Byla eAS-1069-624/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Metrail“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Metrail“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai, viešajai įstaigai „Pakuočių tvarkymo organizacija“, viešajai įstaigai „Žaliasis taškas“, asociacijai „EEPA“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Metrail“ elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į teismą su skundu (pasirašytas pareiškėjo įgalioto asmens advokatės I. M.), prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. VR-17.5-35; 2) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą.

5Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartimi pareiškėjui nustatytas terminas iki 2015 m. birželio 30 d. pašalinti šiems skundo trūkumams: nurodyti pareiškėjo elektroninio pašto adresą, telefono, fakso numerius ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresus, patikslinti trečiojo suinteresuoto asmens asociacijos „EEPA“ pavadinimą ir adresą; pateikti pareiškėjo įstatus (nuostatus), duomenis apie vadovų (valdybos, tarybos) išrinkimą (paskyrimą), įrodymus, kas pasirašė 2015 m. kovo 26 d. sutartį dėl teisinės pagalbos Nr. 03/07.

62015 m. birželio 18 d. teisme gautas pareiškėjo patikslintas skundas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą, tačiau prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmetė.

9Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad patikslintas skundas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23–24, 39 straipsniuose nustatytus skundui keliamus reikalavimus, todėl priimtinas nagrinėti.

10Pareiškėjas skunde prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą, nes nesiėmus šios priemonės pareiškėjas ir į bylą įtraukti tretieji asmenys atsidurs ant bankroto ribos. Pareiškėjas pateikė VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ taršos mokesčio apskaičiavimą, atliktą ginčijamo sprendimo pagrindu.

11Teismo vertinimu, vien iš pareiškėjo pateikto VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ taršos mokesčio apskaičiavimo negalima daryti pagrįstų išvadų apie tokio mokesčio reikšmingą neigiamą įtaką minėtos įstaigos ar tuo labiau kitų trečiųjų suinteresuotų asmenų finansiniai padėčiai, todėl pareiškėjo argumentai, susiję su šiai įstaigai ar kitiems asmenims gręsiančiu bankrotu, atmestini. Pareiškėjas taip pat teismui nepateikė jokių įrodymų, galinčių patvirtinti argumentus, susijusius su pačiam pareiškėjui gręsiančiu bankrotu. Be to, aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, per se nėra pagrindas ABTĮ 71 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jei pareiškėjas neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012). Teismas, atsižvelgdamas į nurodytą LVAT praktiką ir įvertinęs pareiškėjo argumentus, konstatavo, kad šioje proceso stadijoje nėra pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

12III.

13Pareiškėjas UAB „Metrail“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 25 d. nutarties dalį, kurioje atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą; ir šį prašymą išspręsti iš naujo.

14Pareiškėjo teigimu, ginčijamo sprendimo pagrindu jau yra priimti bei pareiškėjui, taip pat tretiesiems suinteresuotiems asmenims išsiųsti mokesčio už aplinkos teršimą nurodymai. Teismas netinkamai vertino pareiškėjo argumentą, kad ne tik pareiškėjas, bet ir kiti asmenys, kurie neturėjo net galimybės pasisakyti dėl priimto atsakovo sprendimo, nes apie patikrinimo faktą ir patikrinimo akte nurodytas aplinkybes, turinčias tiesioginę įtaką trečiųjų suinteresuotų asmenų veiklai, sužinojo tik iš pranešimo apie prievolę apskaičiuoti mokestį už aplinkos teršimą ginčijamame sprendime nurodytu pagrindu, t. y. nes šiame sprendime panaikinti UAB „Metrail“ išrašyti atitinkamų atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai.

15Ginčijamas sprendimas sukelia didžiules turtines prievoles net keturiems ūkio subjektams. Pareiškėjui bei tretiesiems suinteresuotiems asmenims palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju bus neįmanoma atkurti iki sprendimo įvykdymo buvusios padėties. Vien tas faktas, kad ginčijamas sprendimas sukuria turtines prievoles, yra pakankamas pagrindas sustabdyti jo galiojimą. Po teismo 2015 m. birželio 25 d. nutarties priėmimo pareiškėjas gavo VšĮ „Žaliasis taškas“ reikalavimą sumokėti baudą (2015 m. birželio 30 d. raštas), kuris patvirtina, jog panaikinus UAB „Metrail“ išduotus šiai organizacijai atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, UAB „Metrail“ turi sumokėti 7 018 351,18 eurų dydžio baudą. 2014 metų balanso duomenimis, UAB „Metrail“ turtas sudaro tik 836 134 eurų, taigi pareiškėjas yra nemokus.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 25 d. nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, teisėtumas ir pagrįstumas.

19Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

20ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas.

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pateikė teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, numatytą ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte – sustabdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. VR-17.5-35.

22Šį prašymą pareiškėjas grindė tuo, jog skundžiamo sprendimo pagrindu trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ gavo nurodymą apskaičiuoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą (preliminariais paskaičiavimais tai sudaro 53 736,25 Eur), o pareiškėjas 2015 m. birželio 30 d. gavo VšĮ „Žaliasis taškas“ reikalavimą sumokėti 7 018 351,18 eurų dydžio baudą. Pareiškėjo teigimu, šios baudos sumokėjimas sukels realią grėsmę UAB „Metrail“, kadangi pareiškėjas tokių lėšų neturi ir jam grėstų bankrotas.

23Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, kad netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Pažymėtina, kad realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010). LVAT taip pat yra pažymėjęs, kad net ir nustačius galimą teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (žr., pvz., LVAT 2014 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-207/2014, 2014 m. rugpjūčio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-874/2014). Be to, administracinių teismų praktikoje nuosekliai laikomasi taisyklės, jog asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (LVAT 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008). Teismui kyla pareiga jam pateiktą prašymą įvertinti bylos aplinkybių kontekste ir šiuo klausimu priimti nutartį.

24Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo motyvus, pagrindžiančius reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą, administracinėje byloje nagrinėti priimtus reikalavimus, sprendžia, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrįsto pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kadangi pareiškėjo pateikiami argumentai iš esmės nėra susiję su įstatymo numatytomis reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo sąlygomis: prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pareiškėjas iš esmės grindžia argumentais, susijusiais su UAB „Metrail“ finansine padėtimi, o ne su būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimu. Tačiau, kaip minėta, įstatymas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą sieja su teismo sprendimo konkrečioje administracinėje byloje įvykdymo galimu pasunkėjimu ar tokio įvykdymo negalimumu, o ne su galima neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai (žr., pvz., LVAT 2009 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-103/2009). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. gegužės 12 d. sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. VR-17.5-35 nėra vykdomasis dokumentas Civilinio proceso kodekso prasme, jo pagrindu jokios finansinės prievolės pareiškėjui savaime neatsirado, reikalavimus, kurie reiškiami remiantis šiuo sprendimu, jis turi galimybę ginčyti.

25Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nagrinėjimu atveju nėra pateikta pagrįstų argumentų, leidžiančių taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, todėl pareiškėjo atskirasis skundas yra atmestinas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista.

26Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog šiuo atveju priimtas procesinis sprendimas netaikyti pareiškėjo prašomų priemonių jo skundo reikalavimams užtikrinti neatima iš pareiškėjo teisės ateityje, atsiradus naujoms aplinkybėms, bet kurioje proceso stadijoje pateikti teismui naują (motyvuotą ir įrodymais pagrįstą) prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo taikymo (ABTĮ 71 str. 1 d.).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjo UAB „Metrail“ atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Metrail“ elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į... 5. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartimi... 6. 2015 m. birželio 18 d. teisme gautas pareiškėjo patikslintas skundas.... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi... 9. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad patikslintas skundas iš esmės... 10. Pareiškėjas skunde prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 11. Teismo vertinimu, vien iš pareiškėjo pateikto VšĮ „Pakuočių tvarkymo... 12. III.... 13. Pareiškėjas UAB „Metrail“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. Pareiškėjo teigimu, ginčijamo sprendimo pagrindu jau yra priimti bei... 15. Ginčijamas sprendimas sukelia didžiules turtines prievoles net keturiems... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus... 19. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad... 20. ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pateikė teismui... 22. Šį prašymą pareiškėjas grindė... 23. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog... 24. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo motyvus,... 25. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 26. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog šiuo atveju... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjo UAB „Metrail“ atskirąjį skundą atmesti.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartį... 30. Nutartis neskundžiama....