Byla I-7214-525/2007
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo L.Alechnavičiaus, kolegijos teisėjų R.Miliuvienės, A.Bakavecko, sekretoriaujant J.Vėželytei, dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Dominykui Varnui, atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui Ramūnui Valatkai, trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos notarų rūmų atstovei Eglei Čaplinskienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų R. V. ir R. V. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos notarų rūmams ir V. P. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai prašo panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 02 26 sprendimą Nr.(l.16.)-7R-2280 ir pripažinti, kad notarė V. P. netinka eiti notaro pareigų.

4Paaiškino, kad 2007 02 26 teisingumo ministras sprendimu Nr.(1.16.)-7R-2280 atsisakė patenkinti 2007 01 26 pareiškėjų skundą dėl 2007 01 15 Notarų atestacijos komisijos nutarimo, kuriuo nuspręsta, kad Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarė V. P. tinka eiti notaro pareigas, panaikinimo. Mano, kad skundžiamas sprendimas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras ir taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Pažymi, kad notarė V. P. neneigia savavališkai padariusi įrašus 2002 06 17 pareiškėjų išduotame įgaliojime Nr.3273. Aplinkybė, kad notarė jos atestacijos metu įsipareigojo paskelbti spaudoje straipsnį, įrodo, jog ji savo tiesiogines pareigas vykdė netinkamai ir pati tai pripažino. Pareiškėjai paaiškino, kad atsakovas jiems nėra pateikęs visos medžiagos, kurios pagrindu priimtas skundžiamas sprendimas, tačiau V. P. 2007 01 16 atsiliepimas civilinėje byloje Nr. 2-2106-660/2006 patvirtina, kad notarė nei gailėjosi, nei pripažino padariusi neteisėtus veiksmus, todėl neaišku, kokiu pagrindu ministras atsižvelgė į šią aplinkybę.

5Atsakovas su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad LR Teisingumo ministras, išnagrinėjęs pareiškėjų 2007 02 20 ir 2007 02 21 skundus, nusprendė, jog ginčijamas Notarų rūmų prezidiumo 2007 02 09 nutarimas Nr.7 yra teisėtas ir pagrįstas. Teisingumo ministro 2007 02 27 sprendime Nr. (1.16)-7R-2280 atsižvelgta į notarės V. P. asmenines savybes, pareigingumą ir kvalifikaciją, į tai, kad atestacijos metu notarė V. P. pripažino padariusi neteisėtus veiksmus ir dėl jų gailėjosi. Ta aplinkybė, kad notarė atestacijos metu dėl savo veiksmų gailėjosi Notarų rūmų prezidiumo 2007 02 09 nutarime Nr. 7 nenurodyta, tačiau taip teigti leido pačios notarės elgesys komisijos posėdžio metu. Pareiškėjų nurodoma aplinkybė, kad V. P. atsiliepimas civilinėje byloje Nr. 2-2106-660/2006 paneigia aukščiau nurodytą ginčijamo sprendimo motyvą, neturi esminės reikšmės vertinant viso ginčijamo sprendimo teisėtumą.

6Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos notarų rūmai su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad atsakovo 2007 02 26 sprendimas Nr. (1.16)-7R-2280 yra teisėtas ir pagrįstas, juo pagrįstai nutarta, jog Jonavos raj. 1-ojo notarų biuro notarė V. P. tinka eiti notaro pareigas. Dėl notarės darbo per visą jos darbo praktiką nusiskundimų nebuvo, ji nuolat kėlė savo kvalifikaciją, dalyvavo Lietuvos notarų rūmų organizuojamuose seminaruose, mokymuose, konferencijose, ji charakterizuojama kaip pareiginga ir kvalifikuota. LR CK 2.142 str. 1 d. formuluotė yra neaiški, o jos taikymas aiškinamas skirtingai. Įpareigojimas parengti ir publikuoti straipsnį apie įgaliojimo termino teisinį reglamentavimą ir taikymą praktikoje, nereiškia pripažinimo, kad V. P. netinkamai vykdė savo tiesiogines pareigas.

7Tretysis suinteresuotas asmuo V. P. su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Per penkiolikos metų darbo notare laikotarpį dėl jos darbo jokių skundų negauta. Nurodant pareiškėjų išduotame įgaliojime, kad jis išduotas neapibrėžtam terminui, pareiškėjams buvo išaiškinta, kad įgaliojimas galios iki jo panaikinimo arba turto pardavimo. R. V. telefoninio pokalbio metu išreiškus savo valią, ji ištaisė įgaliojimą nurodydama, kad jis galioja du metus. Toks įgaliojimo ištaisymas buvo vienintelis ir išskirtinis atvejis jos darbo notare praktikoje. Pažymi, kad pareiškėjui buvo pasiūlyta pasinaudoti užsienyje esančios Lietuvos Respublikos ambasados paslaugomis, tačiau jis atsisakė tai padaryti.

