Byla AS-63-570-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ skundą atsakovui Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Žvyro karjerai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Gruntuva“ (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m. gegužės 16 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Geologijos tarnyba) 2008 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. 1.7-1248; įpareigoti Geologijos tarnybą panaikinti UAB „Žvyro karjerai“ išduotą leidimą Nr. 52-99 ta apimtimi, kiek ši įmonė leidimo išdavimo dienai nebuvo pateikusi žemės savininkų (tiek valstybės, tiek privačių) sutikimo, bei ta apimtimi, kiek jai nėra išnuomota ar parduota žemės, esančios Serapiniškių II žvyro telkinyje, atitinkamai pakoreguojant telkinio išteklių naudojimo sutartį; įpareigoti Geologijos tarnybą išduoti leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes pareiškėjui į jam priklausančioje žemėje (10,49 ha) bei valstybinėje žemėje, kurioje yra gavęs apskrities sutikimą vykdyti veiklą, Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime esančiame Serapiniškių II žvyro telkinyje (14 ha) bei pasirašyti su juo telkinio išteklių naudojimo sutartį. Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti leidimo Nr. 52-99 ir atitinkamai išteklių naudojimo sutarties galiojimą ta apimtimi, kiek iki pareiškėjo 2008 m. kovo 5 d. prašymo Geologijos tarnybai pateikimo UAB „Žvyro karjerai“ nebuvo išsinuomavęs valstybinės žemės.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 13 d. nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę patenkino.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. liepos 31 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 13 d. nutarties dalį, kuria teismas patenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, panaikino.

7Pareiškėjas 2008 m. rugpjūčio 27 d. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui patikslintą skundą, prašydamas panaikinti Geologijos tarnybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. 1.7-1248; įpareigoti Geologijos tarnybą panaikinti UAB „Žvyro karjerai“ turimą leidimą naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius ir šio leidimo priedėlį – Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutartį – ta apimtimi, kiek leidimas ir sutartis suteikia teisę UAB „Žvyro karjerai“ eksploatuoti žemės gelmių išteklius 14 ha laisvos valstybinės žemės plote, kuris ribojasi su UAB „Gruntava“ nuosavybės teise priklausančia žeme, bei UAB „Gruntuva“ nuosavybės teise priklausančios žemės, esančios Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime, 10,49 ha plote, kurių eksploatavimo galimybę pareiškėjas suderino su Vilniaus apskrities viršininko administracija ir dėl kurių pareiškėjas kreipėsi į Geologijos tarnybą, prašydamas išduoti leidimą; įpareigoti Geologijos tarnybą išduoti pareiškėjui leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo dalyje: laisvoje valstybinėje žemėje (14 ha), kuri ribojasi su pareiškėjui nuosavybės teise priklausančia žeme, bei pareiškėjui nuosavybės teise priklausančioje žemėje (10,49 ha), esančioje Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime, bei pasirašyti su UAB „Gruntuva“ šios Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo dalies žvyro išteklių naudojimo sutartį. Pareiškėjas taip pat prašė iki bus išnagrinėta administracinė byla sustabdyti UAB „Žvyro karjerai“ turimo leidimo naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius ir šio leidimo priedėlio – Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutarties – galiojimą ta apimtimi, kiek leidimas ir sutartis suteikia teisę UAB „Žvyro karjerai“ eksploatuoti žemės gelmių išteklius 14 ha laisvos valstybinės žemės plote, kuris ribojasi su pareiškėjui nuosavybės teise priklausančia žeme, bei nuosavybės teise priklausančios žemės, esančios Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime, 10,49 ha plote, kurių eksploatavimo galimybę pareiškėjas suderino su Vilniaus apskrities viršininko administracija ir dėl kurių pareiškėjas kreipėsi į Geologijos tarnybą, prašydamas išduoti leidimą.

8Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. gegužės 14 d. raštas Nr. (30)-1.2-1660-(3.31) buvo ginčytas Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijoje, kuri 2008 m. birželio 13 d. priėmė sprendimą Nr. S-52-(A(G)-87), kuriuo įpareigojo Vilniaus apskrities viršininko administraciją panaikinti 2008 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. (30)-1.2-1660-(3.31). Vilniaus apskrities viršininko administracija 2008 m. liepos 17 d. raštu Nr. (30)-1.2-2513-(3.31) šį Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą įvykdė ir vėl įsigaliojo Vilniaus apskrities viršininko pritarimas, kad pareiškėjas vykdytų veiklą jo prašomoje 24,49 ha Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo dalyje. Pažymėjo, kad UAB „Žvyro karjerai“ turėdama leidimą kasti žvyrą visame Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklype (312,78 ha plotas) gali pradėti kasybos darbus ir už šiuo metu nuomojamos valstybinės žemės ribų, taip pat ji gali teikti prašymus bei išsinuomoti laisvą valstybinę žemę, esančią Serapiniškių telkinio II sklype, tame tarpe ir 14 ha laisvos valstybinės žemės plotą, kuriame galimybę eksploatuoti žemės gelmių išteklius pareiškėjas suderino su Vilniaus apskrities viršininko administracija ir dėl kurio kreipėsi į geologijos tarnybą, prašydamas išduoti leidimą. Mano, kad UAB „Žvyro karjerai“ realizavus savo teises, kylančias iš neteisėtai gauto leidimo naudoti žvyro išteklius, gali būti pradėta naudingųjų iškasenų, esančių 14 ha laisvos valstybinės žemės plote, eksploatacija ir gali jas išeksploatuoti, kas apsunkintų būsimo teismo sprendimo įgyvendinimą ar jį padarytų negalimu.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

11Teismas nurodė, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas tuo atveju, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pabrėžė, kad nuosavybės teisės į žemę nesuteikia savininkui teisės eksploatuoti naudingas iškasenas, taip pat besąlygiškos pirmenybės prieš kitus asmenis gaunant leidimą žemės gelmių eksploatacijai. Teismas pažymėjo, kad UAB „Žvyro karjerai“ turi leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Vilniaus apskrities Trakų rajono Margio telkinio II sklypo žvyro ištekliams, leidimas buvo išduotas 1999 m., o papildytas 2000 m. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas žemės sklypus, kurie įeina į teritoriją, kuriai UAB „Žvyro karjerai“ turi Geologijos tarnybos išduotą leidimą eksploatuoti žvyro išteklius, įsigijo daug vėliau nei buvo išduotas leidimas UAB „Žvyro karjerai“. Pažymėjo, kad įsigyjant žemę pareiškėjui perėjo ir visi apribojimai, nustatyti šiai žemei. Nurodė, jog nėra pagrindo laikyti, kad nesustabdžius leidimo galiojimo, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas.

12III.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartį. Atskirajame skunde pakartojami prašymo pirmosios instancijos teismui argumentai, taip pat atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismo nutartis priimta analizuojant ne tą UAB „Žvyro karjerai“ turimą leidimą, dėl kurio yra kilęs administracinis ginčas.

152. Žemės gelmių įstatymo 12 straipsnio 8 dalis suteikia žemės naudotojui teisę be leidimo naudoti žemės gelmių išteklius.

163. Teismo nutartyje nurodyti motyvai suponuoja nuomonę, kad teismas parengiamojoje bylos stadijoje pasisakė dėl ginčo esmės, o ne nagrinėjo klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

174. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, tikslingumo, proporcingumo, proceso šalių interesų pusiausvyros, viešųjų interesų apsaugos bei kiti teisės principai nebus pažeisti, kadangi UAB „Žvyro karjerai“ turimo leidimo pagrindu ir toliau galės eksploatuoti žvyro išteklius toje Serapiniškių telkinio II sklypo dalyje, kuriai reikalavimo užtikrinimo priemonės neprašoma taikyti.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Pareiškėjas iš esmės inicijuoja ginčą dėl UAB „Žvyro karjerai“ leidimo naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius dalies teisėtumo bei prašo taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti UAB „Žvyro karjerai“ turimo leidimo naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius ir šio leidimo priedėlio – Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutarties – galiojimą ta apimtimi, kiek leidimas ir sutartis suteikia teisę UAB „Žvyro karjerai“ eksploatuoti žemės gelmių išteklius 14 ha laisvos valstybinės žemės plote, kuris ribojasi su pareiškėjui nuosavybės teise priklausančia žeme, bei nuosavybės teise priklausančios žemės, esančios Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų seniūnijos Fermos kaime, 10,49 ha plote, kurių eksploatavimo galimybę pareiškėjas suderino su Vilniaus apskrities viršininko administracija ir dėl kurių pareiškėjas kreipėsi į Geologijos tarnybą, prašydamas išduoti leidimą.

22ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

23Pažymėtina, jog teisme sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimą, būtina įvertinti pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybes, nesiėmus prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tikslingumo, proporcingumo, proceso šalių interesų balanso, viešųjų interesų apsaugos bei kitus principus. Priimant sprendimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, atsižvelgtina į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei šių teisių faktinį realizavimą.

