Byla 2A-102-267/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Burbulienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Vytauto Kursevičiaus, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei Ritai Dabužinskienei, atsakovo Telšių apskrities viršininko administracijos atstovui V. B., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Mažeikių rajono savivaldybei, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Telšių apskrities viršininko administracijai, trečiajam asmeniui V. J. geodezinių darbų įmonei, išvadą teikiančiai institucijai Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai dėl žemės sklypo plano ir apskrities viršininko įsakymo panaikinimo, panaudos sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą ieškiniu prašydamas: 1) panaikinti 2007 m. liepos 16 d. parengtą 0,1390 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), planą, suderintą 2007 m. rugpjūčio 14 d. su Mažeikių vyr. architektu T. P., 2007 m. rugpjūčio 27 d. su Mažeikių rajono vyriausiuoju geodezininku V. P., 2007 m. rugsėjo 12 d. su Telšių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Mažeikių rajono žemėtvarkos skyriumi; 2) panaikinti 2007 m. rugsėjo 11 d. Telšių apskrities viršininko įsakymą Nr. ( - ), kuriuo įsakyta sudaryti valstybinės žemės panaudos sutartį su Mažeikių rajono savivaldybe 99 metų laikotarpiui 0,1390 ha ploto kitos paskirties žemės sklypui, esančiam ( - ), kurio nominali vertė 5191,48 Lt, naudojimo būdas – bendro naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių; 3) pripažinti negaliojančia 2007 m. spalio 5 d. Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią buvo sudaryta panaudos sutartis 0,1390 ha ploto žemės sklypui, kadastrinis numeris ( - ), esančiam ( - ), nuo jos sudarymo momento (ab initio); 4) taikyti restituciją: įpareigoti Mažeikių rajono savivaldybę grąžinti 0,1390 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ), esantį adresu ( - ), Telšių apskrities viršininko administracijai valdyti patikėjimo teise; 5) priteisti iš atsakovų žyminį mokestį bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2007-07-13 dalyvaujant Mažeikių rajono savivaldybės atstovui, buvo nustatytos žemės sklypo, esančio ( - ), ribos ir paženklintos pastoviais riboženkliais. 2007-07-16 buvo parengtas šio žemės sklypo planas, suderintas su Mažeikių vyr. architektu T. P., Mažeikių r. vyr. geodezininku V. P., Telšių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Mažeikių rajono žemėtvarkos skyriumi. Nurodė, kad minėtas 0,1390 ha žemės sklypas 2007-09-28 įregistruotas VĮ Registrų centro Mažeikių filiale. Pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus prašymą Telšių apskrities viršininkas 2007-09-11 priėmė įsakymą, kuriuo įsakė sudaryti valstybinės žemės panaudos sutartį su Mažeikių rajono savivaldybe 99-erių metų laikotarpiui 0,1390 ha ploto kitos paskirties žemės sklypui, esančiam ( - ). Prieš sudarant valstybinės žemės panaudos sutartis, Žemės tvarkymo departamento Mažeikių rajono žemėtvarkos skyriui pavesta įregistruoti žemės sklypą VĮ Registrų centro Mažeikių filiale Telšių apskrities viršininko administracijos vardu valstybinės žemės patikėjimo teise. 2007-10-05 Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Telšių apskrities viršininko, ir Mažeikių rajono savivaldybė pasirašė Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią Mažeikių rajono savivaldybei buvo suteikta teisė 99-erius metus naudotis 0,1390 ha ploto žemės sklypu, esančiu ( - ). Ieškovas nurodė, jog nors LR Teritorijų planavimo įstatymo 21 str. 3 d. numatyta, kad formuojant valstybinės žemės sklypus, numatomus perduoti patikėjimo ar panaudos teise juose esamoms valstybės institucijų ir įstaigų valdomoms aikštėms, Vyriausybės nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, tačiau LR Žemės įstatymo 8 str. 1 d. numatyta, kad Valstybinė žemė perduodama neatlygintinai naudotis Vyriausybės nustatyta tvarka. Šio įstatymo 30 str. nurodyta, kad prie žemės sandorių privalo būti pridedamas žemės sklypo planas. Žemės sklypo planas parengiamas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pagal teritorijų planavimo dokumentą, kurio pagrindu šis žemės sklypas buvo suformuotas. Pagal 2005-10-20 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1119 patvirtintų „Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių“ 9.2.1 punktą Žemėtvarkos skyrius, gavęs asmens, pageidaujančio neatlygintinai naudotis valstybine žeme, prašymą, savivaldybės administracijos direktoriaus prašo pateikti valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento kopiją ir pagal šį dokumentą LR Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka parengtą valstybinės žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose. Jei valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo dokumento nėra, savivaldybės administracijos direktorius organizuoja šio dokumento rengimą. Ieškovo manymu, tai reiškia, kad vadovaujantis 2005-10-20 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1119 patvirtintomis „Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėmis“, perduodant valstybinę žemę neatlygintinai naudotis, žemės sklypas turi būti suformuotas detaliuoju planu, o ne žemėtvarkos planu. Ieškovo teigimu, ginčo žemės sklypas buvo suformuotas žemėtvarkos planu, o ne rengiant detalųjį planą, todėl yra neteisėtas ir naikintinas. Nurodė, kad panaikinus detaliojo planavimo dokumentą, kuris pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas, turi būti panaikintos ir jo pagrindu atsiradusios pasekmės – 2007-09-11 Telšių apskrities viršininko įsakymas, kuriuo įsakyta sudaryti valstybinės žemės panaudos sutartį su Mažeikių rajono savivaldybe 99 – erių metų laikotarpiui 0,1390 ha ploto kitos paskirties žemės sklypui, esančiam ( - ), ir 2007-10-05 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. ( - ). Be to, ieškovas prašė pripažinus sandorį negaliojančiu taikyti restituciją – grąžinti Telšių apskrities viršininkui 0,1390 ha žemės sklypą, esantį adresu ( - ).

3Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepagrįstai tvirtino, jog perduodant valstybinę žemę neatlygintinai naudotis, žemės sklypas turi būti suformuotas detaliuoju planu, o ne žemėtvarkos planu. Pažymėjo, kad LR Teritorijų planavimo įstatymo 21 str. 1 d. yra nurodyta, kas yra detaliojo teritorijų planavimo dokumentai, o 3 d. nurodyta, jog formuojant valstybinės žemės sklypus (įteisinant esamą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą), numatomus perduoti patikėjimo ar panaudos teise juose esamiems valstybės institucijų ir įstaigų valdomiems statiniams, esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, Vyriausybės nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams. Teismas nurodė, jog analogiška nuostata yra įtvirtinta ir LR aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 11 punkte. Pažymėjo, kad ši įstatymo ir taisyklių nuostata yra specialioji norma, kuri taikoma žemės sklypams, atitinkantiems šios nuostatos turinį, t.y. formuojamas valstybinės žemės sklypas, įteisinant esamą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, sklypą numatoma perduoti patikėjimo ar panaudos teise juose esamiems valstybės institucijų ir įstaigų valdomiems statiniams, esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti. Teismas nustatė, kad ginčo žemės sklypo ribos buvo pažymėtos dar 1984 m. Mažeikių miesto generaliniame plane. Pažymėjo, kad nors miesto generaliniame plane nepažymėta sklypo naudojimo paskirtis ir naudojimo režimas, tačiau aplinkybės, kad ginčo sklype jau ilgą laiką yra miesto skveras, t.y. rekreacinė miesto zona, neginčijo nei viena iš šalių. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, į tai, kad įregistruojant ginčo žemės sklypą buvo pažymėta, kad sklypas yra kitos paskirties urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių naudojimo pobūdžio žemės sklypas, teismas padarė išvadą, jog ginčo žemės sklypas buvo formuojamas nekeičiant jo tvarkymo ir naudojimo režimo, šiame žemės sklype yra miesto skveras, žemės sklypas buvo formuojamas numatant jį perduoti panaudos teise Mažeikių rajono savivaldybei, todėl ginčo sklypui taikytina LR teritorijų planavimo įstatymo 21 str. 3 d. Nurodęs, jog ginčo žemės sklypas patenka į minėtos nuostatos reglamentavimo sritį, teismas konstatavo, kad Vyriausybės nustatyta tvarka parengtas šio sklypo planas turėtų būti prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Be to, teismas pažymėjo tai, kad pagal LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimus parengtas valstybinės žemės sklypo planas su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose bei pažymėtais tame sklype esančiais statiniais ir įrenginiais prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui patvirtino ir LR aplinkos ministerijos išvada. Kadangi ieškovas neginčijo atliktų kadastrinių matavimų teisėtumo ir teisingumo, teismas laikė nustatytu, kad 0,1390 ha žemės sklypas, esantis ( - ), buvo suformuotas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Todėl teismas konstatavo, kad nėra pagrindo naikinti šio sklypo planą. Pripažinęs, kad žemės sklypo planas parengtas teisėtai, teismas nurodė, jog nėra pagrindo naikinti ir Telšių apskrities viršininko 2007-09-11 įsakymą, kuriuo įsakyta sudaryti valstybinės žemės panaudos sutartį su Mažeikių rajono savivaldybe 99-eriems metams, taip pat nėra pagrindo pripažinti negaliojančia 2007-10-05 valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. ( - ) ir taikyti restituciją.

4Apeliaciniu skundu ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, siekiantis apginti viešąjį interesą, prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimą ir bei priimti naują sprendimą – patenkinti ieškovo reikalavimus. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas - LR teritorijų planavimo įstatymo 21 str., Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisykles, patvirtintas 2005-10-20 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1119. LR teritorijų planavimo įstatymo 21 str. 3 d. numatyta, kad formuojant valstybinės žemės sklypus (įteisinant esamą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą), numatomus perduoti patikėjimo ar panaudos teise juose esamiems valstybės institucijų ir įstaigų valdomiems statiniams, esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, Vyriausybės nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams. Tačiau toks planas nėra teritorijų planavimo dokumentas, jis tik prilygintas teritorijų planavimo dokumentui. Ir apie tokį planą, prilygintą teritorijų planavimo dokumentui, nekalbama specialioje normoje – Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėse, patvirtintose 2005-10-20 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1119. Ieškovas neginčijo, kad parengtas žemes sklypo, adresu ( - ), planas, negali būti prilygintas teritorijų planavimo dokumentui, tačiau šiuo atveju vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 36 d., LR žemės įstatymo 8 str. 1 d., Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių 9.2.1. p., turėjo būti parengtas teritorijų planavimo dokumentas - žemės sklypo detalusis planas ir pagal žemės sklypo detalųjį planą parengtas žemes sklypo planas su nustatytais žemes sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose. Pažymėtina, kad LR aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento 2009-10-12 rašte minimų Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių, patvirtintų 2002-09-10 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1418 (2006-10-23 LR Vyriausybes nutarimo Nr. 1036 redakcija), 5 punkte tiesiogiai nurodyta, kad Savivaldybės taryba, priėmusi sprendimą dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą ar jo dalį, LR Vyriausybei kartu su kitais dokumentais, pateikia teritorijų planavimo dokumentą, o LR teritorijų planavimo įstatymo 21 str. 3 d. nustatytais atvejais vietoj detaliojo žemės sklypo plano kopijos teikiama žemės sklypo plano kopija. Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėse reikalaujamas teritorijų planavimo dokumentas. Todėl 2007-07-16 parengtas 0,1390 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), planas yra neteisėtas, nes buvo pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos - LR žemės įstatymo 8 str. 1 d., 30 str. 2 d. ir 2005-10-20 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1119 patvirtintų Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių 9.2.1 p. Ieškovo teigimu, panaikinus detaliojo planavimo dokumentą, kuris pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas, turi būti panaikintos ir jo pagrindu atsiradusios pasekmės, t.y. patenkinti ir likę ieškovo reikalavimai.

