8Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimu pareiškėjo prašymą patenkino ir priteisė iš atsakovo 258,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d.

9Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu, 12 straipsnio 1–2 punktais, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 2011 m. birželio 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A442-2210/2011.

10Nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-4 nuo 2007 m. sausio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-452 patvirtino Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisykles. Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-209 patvirtintais Nuostatais (vėliau šie Nuostatai eilę kartų keisti, šiuo metu galioja 2010 m. lapkričio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-344 nauja Nuostatų redakcija). Išvardinti Tarybos sprendimai yra viešai paskelbti tinklapyje www.siauliai.lt, apie juos buvo skelbiama kitais būdais, todėl yra galiojantys ir privalomi visiems Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įsikūrusiems ūkio subjektams. Nurodė, kad teismui nebuvo pateikta duomenų, leidžiančių teigti, kad atsakovas buvo atleistas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

11III.

12Atsakovas VšĮ „Projektų akademija“ pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. I-354-279-2012. Procesą prašo atnaujinti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

13Teigia, kad neturėjo pareigos mokėti vietinės rinkliavos, kadangi nuo 2006 m. nevykdo veiklos, bei pateikia Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. sausio 14 d. pažymą Nr. (33.1)S-409, kurioje nurodyta ši aplinkybė. Teigia, kad ši aplinkybė VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui nebuvo ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu.

14Pabrėžia, kad dėl šios aplinkybės apie administracinę bylą sužinojo tik 2012 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, kai buvo areštuotos lėšos banko sąskaitoje.

15Teigia, kad pagrindu pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo yra 2013 m. sausio 14 d. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma Nr. (33.1)S-409, nuo kurios gavimo turi būti skaičiuojamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 156 straipsnio 1 dalyje numatytas 3 mėnesių terminas.

16Mano, kad 2012 m. liepos 16 d. viešai specialiame teismų tinklapyje paskelbto teismo pranešimo apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą negalima laikyti tinkamu procesinių dokumentų įteikimu atsakovui VšĮ „Projektų akademija“.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III.

19Prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintas.

20Atsakovas prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-354-279-2012, kurioje iš jo buvo priteista 258,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d.

21Atsakovas prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu t. y. teigia, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

22Atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo stadija galima tik esant įsiteisėjusiam teismo procesiniam sprendimui ir siekiant, kad nebūtų trikdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas, įstatymų leidėjas proceso atnaujinimo stadiją sukūrė ne kaip įprastinę, o kaip išimtinę teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formą, apsaugančią visos teisėtvarkos darną ir pastovumą (žr. pvz. 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-17/2012). Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą pabrėždamas šios proceso stadijos išimtinumą yra konstatavęs, jog jis (išimtinumas) pasireiškia dviem aspektais: pirma, proceso atnaujinimas administracinėje byloje galimas tik esant ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje numatytiems proceso atnaujinimo pagrindams, kurie siejami su jau po bylos išnagrinėjimo paaiškėjusiomis aplinkybėmis arba esminiais materialinės ar proceso teisės normų pažeidimais; ir antra, proceso atnaujinimo stadijos taikymas galimas tik bylose, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi (žr. pvz. 2008 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444-84/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008 m., 229–236 p.).

23Proceso atnaujinimas nėra pakartotinė bylos peržiūra, tai – išimtinė procedūra, kurios vienas iš tikslų yra kiek įmanoma didesnio objektyvumo nagrinėjant bylas pasiekimas per atitinkamų kriterijų, kurie objektyviai gali sudaryti pagrindą manyti, jog byla galėjo būti išspręsta neteisingai, nustatymą. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas tampa susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos nagrinėjimo. Atsižvelgiant į tai, ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas baigtinis 12 pagrindų, iš kurių bent vienam esant galimas proceso atnaujinimas, sąrašas (žr. pvz. 2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P492-183/2011).

24ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas įstatymų numatytais proceso atnaujinimo pagrindais.

25Atsakovas prašymą dėl proceso atnaujinimo iš esmės grindžia tuo, jog nuo 2006 m. nevykdo veiklos ir teigia, kad ši aplinkybė paaiškėjo gavus 2013 m. sausio 14 d. Šiaulių apskrities VMI pažymą ir nebuvo bei negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylą nagrinėjant iš esmės

26Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis laikytinos tik tokios, dėl kurių ginčijami teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia, be to, jos turi atitikti ir šiuos kriterijus: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo sprendimą ar nutartį; 2) aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylą nagrinėjant iš esmės; 3) apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) jos turi esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas (žr. pvz. 2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525–150/2010, 2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–58/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–44/2012).