24Atsižvelgus į šias aplinkybes, galima konstatuoti, kad šiuo metu nėra realios grėsmės pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

25Bylos medžiaga nustatyta, jog UAB „Žvyro karjerai“ 1999 m. gruodžio 3 d. (papildytas 2000 m. balandžio 12 d., pakeistas 2005 m. rugpjūčio 25 d.) išduotas leidimas naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius pagal pridedamos naudojimo sutarties sąlygas. Šia sutartimi kasybos sklypas naudotojui skiriamas 312,78 ha plote. Sutarties 16 punkte numatyta, kad pagal šią sutartį naudotojas žvyro išteklius gali kasti tik šiaurinėje skirto kasybos sklypo dalyje iki kelio Senieji Trakai – Šventininkai išsinuomavęs valstybės išperkamą žemę (66,62 ha), o likusią iki paminėto kelio žemę – išsinuomavęs arba įteisinęs jos nuosavybę, gavyba į pietus nuo kelio Senieji Trakai – Šventininkai leistina papildomai suderinus su Trakų istoriniu nacionaliniu parku ir Aplinkos ministerija (T I, b. l. 60 – 62, T II, b. l. 95 – 97).

26Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnyje įtvirtinta, kad žemės sklypas, reikalingas žemės gelmių ištekliams ar ertmėms naudoti, perkamas, paimamas visuomenės poreikiams ar išnuomojamas Žemės įstatymo, Žemės nuomos įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27Byloje medžiaga nenustatyta, kad UAB „Žvyro karjerai“ vykdo ar ketina vykdyti žvyro kasybos darbus pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame sklype ar greta besiribojančioje ginčo teritorijoje, nepateikti neginčijami įrodymai, jog tretysis suinteresuotas asmuo kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl 14 ha laisvos valstybinės žemės ploto, kuriame pareiškėjas siekia eksploatuoti žemės gelmių išteklius ir dėl kurio kreipėsi į Geologijos tarnybą, prašydamas išduoti leidimą, nuomos ar pirkimo. Nesant įrodymų dėl vykdomos minėto valstybinės žemės ploto nuomos ar pardavimo trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Žvyro karjerai“ procedūros, kolegija daro išvadą, jog prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pagrįstas hipotetinėmis prielaidomis, kurios nepatvirtina, jog, nesiėmus prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra tikslingas.

28Pažymėtina, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), taigi pasikeitus faktinei situacijai išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą.

29Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, todėl skundžiama teismo nutarties dalis yra pagrįsta ir jos panaikinti nėra pagrindo. Tai, kad teismas nutartyje nurodė, jog UAB „Žvyro karjerai“ turi leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Margio telkinio II sklypo žvyro ištekliams, laikytina rašymo apsirikimu, nes tuo pačiu leidimu UAB „Žvyro karjerai“ buvo leista naudoti tiek Margio telkinio II sklypo žvyro išteklių dalį, tiek Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius, ir nepripažintina esminiu proceso normų pažeidimu.

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Gruntuva“ (toliau – ir pareiškėjas) 2008 m.... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 13 d. nutartimi... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. liepos 31 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas 2008 m. rugpjūčio 27 d. pateikė Vilniaus apygardos... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas tuo atveju, jeigu,... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 1. Teismo nutartis priimta analizuojant ne tą UAB „Žvyro karjerai“... 15. 2. Žemės gelmių įstatymo 12 straipsnio 8 dalis suteikia žemės naudotojui... 16. 3. Teismo nutartyje nurodyti motyvai suponuoja nuomonę, kad teismas... 17. 4. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, tikslingumo, proporcingumo,... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Pareiškėjas iš esmės inicijuoja ginčą dėl UAB „Žvyro karjerai“... 22. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 23. Pažymėtina, jog teisme sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonės... 24. Atsižvelgus į šias aplinkybes, galima konstatuoti, kad šiuo metu nėra... 25. Bylos medžiaga nustatyta, jog UAB „Žvyro karjerai“ 1999 m. gruodžio 3 d.... 26. Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnyje įtvirtinta, kad žemės sklypas,... 27. Byloje medžiaga nenustatyta, kad UAB „Žvyro karjerai“ vykdo ar ketina... 28. Pažymėtina, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar... 29. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 31. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Gruntuva“ atskirąjį skundą... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....