Byla I-1044-561/2009
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Liudos Arlauskienės ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas 18“ atstovui H. C., atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei E. Navickaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ skundus atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2007-07-05 priėmė nutarimą ,,Dėl UAB ,,Žemės vystymo fondas”, UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams” Nr. 2S-17 (toliau – Nutarimas), kuriuo Nutarė 1) pripažinti UAB ,,Žemės vystymo fondas” ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” naudotus reklaminius teiginius: ,,Juo labiau, kad žemė dabar brangiausia. O po kelerių metų Europos Sąjungai nustojus subsidijuoti, manau, tikrai atpigs, perpus mažiau kainuos” klaidinančia reklama; 2) įpareigoti UAB ,,Žemės vystymo fondas” ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” solidariai nutraukti nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą ir reklamos tekste nenaudoti reklaminių teiginių, kurie pripažinti klaidinančia reklama, jeigu šie veiksmai dar yra tęsiami; 3) įpareigoti UAB ,,Žemės vystymo fondas” ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” solidariai paneigti nurodytą klaidinančią reklamą Konkurencijos tarnybos nurodytu būdu; 4) skirti UAB ,,Žemės vystymo fondas” ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” solidariai 19000 Lt piniginę baudą; 5) įpareigoti UAB ,,Žemės vystymo fondas” ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” solidariai per 14 dienų nuo nutarime nurodytų įpareigojimų įvykdymo informuoti Konkurencijos tarybą apie įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 114-117).

4Pareiškėja UAB „Žemės vystymo fondas“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimą dalyje dėl UAB „Žemės vystymo fondas“ atsakomybės.

5Savo reikalavimus UAB „Žemės vystymo fondas“ pagrindė tuo, jog Konkurencijos tarybos išvados, kad UAB „Žemės vystymo fondas“ yra reklamos davėja, visiškai nepagrįsti, neteisingi, pagrįsti spėliojimais, prielaidomis ir siekiu kuo skubiau taikyti atsakomybę. Nurodė, kad UAB „Žemės vystymo fondas“ negali būti laikoma atsakinga už Nutarime įvardintos reklamos gamybą, skleidimą ir paneigimą, nes neteisėta yra skirti sankcijas ir įpareigojimus, net nenustačius priežastinio ryšio tarp reklamos skleidimo ir UAB „Žemės vystymo fondas“ veiksmų, neįrodžius kaltės.

6UAB „Žemės vystymo fondas“ paaiškino, kad pirmąjį žemės pirkimo-pardavimo sandorį sudarė 2004-11-10. Tuo metu galioję teisės aktai numatė galimybę juridiniam asmeniui įsigyti tiek žemės, kad bendras įsigytos žemės ūkio paskirties žemės plotas būtų ne didesnis kaip 2000 ha. Paskutinį žemės pirkimo sandorį UAB „Žemės vystymo fondas“ sudarė 2006-02-03 ir nuo šios dienos neįsigijo nei vieno hektaro žemės, t.y. užsiėmė tik turimo turto valdymu. UAB „Žemės vystymo fondas“ neginčija, kad jos ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ vadovas yra tas pats asmuo, kad abiejų įmonių akcininkas yra tas pats juridinis asmuo, abi bendrovės įsikūrusios tuo pačiu adresu, abi vadovaujamos to paties direktoriaus, tačiau ginčo reklama nei pajamų, nei kitų teigiamų rezultatų konkrečiai UAB „Žemės vystymo fondas“ negali suteikti. Tokiu būdu, su ginčo reklama UAB „Žemės vystymo fondas“ yra nesusijusi, todėl jai negali būti kildinamos prievolės pagrįsti kitos įmonės reklamos teiginius. UAB „Žemės vystymo fondas“ neprisidėjo prie ginčijamos reklamos gamybos, neįtakojo jos skleidimo ir negali būti atsakinga už kitos įmonės sprendimus bei veiksmus. Akcentavo, jog ta aplinkybė, kad UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ yra atskiri privatūs juridiniai asmenys, kurie atskirai planuoja ir vykdo savo veiklą, Konkurencijos taryboje nebuvo vertinta ir Nutarime dėl jos plačiau nepasisakyta, todėl Nutarimas yra naikintinas.

7Pareiškėja UAB „Žemės vystymo fondas 18“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Konkurencijos tarybos Nutarimą.

8Savo reikalavimą ir nesutikimą su Nutarimu UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pagrindė tuo, kad tiek tyrimo, tiek posėdžio metu Konkurencijos tarybai ji pateikė pakankamai įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad ginčijami reklamos teiginiai atitinka tikrovę. Tačiau Konkurencijos tarybos Nutarimas priimtas paskubomis, iš esmės nevertinat UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pateiktų įrodymų, todėl yra neteisėtas, nepagrįstas ir naikintinas. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pažymėjo, kad nei Konkurencijos taryba, nei skundėjai, kurie skundė ginčo reklamą, iš esmės neginčija, jog tuo metu, lyginant su praeitais laikotarpiais, žemė iš tiesų buvo brangiausia, todėl visiškai nepagrįsta ir neaiški Konkurencijos tarybos išvada, kad teiginys „žemė dabar brangiausia“ neįrodytas. Be to, teiginį „žemė dabar brangiausia“ būtina vertinti neatsiejamai su kitais teiginiais, t.y., kad nustojus subsidijuoti, ji atpigs. Teiginys, kad „po kelerių metų Europos Sąjunga nustos subsidijuoti“, paremtas vieša ir oficialia informacija. Mano, kad teiginys „Dohos derybų raunde ES pateiktas pasiūlymas iki 2013 metų panaikinti reikalaujamas subsidijas“ Konkurencijos tarybos nebuvo tinkamai išanalizuotas. Oficialiame Europos Sąjungos tinklalapyje išspausdinta informacija, kurią tvirtina Europos Sąjungos pareigūnai oficialių susitikimų ir konferencijų metu, ir kurios nuostatas atkartoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, negali būti priskiriama prie tikimybių ar prielaidų. Atkreipė dėmesį, kad reklamoje kalbama apie laikotarpį po 2013 metų, tuo tarpu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Konkurencijos tarybai pateikti duomenys apima laikotarpį tik iki 2013 metų, todėl nepagrįsta ir neteisėta pripažinti reklamą klaidinančia, jei UAB „Žemės vystymo fondas“ teiginiai dėl subsidijų panaikinimo iki šiol nėra paneigti. Tuo tarpu pripažinus, kad Europos Sąjungos ir Lietuvos pareigūnai pateikė klaidingą informaciją, galima pagrįstai teigti, kad „Žemės vystymo fondas 18“, kaip ir ūkininkai, buvo suklaidinti ir sąžiningai klydo, todėl Nutarimu skiriamos sankcijos yra akivaizdžiai per didelės. Taip pat paaiškino, jog iki šiol nėra pateikta jokių argumentų, paneigiančių UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reklamoje pateiktą nuomonę, kad, jos manymu, žemė atpigs, perpus mažiau kainuos. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ manymu, mažesnės žemės ūkio paskirties žemės kainos – tikėtina subsidijų panaikinimo pasekmė.

9UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pažymėjo, kad Nutarime paminėta reklama iššaukė labai didelį visuomenės ir politikų susidomėjimą, todėl reklamos laikotarpiu bendrovė sudarė vienintelį sklypų pirkimo-pardavimo sandorį (2007-05-25). Tai patvirtina, kad reklama visiškai nepaveikė žemės sklypų savininkų apsisprendimo parduoti žemę, todėl nepagrįstai didelės sankcijos ir įpareigojimai paneigti reklamos teiginius sukelia abejonių dėl Nutarimo priėmimo objektyvumo ir nešališkumo.

10Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas 18“ atstovas palaikė skunde išdėstytus reikalavimus ir prašė skundą tenkinti. Papildomai akcentavo, kad visi pirminiai įrodymai, kuriais pareiškėja disponavo ir tuo metu galėjo pateikti, buvo pateikti.

11Atsakovė Konkurencijos taryba atsiliepimuose į pareiškėjų UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ skundus su skunduose išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė juos atmesti kaip nepagrįstus.

12Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas” skundą nurodė, kad neginčija, jog UAB ,,Žemės vystymo fonas” ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” yra atskiri juridiniai asmenys, tačiau būtina atsižvelgti į šių dviejų bendrovių sąsajas ir bendrą interesą. Kadangi abiejų bendrovių akcininkas yra tas pats juridinis asmuo, todėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) prasme jos laikytinos susijusiais ūkio subjektais. Be to, abiejų įmonių vadovas yra tas pats asmuo, ta pati faktinė buveinė, kontaktiniai telefonų ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas. UAB ,,Žemės vystymo fondas” internetiniame puslapyje nurodoma, kad: ,,Žemės vystymo fondas – tai investicinių įmonių grupė, užsiimanti žemės ūkio paskirties žemės sklypų pirkimu, nuoma ir valdymu”. Šiame puslapyje pateikiama informacija apie visą įmonių grupę, neišskiriant atskirų bendrovių. „Žemės vystymo fondo” grupės nuperkami žemės sklypai yra paskirstomi grupei priklausančioms įmonėms, tokiu būdu išvengiant įstatyme numatytos 500 ha ribos peržengimo, bet faktiškai visai grupei kontroliuojant žymiai didesnius plotus. Atsižvelgiant į tai, kad ,,Žemės vystymo fondas” yra investicinių įmonių grupė ir į tai, kad Nutarime įvertinta reklama yra naudinga visai grupei, kadangi egzistuoja bendras visų grupėje dalyvaujančių įmonių interesas, bei į tai, kad tiek UAB ‚Žemės vystymo fondas“ tiek ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ vadovauja tas pats direktorius, o pačioje reklamoje nurodomas būtent UAB ,,Žemės vystymo fondas” pavadinimas, yra aiškus bendras Nutarime minimų įmonių suinteresuotumas reklama.

13Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” skundą nurodė, kad reklamos teiginys „žemė dabar yra brangiausia” nėra pagrįstas. Šiuo metu lyginant dabartines žemės kainas su buvusiomis anksčiau, galima teigti, jog žemė dabar yra brangesnė nei anksčiau. Tuo tarpu būsimas žemės kainų lygis priklauso nuo daugelio ekonominių ir politinių faktorių, tarp jų ir pareiškėjo UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” minimo galimo Europos Sąjungos subsidijų panaikinimo. Tačiau reklamos naudojimo metu nebuvo (ir šiuo metu nėra) priimta ir viešai paskelbta jokių oficialių sprendimų Europos Sąjungos subsidijų žemės ūkiui panaikinimo klausimu. O kitų veiksnių, galinčių įtakoti žemės kainą Lietuvoje, UAB „Žemės vystymo fondas 18“ apskritai nevertina. Atsakovas neginčija fakto, kad Dohos derybų metu Pasaulinės prekybos organizacijos narės iškėlė tikslą panaikinti eksporto subsidijas, bet derybų metu priimta deklaracija yra tik bendro Pasaulinės prekybos organizacijos narių ketinimo išraiška, o ne privalomo pobūdžio dokumentas. Visi kiti pareiškėjo UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” pateikiami argumentai dėl eksporto subsidijų panaikinimo susiję su vykstančiomis Dohos derybomis, todėl taip pat nepagrįsti. Pareiškėjo UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” skunde pateikta informacija dėl tiesioginių išmokų žemdirbiams mažėjimo ir jų mokėjimo tvarkos keitimo niekaip negali būti siejama su eksporto subsidijų panaikinimu ir naudojama kaip įrodymas reklaminiam teiginiui pagrįsti. Teiginiai ,,žemė tikrai atpigs” bei ,,žemė perpus mažiau kainuos”, neatsiejami nuo anksčiau aptartų ,,žemė dabar brangiausia” bei ,,Europos Sąjunga nustos subsidijuoti”, kadangi pateikiami kaip eksporto subsidijų nutraukimo pasekmė. Taigi, būtinybė juos įrodinėti kiltų tik tada, jei tiksliai būtų žinoma, kad Europos Sąjunga eksporto subsidijas tikrai panaikins. Kadangi eksporto subsidijų panaikinimo aplinkybė lieka neįrodyta, nebūtina įrodinėti su šia aplinkybe susijusių teiginių. Nors pareiškėjas UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” skunde nurodo, kad tokia reklamoje nurodyta įvykių pasekmė yra tik jo nuomonė, tačiau žemės atpigimas reklamoje pateikiamas kaip tikrai įvyksiančio fakto rezultatas, o tai stiprina klaidinančios reklamos pobūdį. Pažymėjo, kad klaidinančios reklamos konstatavimui pakanka nustatyti galimybę, jog vartotojų ekonominis elgesys gali būti paveiktas, o ne konkretų ekonominio elgesio pasikeitimo faktą.

14Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Konkurencijos tarybos atstovė nesutiko su pareiškėjų UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reikalavimais ir prašė skundus atmesti kaip nepagrįstus.

15Byloje kilęs ginčas dėl Konkurencijos tarybos 2007-07-05 nutarimo Nr. 2S-17 „Dėl UAB ,,Žemės vystymo fondas”, UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams”, kuriuo televizijoje ir radijuje UAB „Žemės vystymo fonas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ naudotus reklaminius teiginius: ,,Juo labiau, kad žemė dabar brangiausia. O po kelerių metų Europos Sąjungai nustojus subsidijuoti, manau, tikrai atpigs, perpus mažiau kainuos” nuspręsta pripažinti klaidinančia reklama, teisėtumo ir pagrįstumo.

16Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad Lietuvos radijo 1-ojoje programoje nuo 2007-04-02 iki 2007-05-02 71 kartą; Lietuvos nacionalinės televizijos kanalu nuo 2007-04-02 iki 2007-05-31 152 kartus, nuo 2007-06-01 iki 2007-06-07 8 kartus; Marijampolės TV nuo 2007-04-02 iki 2007-06-03 129 kartus; KTV plius nuo 2007-04-02 iki 2007-06-03 214 kartų; Splius nuo 2007-04-02 iki 2007-05-29 633 kartus (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 31-34) buvo skleidžiama tokio tūrinio reklama:

17„-Žinai, dėde, aš manau žemę parduoti. Kas tie 10 hektarų, nei ūkininkas, nei verslininkas.

18-Manau, kad gerai, Sauliau, nusprendei. Juo labiau, kad žemė dabar brangiausia. O po kelerių metų Europos Sąjungai nustojus subsidijuoti, manau tikrai atpigs, perpus mažiau kainuos.

19-Tai gal, dėde, gerą pirkėją žinai?

20-Žinau ir drąsiai galiu rekomenduoti.“

21Besibaigiant minėtiems reklaminiams teiginiams, buvo rodomas ar garsinamas tekstas: „Žemės vystymo fondas – patikimas Jūsų žemės pirkėjas ir puoselėtojas“.

22UAB „Žemės vystymo fondas 18“ 2007-06-14 Konkurencijos tarybą raštu (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 51-57) informavo, kad, pilnai neišnaudojus reklamos biudžeto, reklama buvo dar 8 kartus parodyta per Lietuvos nacionalinę televiziją nuo 2007-06-01 iki 2007-06-07.

23Teismas daro išvadą, kad tarp pareiškėjų UAB „Žemės vystymo fonas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ ir atsakovės Konkurencijos tarybos nėra ginčo dėl naudotos reklamos skleidimo fakto ar dėl pačios reklamos teksto turinio. Šalių pozicijos skiriasi: 1) dėl to, kas šiuo konkrečiu atveju yra reklamos davėjas; 2) dėl to, ar naudota reklama yra klaidinanti.

24Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalis apibrėžia, kad reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. Reklamos davėju laikomas asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama (Reklamos įstatymo 2 str. 8 d.).

25Byloje nustatyta, kad 2007-01-17 AB „Agrovaldymo grupė“ (dabartinis pavadinimas AB „Agrowill Group“, toliau tekste – AB „Agrowill Group“) ir UAB Žemės vystymo fondas 18“ sudarė Verslo valdymo paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) (t. 3, b. l. 66-77). Šios sutarties dalykas yra verslo valdymo paslaugos, kurias operatorius – AB „Agrowill Group“ teikia UAB „Žemės vystymo fondas 18“. Šios sutarties kontekste verslo valdymo paslaugos – tai intelektinės verslo valdymo (operatoriaus) paslaugos, tarp kurių UAB „Žemės vystymo fondas 18“ verslo valdymas klientų paieškoje ir kitos minėtos sutarties Priede Nr. 1 įvardintos verslo valdymo paslaugos.

26UAB „Media house“ ir AB „Agrowill Group“ 2007-03-02 sudarė sutartį (t. 3, b. l. 10-13), pagal kurią UAB „Media house“ įsipareigojo AB „Agrowill Group“ teikti sutartyje numatytas paslaugas – reklamos laiko bei ploto žiniasklaidoje užsakymas ir pirkimas bei kitas su reklamos užsakymu susijusias paslaugas (sutarties 2.1 p.), o AB „Agrowill Group“ įsipareigojo mokėti už suteiktas paslaugas.

