Byla B2-3005-605/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovo UAB „KRS“ atstovui advokatui Irmantui Dobilui, atsakovo restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Prospero polis“ atstovams advokatei Nidai Kazokienei, Kęstučiui Stankui, Raimundui Stulpinui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl RAB „Prospero polis“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2009-10-02 nutartimi (b.l.9-10) akcinei bendrovei „Prospero polis“ iškelta restruktūrizavimo byla. Nutartis įsiteisėjo 2009-12-03 (b.l.11-15).

32010-06-10 teisme gautas restruktūrizuojamos AB „Prospero polis“ pranešimas dėl AB „Prospero polis“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (13 tomas, b.l. 110-111,112-118), kuriame prašoma patvirtinti RAB „Prospero polis“ restruktūrizavimo planą ir skirti viešą posėdį, kuriame RAB „Prospero polis“ kreditoriai galėtų dar kartą išreikšti savo nuomonę dėl RAB „Prospero polis“ restruktūrizavimo plane numatyto kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo eilių išdėstymo.

4Kreditorius UAB „KRS“ teismui pateikė skundą, kuriuo prašo 2010-05-28 RAB „Prospero polis“ kreditorių susirinkimo nutarimą patvirtinti restruktūrizavimo planą pripažinti negaliojančiu. Skunde nurodoma, kad kreditoriui nebuvo sudarytos galimybės pateikti savo pasiūlymus dėl restruktūrizavimo plano projekto, o taip pat su projektu susipažinti, dėl ko buvo pažeistos ĮRĮ 15 str. 2 d. nuostatos ir kreditoriaus reikalavimai. Kreditoriaus neinformavus apie susirinkimą, kuriame buvo svarstomas skolininko restruktūrizavimo plano projektas, pažeistos kreditoriaus teisės ir teisėti interesai bei ĮRĮ nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo ir restruktūrizavimo plano derinimo su kreditoriais tvarka (ĮRĮ 15 str. 2 d., 19 str. 2 p., 19 str. 6 p.). Skundžiamu kreditorių nutarimu yra patvirtintas faktinės situacijos ir realios skolininko padėties neatitinkantis restruktūrizavimo planas, dėl ko jis turi būti pripažintas neteisėtu. Be to, šis nutarimas prieštarauja ĮRĮ 15 str. 4 d. numatytai restruktūrizavimo plano patvirtinimo sąlygai, kadangi tokio restruktūrizavimo plano pagrindu nebus atkurtas įmonės mokumas.

5Teismo posėdyje ieškovo UAB „KRS“ atstovas prašė 2010-05-28 kreditorių nutarimą dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo pripažinti negaliojančiu, atsakovo atstovai prašė nutarimą palikti galioti.

62010-05-28 RAB „Prospero polis“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl pritarimo restruktūrizavimo planui pripažintinas negaliojančiu.

7Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau -ĮRĮ) 15 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad restruktūrizavimo plano projektą kartu su įmonės administratoriaus parengta išvada, kad įmonės restruktūrizavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimas atkurs įmonės mokumą, ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimu, o valstybės ar savivaldybės įmonės restruktūrizavimo planą – su išvada ir savininko teises bei pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu restruktūrizuoti įmonę jos vadovas pateikia kreditorių komiteto nariams ir pagrindiniams kreditoriams ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki kreditorių susirinkimo, kuriame bus svarstomas restruktūrizavimo planas. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nepagrindinių kreditorių prašymu įmonės vadovas privalo sudaryti jiems galimybę susipažinti su įmonės restruktūrizavimo plano projektu ir pateikti savo pasiūlymus projekto rengėjams dėl šio projekto tobulinimo. Pagal minėtas įstatymo nuostatas organizuojant kreditorių susirinkimą turi būti laikomasi jo sušaukimo ir pravedimo tvarkos, tai yra visi kreditoriai turi būti informuojami apie įvyksiantį kreditorių susirinkimą, pranešime apie kreditorių susirinkimą tinkamai nurodomas jų reikalavimų dydis atsakovui, apie susirinkimą jie informuojami tinkamu būdu, nepažeidžiant įstatyme nustatyto susirinkimo sušaukimo termino ir laikantis susirinkimo pravedimo tvarkos. 2010-05-28 vykusio kreditorių susirinkimo metu ieškovas UAB „KRS“ teismo nutartimi nebuvo patvirtintas šios bendrovės kreditoriumi, dėl ko pranešimas apie kreditorių susirinkimo pratęsimą 2010-05-28 jam nebuvo išsiųstas pagrįstai, juolab, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimo tęsinį 2010-05-15 buvo paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“. Taigi aukščiau minėtos įstatymo nuostatos šiuo atveju nepažeistos.

