Byla 2-1-74/2011

1Jurbarko rajono apylinkes teismo teisejas Rimantas Paulaitis, sekretoriaujant Linai Gailienei, dalyvaujant ieškovo Jurbarko rajono apylinkes prokuraturos prokurorui Valentinui Jakšciui, atsakovo Jurbarko rajono savivaldybes administracijos atstovams R. V. ir G. G., atsakovui G. B. ir jo atstovei advokatei G. M. tretiesiems asmenims ieškovo puseje Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei M. T., E. M. ir J. K., L. B., tretiesiems asmenims atsakovo puseje SI „Jurbarko planas“ atstovui J. K., UAB „S. J. architekturos studija“ atstovui S. J., UAB „Bacas“ atstovei T. K., UAB „Smailusis skliautas“ atstovui M. K., teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo Jurbarko rajono apylinkes vyriausiojo prokuroro ieškini atsakovams Jurbarko rajono savivaldybes administracijai, G. B., tretiesiems asmenims ieškovo puseje Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, L. B., tretiesiems asmenims atsakovo puseje „Smailusis skliautas“, SI „Jurbarko planas“, UAB „S. J. architekturos studija“, UAB „Bacas“ ir, -

2n u s t a t e :

3Jurbarko rajono apylinkes prokuroras Valentinas Jakštys, palaikydamas Jurbarko rajono apylinkes vyriausiojo prokuroro K. G. ieškini prašo teismo pripažinti negaliojanciu 2007-02-22 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos G. B. išduota statybos leidima Nr. 07-7/NS ir 2008-02-22 pakoreguota leidima Nr. 07-7/NS (statyti banka B1220 (pirmas etapas), boulinga U1265, kavine-bara M1211 (antras etapas)“. Pripažinti negaliojanciu Taurages apskrities viršininko 2008-07-01 isakymu Nr. V-1673 sudarytos komisijos 2008-07-09 akta Nr. J-A-43/08 del pastato, esancio ( - ) 1-ojo etapo patalpu tinkamomis naudoti. Pripažinti negaliojanciu Taurages apskrities viršininko isakymu Nr. V-2533 sudarytos komisijos 2008-10-16 akta Nr. J-A-69/08 del pastato, esancio ( - ) 2-ojo etapo patalpu tinkamomis naudoti. Pripažinti negaliojanciu 2008-09-19 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakyma Nr. 01-2047 del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo ( - ), detaliojo plano patvirtinimo. Ipareigoti G. B., jam nuosavybes teise priklausanti pastata – kavine – bara - boulinga – banko patalpas, unikalus Nr. ( - ) pertvarkyti taip, kad atitiktu 2005-07-21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-189 „Del detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano sprendiniams, t.y. pertvarkyti pastata taip, jog jo aukštis nuo žemes paviršiaus nebutu didesnis kaip 8 m. bei tuo metu buvusio žemes sklypo ploto užstatymo intensyvumas nebutu didesnis kaip 40 %, o leistinas žemes sklypo užstatymo tankis nebutu didesnis kaip 24 %. Atnaujinti ieškinio senaties termina del 2007-02-22 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos G. B. išduoto statybos leidimo, Nr. 07-7/NS; Taurages apskrities viršininko isakymu Nr. V-1673 sudarytos komisijos 2008-07-09 akto Nr. J-A-43/08 del pastato, esancio ( - ) 1-ojo etapo patalpu tinkamomis naudoti; Taurages apskrities viršininko isakymu Nr. V-1673 sudarytos komisijos 2008-10-19 akto Nr. J-A-69/08 del pastato, esancio ( - ) 2-ojo etapo patalpu tinkamomis naudoti; 2008-09-19 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymo Nr. N-01-2047 del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo ( - ), detaliojo plano patvirtinimo pripažinimo negaliojanciais, bei restitucijos taikymo, o butent ipareigojimo G. B., jam nuosavybes teise priklausanti pastata – kavine – bara – boulinga – banko patalpas, unikalus Nr. ( - ) pertvarkyti taip, kad atitiktu 2005-07-21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-189 “Del detaliojo plano patvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano sprendiniams, t.y. pertvarkyti pasta taip, jog jo aukštis nuo žemes paviršiaus nebutu didesnis kaip 8 m. bei tuo metu buvusio žemes sklypo ploto užstatymo intensyvumas nebutu didesnis kaip 40%.

4Atsakovo Jurbarko rajono savivaldybes administracijos atstove R. V. su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti.

5Atsakovas G. B. su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti.

6Treciojo asmens ieškovo puseje Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstove M. T. prašo ieškini tenkinti.

7Tretysis asmuo L. B. ieškovo puseje prašo ieškini tenkinti.

8Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB “Smailusis skliautas” atstovas M. K. su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti.

9Tretysis asmuo atsakovo puseje „Smailusis skliautas“, atstovas J. K. su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti.

10Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB „S. J. architekturos studija“ atstovas S. J. su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti.

11Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB „Bacas“ atstove T. K. su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti.

12Ieškinys atmestinas.

13Prokuroras pagrisdamas savo ieškininius reikalavimus nurodo, kad 2008 11 17 Jurbarko rajono apylinkes prokuraturoje iš Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos buvo gautas 2008 11 12 raštas Nr. /10.4/-2D-369 apie teises aktu pažeidimus, susijusius su teritorijos ( - ) apstatymu, bei detaliojo plano patvirtinimu. Pagal surinktus duomenis nustatyta, kad 2005 07 21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-189 „Del detaliojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas J. K. žemes sklypo, esancio ( - ) naudojimo budo ir pobudžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos i komercines paskirties objektu detalusis planas su šiais detaliojo plano sprendiniais: žemes plotas – 1498 kv. m., pagrindine tiksline žemes naudojimo paskirtis – kitos paskirties žeme, naudojimo budas – komercines paskirties objektu teritorija, naudojimo pobudis – prekybos paslaugu ir pramogu objektu statyba, leistinas pastatu aukštis – 1- 2 aukštai /statinio aukštis nuo žemes paviršiaus – 8,00 m./, leistinas žemes sklypo užstatymo tankis – 24 procentai, leistinas žemes sklypo užstatymo intensyvumas – 40 procentu. Šie sprendiniai buvo pasirašytinai suderinti su namu valdos, esancios ( - ) savininke L. B. Žemes sklypa, esanti ( - ) 2006 03 21 nusipirko G. B. 2006 07 03 G. B. pateikus prašyma del statybu žemes sklype ( - ), 2006 07 05 buvo išduotas projektavimo salygu savadas, kuriame nurodytos projektavimo salygos. Technini projekta renge UAB „Smailusis skliautas“. 2006 metais suprojektuota: kavine-baras, boulingas, prekybos patalpos. Atskiri techniniai rodikliai nepateikti, kaip to reikalauja Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005. Šie rodikliai pateikti tik ant sklypo planu. Taip pat nera atskiro pritarimo techniniam projektui, taciau ant parengto ir pasirašyto projekto vadovo S. J., architekto V. Š. sklypo plano, be kitu nurodyti tokie rodikliai: sklypo užstatymas – 56,3 procento, pastato aukštis – 11,90 m., kas aiškiai neatitinka projektavimo salygu savade nurodytoms projektavimo salygoms.

142007 02 21 Jurbarko rajono savivaldybes administracija iregistravo statytojo G. B. prašyma išduoti statybos leidima. Ta pacia diena, t. y. 2007 02 21 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos Nuolatine statybos komisija pateike išvada, kad „statinio projektas atitinka statinio projektavimo salygu reikalavimus“ ir rekomendavo išduoti statybos leidima. 2007 02 22 Jurbarko rajono savivaldybes administracija statytojui G. B. išdave statybos leidima Nr. 07-7/NS.

152008 07 17 valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos gavo L. B. rašta del galimai pažeidžiamu jos teisiu statant boulingo pastata ( - ). Inspekcija, atlikdama tyrima, pareikalavo Jurbarko rajono savivaldybes administracijos pateikti pastato, esancio ( - ) technini projekta, kuris siekiant gauti leidima statybai, turi buti parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ VI skyriuje „Projekto sudetis“ nuostatomis. Taciau Jurbarko rajono savivaldybes administracija Inspekcijai pateike tik atskirus techninio plano projekto lapus, t. y. projekto konstrukcine dali, sklypo planus, fasadu vaizdus ir 2007 metais koreguoto projekto architekturine statybine dali, del ko darytina išvada, kad techninis projektas buvo parengtas nepilnos sudeties. Tik 2008 09 19 Jurbarko rajono savivaldybes administracija prieme isakyma Nr. O1-2047 „Del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“, kuris kaip matyti yra pritaikytas pagal technini projekta paruošta nesilaikant 2005 07 21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-189 patvirtinto detaliojo plano, bei G. B. išduoto projektavimo salygu savado reikalavimu.

16Vadovaujantis Teritoriju planavimo Istatymo 26 str. 6 d. detaliuju planu sprendiniai galioja neterminuotai, jei tvirtinant detaluji plana nebuvo nustatytas konkretus galiojimo terminas. Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2005 07 21 sprendime Nr. T2-189 „Del detaliojo plano patvirtinimo“ nenustatytas juo patvirtinto žemes sklypo, esancio ( - ) detaliojo plano sprendiniu galiojimo terminas, todel šiuo sprendimu patvirtinto detaliojo plano sprendiniai galioja neterminuotai. Teritoriju planavimo Istatymas nereglamentuoja galimybes vieno žemes sklypo keliu tos pacios rušies ir to paties lygmens teritoriju planavimo dokumentu, todel nagrinejamuoju atveju nebuvo teisinio pagrindo rengti ir atitinkamai tvirtinti naujo žemes sklypo, esancio ( - ) detaliojo plano, nepaisant to 2008 09 19 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos priimtu isakymu Nr. O1-2047 „Del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas naujas žemes sklypo, esancio ( - ) detalusis planas, kuris buvo parengtas pagal esama faktine situacija, pritaikant ji prie šiuo metu esanciu sprendiniu. Kadangi šiuo atveju pažeistas eiliškumas ir statinys bei jo projektavimo salygos neatitinka detaliojo plano reikalavimams, o detalusis planas pritaikomas prie esamo statinio techniniu sprendiniu, bei atsižvelgiant i Teritoriju planavimo Istatymo reikalavimus, 2008 09 19 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos priimtas isakymas Nr. O1-2047 „Del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ yra neteisetas ir turi buti pripažintas negaliojanciu. Statinio techninis projektas parengtas nesilaikant Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2005 07 21 sprendimu Nr. T2-189 „Del detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintu detaliojo plano sprendiniu ir 2006 07 05 projektavimo salygu savado reikalavimu. Tuo pažeisti Lietuvos Respublikos statybos Istatymo /Valst. Žin., 1996 m. Nr. 32-788; 2001 m. Nr. 101-3597; 2004 m. Nr. 73-2545/ 14 str. 5 d. 2 p. ir statybos techninio reglamento STR 105.06:2005 „Statinio projektavimas“ 10.1, 10.2, 31, 32 punktu reikalavimai. Be to Jurbarko rajono savivaldybes administracijos Nuolatine statybos komisija, tikrindama statytojo G. B. pateiktus dokumentus, neatsižvelge i esamus pažeidimus, bei rekomendavo išduoti statybos leidima, del ko 2007 02 22 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos išduotas statybos leidimas Nr. 07-7/NS, pažeidžiant Lietuvos Respublikos Statybos Istatymo 23 str. 9 p., 2004 12 28 Aplinkos ministro isakymu Nr. D1-696 „Del nuolatines statybos komisijos pavyzdiniu nuostatu patvirtinimo“ 19 p. ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 16.1 ir 16.2 punktus, todel yra neteisetas ir turi buti pripažintas negaliojanciu.

172008 07 01 Taurages apskrities viršininko isakymu Nr. V-1673 buvo sudaryta komisija del pripažinimo pastato, esancio ( - ) tinkamu naudoti 2008 07 05 komisija aktu Nr. JA-43/08 pripažino, kad kavines-baro, boulingo banko pastato unikalus Nr. ( - ), esancio adresu ( - ) 1-0 etapo banko patalpos tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti. 2008 10 16 mineta komisija aktu Nr. JA69/08 pripažino kavines-baro, boulingo, banko pastato unikalus Nr. ( - ) 2-asis etapas tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti. 2008 11 20 Valstybineje imoneje „Registru centras“ iregistruotas pastatas : kavine-baras, boulingas, banko patalpos, esancios adresu ( - ), kuriam suteiktas unikalus Nr. ( - ). Aktas JA-43/08 pripažinti pastata, esanti ( - ) tinkamu naudoti yra neteisetas, todel turi buti pripažintas negaliojanciu.

18Neteiseta statyba yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos CK 4.253 str. 1 d. reikalavimas, nustatantis, kad nekilnojamasis daiktas privalo buti suformuotas istatymu nustatyta tvarka. Šiuo atveju nera teisiškai sukurto ir iteisinto nuosavybes objekto – nekilnojamojo daikto. Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.24 str. valdymo teises objektu gali buti kiekvienas daiktas, kuris gali buti nuosavybes objektu. Statinys gali tapti nuosavybes teises objektu tik tuo atveju, jeigu jo statyba yra teiseta. Civilines teises požiuriu neteisetos statybos atveju statytojas nuosavybes teise valdo tik statybines medžiagas /Lietuvos Respublikos CK 4.103 str./.

19Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 str. itvirtinta nuostata, kad prokuroras Istatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenes ir valstybes teises, bei teisetus interesus. Lietuvos Respublikos Prokuraturos Istatymo 19 str. prokurorui suteikia teise istatymu nustatyta tvarka ginti viešaji interesa, kai yra nustatomi asmens, visuomenes ir valstybes teisiu ir teisetu interesu pažeidimai. Lietuvos Respublikos CPK 5 str. 3 d. ir 49 str. 1 d. suteikia teise prokurorui pareikšti ieškini del viešojo intereso gynimo.

20Teismui pripažinus, jog statybos leidimas išduotas neteisetai, butina statytoja G. B. ipareigoti statini pastatyta neteisetai išduoto statybos leidimo pagrindu, VI „Registru centras“ iregistruotame žemes sklype, kurios unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esanti adresu ( - ) nugriauti pastata: kavine-bara, boulinga, banko patalpas, unikalaus Nr. ( - ), bei pertvarkyti taip, kaip numato 2005 07 21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-189 patvirtintas detalusis planas, bei jo pagrindu G. B. išduotas projektavimo salygu savadas ir pripažinti negaliojanciu 2007 02 22 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos jam išduota statybos leidima Nr. 07-7/NS ir 2008 02 22 pakoreguota leidima Nr. 07-7/NS /statyti banka B1220 pirmas etapas, boulinga U1265, kavine-bara M1211 antras etapas, pripažinti negaliojanciu Taurages apskrities viršininko isakymu Nr. V-1673 sudarytos komisijos 2008 07 09 akta Nr. J-A-43/08 del pastato, esancio ( - ) 1-ojo etapo patalpu tinkamomis naudoti, pripažinti negaliojanciu Taurages apskrities viršininko isakymu Nr. V-1673 sudarytos komisijos 2008 10 19 akta Nr. J-A-69/08 del pastato, esancio ( - ) 2-ojo etapo patalpu tinkamomis naudoti, pripažinti negaliojanciu 2008 09 19 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakyma N-01-2047 del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo detaliojo plano patvirtinimo, ipareigoti G. B. jam nuosavybes teise priklausanti pastata-kavine-bara-boulinga-banko patalpas, unikalus Nr. ( - ) pertvarkyti taip, kad atitiktu 2005 07 21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-189 „Del detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendiniams, t. y. pertvarkyti pastata taip, kad jo aukštis nuo žemes paviršiaus nebutu didesnis kaip 8 m., bei tuo metu buvusio žemes sklypo ploto užstatymo intensyvumas nebutu didesnis kaip 40 procentu, o leistinas žemes sklypo užstatymo tankis nebutu didesnis kaip 24 procentai, atnaujinti ieškinio senaties termina del 2007 02 22 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos išduoto statybos leidimo Nr. 07-7/NS, Taurages apskrities viršininko isakymu Nr. V-1673 sudarytos komisijos 2008 07 09 akto Nr. J-A-43/08 del pastato, esancio ( - ) 1-ojo etapo patalpu tinkamomis naudoti, Taurages apskrities viršininko isakymu Nr. V-1673 sudarytos komisijos 2008 10 19 akto Nr. J-A-69/08 del pastato 2-ojo etapo patalpu tinkamomis naudoti, 2008 09 19 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymo N-01-2047 del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo, detaliojo plano patvirtinimo pripažinimo negaliojanciais, bei restitucijos taikymo, o butent ipareigojimo G. B. jam nuosavybes teise priklausanti pastata pertvarkyti taip, kad atitiktu 2005 07 21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-189 „Del detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendiniams.

21Teismu praktikoje yra laikomasi nuostatos, jog termino pradžia viešaji interesa ginanciam subjektui kreiptis i teisma skaiciuojama nuo tada, kai ieškovas gavo pakankamai duomenu, kad pažeistas viešasis interesas. Kadangi ieškinyje reiškiami reikalavimai del administraciniu aktu pripažinimo negaliojanciais, ir atsakovai atsiliepime atkreipia demesi i tai, jog tokiu atveju turi buti taikomi ABTI 33 straipsnyje numatyti senaties terminai, sprendžiant klausima apie šio senaties termino eigos pradžia yra reikšminga ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2008-07-25 dienos nutartyje administracineje byloje Nr. A/146-335/2008, konstatavo, jog prokuroras, Prokuraturos istatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka gaves informacija apie asmens, visuomenes, valstybes teisiu ir teisetu interesu pažeidima, ne kiekvienu atveju turi pagrinda manyti, kad aktas pažeidžia viešaji interesa ir yra pagrindas kreiptis i teisma del viešojo intereso gynimo. Pirmiausiai jis turi nustatyti, ar administracinis aktas yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia viešaji interesa. Tik nuo to momento, kai surenkama ar turejo buti surinkta pakankamai duomenu, kad pažeistas viešasis interesas, prokurorui tampa suvokiama apie šio intereso pažeidima ir prasideda termino kreiptis i teisma eigos pradžia.

22Taip pat atkreiptinas demesys i tai, jog 2009-05-29 specialioji teiseju kolegija, gincams del teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spresti, nutartimi konstatavo, jog gincas nagrinetinas bendrosios kompetencijos teisme, savo ruožtu jam taikytinas LR civilinio proceso kodekso ir LR civilinio kodekso nuostatos. Savo ruožtu LR CK 1.125 str. 4 d. numato sutrumpinta triju menesiu ieškinio senaties termina reikalavimams pripažinti juridinio asmens organu sprendimus negaliojanciais.

23Kad isitikinti, jog yra pažeistas viešasis interesas buvo butinumas gauti duomenis iš valstybiniu instituciju, surinkti pilna apimtimi medžiaga, kuri leistu susidaryti aiškia nuomone del viešojo intereso pažeidimo. Konkreciu atveju tokia medžiaga buvo gauta 2009-02-12, (duomenys iš registru centro ir medžiaga, susijusi su 2008-09-19 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu del detaliojo plano patvirtinimo), be šiu dokumentu nebuvo galimybes spresti apie viešojo intereso pažeidima, bei kreipimosi i teisma termino pradžia laikytina 2009-02-12. Ieškinys Jurbarko rajono apylinkes teismui buvo pateiktas 2009-04-20, t.y. nepažeidus LR CK 1.125 str. 4 d. nuostatu, todel termino reikšti ieškini nepraleido.

24Atsakovas G. B., nesutikdamas su ieškiniu, atsiliepimu i ieškini ir teismo posedžio metu patvirtino, kad su ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad ieškovas nenurodo jokiu teisiniu pagrindu, kodel turi buti pripažintas negaliojanciu 2007 02 22 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos išduotas statybos leidimas. 2005 07 21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu, tvirtinant detaluji plana, buvo pakeistas žemes sklypo, esancio ( - ) naudojimo budas ir pobudis. Projektavimo salygu savadas buvo išduotas 2006 07 05 ir pagal ji UAB „Smailusis skliautas“ paruoše technini projekta, kadangi jau statybos leidimo išdavimo metu buvo svarstoma galimybe padidinti žemes sklypa. 2007 10 25 Jurbarko rajono savivaldybes taryba prieme sprendima Nr. T2-333 „Del detaliojo plano rengimo“, kuriuo nusprende pritarti žemes sklypo padidinimo ir kito detaliojo plano rengimui. SI „Jurbarko planas“ paruoše kita detaluji plana, kuriuo buvo patikslintas užstatymo tankis ir padidintas žemes sklypas. Ieškovo tvirtinimas, kad vienam žemes sklypui negali buti rengiami ir tvirtinami keli detalieji planai prieštarauja Teritoriju planavimo Istatymo 26 str. 7 d., t. y. istatymu leidejas suteikia teise detaluji plana keisti, nežiurint šio straipsnio 6 d. nuostatos, kad detalieji planai galioja neterminuotai. Jeigu Jurbarko rajono savivaldybes taryba 2007 10 25 tai pavadino ne detaliojo plano pakeitimu, o detaliojo plano tvirtinimu, tai nekeicia priimto sprendimo esmes ir turinio. Galimybe didinti žemes sklypo užstatymo tankuma ir aukštinguma Istatymas numato ir tai atliekama parengiant tos teritorijos detaluji plana. Todel jokie norminiai aktai, kaip nurodyta ieškinyje Jurbarko rajono savivaldybes administracijos direktoriui 2008 09 19 priimant isakyma Nr. 01-2047 nebuvo pažeisti ir visiškai nepagristai ieškinyje nurodoma, kad detalusis planas buvo parengtas pagal esama faktine situacija, pritaikant ji prie šiuo metu esanciu sprendiniu. Ieškovas nurodo, kad darant 2006 07 05 parengto ir pasirašyto žemes sklypo plano projekto vadovo S. J. ir architekto V. Š. užrašas, kad sklypo užstatymas 56,3 proc., o pastato aukštis 11,9 m. ir del tos priežasties buvo 2007 10 25 priimtas Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Del detaliojo plano rengimo“. Jo veiksmai tiek gaunant statybos leidima, tiek parengiant teritorijos detaluji plana yra teiseti, jokiu istatymu reikalavimu nepažeide ir tenkinant teismo sprendima, kuriuo butu ipareigotas pertvarkyti pastata taip, kad jis atitiktu 2005 07 21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-189 „Del detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendiniams, patirtu didžiulius nuostolius, kuriuos jam atlyginti turetu valstybe, nes techniškai neimanoma nenugriovus viso pastato ivykdyti prokuroro reikalavima.

25Atsakovas Jurbarko rajono savivaldybes administracijos atstove R. V. atsiliepime i ieškini ir teismo posedžio metu patvirtino, kad su ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad žemes sklypo ( - ) naudojimo budo ir pobudžio keitimo iš gyvenamosios teritorijos i komercines paskirties objektu teritorija detalusis planas buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2005 07 21 sprendimu Nr. T2-189. Jurbarko rajono savivaldybes taryba 2007 10 25 sprendimu Nr. T2-333 „Del detaliojo plano rengimo“ pritare G. B. žemes sklypo padidinimo detaliojo plano rengimui, o 2008 08 12 sprendimu Nr. T2-217 Del Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2007 10 25 sprendimo Nr. T2-333 „Del detaliojo plano rengimo“ pakeitimo pritare G. B. žemes sklypo padidinimo detaliojo plano rengimui, taip pat padidinti žemes sklypo užstatymo tankuma ir intensyvuma bei statinio aukšti. Detalusis planas buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 09 19 isakymu Nr. O1-2047 „Del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“. Lietuvos teritoriju planavimo Istatymo 19 str. 2 d. 3 p. nurodo, kad vienas iš detaliojo planavimo uždaviniu yra nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režima statiniu statybos projektams rengti ir žemes sklypui naudoti, o 22 str. 1 d. 4 p. nustato, kad detalieji planai rengiami, kai keiciamas bent vienas iš šiu privalomu teritoriju tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimu: leistinas pastatu aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas. Ieškovo teiginys, kad planavimo Istatymas nereglamentuoja galimybes rengti vieno žemes sklypo keliu tos pacios rušies ir to paties lygmens teritoriju planavimo dokumentu, bei, kad nebuvo teisinio pagrindo rengti naujo žemes sklypo detaliojo plano, yra nepagristas. Jurbarko rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 09 19 isakymu Nr. O1-2047 „ Del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas atitinka Jurbarko m. bendrojo plano sprendinius. Jurbarko rajono savivaldybes tarybos 2008 03 27 sprendimu Nr. T-82 patvirtintas Jurbarko miesto teritorijos bendrasis planas, kuriame teritorija i kuria ieina žemes sklypai 85 ir 85A pažymeta kaip „mišrios miesto centro bei svarbiausiu lokaliu centru teritorijos su visuomenine, komercine, gyvenamaja statyba, kurioms keliami ypatingi reikalavimai pastatu ir viešuju erdviu architekturai“. Boulingo pastatas irengtas miesto centro, kaip svarbiausio lokalaus centro teritorijoje, kurioje užstatymo intensyvumas leidžiamas lygus ar mažesnis už 2. Pagal Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo Istatymo 2 str. 44 p. „užstatymo intensyvumas – visu pastatu antžemines dalies patalpu bendrojo ploto sumos santykis su žemes sklypo plotu. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999 12 16 d. isakymo Nr. 420 „ Del laikinojo detaliuju planu sprendiniais nustatomo teritorijos tvarkymo režimo reglamento patvirtinimo III str. 7.4 p. nustato, kad „...užstatymo intensyvumas reglamentuoja visu pastatu bendro ploto santyki su viso sklypo plotu“. Šis santykis išreiškiamas indeksu, kuris nurodo didžiausia leistina bendra grindu visuose pastatu aukštuose plota kartu su viso sklypo plotu. Del šiu priežasciu nepagristas yra ieškovo reikalavimas del Jurbarko rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 09 19 isakymo Nr. O1-2047 „Del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo S. Dariaus ir S. Gireno g. 85A, Jurbarko m. detaliojo plano patvirtinimo“ pripažinimo negaliojanciu. Atsižvelgiant i tai, kad Jurbarko rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 09 19 isakymu Nr. O1-2047 patvirtintas detalusis planas buvo rengiamas ir patvirtintas nepažeidžiant istatymu reikalavimu, nepagristas ieškovo reikalavimas del 2007 02 22 statybos leidimo Nr. 07-7/ND pripažinimo negaliojanciu, nes statinio techninis projektas, o tuo paciu ir statybos leidimas atitinka galiojanti detaluji plana.

26Tretysis asmuo ieškovo puseje Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstove M. T. atsiliepime i ieškini ir teismo posedžio metu patvirtino, kad su pareikštu ieškiniu sutinka ir nurodo, kad inspekcijos 2008 08 28 rašte Nr. 10.4-493-B ir 2008 11 12 rašte Nr. /10.4/-2D-369, kuriuose nurodyti inspekcijos nustatyti pažeidimai vykdant pastato, esancio ( - ) statybas. Neteiseta statyba yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos CK 4.253 str. 1 d. reikalavimas, nustatantis, jog nekilnojamasis daiktas privalo buti suformuotas istatymu nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.24 str. valdymo teises objektu gali buti kiekvienas daiktas, kuris gali buti nuosavybes teises objektu. Statinys gali tapti nuosavybes teises objektu tik tuo atveju, jeigu jo statyba yra teiseta. Civilines teises požiuriu neteisetos statybos atveju statytojas nuosavybes teise valdo tik statybines medžiagas. Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. nustatyta, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie pasistate, statosi arba rekonstruoja statini neturedami nustatyto leidimo, reikiamai suderinto ir patvirtinto projekto arba tai daro su esminiais nukrypimais nuo statinio projekto, arba šiurkšciai pažeisdami pagrindinius normatyvinius statybos techninius dokumentus, arba turedami neteisetai išduota leidima, neturi teises tokiu statiniu naudotis ar disponuoti. Vadovaujantis minetomis nuostatomis ir atsižvelgiant i tai, kad G. B. statyba buvo vykdoma pagal neteiseta Jurbarko rajono savivaldybes išduota 2007 02 22 statybos leidima Nr. 07-7/NS, šio leidimo pagrindu neteisetai pastatyta statinio dalis privalo buti nugriauta.

27Tretysis asmuo ieškovo puseje L. B. atsiliepime i ieškini ir teismo posedžio metu patvirtino, kad su pareikštu ieškiniu sutinka ir nurodo, kad ginco pastatas akivaizdžiai prieštarauja sprendiniams, nustatytiems sklypo detaliuoju planu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybes 2005 07 21 sprendimu Nr. T2-189. Pastatas ženkliai pažeidžia detaliuoju planu nustatyta užstatymo riba, intensyvuma, bei aukštinguma. Taciau Nuolatine statybos komisija, tikrindama jai statytojo pateiktus dokumentus, bei Taurages AVA, vykdydama valstybine projektavimo priežiura, nenustate akivaizdžiu pažeidimu išduodant G. B. statybos leidima. Priešingai Jurbarko rajono savivaldybes administracija iniciavo detaliojo plano sprendiniu pakeitima ir prieme gincijama 2008 09 19 isakyma Nr. O1-2047 „Del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“. Šis isakymas priimtas po to, kai Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nustate neteisetus Jurbarko rajono savivaldybes veiksmus, išduodant statybos leidima, bei nurode Taurages apskrities viršininkui inicijuoti neteisetu viešojo administravimo subjektu priimtu administraciniu aktu panaikinima teismine tvarka. Tokie Jurbarko rajono savivaldybes administracijos veiksmai grubiai pažeidžia Viešojo administravimo Istatymo 3 str. nurodytus reikalavimus viešojo administravimo subjektams. Be to, žemes sklypo detalusis planas buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybes sprendimu Nr. T2-189. Teritoriju planavimo istatymas nenumato galimybes rengti vieno žemes sklypo keliu tos pacios rušies ir to paties lygmens teritoriju planavimo, todel Jurbarko rajono savivaldybes administracijos veiksmai, kuriais patvirtintas detalusis planas, kuris buvo parengtas pagal esama situacija, pritaikant ji prie esamu sprendiniu, prieštarauja Statybos Istatymo 27 str. 4 d. 2 p. nuostatoms, kad statinio statyba negali pažeisti teritoriju planavimo dokumentu. Sutinkamai su STR 1.07.01:2002 statybos leidimas 16.1 p., statinio projektas turi atitikti detaliojo plano sprendiniuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus. Statybos valstybine priežiura atliekanti institucija – Taurages apskrities viršininko administracija, atlikdama statybos valstybine priežiura, ignoravo G. B. padarytus grubius Lietuvos Respublikos Statybos Istatymo bei kitu statybos techniniu dokumentu pažeidimus, nevykde Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nurodymu inicijuoti savavalines statybos pašalinima teises aktu nustatyta tvarka. Be to, jos kaip treciojo asmens ieškovo puseje, yra pažeistos teises ir teiseti interesai : atstumas nuo jos gyvenamo namo iki boulingo turi buti ne mažesnis kaip 4,7 m., bet jis yra tik 3,48 m., statini eksploatuojant nuolat nuo jo sklinda triukšmas, kuris trukdo šeimos normaliam gyvenimui, oro kondicionieriai nukreipti i jos puse prie pat langu, todel kelia gresme sveikatai.

28Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB „Smailusis skliautas“ atstovas M. K., atsiliepime i ieškini ir teismo posedžio metu patvirtino, kad su ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad ju imone sudariusi sutarti su S. J. architekturos studija, pagal pateiktus architekturinius sprendinius parenge pastato, pritaikyto kavinei-barui-boulingui ir aptarnaujancioms patalpoms techninio projekto konstrukcine dali. Jos esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ nustato tai, kad statinys turi buti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad statybos ir naudojimo metu galintys veikti poveikiai nesukeltu tokiu pasekmiu: viso pastato ar jo dalies griuties; neleistu deformaciju; žalos kitoms statinio dalims, irenginiams ar sumontuotai irangai del dideliu konstrukcijos deformaciju; žalos, kurios pasekmes yra neadekvacios ja sukelusiai ypatingai priežasciai.

29Del projektiniu sprendiniu /užstatymo tankio ir aukštingumo/ neatitikimo anksciau parengtam detaliajam planui. Pirminis detalusis planas nebuvo parengtas konkrecios paskirties statiniui. Todel iš pat pradžiu, rengiant pastato, pritaikyto kavine-barui-boulingui ir kitoms patalpoms, priešprojektinius pasiulymus buvo nuspresta parengti kita detaluji plana, kurio sprendiniais, atlikus visas privalomas viešojo svarstymo su visuomene proceduras, nustatyti kitokius reikalavimus užstatymo tankiui ir aukštingumui bei padidinti žemes sklypa. Teiginys, kad vienam žemes sklypui negali buti rengiami ir tvirtinami keli detalieji planai, prieštarauja teritoriju planavimo Istatymo 26 str. 7 d.. Tokios paskirties pastatui, pritaikytam kavinei-barui-boulingui ir kt., butina buvo pakoreguoti senojo detaliojo plano /nepritaikyto konkrecios paskirties pastatui/ sprendinius, kas ju manymu buvo padaryta užsakovo parengiant nauja detaluji plana.

30Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB „S. J. architekturos studija“ atstovas S. J. atsiliepime i ieškini ir teismo posedžio metu patvirtino, kad su ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad pirminis detalusis planas nebuvo parengtas konkrecios paskirties statiniui, todel rengiant pastato, pritaikyto kavinei-barui-boulingui ir kt. patalpoms, priešprojektinius pasiulymus buvo nuspresta parengti kita detaluji plana, kurio sprendiniais, atlikus visas privalomas viešojo svarstymo su visuomene proceduras, nustatyti kitokius reikalavimus užstatymo tankiui ir aukštingumui, bei padidinti žemes sklypa. Teiginys, kad vienam žemes sklypui negali buti rengiami ir tvirtinami keli detalieji planai, prieštarauja teritoriju planavimo Istatymo 26 str. 7 d. Tokios paskirties pastatui buvo butina pakoreguoti senojo detaliojo plano /nepritaikyto konkrecios paskirties pastatui/ sprendinius, kas ju manymu ir buvo padaryta užsakovo rengiant naujaji detaluji plana.

31Tretysis asmuo atsakovo puseje SI „Jurbarko planas“ atstovas J. K. su ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad viešasis interesas nepažeistas, nes detalusis planas buvo paskelbtas laikraštyje „Musu laikas“ ir visi gyventojai galejo susipažinti su juo. Gautas tik vienos L. B. nesutikimas su juo, bet svarstant jis buvo atmestas, nes atsiliepimas nemotyvuotas. Projektuojant pirmaji detaluji plana buvo numatyta statyti mažesni pastata ir derinta su L. B. Ji sutiko. Del antrojo detaliojo plano tai nera numatyta norminiuose aktuose, kad privaloma pranešti apie pakeitimus kitiems suinteresuotiems asmenims.

32Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB „Bacas“ atstove T. K. su ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad pastate šiuo metu veikia kavine ir boulingo klubas. Dirba penki žmones. Nugriovus pastata, juos reiktu atleisti.

33Specialioji teiseju kolegija gincams del teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spresti 2009 05 28 nutartimi nusprende, kad šis gincas nagrinetinas bendrosios kompetencijos teisme.

34Teismas, vykdydamas teisinguma, privalo užtikrinti Konstitucijoje, istatymuose ir kituose teises aktuose išreikštos teises igyvendinima, garantuoti teises viršenybe, apsaugoti žmogaus teises ir laisves; iš Konstitucijos 109 str. 1 dalies teismams kyla pareiga teisingai ir objektyviai išnagrineti bylas, priimti motyvuotus ir pagristus sprendimus; Konstitucijoje itvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisinguma vykdo teismai, reiškia, kad konstitucine valstybe yra ne pats sprendimo priemimas teisme, bet butent teismo teisingo sprendimo priemimas; konstitucine teisingumo samprata suponuoja ne tik formalu, nominalu teismo vykdoma teisinguma, ne tik išorine teismo vykdomo teisingumo regimybe, bet ir svarbiausia tokius teismo sprendimus, kurie savo turiniu nera teisingi; vien formaliai teismo vykdomas teisingumas, kuri itvirtina, saugo ir gina Konstitucija.

35Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011-01-31 nutarimu pripažinta, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 3 dalis, pagal kuria tuo atveju, kai statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, taciau pažeidžiant statinio sprendinius ar teises aktu reikalavimus, byla nagrinejantis „teismas savo sprendimu gali: 1) ipareigoti statytoja per nustatyta termina reikiamai pertvarkyti statini (dali statinio nugriauti, perstatyti ar pan.); 2) ipareigoti statytoja per nustatyta termina statini nugriauti“, ta apimtimi, kuria nebuvo numatyti kriterijai arba (ir) atvejai, kuriems esant teismas, ivertines visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, galejo priimti ir kitoki sprendima, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisines valstybes principams.

36Pripažinta, kad Lietuvos Respublikos statybos istatymo 28 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nebuvo nustatyti kriterijai arba (ir) atvejai, kuriems esant teismas, konstataves teises aktu reikalavimus pažeidžiancios statybos fakta, spresdamas del kompetentingu instituciju priimtu ipareigojimu vykdymo, ivertines visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, galejo priimti ir kitoki sprendima, nei patvirtinti kompetentingu instituciju ipareigojima pastatyta ar statoma statini (jo dali) nugriauti arba ji reikiamai pertvarkyti (dali statinio nugriauti, perstatyti ir pan.), prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisines valstybes principams.

37Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos statybos istatymo 28 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nebuvo nustatyti kriterijai arba (ir) atvejai, kuriems esant teismas, konstataves teises aktu reikalavimus pažeidžiancios statybos fakta, spresdamas del kompetentingu instituciju priimtu ipareigojimu vykdymo, ivertines visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, galejo priimti ir kitoki sprendima, nei patvirtinti kompetentingu instituciju ipareigojima pastatyta ar statoma statini (jo dali) nugriauti arba ji reikiamai pertvarkyti (dali statinio nugriauti, perstatyti ir pan.), prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisines valstybes principams.

38Šiuo atveju gincijamas teisinis reguliavimas apima ivairias situacijas, susijusias su statybos darbu vykdymu, t.y. tokias situacijas, kai yra statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai, kurie toje vietoje apskritai yra negalimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali buti pašalinami tik nugriaunant ar perstatant statini, taip pat tokias situacijas, kai statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai, kurie toje vietoje iš esmes galimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali buti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio.

39Nutarime konstatuota, kad gincijamu teisiniu reguliavimu teismui, nagrinejanciam byla del statybos, pažeidžiancios teises aktu reikalavimus, civiliniu teisiniu pasekmiu, buvo numatyta teise priimti tik viena iš dvieju sprendimu: per nustatyta termina ipareigoti statytoja reikiamai pertvarkyti statini (dali statinio nugriauti, perstatyti ar pan.) arba statini nugriauti; galimybe teismui priimti kitoki sprendima nebuvo numatyta nepriklausomai nuo to, ar statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai toje vietoje apskritai yra galimi.