27UAB „Žemės vystymo fondas 18“ 2007-03-15 užsakymu-sutartimi (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 30) kreipėsi į AB „Agrowill Group“, prašydami organizuoti UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reklamos pagaminimą ir paskelbimą pagal nurodytą informaciją, tarp kurios minimas reklamos paskelbimas LR1 ir LTV eteryje pagal suderintą reklamos grafiką ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reikalavimus, reklamoje įvardijant „Žemės vystymo fondas“ kaip bendrinį lengviau įsimenamą – UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pavadinimą. Užsakyme nurodyta, kad apmokėjimas už suteiktas paslaugas garantuojamas po visos reklamos transliavimo pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. Užsakyme yra nurodyta, kad UAB „Žemės vystymo fondas 18“ vadovaujasi tarp šalių pasirašyta Verslo valdymo paslaugų teikimo sutartimi Nr. ( - ).

28Teismui pateiktame VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ 2007-10-11 rašte (t. 1, b. l. 62) nurodyta, kad reklamos užsakymus pateikė UAB „Media house“, su kuria VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ yra pasirašiusi Agentūrinio bendradarbiavimo sutartį. Rašte pažymėta, kad UAB „Media house“ pateikiamuose užsakymuose klientu įvardintas „Žemės vystymo fondas“. Iš esmės analogiška informacija nurodoma ir VšĮ „Marijampolės televizija“ (t. 3, b. l. 55, 56), UAB „Pictura“ (KTV Plius televizija) (t. 3, b. l.52, 53) bei UAB „Telerena“ (Splius televizija) (t. 3, b. l. 30, 31) raštuose.

29UAB „Media house“, atsakydama į teismo paklausimą šioje byloje, 2007-10-31 rašte (t. 3, b. l. 1) nurodė, kad ji nebuvo sudariusi sutarčių su UAB „Žemės vystymo fondas“ ar UAB „Žemės vystymo fondas 18“. Paaiškino, kad atskira sutartis su UAB „Žemės vystymo fondas 18“ nebuvo sudaroma, nes ši bendrovė pateikė tik vieną užsakymą dėl reklamos, o AB „Agrowill Group“ savo sutartimi garantavo už minėto užsakymo įvykdymą. Kartu su raštu teismui buvo pateiktas minėto UAB „Žemės vystymo fondas 18“ 2007-03-16 užsakymo, adresuoto UAB „Media house“ nuorašas, kuriame prašoma suplanuoti UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reklaminę kampaniją pagal toliau nurodytą informaciją; tarp nurodytos informacijos yra minima trukmė – iki 2007 m. 06 mėn. (pagal suderintas datas), planuojamos skleidimo priemonės – radijas ir televizija (atskirai suderinta), kaina – ne daugiau kaip 300000 Lt, reklamoje įvardijamas „Žemės vystymo fondas“ kaip bendrinis lengviau įsimenamas – UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pavadinimas.

30Surinkti įrodymai yra pakankami daryti išvadą, kad ginčo reklamos davėja – UAB „Žemės vystymo fondas 18“. Fakto, kad ji yra ginčo reklamos davėja, neginčija ir pati UAB „Žemės vystymo fondas 18“. Tuo tarpu UAB „Žemės vystymo fondas“ skunde neigia, kad ji šiuo atveju kartu su UAB „Žemės vystymo fondas 18“ yra reklamos davėja ir tvirtina, kad ji negali būti laikoma atsakinga už ginčo reklamos gamybą, skleidimą ir paneigimą, nes nėra priežastinio ryšio tarp reklamos skleidimo ir UAB „Žemės vystymo fondas“ veiksmų, nėra ir jos kaltės. Šiuos skundo teiginius UAB „Žemės vystymo fondas“ argumentavo, atkreipdama dėmesį, kad nuo 2006-02-03 ji nėra įsigijusi nei vieno hektaro žemės, t.y. nuo 2006-02-03 užsiima išskirtinai tik turimo turto valdymu, todėl, jos teigimu, su ginčo reklama ji nėra susijusi ir jai negali būti kildinamos prievolės pagrįsti kitos įmonės reklamos teiginius.

31Konkurencijos taryba Nutarime konstatavo, kad reklamos davėjai šiuo atveju yra du – UAB „Žemės vystymo fondas 18“ ir UAB „Žemės vystymo fondas“. Tokią išvadą Konkurencijos taryba padarė, atsižvelgusi į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, t.y. į tai, jog UAB „Žemės vystymo fondas 18“ užklausta, kas yra ginčo reklamos davėjas, 2007-05-15 rašte (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 24-28) nurodė, kad UAB „Žemės vystymo fondas“ 18“ užsakė ir šios įmonės interesais paskelbė Konkurencijos tarybos klaidinančia pripažintą reklamą. Nutarime Konkurencijos taryba konstatavo, kad reklama skleista UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ interesais, todėl abi šios bendrovės laikytinos nagrinėjamos reklamos davėjomis.

32Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pagrindinė veikla – žemės ūkio paskirties žemės sklypų pirkimas, nuoma ir valdymas (t. 1, b. l. 106-108; t. 1, b. l. 164-168). Abi bendrovės patvirtino, kad jos įsikūrusios tuo pačiu adresu – ( - ) g. 10, Vilniuje, abiems vadovauja tas pats direktorius – R. Ž., abiejų akcininkas yra tas pats juridinis asmuo, abi bendrovės ant savo firminių blankų nurodo tuos pačius kontaktinius telefonus, fakso numerius bei elektroninio pašto adresą.