8Skundas netenkintinas.

9Byloje kilo ginčas dėl LR teisingumo ministro 2007 02 26 sprendimo Nr.(l.16.)-7R-2280 “Dėl notarų rūmų prezidiumo 2007 02 09 nutarimo Nr. 7 ir Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarės V. P. atestacijos” teisėtumo ir pagrįstumo.

10Nustatyta, kad Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarė V. P. 2002 06 17 patvirtino įgaliojimą, kuriuo R. V. ir R. V. įgaliojo R. D. užregistruoti bendrosios jungtinės nuosavybės teise gamybinį pastatą Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje, valdyti, tvarkyti ir disponuoti bendrosios jungtinės nuosavybės teise jiems priklausančiu gamybiniu pastatu, parduoti šį gamybinį pastatą bei atlikti kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus, šio įgaliojimo patvirtinimo momentu įgaliojime buvo nurodyta, kad jis išduotas neapibrėžtam terminui, tačiau vėliau šiame įgaliojime notarė V. P. ranka išbraukė žodį “neapibrėžtam” ir vietoj šio žodžio įrašė žodžius “dvejiems metams” (b.l. 135-137, 138-139).

11Pareiškėjai 2006 11 03 skundu kreipėsi į LR Teisingumo ministeriją prašydami atlikti Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarės V. P. neeilinį veiklos patikrinimą ir iškelti jai drausmės bylą (b.l. 31-33). Skundas motyvuojamas tuo, kad V. P., eidama notarės pareigas, pareiškėjų R. D. 2002 06 17 išduotame įgaliojime ranka išbraukdama žodį “neapibrėžtam” ir vietoj šio žodžio įrašydama žodžius “dvejiems metams” be pareiškėjų žinios pratęsė šio įgaliojimo galiojimo terminą. LR Teisingumo ministras, ištyręs pareiškėjų 2006 11 03 skunde nurodytas aplinkybes, nusprendė, kad notarė V. P., pakeisdama pareiškėjų 2002 06 17 išduoto įgaliojimo terminą neįsitikinusi, ar toks jos veiksmas atitinka įgaliotojų valią, padarė grubius Civilinio kodekso 2.137, 2.142 straipsnių ir Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 2 straipsnio pažeidimus, be to, 2004 metais atlikusi įgaliojimo pataisymą, t.y. įgaliojime išbraukusi žodį “neapibrėžtam” ir įrašiusi žodžius “dviejų metų”, atliko notarinį veiksmą, tačiau jo tinkamai neįformino (LR Teisingumo ministerijos 2006 11 29 raštas Nr.(1.2.3.)-7R-8746, b.l. 60-62). Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, LR teisingumo ministras, vykdydamas notarų tarnybinės veiklos priežiūros srityje suteiktus įgaliojimus, pareikalavo Notarų atestacijos komisiją atlikti Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarės V. P. neeilinę atestaciją.

12Notarų atestacijos komisija 2007 01 15 posėdyje priėmė nutarimą Nr.1, kuriuos nusprendė, kad notarė V. P. tinka eiti notaro pareigas ir įpareigojo ją iki 2007 04 15 vietinei spaudai parengti ir publikuoti straipsnį apie įgaliojimo termino teisinį reglamentavimą ir taikymą praktikoje (b.l. 126-127). Lietuvos notarų rūmų prezidiumas, išnagrinėjęs pareiškėjų 2007 01 26 skundą dėl Notarų atestacijos komisijos 2007 01 15 nutarimo Nr.1 panaikinimo, 2007 02 09 nutarimu Nr.7 “Dėl Notarų atestacijos komisijos 2007 01 15 nutarimo Nr.1” pareiškėjų skundą atmetė ir paliko galioti skundžiamą nutarimą (b.l. 11-12, 70-71, 80-81).

13Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 2007 02 20 gautas pareiškėjų 2007 02 19 skundas (2007 02 21 - patikslintas skundas) dėl Notarų rūmų prezidiumo 2007 02 09 nutarimo Nr.7 ir šiuo nutarimu palikto galioti Notarų atestavimo komisijos 2007 01 15 nutarimo Nr. 1 panaikinimo bei pakartotinės neeilinės notarės V. P. atestacijos inicijavimo (b.l. 64-69, 88). Išnagrinėjęs aukščiau nurodytus pareiškėjų skundus, atsakovas 2007 02 26 sprendimu Nr.(l.16.)-7R-2280 atsisakė patenkinti pareiškėjų skundus ir inicijuoti notarės V. P. neeilinę atestaciją (b.l. 5-6).