40Pabrežta, kad istatymu leidejas, siekdamas užtikrinti Konstitucijos ginama viešaji interesa, naturalios gamtines aplinkos, atskiru gamtos objektu, saugomu teritoriju ir vertingu vietoviu apsauga, tinkama, racionalu žemes, mišku ir vandens telkiniu naudojima, gali numatyti ivairias poveikio priemones, kuriomis siekiama pašalinti statybos, pažeidžiancios teises aktu reikalavimus, pasekmes. Tokios poveikio priemones gali buti ipareigojimas statoma (pastatyta) statini nugriauti arba ji reikiamai pertvarkyti (dali statinio nugriauti, perstatyti ir pan.). Nustatant tokias priemones turi buti laikomasi proporcingumo principo, pagal kuri istatymuose numatytos priemones turi atlikti siekiamus visuomenei butinus ir konstituciškai pagristus tikslus, jos turi buti butinos siekiant apsaugoti kitu asmenu teises bei laisves. Konstitucijos ginama viešaji interesa, Konstitucijoje itvirtintas vertybes ir konstituciškai svarbius tikslus.

41Konstitucinis Teismas nusprende, kad Civilinio kodekso 4.103 str. 3 d. nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kuri teismas, išnagrinejes byla del statybos, pažeidžiancios teises aktu reikalavimus, pasekmiu, privalejo priimti sprendima ipareigoti statytoja statoma statini nugriauti ar ji reikiamai pertvarkyti tais atvejais, kai atlikti statybos darbai toje vietoje yra apskritai negalimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali buti pašalinami tik nugriaunant ar perstatant statini, yra proporcingas padarytam pažeidimui ir atitinkantis siekiamus teisetus ir visuotinai svarbius tikslus apginti pažeistas asmenu teises, išlaikyti teisinga visuomenes ir asmens interesu pusiausvyra, užtikrinti aplinkos, saugomu teritoriju ir vertingu vietoviu, kitu gamtos objektu apsauga, tinkama, racionalu teritoriju naudojima, ir vertintinas kaip konstituciškai pagristas.

42Nutarime konstatuota, kad kitaip vertintinas CK 4.103 str. 3 d. nustatytas teisinis reguliavimas, kada jis apima tokias situacijas, kai statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai toje vietoje iš esmes yra galimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali buti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio. Konstitucinis Teismas pabreže, kad teisinis reguliavimas, pagal kuri teismas, nagrinejantis byla del statybos, pažeidžiancios teises aktu reikalavimus, pasekmiu, tais atvejais, kai statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai toje vietoje iš esmes galimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali buti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio, negalejo priimti kitokio sprendimo, kaip tik sprendima per nustatyta termina ipareigoti statytoja statini nugriauti arba reikiamai pertvarkyti, sudare prielaidas atsirasti tokioms teisinems situacijoms, kai teismo galimybes vykdyti teisinguma buvo apribotos.

43Taip pat konstatuota, kad istatymu leidejui reguliuojant santykius, susijusius su statybu, pažeidžianciu teises aktu reikalavimus, pasekmiu šalinimu, iš Konstitucijos kyla pareiga nustatyti kriterijus arba (ir) atvejus, kuriems esant teismas, sprendžiantis del statybos, pažeidžiancios teises aktu reikalavimus, teisiniu pasekmiu, ivertines visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, turetu galimybe parinkti tinkama poveikio priemone statybos, pažeidžiancios teises aktu reikalavimus, pasekmems šalinti.

44Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas G. B. pastata boulinga-kavine-bara-banko patalpas pastate turedamas nustatyta tvarka išduota leidima, taciau suinteresuoti asmenys ieškovo puseje nesutinka teigdami, kad ginco pastatas ir jo projektine dokumentacija akivaizdžiai prieštarauja sprendiniams, nustatytiems sklypo detaliuoju planu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybes sprendimu. Pastatas ženkliai pažeidžia detaliuoju planu nustatyta užstatymo riba, intensyvuma bei aukštinguma ir reikalauja ši pastata pertvarkyti taip, kad atitiktu 2005 07 21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-189 „Del detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendiniams, t. y. pertvarkyti pastata taip, kad jo aukštis nuo žemes paviršiaus nebutu didesnis kaip 8 metrai, bei tuo metu buvusio žemes sklypo ploto užstatymo intensyvumas nebutu didesnis kaip 40 procentu. O tai pertvarkant pastata, jis turetu buti visiškai nugriautas. Teismo nuomone toks reikalavimas yra neprotingas ir prieštarauja proporcingumo principui, pagal kuri nustatytos teisines priemones turi buti butinos demokratineje visuomeneje ir tinkamos siekiamiems teisetiems bei visuotinai svarbiems tikslams. Jos neturi varžyti asmens teisiu labiau, negu šiems tikslams pasiekti, o jeigu šios teisines priemones yra susijusios su sankcijomis už teises pažeidima, tai minetos sankcijos turi buti proporcingos padarytam teises pažeidimui.

45Pastato neimanoma pakeisti jo nenugriaunant. Kadangi yra gelžbetoninis karkasas, perstatant pastata laikancios konstrukcijos neišgelbetu pastato nuo griuvimo. Konstrukcijos yra tokios, kad neimanoma pakeisti aukštingumo ir užstatymo tankio nenugriaunant pastato. Detalusis planas buvo skelbtas spaudoje, iškabintas savivaldybes stende. Jis buvo derintas ir su L. B., ji taip pat konsultavosi su savu tevu.

46Nugriovus pastata Jurbarko rajono savivaldybe regreso tvarka privaletu atlyginti nuostolius, o tai butu didžiule žala savivaldybes biudžetui. Esant dabartinei ekonominei situacijai, toks poelgis pažeistu protingumo ir sažiningumo principus itvirtintus LR CK 1.5 str., kurie reikalauja elgtis apdairiai, rupestingai, atidžiai ir teisingai. Pastato nugriovimas taip pat padarytu didele žala ir visuomenei. Pastatas visuomenines reikšmes, jame yra boulingas, kavine, baras, vyksta ivairus renginiai, jaunimas leidžia laisvalaiki, vyksta pasilinksminimo vakarai.