8Sprendžiant skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo pagrįstumo klausimą, atsižvelgtina į tai, kad ieškovą UAB „KRS“ ir atsakovą RAB „Prospero polis“ sieja jungtinės veiklos santykiai. Būtent, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, 2006-12-01 AB „Prospero polis“ su UAB „KRS“ sudarė jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu 2006-12-22 buvo sudaryta ir įgyvendinta AB „Prospero Polis“ su užsakovu Šilutės rajono savivaldybės administracija sudaryta rangos sutartis Nr. R5-(9.40)-931.

9Jungtinės veiklos (partnerystės) sąvoka pateikta CK 6.969 straipsnyje. Tai – dviejų ar daugiau asmenų (partnerių) įsipareigojimas kooperuojant savo turtą, darbą, žinias, veikti bendrai tam tikram, įstatymui neprieštaraujančiam tikslui arba tam tikrai veiklai. Partnerių įneštas turtas, buvęs jų nuosavybė, taip pat jungtinės veiklos metu gauta produkcija, pajamos ir vaisiai yra visų partnerių bendroji nuosavybė, jeigu ko kitą nenustato įstatymas ar jungtinės veiklos sutartis (CK 6.971 str.). Įstatymas partnerio įnašu pripažįsta visa, ką jis įneša į bendrą veiklą ir preziumuoja partnerių įnašų lygybę (CK 6. 970 str.).

10Įvertinęs tai, kad jungtinės veiklos metu gautos pajamos yra abiejų partnerių bendroji dalinė nuosavybė proporcingai jų įnašo dydžiui, o tai įtvirtinta ir minėtos 2006-12-01 jungtinės veiklos sutarties 2.4 punktas, kad jungtinės veiklos sutarties vykdymo metu gautos pajamos yra visų jungtinės veiklos sutarties šalių bendroji jungtinė nuosavybė proporcingai kiekvieno jų faktiškai įneštų darbų vertei ir yra nedelsiant skirstomos partneriams proporcingai jų atliktiems įnašams (darbams), teismas pripažįsta, jog 832 601 Lt suma yra UAB „KRS“ nuosavybė, bet ne restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Prospero polis“ skola uždarajai akcinei bendrovei „KRS“, į kurią UAB „KRS“ turėtų kreditorinį reikalavimą. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu pritarta tokiam įmonės restruktūrizavimo planui, kad UAB „KRS“ nuosavybės teise priklausančios pinigines lėšas įtrauktos į bendrą restruktūrizuojamos įmonės skolą kitiems kreditoriams. Kadangi minimos piniginės lėšos nuosavybės teise priklauso UAB „KRS“, todėl negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu RAB „Prospero polis“ 2010-05-28 kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti restruktūrizavimo planui. Teismas, įvertinęs visas aplinkybes, konstatuoja, jog AB „Prospero polis“ restruktūrizavimo planas, kuriam skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta pritarti, neatspindi faktinės padėties, tai yra plane nenurodyta, kokios sumos nuosavybės teise priklauso UAB „KRS“, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti restruktūrizavimo planui pripažintinas negaliojančiu.

11Kadangi šiuo atveju nėra sprendžiamas restruktūrizuojamos AB „Prospero polis“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimas, skundo argumentai dėl ĮRĮ 15 str. 4 d. numatytos restruktūrizavimo plano patvirtinimo sąlygos neanalizuotini.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 335 str. teisėja

Nutarė

152010-05-28 RAB „Prospero polis“ kreditorių susirinkimo nutarimą pritarti RAB „Prospero polis“ restruktūrizavimo planui pripažinti negaliojančiu.

16Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai