Byla AS-1098-520/2015
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus bei valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Dalios Višinskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. D. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. D. skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus bei valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas J. D. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. birželio 2 d. (spaudas ant voko) teismui padavė skundą, prašydamas: 1) panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. V35-587 „Dėl 0,1200 ha žemės sklypo SB „( - )“ Raigardo g. ( - ), Druskininkuose (kad. Nr. ( - )), padalinimo į du detaliojo plano tvirtinimo“; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. 4VĮ-(14.4.42)-95 „Dėl detaliuoju planu padalinto žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

5Pareiškėjas skundą patikslino ir 2015 m. birželio 22 d. (spaudas ant voko) pateiktame patikslintame skunde prašė: 1) panaikinti Tarnybos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. 4VĮ-(14.4.42)-95 „Dėl detaliuoju planu padalinto žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimo“; 2) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Alytaus filialo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą įregistruoti žemės sklypą (registro Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esantį Raigardo g. ( - ), Druskininkuose, ir A. D. nuosavybės teises į jį bei žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris ( - ), esančio Raigardo g. ( - ), Druskininkuose, statusą – „Daiktas performuotas“. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.

6Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2010 m. birželio mėnesį sužinojo, jog buvusi sutuoktinė A. D. rengia žemės sklypo planą, su šiuo planu jis susipažino ir ant jo pasirašė, tačiau vėliau pastebėjo, jog šiaurinė sklypo riba neteisingai pažymėta, perstumiant ją link Raigardo gatvės. Pareiškėjas teigė, kad apie tai jis informavo projekto vadovą, po to kreipėsi į savivaldybės administraciją, bet problema liko neišspręsta, žemės sklypo planas buvo patvirtintas. Pareiškėjas paaiškino, kad 2013 m. lapkričio 11 d. nuvyko į VĮ Registrų centrą ir sužinojo, kad A. D. įregistravo savo sklypą atskirai, o jo nuosavybės dokumentai netvarkingi. Pareiškėjas nurodė, kad dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmų kreipėsi į teismą, kad būtų ištaisyti, jo nuomone, neteisėtai pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenys, tačiau jo skundas buvo atmestas. Pareiškėjas paaiškino, kad jo iškeltoje administracinėje byloje Nr. I-2478-406/2014 teismas kartu su šaukimu į teismo posėdį jam atsiuntė A. D. prašymo, žemės kadastro duomenų bylos, žemės sklypo paženklinimo–parodymo akto ir Įsakymo kopijas. Pareiškėjas tvirtino, kad ruošdamas skundą Kauno apygardos administraciniam teismui, minėtų dokumentų neturėjo, tačiau tikėjosi, kad jie bus nagrinėjami teismo posėdyje. Pareiškėjas pažymėjo, kad neturi teisinio išsilavinimo, materialinė padėtis sunki, todėl neturėjo galimybės pasinaudoti teisininkų paslaugomis, jam pačiam buvo sunku suformuluoti teismui teisingus reikalavimus.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

9Teismas nustatė, kad apie ginčijamą Įsakymą pareiškėjui tapo žinoma iš VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2013 m. gruodžio 3 d. rašto. Teismas pažymėjo, kad prašyme dėl termino atnaujinimo pareiškėjas patvirtino, jog Įsakymą gavo administracinėje byloje Nr. I-2478-406/2014. Įvertinęs šias aplinkybes teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas su ginčijamu aktu buvo supažindintas daugiau nei prieš metus. Teismas taip pat akcentavo, jog su rengiamu sklypo planu pareiškėjas buvo supažindintas pasirašytinai.

10Teismas konstatavo, jog pareiškėjo veiksmai yra jo valia pasirinktas teisių gynimo būdas, kuris negali būti vertinamas kaip objektyvi termino skundui paduoti praleidimo priežastis, sutrukdžiusi pareiškėjui įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą. Teismas nurodė, kad nenustatė kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių praleistas kreipimosi į teismą terminas. Teismas pažymėjo, jog esant sunkiai materialinei padėčiai galima kreiptis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą reikalavimui dėl Įsakymo panaikinimo paduoti ir atsisakė priimti patikslinto skundo pirmąjį reikalavimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu.