33Teismas nustatė, kad Konkurencijos tarybos Nutarime nurodytos reklamos tikslas – paskatinti žemės ūkio paskirties žemės savininkus parduoti savo turimus žemės sklypus „Žemės vystymo fondui“ (reklamoje įvardintas konkrečiai šis pirkėjo pavadinimas). Bendrovės neneigia, kad reklamoje buvo nurodomi visai „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ bendri kontaktiniai duomenys (adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas). Tai patvirtina, kad vartotojas, sureagavęs į reklamą, visais atvejais kreiptųsi į bendrą „Žemės vystymo fondas“ įmonių grupės buveinę ar bendrais įmonių grupės kontaktais.

34Atsižvelgiant į tai, kad reklamoje nurodytas „Žemės vystymo fondas“ yra investicinių įmonių grupė ir į tai, kad Nutarime įvertinta reklama buvo naudinga visai įmonių grupei, nes egzistuoja bendras visų grupėje dalyvaujančių įmonių interesas, bei į tai, kad UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ vadovauja tas pats direktorius, jų bendri kontaktiniai duomenys, teismas daro išvadą, kad šiuo atveju būta aiškaus ir neabejotino tiek UAB „Žemės vystymo fondas 18“, tiek ir „Žemės vystymo fondas“ suinteresuotumo skleista reklama. Nagrinėjamos reklamos atveju, AB „Agrowill Group“ veikė kaip reklamos tarpininkas, reklama buvo skleidžiama UAB „Žemės vystymo fondas 18“ iniciatyva, tačiau ne tik UAB „Žemės vystymo fondas 18“, bet ir UAB „Žemės vystymo fondas“ interesais, nes skatino naudotis būtent šių dviejų bendrovių paslaugomis. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Reklamos įstatyme reklamos davėją apibūdinančiais požymiais, teismas daro išvadą, kad Konkurencijos taryba teisėtai ir pagrįstai Nutarime įvertintos reklamos davėjomis nurodė UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“.

35Antrasis byloje keliamo ginčo aspektas – ar ginčo reklama Konkurencijos tarybos Nutarime teisėtai ir pagrįstai pripažinta klaidinančia.

36Teismas nustatė, kad Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą, priėmė Nutarimą, kuriame pripažino UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ naudotus reklaminius teiginius: „Juo labiau, kad žemė dabar brangiausia. O po kelerių metų Europos Sąjungai nustojus subsidijuoti, manau, tikrai brangs, perpus mažiau kainuos“ klaidinančia reklama. Kvalifikuodama pažeidimą, Konkurencijos taryba vadovavosi Reklamos įstatymo 5 straipsniu.

37Reklamos įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintas draudimas ūkio subjektams naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį, klaidinančia pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Tais atvejais kai spendžiama, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumą, išsamumą, pateikimo būdą ir formą (Reklamos įstatymo 5 str. 2 d.). Pastarojoje normoje įtvirtintas teisingumo kriterijus reiškia, kad reklamoje pateiktus reklaminius teiginius galima pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

38Pagal Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį reklamos davėjas atsako už klaidinančios reklamos naudojimą, jeigu neįrodo, kad šis įstatymas buvo pažeistas ne dėl jo kaltės. Nepateikęs pakankamų duomenų reklamos teiginiams pagrįsti, subjektas laikomas kaltu. Atsakomybė už klaidinančios reklamos naudojimą numatyta Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje: už klaidinančios reklamos naudojimą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų.

39Teismas, remdamasis byloje pateiktais dokumentais, nustatė, kad, atlikdama tyrimą, Konkurencijos taryba vadovavosi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytais vertinimo kriterijais, šiuo atveju – teisingumo kriterijumi. Remdamasi teisingumo kriterijumi, reklamoje pateiktus reklaminius teiginius „Juo labiau, kad žemė dabar brangiausia. O po kelerių metų Europos Sąjungai nustojus subsidijuoti, manau, tikrai atpigs, perpus mažiau kainuos“, Konkurencijos taryba pripažino neteisingais, nes reklamos davėjai UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ nei tyrimo metu, nei viešo posėdžio metu nepateikė minėtų reklaminių teiginių teisingumą pagrindžiančių įrodymų. Konkurencijos taryba nurodė, kad iš bendrovių pateiktos informacijos nėra pagrindo daryti išvadų, kad, kaip teigiama reklamoje, žemė šiuo metu yra brangiausia ir kad po kelerių metų ji pigs, ir dar konkrečiau – kainuos per pusę mažiau. Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad bendrovių prielaidos dėl žemės kainos yra niekuo nepagrįstos, todėl klaidinančios. Atsižvelgiant į tai, konstatavo, kad UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ skleista reklama neatitinka Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto įtvirtinto teisingumo reikalavimo.

40Išanalizavęs teisinį skleidžiamos reklamos reguliavimą, teismas daro išvadą, kad Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas įpareigoja reklaminės veiklos subjektą turėti pakankamus duomenis dėl reklamos teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. Todėl nei Konkurencijos taryba, nei teismas, atlikdamas aktyvų vaidmenį administraciniame procese renkant įrodymus, neturi pareigos aiškintis objektyvaus faktų buvimo, nes tyrimo dalyku laikytinas tik reklamos davėjo turimų duomenų pakankamumo patikrinimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-04-30 nutartyje adm. byloje Nr. A822-576/2009 yra pasisakęs, kad, tiriantis klaidinančios reklamos buvimo faktą subjektas (Konkurencijos taryba), turi ne rinkti įrodymus dėl reklamos teiginių pagrįstumo, bet patikrinti, ar reklamos davėjas turi pakankamai duomenų tokiems teiginiams pagrįsti. Taigi, įstatymo leidėjas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu įtvirtino pareigą ne Konkurencijos tarybai, o būtent reklamos davėjui įrodinėti naudotų reklaminių teiginių teisingumą.

41Teismas nustatė, kad, priėmusi nutarimą pradėti tyrimą dėl UAB „Žemės vystymo fondas“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams, Konkurencijos taryba 2007-05-05 raštu Nr. (5.1-11)-6V-460 (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 15-16) kreipėsi į UAB „Žemės vystymo fondas“, prašydama pateikti įrodymus, kurie patvirtintų naudotos reklamos reklaminių teiginių teisingumą.