5Atsiliepimu į ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, apeliacinį skundą atsakovai Mažeikių rajono savivaldybė ir Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

61. Ieškinyje minimi Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079. Šių nuostatų 5 punkte teigiama, kad bendrasis, specialusis ir detalusis teritorijų planavimas yra viešas. Tačiau, kadangi žemės sklypo planas buvo rengiamas ne vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai nebuvo privalomi. Rengiant žemės sklypo planą atliekant kadastrinius matavimus, šiam procesui nėra taikomos tos procedūros, kokios atliekamos bendrojo, specialaus ar detaliojo teritorijų planavimo nustatyta tvarka, taip pat ir viešas svarstymas.

72. Žemės sklypų formavimas nekeičiant esamo (istoriškai susiklosčiusio) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo labiau siejasi su žemėvaldų projektais (planais), kuriuos nustato Žemės įstatymas. Šiuo ginčijamu atveju buvo tik formuojamas žemės sklypas nekeičiant esamo (istoriškai susiklosčiusio) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo. Kadastrinius matavimus buvo būtina atlikti ir sklypą suformuoti buvo reikalinga tam, kad jį būtų galima įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, nes iki tol šis sklypas nebuvo nei suformuotas, nei įregistruotas. Kadangi Mažeikių rajono savivaldybėje buvo rengiamas projektų sąrašas Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti pagal „URBAN“ programą ir buvo numatoma dalį lėšų skirti Mažeikių senamiesčio viešųjų erdvių sutvarkymui (tame tarpe ir Laisvės gatvės viešųjų erdvių kompleksiniam sutvarkymui numatyta skirti 9,931 mln. Lt), iškilo būtinybė šį žemės sklypą pagal panaudos sutartį perimti tvarkyti Mažeikių rajono savivaldybei, nes kitu atveju šio skvero nebūtų galima sutvarkyti pagal minėtą programą.

83. Apeliantas klaidina teismą, visur žemės sklypo planą įvardindamas detaliojo planavimo dokumentu. Tačiau vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 21 str. 3 d. įtvirtintomis nuostatomis, parengti žemės sklypų planai tik prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, tačiau jiems neprivaloma detaliojo teritorijų planavimo nustatyta tvarka, kokia numatoma rengiant bendruosius, specialiuosius ar detaliuosius planus. Šiuo atveju, sudarant 2007-10-05 Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. ( - ), buvo laikomasi visų procedūrų, nustatytų LR Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės suteikimo naudotis tvarkos“. Be to, LR Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentas 2009-10-12 raštu Nr. ( - ) patvirtino, kad procedūros pažeistos nebuvo.

94. Prokuroras grindžia ieškinį CPK 49 str., o būtent viešojo intereso gynimo būtinybe, tačiau absoliučiai nenurodo, kur, koks ir kieno viešasis interesas yra pažeidžiamas. Žemės sklypo suformavimas adresu ( - ), jo įregistravimas Nekilnojamojo turto registre ir panaudos pagrindais perdavimas valdyti Mažeikių rajono savivaldybei niekaip nepažeidė viešojo intereso. Skveras, esantis šiuo adresu yra ir bus. Kadastriniais matavimais nebuvo ir negalėjo būti pakeista jo paskirtis. Jis buvo tik įteisintas įstatymų nustatyta tvarka, kad būtų galima jį atnaujinti, sutvarkyti pagal „URBAN“ projektą.

10Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokurorė palaikė apeliacinį skundą jame išdėstytais pagrindais, o atsakovų atstovai prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

13Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai ištyrė aplinkybes, svarbias teisingam kilusio ginčo sprendimui, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, išaiškino ir taikė materialines bei procesines teisės normas, ir atmesdamas prokuroro pareikštą ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 185 str., 263 str.).