11Dėl antrojo patikslinto skundo reikalavimo teismas nustatė, jog Kauno apygardos administraciniame teisme yra išnagrinėta administracinė byla Nr. I-2478-406/2014 tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko bei tuo pačiu pagrindu ir teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl teismas atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo antrąjį reikalavimą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu.

12III.

13Pareiškėjas J. D. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartį.

14Pareiškėjas nurodo, kad manė, jog Įsakymo teisėtumas bus patikrintas ankstesnėje jo iškeltoje administracinėje byloje, o ginčijamą aktą gavo kartu su teismo šaukimu administracinėje byloje Nr. I-2478-406/2014. Pareiškėjas pažymi, kad nebuvo pasyvus, nes domėjosi savo teisėmis, žodžiu bei raštu kreipėsi į įvairias institucijas ir pareigūnus, siekė išspręsti susiklosčiusią situaciją. Jis yra 73 metų amžiaus, neįgalus, teisiškai neišprusęs.

15Teisėjų kolegija konstatuoja:

16IV.

17Atskiruoju skundu skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi buvo atsisakyta priimti pareiškėjo J. D. skundą nustačius, kad dėl pirmojo patikslinto skundo reikalavimo yra praleistas skundo padavimo terminas, ir teismui atmetus prašymą šį terminą atnaujinti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.), bei kad dėl antrojo patikslinto skundo reikalavimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p.).

18Nustatyta, kad pareiškėjas šioje administracinėje byloje pateiktu patikslintu skundu prašė panaikinti Tarnybos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. 4VĮ-(14.4.42)-95 „Dėl detaliuoju planu padalinto žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimo“. Skundą dėl Įsakymo panaikinimo pareiškėjas teismui padavė 2015 m. birželio 2 d. (spaudas ant voko).

19Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. Tačiau, kaip ir bet kuri kita asmens teisė, taip ir teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros tvarkos. Speciali tvarka, kurios laikydamiesi asmenys gali įgyvendinti procesinę teisę kreiptis į administracinį teismą, nustatyta ABTĮ. Tokia tvarka suponuoja tai, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų – viena tokių sąlygų – laikytis teisės aktuose nustatytų kreipimosi į teismą terminų. Pažymėtina, jog įstatyme nustatyti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012; 2015 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-567-552/2015).

20ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

21Aiškindamas šią nuostatą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant klausimą dėl termino skundui paduoti yra svarbu nustatyti, ar skundžiamas administracinis aktas turėjo būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, o jei turėjo būti įteiktas, ar aktą priėmęs viešojo administravimo subjektas atliko teisės aktais nustatytą pareigą dėl akto suinteresuotam asmeniui įteikimo; ar aktas turi būti skelbiamas viešai, ar buvo paskelbtas; ar pareiškėjas žinojo, kad toks aktas turi būti priimtas, ar buvo aktyvus ir atliko atitinkamus veiksmus, siekdamas išsiaiškinti apie akto priėmimą (atsisakymą jį priimti) ir jo turinį bei per įstatymu nustatytą terminą teisės aktais nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl galbūt pažeistų savo teisių gynimo (žr., pvz., 2010 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010).

22Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, tais atvejais, kai sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012).

23Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apie Įsakymą pareiškėjas sužinojo iš VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2013 m. gruodžio 3 d. rašto „Dėl žemės sklypo ir jo teisių į jį įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, Įsakymas jam buvo įteiktas nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-2478-406/2014.