42Į Konkurencijos tarybos 2007-05-05 raštą UAB „Žemės vystymo fondas 18“ atsakė 2007-05-15 raštu (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 24-28), kuriame išsamiai pasisakė dėl reklamoje naudotų teiginių teisingumo, nurodydama, kokia informacija, vadovaujantis ginčo reklama, buvo naudojama, pacitavo ir pakomentavo duomenis, kuriais rėmėsi naudodama ginčo reklaminius teiginius. Nurodė, kad „tiesioginės išmokos tapo prieinamomis ir naujosioms Europos Sąjungos narėms, tarp jų ir Lietuvai, todėl žemės sklypų kainos išaugo, tačiau esame įsitikinę, kad šiuo metu žemės sklypų kainos yra pasiekusios aukščiausius dydžius ir jos neturėtų kilti dėl daugelio aspektų. Akcentavo, kad „Dohos derybų raunde Europos Sąjunga pasiūlė iki 2013 metų panaikinti reikalaujamas subsidijas. Neginčijama, kad toks sprendimas neišvengiamai įtakoja žemės savininkų/ūkininkų sprendimus, nes be Europos Sąjungos subsidijų Lietuvos ūkininkams bus labai sunku konkuruoti išsiplėtusioje rinkoje su pigia produkcija“. Šiuos teiginius bendrovė pagrindė, cituodama Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininko B. M. žodžius. Paaiškino, kad „mūsų nuomone, Žemės ūkio rūmų pirmininko teiginiai akivaizdžiai patvirtina, kad po kelerių metų, tai yra iki 2013 metų, Europos Sąjungai nutraukus subsidijas, tai yra atvėrus rinką pagal Pasaulio prekybos organizacijos reikalavimus, galimai konkurencingi bus tik 3000 ūkių, kai išsilaikyti rinkoje Lietuvoje privalėtų ne mažiau 30000 ūkių“. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pažymėjo, jog, praėjus žemės pirkimo suaktyvėjimo periodui, liks nenupirktos tik nederlingos žemės ir smulkių ūkininkų žemės, kurių nemodernizavus iki Europos Sąjungos subsidijų nutraukimo, t.y. iki 2013 metų, išsilaikyti rinkoje bus neįmanoma, todėl tokių sklypų pasiūla augs, o kainos kris. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ taip pat atkreipė dėmesį, kad iki šiol nėra pateikta jokių argumentų, paneigiančių jos teiginius, todėl mano, kad reklamoje išdėstyti teiginiai atitinka tikrovę, neklaidina ir negali klaidinti asmenų, kuriems ji skirta ar kuriuos ji pasiekia, todėl ji yra teisinga ir visapusiška.

43Gavusi UAB „Žemės vystymo fondas 18“ atsakymą, Konkurencijos taryba 2007-05-22 raštu Nr.(5.1-11)6V-541 (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 35) kreipėsi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją, prašydama pateikti informaciją ir nurodyti Europos Sąjungos tiesioginėmis išmokomis už žemės ūkio naudmenas teikiamos paraiškos dinamiką (mažėjimą, didėjimą), o taip pat, ar yra Europos Sąjungos teisės aktai, kuriuose būtų numatyta, kad po 2013 metų minėta parama nebus skiriama.

44Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2007-05-30 raštu Nr. 2D-2689 (11.100) Konkurencijos tarybai atsakė (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 36-37), kad šiuo metu galiojantys Europos Sąjungos teisės aktai nenumato, kad po 2013 metų būtų nutrauktas paramos tiesioginėmis išmokomis teikimas.

45Konkurencijos tarybos Vartojimo prekių skyrius, atlikęs tyrimą dėl UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams, 2007-05-31 surašė pranešimą (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 38-42), kuriame nurodė, kad UAB „Žemės vystymo fondas 18“, pagrįsdama nagrinėjamų reklaminių teiginių teisingumą, pateikė duomenis, kurie nesudaro pagrindo šiuos teiginius pripažinti teisingais, nes remiasi prielaidomis, tikimybėmis bei galimomis tendencijomis ir padarė išvadą, kad UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus ir pasiūlė bendrovėms skirti sankcijas.

46UAB „Žemės vystymo fondas 18“ 2007-06-14 pastabose dėl Konkurencijos tarybos pranešimo apie atliktą tyrimą dėl klaidinančios reklamos (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 51-56) nesutiko su pranešime padarytomis išvadomis ir dar kartą išsamiai pasisakė dėl duomenų, kuriais grindė ginčo reklamos teiginius teisingumo. Pabrėžė, kad bendrovės pateiktas reklamos teiginių pagrindimas nesirėmė nei vienu neviešu pranešimu ar statistika ir akcentavo, kad vienas iš teisės principų yra tai, jog akivaizdūs faktai nereikalauja įrodinėjimo. Bendrovės manymu, esminis teiginys, kad Dohos derybų raunde Europos Sąjungos pateiktas pasiūlymas iki 2013 metų panaikinti reikalaujamas subsidijas negali būti priskirtas prie tikimybių ir prielaidų, nes tai yra oficialiame Europos Sąjungos tinklalapyje išspausdinta informacija. Bendrovė rašte taip pat pažymėjo, kad oficialūs aukščiausių Lietuvos politikų ir tarnautojų pranešimai taip pat negali būti vertinami kaip prielaidos ir tikimybės ir pacitavo dar keletą ankstesniame rašte neminėtų panašaus turinio Lietuvos valstybės tarnautojų bei Lietuvos ir Europos Sąjungos politikų viešų pranešimų, kurie, bendrovės manymu, pagrindžia reklamoje naudotų teiginių teisingumą. Papildomai akcentavo, kad UAB „Žemės vystymo fondas 18“ yra įsitikinusi, jog subsidijavimo nutraukimas tiesiogiai įtakoja žemės kainas, nes Lietuvos žemdirbys be Europos Sąjungos subsidijų ne tik kad negalės išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, bet ir akivaizdu, kad nuostolingai veikiant žemės ūkyje žemės kaina nedidės. Kartu su šiuo raštu UAB „Žemės vystymo fondas 18“ Konkurencijos tarybai kaip įrodymus, patvirtinančius jos teiginius, pateikė: 2006-06-23 P. M. pranešimą „Doha. Kas statoma į pavojų?“ (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 66-71), 2007-04-02 Žemės ūkio ministerijos sekretorės D. M. pranešimą „ES kaimo plėtra siekiant didinti konkurencingumą: tradicinių ir netradicinių žemės ūkio sektorių tendencijos“ (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 72-76) ir kitų straipsnių iš laikraščių bei iš internetinių svetainių išrašų tekstus, kuriais rėmėsi rašte grįsdama ginčo reklamos teiginių teisingumą (Konkurencijos tarybos byla, b. l. 62-65,77-79, 80, 81-82, 83-85, 86-87, 88).