14Byloje nustatyta, kad nekilnojamojo turto kadastro objektas – 0,1390 ha žemės sklypas, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), naudojimo būdas – bendro naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis – urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės) buvo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus (parengtas kadastrinių matavimų planas, kadastro duomenys nustatyti 2007-07-16) ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre 2007-09-28. Įregistravimo pagrindas – Apskrities viršininko įsakymas, 2007-09-11, Nr. ( - ). Suformuoto žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teisė įregistruota Telšių apskrities viršininko administracijai (b. l. 12, 13, tomas 1). Žemės sklypas, adresu ( - ), buvo suformuotas nekeičiant esamo, istoriškai susiklosčiusio teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo (b. l. 145, tomas 1). Ginčo dėl nekilnojamojo daikto – 0,1390 ha žemės sklypo, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), suformavimo ir kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą teisėtumo byloje nėra. Nekilnojamojo turto registre registruojami nekilnojamieji daiktai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris. Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (1996-09-24 Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4, 9 straipsniai).

15Ginčijamas žemės sklypo planas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto (nagrinėjamu atveju žemės sklypo), suformuoto kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, kuriam suteiktas unikalus numeris, būtina kadastro duomenų bylos dalis (1994-04-26 Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas, 2000-06-27 Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, 2002-04-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“). Todėl, kolegijos vertinimu, Šiaulių apygardos prokuroro ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti 2007-07-16 parengtą 0,1390 ha žemės sklypo planą, 2007-09-11 Telšių apskrities viršininko įsakymą, pripažinti negaliojančia 2007-10-05 valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. ( - ) ir taikyti restituciją: įpareigoti Mažeikių rajono savivaldybę grąžinti 0,1390 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Telšių apskrities viršininko administracijai valdyti patikėjimo teise, neginčijant nekilnojamojo turto registre įregistruotų ginčo žemės sklypo faktinių kadastro duomenų (nustatytų rengiant ginčo planą) ir netgi juos pripažįstant (prašant taikyti restituciją), yra ne tik nepagrįstas, bet ir nelogiškas. Todėl apeliacinio skundo argumentai, susiję su 2007-07-16 parengto 0,1390 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), plano neteisėtumu, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

16Ieškovas ginčija 2007-09-11 Telšių apskrities viršininko įsakymą Nr. ( - ), kuriuo įsakyta sudaryti valstybinės žemės panaudos sutartį su Mažeikių rajono savivaldybe 99 metų laikotarpiui 0,1390 ha ploto kitos paskirties žemės sklypui, esančiam ( - ), ir prašo pripažinti negaliojančia 2007-10-05 Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. ( - ) nuo jos sudarymo momento. Nurodo, kad ginčijamas įsakymas ir sutartis pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas – Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 8 str. 1 d., 30 str. 2 d. ir 2005-10-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1119 patvirtintų Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių 9.2.1 p. nuostatas, nes sutartis sudaryta, neparengus ginčo sklypui detalaus teritorijos planavimo dokumento – žemės sklypo detalaus plano.

17Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (aktuali 2006-06-08 įstatymo Nr. X-679 redakcija) 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad formuojant valstybinės žemės sklypus (įteisinant esamą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą), numatomus perduoti patikėjimo ar panaudos teise juose esamiems valstybės institucijų ir įstaigų valdomiems statiniams, esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, Vyriausybės nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams. Analogiška nuostata reglamentuota ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymo Nr. D1-239 „Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 11 p.

18Todėl nagrinėjamu atveju atsakovai, įvertinę turimus teritorijų planavimo dokumentus (V. J. geodezinių darbų įmonės paruoštas sklypo planas su koordinatėmis, žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje, sklypas įregistruotas nekilnojamojo turto registre, nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis), turėjo teisę spręsti, kad numatytai veiklos programai (Mažeikių senamiesčio viešųjų erdvių sutvarkymui pagal „URBAN“ programą), nekeičiant esamo, istoriškai susiklosčiusio teritorijos tvarkymo ir veiklos režimo, realizuoti nėra būtinas detalusis planas, o nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypo kadastrinių matavimų planas yra tinkamas specialusis teritorijų planavimo dokumentas neatlygintinai panaudos sutarčiai sudaryti (Žemės įstatymo 30 str. 2 d.). Todėl atmestini apeliacinio skundo argumentai dėl ginčijamo įsakymo ir sutarties prieštaravimo imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