24Pažymėtina, kad pareiškėjas šių pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių neneigia – atskirajame skunde patvirtina, kad nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-2478-406/2014, kartu su kitais teismo jam siųstais procesiniais dokumentais, jam buvo įteiktas ir ginčijamas Įsakymas. Taip pat iš nurodytoje administracinėje byloje priimto procesinio sprendimo turinio matyti, kad pareiškėjas patvirtino, jog jam buvo žinoma apie jo buvusios sutuoktinės rengiamą žemės sklypo padalijimo planą, su parengtu planu jis buvo supažindintas, ant jo pasirašė, tačiau vėliau, įsigilinęs, suprato, kad parengtas planas nėra tikslus, nes šiaurinė žemės sklypo riba neteisingai pažymėta, perstumiant ją link Raigardo gatvės. Taip pat iš Nekilnojamojo turto registro tvarkytojų priimtų sprendimų (2013 m. gruodžio 3 d. VĮ Registrų centro Alytaus filialo sprendimas Nr. (2.1.10.)ALS-1417 (b. l. 46–47) bei Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2014 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. spr1-19 (b. l. 48–50)) matyti, kad pareiškėjui, kuris Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo prašė panaikinti jo buvusiai sutuoktinei priklausančio žemės sklypo registraciją, buvo nurodyta, kad toks jo prašymas negali būti tenkintas, nes A. D. nuosavybės teisės į ginčo žemės sklypą, kaip savarankišką daiktą, buvo įregistruotos vadovaujantis ginčijamu Įsakymu. Įvertinusi šių Nekilnojamojo turto registro tvarkytojų priimtų administracinių aktų turinį, teisėjų kolegija daro išvadą, kad jau gavęs šiuos sprendimus, pareiškėjas turėjo suprasti, kad Įsakymu patvirtinus ginčo žemės sklypo duomenis, buvo pakeisti ir Nekilnojamojo turto registro duomenys, ir siekdamas apginti savo galbūt pažeistas teises, galėjo kreiptis į teismą dėl Įsakymo panaikinimo.

25Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog terminas skundo reikalavimui panaikinti Įsakymą paduoti yra praleistas, nes skundas paduotas praėjus daugiau nei metams nuo dienos, kai pareiškėjui tapo žinoma apie Įsakymą priėmusią instituciją, priėmimo datą, Įsakymo turinį.

26Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, nes ji yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga padaryti tai pagal įstatymų nustatytas taisykles, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad praleistas skundo padavimo teismui terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys objektyviai buvo svarbios, esktraordinarios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008; 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012; 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012).

27Pareiškėjas teigia, kad sužinojęs apie savo teisių pažeidimą jis ėmėsi aktyvių veiksmų – kreipėsi į žemės sklypo plano rengėją, Druskininkų savivaldybės administraciją, Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, inicijavo administracinį ginčą dėl Nekilnojamojo turto registratoriaus veiksmų. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad yra 73 metų, neįgalus, gauna nedidelę pašalpą.

28Vertinant pareiškėjo nurodytas termino skundui paduoti praleidimo priežastis, pirmiausia nurodytina, kad pareiškėjas visus teiginius dėl termino praleidimo privalo pagrįsti objektyviais duomenimis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-825-662/2015), tačiau spręsti, kokias priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas, pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, paliekama teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-327/2013).

29Be to, vertinant priežastis, dėl kurių pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, nepakanka vien konstatuoti, kad pareiškėjas netinkamai gynė savo pažeistas teises, tačiau būtina įvertinti visas su skundo padavimu susijusias faktines aplinkybes. Kai asmuo praleidžia įstatymu nustatytą terminą dėl savo laisva valia pasirinkto elgesio – aktyviai ar pasyviai dalyvauti savo pažeistų teisių gynimo procese – modelio, kyla įstatyme numatytos teisinės pasekmės. Asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, taikomi rūpestingumo, sąžiningumo, atidumo ir operatyvumo standartai. Operatyvumo imperatyvas reikalauja įvertinti, ar pareiškimas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo.

30Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes, su kuriomis jis sieja termino paduoti skundą praleidimą, sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad veiksmai, kurių ėmėsi pareiškėjas savo galbūt pažeistoms teisėms apginti, yra pareiškėjo valia pasirinktas teisių gynimo būdas, kuris negali būti vertinamas kaip objektyvi termino skundui paduoti praleidimo priežastis, sutrukdžiusi pareiškėjui įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad aplinkybė, jog pareiškėjas kreipėsi į netinkamas institucijas ar kitaip netinkamai gynė savo teises, paprastai negali būti pripažinta svarbia aplinkybe atnaujinti terminą skundui paduoti (žr., pvz. 2015 m. liepos 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1017-662/2015). Taip pat pažymėtina, jog vien ta aplinkybė, kad pareiškėjas yra garbaus amžiaus, taip pat negali būti pagrindu atnaujinti ženkliai praleistą skundo padavimo teismui terminą (2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-544/2011). Be to, administracinių teismų praktikoje teisinių žinių trūkumas ar netinkamas įstatymo nuostatų suvokimas patys savaime įprastai nėra laikomi aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą pripažinti, jog terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių. Tokiu atveju laikoma, kad pareiškėjas, siekdamas tinkamai apginti savo galbūt pažeistas teises ir teisėtus interesus, gali kreiptis pagalbos į teisines paslaugas teikiančius asmenis (2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-586/2011).

31Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai bei teisėtai atsisakė atnaujinti terminą skundo reikalavimui panaikinti Įsakymą paduoti ir pagrįstai atsisakė priimti šį skundo reikalavimą.

32Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo reikalavimą panaikinti VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą įregistruoti žemės sklypą (registro Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esantį Raigardo g. ( - ), Druskininkuose, ir A. D. nuosavybės teises į jį bei žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris ( - ), esančio Raigardo g. ( - ), Druskininkuose, statusą – „Daiktas performuotas“. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, tokį reikalavimą pareiškėjas buvo pareiškęs administracinėje byloje Nr. I-2478-406/2014. Šioje byloje yra įsiteisėjęs teismo sprendimas (Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 16 d. sprendimas, kuris paliktas nepakeistas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-604-492/2015), kuriuo buvo atmestas nurodytas reikalavimas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti antrąjį patikslinto skundo reikalavimą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punktu pagrindu – yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

33Apibendrindama nustatytas bylos faktines bei teisines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą ir pagrįstai atsisakė priimti pirmąjį patikslinto skundo reikalavimą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.), bei antrąjį patikslinto skundo reikalavimą, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p.). Todėl pareiškėjo atskirasis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo J. D. atskirąjį skundą atmesti.

36Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas J. D. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. birželio 2 d.... 5. Pareiškėjas skundą patikslino ir 2015 m. birželio 22 d. (spaudas ant voko)... 6. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2010 m. birželio mėnesį sužinojo, jog... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi netenkino... 9. Teismas nustatė, kad apie ginčijamą Įsakymą pareiškėjui tapo žinoma iš... 10. Teismas konstatavo, jog pareiškėjo veiksmai yra jo valia pasirinktas teisių... 11. Dėl antrojo patikslinto skundo reikalavimo teismas nustatė, jog Kauno... 12. III.... 13. Pareiškėjas J. D. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos... 14. Pareiškėjas nurodo, kad manė, jog Įsakymo teisėtumas bus patikrintas... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 16. IV.... 17. Atskiruoju skundu skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi... 18. Nustatyta, kad pareiškėjas šioje administracinėje byloje pateiktu... 19. Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos... 20. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato... 21. Aiškindamas šią nuostatą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne... 22. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, tais atvejais,... 23. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apie Įsakymą pareiškėjas... 24. Pažymėtina, kad pareiškėjas šių pirmosios instancijos teismo nustatytų... 25. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos... 26. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas... 27. Pareiškėjas teigia, kad sužinojęs apie savo teisių pažeidimą jis ėmėsi... 28. Vertinant pareiškėjo nurodytas termino skundui paduoti praleidimo... 29. Be to, vertinant priežastis, dėl kurių pareiškėjas praleido įstatymo... 30. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes, su kuriomis... 31. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija... 32. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties... 33. Apibendrindama nustatytas bylos faktines bei teisines aplinkybes, teisėjų... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Pareiškėjo J. D. atskirąjį skundą atmesti.... 36. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartį palikti... 37. Nutartis neskundžiama....