47Teismas, išsamiai ir visapusiškai įvertinęs UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ tyrimo metu Konkurencijos tarybai pateiktus aptartus raštus, juose pateiktą informaciją ir šių raštų priedus, daro išvadą, kad UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ nepateikė Konkurencijos tarybai tinkamų įrodymų, kurie patvirtintų ginčo reklamos teiginių teisingumą, nes pateikti interneto svetainių, laikraščių straipsnių ar pranešimų iš konferencijų išrašai nėra oficialūs duomenys, patvirtinti atitinkamų institucijų dokumentais, todėl jie negali būti laikomi tinkamais įrodymais.

48Teismas daro išvadą, kad pareiškėjų prašymu teismo paskirtos ekspertizės išvadų nėra pagrindo laikyti jas naudotos reklamos teiginių teisingumą ar neteisingumą pagrindžiančiais įrodymais, nes, kaip jau minėta, įstatymo leidėjas numatė reklamos davėjui pareigą įrodymus dėl reklamos teisingumo turėti reklamos skleidimo metu, o ne tada kai atliekamas tyrimas Konkurencijos taryboje ar ginčas nagrinėjamas teisme.

49Teismas daro išvadą, kad reklaminiai teiginiai: „Juo labiau, kad žemė dabar brangiausia. O po kelerių metų Europos Sąjungai nustojus subsidijuoti, manau tikrai atpigs, perpus mažiau kainuos“ galėjo suklaidinti reklamos vartotojus, priimant sprendimus dėl žemės pardavimo, nes šiuo metu galiojantys Europos Sąjungos teisės aktai konkrečiai nenumato, kad po 2013 metų bus nutrauktas paramos tiesioginėmis išmokomis teikimas, be to reklamos davėjas šiuo atveju reklamos naudojimo metu neturėjo jokių konkrečių įrodymų, kad paramos nutraukimas sąlygos žemės kainų mažėjimą. Nustatytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad ginčo reklamos davėjos UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ ginčo reklaminių teiginių teisingumą grindė tik asmenine nuomone, prielaidomis, tikimybėmis, tendencijomis, t.y. teiginiais, kurių teisingumo negalėjo pagrįsti reklamos naudojimo metu. Teismas daro išvadą, kad bendrovių pateikti išrašai iš Europos Sąjungos ir Lietuvos internetinių svetainių ar laikraščių negali būti pripažinti pakankamais ir patikimais įrodymais, kurie pagrindžia naudotų reklaminių teiginių teisingumą, nes šių įrodymų patikrinti neįmanoma, t.y. jie nėra aiškūs, neginčijami ir nepaneigiami. Tai, kad bendrovių Konkurencijos tarybai pateikti įrodymai nėra neginčijami, t.y. kad jie gali būti paneigti, patvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007-05-30 raštas Nr. 2D-2689 (11.100) Konkurencijos tarybai, kuriame nurodyta, kad šiuo metu galiojantys Europos Sąjungos teisės aktai nenumato, kad po 2013 metų būtų nutrauktas paramos tiesioginėmis išmokomis teikimas. Be to, ir byloje atlikta ekspertizė sudaro pagrindą paneigti reklamos davėjų reklamoje naudotų teiginių teisingumą, ekspertizės akte (t. 4, b. l. 103-133) nurodant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė priklauso „ne tik nuo UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reklamoje ir paaiškinimuose paminėtų Europos Sąjungos subsidijų, bet ir nuo makroekonominių ir mikroekonominių, finansinių rodiklių, pasiūlos ir paklausos rinkoje, socialinių, politinių, teisinių, demografinių bei kitų veiksnių“. Tai įrodo, jog apeliuodamos į Europos Sąjungos subsidijų galimą mažinimą ar panaikinimą, reklamos davėjos UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ negali įrodyti, kad žemė po kelerių metų tikrai kainuos pigiau.

50Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai ištyręs byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad reklamos davėjų UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmai pažeidė reklamos vartotojų teises į teisingą reklamą, todėl šių bendrovių kaltė dėl klaidinančios reklamos naudojimo yra įrodyta. Pareiškėjos, kaip reklamos davėjos, nepagrindė reklaminių teiginių, kuriuose nedviprasmiškai buvo tvirtinama, kad žemė dabar brangiausia, kad po kelerių metų Europos Sąjunga nustos subsidijuoti, kad žemė tikrai pigs ir kad kainuos perpus mažiau teisingumo jų naudojimo metu, todėl pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą reklamoje pateikti teiginiai laikytini neteisingais ir tai atitinka Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą klaidinančios reklamos naudojimą, už ką reklamos davėjas baudžiamas įstatymo nustatyta tvarka.