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme proceso atnaujinimo pagrindu laikomas tik esminių bylos aplinkybių paaiškėjimas tuo atveju, kai šios aplinkybės bylos šalims ne tik kad nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, bet ir dėl tam tikrų objektyvių priežasčių tuo metu apskritai negalėjo būti žinomos (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. P438-104/2010, Nr. P502-187/2010). Be to, vertinant, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, būtina išsiaiškinti, ar pateiktas įrodymas negalėjo būti pateiktas anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės (žr., pvz., administracines bylas Nr. P143-160/2009, Nr. P662-80/2010).

28Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog faktas, kad su atitinkamomis aplinkybėmis susijusius dokumentus pareiškėjas gavo jau išnagrinėjus bylą, automatiškai nedaro šių aplinkybių naujai paaiškėjusiomis, t. y. tokiomis, apie kurias pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu nežinojo ir negalėjo žinoti. Dokumentų gavimo ir žinojimo apie juose nurodytas aplinkybes momentai gali nesutapti, t. y. žmogus gali žinoti tam tikras aplinkybes, bet neturėti dokumento, kuriame jos konkrečiai įvardijamos (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6–115/2007).

29Atsakovo byloje pateiktas Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013 m. sausio 10 d. raštas „Dėl informacijos apie viešąją įstaigą „Projektų akademija“ pateikimo“ bei byloje esantis Advokatų profesinės bendrijos „Euroteisės biuras“ atstovaujančios VšĮ projektų akademija 2012 m. gruodžio 27 d. prašymas patvirtina, kad į Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją buvo kreiptasi jau po bylos išnagrinėjimo. Akivaizdu, kad VšĮ „Projektų akademija“ aplinkybė, jog jie nevykdo veiklos nuo 2006 m. galėjo būti žinoma bei pateiktas raštas galėjo būti gautas ir nagrinėjant bylą, tačiau atsakovas neveikė aktyviai ir bylos nagrinėjimo metu jokių duomenų apie šią aplinkybę nepateikė.

30Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad VšĮ „Projektų akademija“ nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu ji prašo atnaujinti procesą, neatitinka aukščiau paminėtų reikalavimų, keliamų aplinkybėms, kurios gali būti pagrindu atnaujinti procesą vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

31Pabrėžtina, kad atsakovo argumentai dėl, jo manymu, netinkamo procesinių dokumentų įteikimo, yra susijusi su procesinių teisės normų taikymu, o tokios aplinkybės nėra numatytos, kaip vienas iš galimų proceso atnaujinimo pagrindų.

32Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima konstatuoti, kad VšĮ „Projektų akademija“ prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl atmestinas, o procesą administracinėje byloje atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 159 str. 1 d.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

34Atsakovo viešosios įstaigos „Projektų akademija“ prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.

35Proceso administracinėje byloje Nr. I-354-279-1 pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovui viešajai įstaigai „Projektų akademija“ dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo neatnaujinti.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytiniame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Šiaulių regiono... 6. Atsakovas VšĮ „Projektų akademija“ atsiliepimo į prašymą nepateikė.... 7. II.... 8. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimu... 9. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25... 10. Nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006 m. sausio 26 d.... 11. III.... 12. Atsakovas VšĮ „Projektų akademija“ pateikė prašymą dėl proceso... 13. Teigia, kad neturėjo pareigos mokėti vietinės rinkliavos, kadangi nuo 2006... 14. Pabrėžia, kad dėl šios aplinkybės apie administracinę bylą sužinojo tik... 15. Teigia, kad pagrindu pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo yra 2013 m.... 16. Mano, kad 2012 m. liepos 16 d. viešai specialiame teismų tinklapyje paskelbto... 17. Teisėjų kolegija... 18. III.... 19. Prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintas.... 20. Atsakovas prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr.... 21. Atsakovas prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia ABTĮ 153 straipsnio 2... 22. Atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo stadija galima tik esant... 23. Proceso atnaujinimas nėra pakartotinė bylos peržiūra, tai – išimtinė... 24. ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog nagrinėdamas prašymą dėl... 25. Atsakovas prašymą dėl proceso atnaujinimo iš esmės grindžia tuo, jog nuo... 26. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis laikytinos tik tokios, dėl kurių... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad ABTĮ 153... 28. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog... 29. Atsakovo byloje pateiktas Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių... 30. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad VšĮ „Projektų... 31. Pabrėžtina, kad atsakovo argumentai dėl, jo manymu, netinkamo procesinių... 32. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima konstatuoti, kad VšĮ... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Atsakovo viešosios įstaigos „Projektų akademija“ prašymo dėl proceso... 35. Proceso administracinėje byloje Nr. I-354-279-1 pagal pareiškėjo viešosios... 36. Nutartis neskundžiama....