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, notarų atestavimą vykdo Notarų rūmai. Pagal Notarų atestavimo komisijos nuostatų, patvirtintų teisingumo ministro 1999 05 11 įsakymu Nr. 122 (toliau - Nuostatai), 5 punktą notarų atestaciją vykdo ir organizuoja Notarų rūmų prezidiumo nutarimu sudaryta notarų atestacijos komisija iš penkių notarų trejiems metams. Nuostatų 4.2 punkte nurodoma, kad neeilinė notarų atestacija vykdoma esant pagrįstam suinteresuoto asmens skundui, taip pat teismo sprendimui, kuriuo atliktas notarinis veiksmas pripažįstamas neteisėtu, kitiems pagrindams, kurie leidžia abejoti notaro atliktų notarinių veiksmų teisėtumu. Neeilinė atestacija taip pat vykdoma, pareikalavus teisingumo ministrui, Notarų rūmų prezidiumui ar Notarų garbės teismui.

15Byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad LR Teisingumo ministras, išnagrinėję pareiškėjų 2006 11 03 skunde nurodytas aplinkybes, 2006 11 29 raštu Nr.(1.2.3.)-7R-8746 pagrįstai konstatavo, jog Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarė V. P., pakeisdama pareiškėjų 2002 06 17 išduoto įgaliojimo terminą neįsitikinusi, kad toks jos veiksmas atitinka įgaliotojų valią, pažeidė Civilinio kodekso 2.137, 2.142 straipsnių ir Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 2 straipsnio reikalavimus, bei atlikusi notarinį veiksmą jo tinkamai neįformino (b.l. 60-62). Šie notarės V. P. veiksmai buvo pagrindas teisingumo ministrui inicijuoti jos atžvilgiu neeilinę atestaciją.

16Vadovaujantis Nuostatų 1 ir 2 punktais, atestuojant notarus atsižvelgiama į jų asmenines dalykines savybes, pareigingumą ir kvalifikaciją, t.y. atestuojant nėra vertinami vien tik tie veiksmai, dėl kurių inicijuota neeilinė notaro atestacija.

17Byloje nustatyta, kad jokių nusiskundimų, išskyrus pareiškėjų skundą, dėl notarės V. P., notare dirbančios nuo 1989 m., notarinės veiklos nei iki jos neeilinės atestacijos, nei po šios atestacijos nebuvo gauta (b.l. 70-71, 128). Notarė nuolat kėlė savo kvalifikaciją, dalyvavo Lietuvos notarų rūmų organizuojamuose seminaruose, mokymuose, konferencijose, ji charakterizuojama kaip pareiginga ir kvalifikuota (b.l. 70-71, 128). Atsakovo atliktų šios notarės veiklos eilinių patikrinimų metu jokiu pažeidimų nenustatyta (b.l. 102-106). Be to nustatyta, kad notarinė praktika, liečianti CK 2.142 straipsnyje numatytus įgaliojimų galiojimo terminus, buvo neaiški ir susiformavo tik 2004 metais (b.l. 58, 59). Atsižvelgiant į šias byloje nustatytas aplinkybes, bei į tai, kad V. P. padarytas pažeidimas yra vienkartinis, kolegija daro išvadą, kad nėra pagrindo abejoti V. P. kvalifikacija bei jos galimybe dirbti notaro pareigose, todėl nėra pagrindo inicijuoti pakartotinę neeilinę notarės V. P. atestaciją.

18Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 02 26 sprendimas Nr.(l.16.)-7R-2280 “Dėl notarų rūmų prezidiumo 2007 02 09 nutarimo Nr. 7 ir Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarės V. P. atestacijos” yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti ir tuo pačiu tenkinti pareiškėjų skundą pagrindo nėra.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 86 str., 87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

20Pareiškėjų R. V. ir R. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21Sprendimas per 14 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėjai prašo panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007... 4. Paaiškino, kad 2007 02 26 teisingumo ministras sprendimu Nr.(1.16.)-7R-2280... 5. Atsakovas su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos notarų rūmai su skundu nesutinka ir... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo V. P. su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Byloje kilo ginčas dėl LR teisingumo ministro 2007 02 26 sprendimo... 10. Nustatyta, kad Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarė V. P. 2002 06 17... 11. Pareiškėjai 2006 11 03 skundu kreipėsi į LR Teisingumo ministeriją... 12. Notarų atestacijos komisija 2007 01 15 posėdyje priėmė nutarimą Nr.1,... 13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 2007 02 20 gautas pareiškėjų... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi,... 15. Byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad LR Teisingumo ministras,... 16. Vadovaujantis Nuostatų 1 ir 2 punktais, atestuojant notarus atsižvelgiama į... 17. Byloje nustatyta, kad jokių nusiskundimų, išskyrus pareiškėjų skundą,... 18. Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad Lietuvos Respublikos teisingumo... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR Administracinių bylų teisenos įstatymo... 20. Pareiškėjų R. V. ir R. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 21. Sprendimas per 14 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...