51Teismas, išanalizavęs aptartą teisinį reguliavimą, konstatuoja, kad Konkurencijos tarybos 2007-07-05 nutarimas ,,Dėl UAB ,,Žemės vystymo fondas”, UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams” Nr. 2S-17, kuriuo

Nutarė

52pripažinti UAB ,,Žemės vystymo fondas” ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18” naudotus reklaminius teiginius: ,,Juo labiau, kad žemė dabar brangiausia. O po kelerių metų Europos Sąjungai nustojus subsidijuoti, manau, tikrai atpigs, perpus mažiau kainuos” klaidinančia reklama, yra teisėtas ir pagrįstas. Konkurencijos taryba, remdamasi Reklamos įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, už klaidinančios reklamos naudojimą pareiškėjoms UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pagrįstai paskyrė 19000 Lt piniginę nuobaudą ir įpareigojo abi bendroves solidariai nutraukti nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą ir reklamos tekste nenaudoti reklaminių teiginių, kurie pripažinti klaidinančia reklama, jeigu šie veiksmai dar yra tęsiami bei solidariai paneigti nurodytą klaidinančią reklamą Konkurencijos tarnybos nurodytu būdu, todėl pareiškėjų UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ skundai atmestini kaip nepagrįsti.

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu, teismas

n u s p r e n d ė:

55pareiškėjų UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ skundus atmesti kaip nepagrįstus.

56Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos... 4. Pareiškėja UAB „Žemės vystymo fondas“ kreipėsi į teismą su skundu,... 5. Savo reikalavimus UAB „Žemės vystymo fondas“ pagrindė tuo, jog... 6. UAB „Žemės vystymo fondas“ paaiškino, kad pirmąjį žemės... 7. Pareiškėja UAB „Žemės vystymo fondas 18“ kreipėsi į teismą su... 8. Savo reikalavimą ir nesutikimą su Nutarimu UAB „Žemės vystymo fondas... 9. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pažymėjo, kad Nutarime paminėta reklama... 10. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas 18“... 11. Atsakovė Konkurencijos taryba atsiliepimuose į pareiškėjų UAB „Žemės... 12. Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjos UAB „Žemės vystymo... 13. Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo UAB ,,Žemės vystymo fondas... 14. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Konkurencijos tarybos atstovė nesutiko... 15. Byloje kilęs ginčas dėl Konkurencijos tarybos 2007-07-05 nutarimo Nr. 2S-17... 16. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad Lietuvos radijo 1-ojoje programoje... 17. „-Žinai, dėde, aš manau žemę parduoti. Kas tie 10 hektarų, nei... 18. -Manau, kad gerai, Sauliau, nusprendei. Juo labiau, kad žemė dabar... 19. -Tai gal, dėde, gerą pirkėją žinai?... 20. -Žinau ir drąsiai galiu rekomenduoti.“... 21. Besibaigiant minėtiems reklaminiams teiginiams, buvo rodomas ar garsinamas... 22. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ 2007-06-14 Konkurencijos tarybą raštu... 23. Teismas daro išvadą, kad tarp pareiškėjų UAB „Žemės vystymo fonas“... 24. Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalis apibrėžia, kad reklama – bet kokia... 25. Byloje nustatyta, kad 2007-01-17 AB „Agrovaldymo grupė“ (dabartinis... 26. UAB „Media house“ ir AB „Agrowill Group“ 2007-03-02 sudarė sutartį... 27. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ 2007-03-15 užsakymu-sutartimi... 28. Teismui pateiktame VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“... 29. UAB „Media house“, atsakydama į teismo paklausimą šioje byloje,... 30. Surinkti įrodymai yra pakankami daryti išvadą, kad ginčo reklamos davėja... 31. Konkurencijos taryba Nutarime konstatavo, kad reklamos davėjai šiuo atveju... 32. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „Žemės vystymo fondas“ ir... 33. Teismas nustatė, kad Konkurencijos tarybos Nutarime nurodytos reklamos tikslas... 34. Atsižvelgiant į tai, kad reklamoje nurodytas „Žemės vystymo fondas“ yra... 35. Antrasis byloje keliamo ginčo aspektas – ar ginčo reklama Konkurencijos... 36. Teismas nustatė, kad Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą, priėmė... 37. Reklamos įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintas draudimas ūkio subjektams... 38. Pagal Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį reklamos davėjas atsako už... 39. Teismas, remdamasis byloje pateiktais dokumentais, nustatė, kad, atlikdama... 40. Išanalizavęs teisinį skleidžiamos reklamos reguliavimą, teismas daro... 41. Teismas nustatė, kad, priėmusi nutarimą pradėti tyrimą dėl UAB „Žemės... 42. Į Konkurencijos tarybos 2007-05-05 raštą UAB „Žemės vystymo fondas 18“... 43. Gavusi UAB „Žemės vystymo fondas 18“ atsakymą, Konkurencijos taryba... 44. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2007-05-30 raštu Nr. 2D-2689... 45. Konkurencijos tarybos Vartojimo prekių skyrius, atlikęs tyrimą dėl UAB... 46. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ 2007-06-14 pastabose dėl Konkurencijos... 47. Teismas, išsamiai ir visapusiškai įvertinęs UAB „Žemės vystymo... 48. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjų prašymu teismo paskirtos ekspertizės... 49. Teismas daro išvadą, kad reklaminiai teiginiai: „Juo labiau, kad žemė... 50. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, objektyviai, išsamiai ir... 51. Teismas, išanalizavęs aptartą teisinį reguliavimą, konstatuoja, kad... 52. pripažinti UAB ,,Žemės vystymo fondas” ir UAB ,,Žemės vystymo fondas... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 55. pareiškėjų UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas... 56. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...