19Teisėjų kolegija pripažįsta, kad atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės atsiliepime į apeliacinį skundą pagrįstai teigiama, jog žemės sklypo suformavimas adresu ( - ), jo įregistravimas Nekilnojamojo turto registre ir panaudos pagrindais perdavimas valdyti Mažeikių rajono savivaldybei niekaip nepažeidė viešojo intereso. Valstybinės žemės sklypo (skvero), kurio ribos Miesto generaliniame plane buvo pažymėtos dar 1984 metais, planas, parengtas Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka, niekaip nepažeidė viešojo intereso, nes nesikeitė nei sklypo ribos, nei jo tvarkymo ar naudojimo režimas (b. l. 142 – 145, tomas 1).

20Taigi, manydamas, kad yra pažeistos imperatyviosios Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos, prokuroras nagrinėjamu atveju turėjo teisę kreiptis į teismą, remdamasis viešojo intereso gynimu (Konstitucijos 118 str. 2 d., CPK 49 str. 1 d., Prokuratūros įstatymo 19 str. 2 d. 1 p.). Tačiau išvadą teikiančiai institucijai – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, konstatavus, kad teritorijų planavimo procedūros nebuvo pažeistos ir pirmosios instancijos teismui ieškinį atmetus, prokuroras turėjo atsižvelgti į šios konkrečios bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių asmenų teisėtus interesus ir neinicijuoti apeliacinio proceso. Juolab, kad Apskričių viršininkų pareigybės panaikinamos ir apskričių viršininkų administracijos likviduojamos 2010-07-01 (2009-07-07 Lietuvos Respublikos Apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XI-318), o ieškiniu prašoma taikyti restituciją ir įpareigoti Mažeikių rajono savivaldybę grąžinti 0,1390 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Telšių apskrities viršininko administracijai valdyti patikėjimo teise.

21Išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų dėl pareikšto ieškinio pagrįstumo. Teisėjų kolegija įvertina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroro pateiktos 2006-10-04 išvados nepagrindžia ieškinio reikalavimų, nes Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartimi (civilinė byla Nr. ( - )) detalusis planas sklypo, adresu ( - ), riboms ir užstatymo režimui nustatyti buvo panaikintas.

22Nenustačius materialinės ir procesinės teisės normų taikymo pažeidimo, o tuo pačiu ir pagrindų sprendimą pakeisti ar panaikinti apeliacinio skundo motyvais, teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmeta, o sprendimą palieka nepakeistą (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies punktu,

Nutarė

24Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 3. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 26 d. sprendimu ieškinį... 4. Apeliaciniu skundu ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras,... 5. Atsiliepimu į ieškovo Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro, siekiančio... 6. 1. Ieškinyje minimi Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese... 7. 2. Žemės sklypų formavimas nekeičiant esamo (istoriškai susiklosčiusio)... 8. 3. Apeliantas klaidina teismą, visur žemės sklypo planą įvardindamas... 9. 4. Prokuroras grindžia ieškinį CPK 49 str., o būtent viešojo intereso... 10. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokurorė palaikė apeliacinį... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad pirmosios... 14. Byloje nustatyta, kad nekilnojamojo turto kadastro objektas – 0,1390 ha... 15. Ginčijamas žemės sklypo planas – nekilnojamojo turto registre... 16. Ieškovas ginčija 2007-09-11 Telšių apskrities viršininko įsakymą Nr. ( -... 17. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (aktuali 2006-06-08... 18. Todėl nagrinėjamu atveju atsakovai, įvertinę turimus teritorijų planavimo... 19. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės... 20. Taigi, manydamas, kad yra pažeistos imperatyviosios Teritorijų planavimo... 21. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 22. Nenustačius materialinės ir procesinės teisės normų taikymo pažeidimo, o... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 24. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimą palikti...