47Jurbarko rajono apylinkes prokurorui isitikinti, ar yra pažeistas viešasis interesas buvo butinumas gauti duomenis iš valstybiu instituciju, surinkti pilna apimtimi medžiaga, kuri leistu susidaryti aiškia nuomone del viešojo intereso pažeidimo. Konkreciu atveju tokia medžiaga buvo gauta 2009-02-12, (duomenys iš registru centro ir medžiaga, susijusi su 2008-09-19 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu del detaliojo plano patvirtinimo), be šiu dokumentu nebuvo galimybes spresti apie viešojo intereso pažeidima, bei kreipimosi i teisma termino pradžia laikytina 2009-02-12. Ieškinys Jurbarko rajono apylinkes teismui buvo pateiktas 2009-04-20, t.y. nepažeidus LR CK 1.125 str. 4 d. nuostatu, todel termino reikšti ieškini ieškovai nepraleido.

48Esant tokioms aplinkybems ieškinys negali buti tenkintinas.

49Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 49 str., 259 str., 260 str., 170 str., Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.138 str., 4.103 str. teismas,-

Nutarė

50Atnaujinti ieškinio senaties termina del 2007-02-22 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos G. B. išduoto statybos leidimo Nr. 07-7/NS; Taurages apskrities viršininko isakymu Nr. V-1673 sudarytos komisijos 2008-07-09 akto Nr. J-A-43/08 del pastato, esancio ( - ) 1-ojo etapo patalpu tinkamomis naudoti; Taurages apskrities viršininko isakymu V-1673 sudarytos komisijos 2008-10-19 akto nr. J-A-69/08 del pastato, esancio ( - ) 2-ojo etapo patalpu tinkamomis naudoti; 2008-09-19 Jurbarko rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymo N-01-2047 del žemes sklypo tankumo ir aukštingumo padidinimo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo pripažinimo negaliojanciais bei restitucijos taikymo, o butent ipareigojimo G. B., jam nuosavybes teise priklausanti pastata – kavine – bara – boulinga – banko patalpas, unikalus Nr. ( - ) pertvarkyti taip, kad atitiktu 2005-07-21 Jurbarko rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-189 „Del detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendiniams, t.y. pertvarkyti pastata taip, jog jo aukštis nuo žemes paviršiaus nebutu didesnis kaip 8 m bei tuo metu buvusio žemes sklypo ploto užstatymo intensyvumas nebutu didesnis kaip 40%.

51Ieškini del administraciniu teises aktu pripažinimo negaliojanciais netenkinti.

52Sprendimas per 30 dienu gali buti apskustas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacini skunda per Jurbarko rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. Jurbarko rajono apylinkes teismo teisejas Rimantas Paulaitis, sekretoriaujant... 2. n u s t a t e :... 3. Jurbarko rajono apylinkes prokuroras Valentinas Jakštys, palaikydamas Jurbarko... 4. Atsakovo Jurbarko rajono savivaldybes administracijos atstove 5. Atsakovas G. B. su ieškiniu nesutinka ir prašo ji... 6. Treciojo asmens ieškovo puseje Valstybines teritoriju planavimo ir statybos... 7. Tretysis asmuo L. B. ieškovo puseje prašo ieškini... 8. Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB “Smailusis skliautas” atstovas 9. Tretysis asmuo atsakovo puseje „Smailusis skliautas“, atstovas 10. Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB „S. J. architekturos... 11. Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB „Bacas“ atstove T.... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Prokuroras pagrisdamas savo ieškininius reikalavimus nurodo, kad 2008 11 17... 14. 2007 02 21 Jurbarko rajono savivaldybes administracija iregistravo statytojo 15. 2008 07 17 valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos... 16. Vadovaujantis Teritoriju planavimo Istatymo 26 str. 6 d. detaliuju planu... 17. 2008 07 01 Taurages apskrities viršininko isakymu Nr. V-1673 buvo sudaryta... 18. Neteiseta statyba yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos CK 4.253 str. 1 d.... 19. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 str. itvirtinta nuostata, kad prokuroras... 20. Teismui pripažinus, jog statybos leidimas išduotas neteisetai, butina... 21. Teismu praktikoje yra laikomasi nuostatos, jog termino pradžia viešaji... 22. Taip pat atkreiptinas demesys i tai, jog 2009-05-29 specialioji teiseju... 23. Kad isitikinti, jog yra pažeistas viešasis interesas buvo butinumas gauti... 24. Atsakovas G. B., nesutikdamas su ieškiniu, atsiliepimu i... 25. Atsakovas Jurbarko rajono savivaldybes administracijos atstove 26. Tretysis asmuo ieškovo puseje Valstybines teritoriju planavimo ir statybos... 27. Tretysis asmuo ieškovo puseje L. B. atsiliepime i... 28. Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB „Smailusis skliautas“ atstovas 29. Del projektiniu sprendiniu /užstatymo tankio ir aukštingumo/ neatitikimo... 30. Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB „S. J. architekturos... 31. Tretysis asmuo atsakovo puseje SI „Jurbarko planas“ atstovas 32. Tretysis asmuo atsakovo puseje UAB „Bacas“ atstove T.... 33. Specialioji teiseju kolegija gincams del teismingumo tarp bendrosios... 34. Teismas, vykdydamas teisinguma, privalo užtikrinti Konstitucijoje, istatymuose... 35. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011-01-31 nutarimu pripažinta, kad... 36. Pripažinta, kad Lietuvos Respublikos statybos istatymo 28 straipsnio 3 dalis... 37. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos statybos istatymo 28 straipsnio 3 dalis... 38. Šiuo atveju gincijamas teisinis reguliavimas apima ivairias situacijas,... 39. Nutarime konstatuota, kad gincijamu teisiniu reguliavimu teismui,... 40. Pabrežta, kad istatymu leidejas, siekdamas užtikrinti Konstitucijos ginama... 41. Konstitucinis Teismas nusprende, kad Civilinio kodekso 4.103 str. 3 d.... 42. Nutarime konstatuota, kad kitaip vertintinas CK 4.103 str. 3 d. nustatytas... 43. Taip pat konstatuota, kad istatymu leidejui reguliuojant santykius, susijusius... 44. Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas G. B. pastata... 45. Pastato neimanoma pakeisti jo nenugriaunant. Kadangi yra gelžbetoninis... 46. Nugriovus pastata Jurbarko rajono savivaldybe regreso tvarka privaletu... 47. Jurbarko rajono apylinkes prokurorui isitikinti, ar yra pažeistas viešasis... 48. Esant tokioms aplinkybems ieškinys negali buti tenkintinas.... 49. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 49 str., 259 str.,... 50. Atnaujinti ieškinio senaties termina del 2007-02-22 Jurbarko rajono... 51. Ieškini del administraciniu teises aktu pripažinimo negaliojanciais... 52. Sprendimas per 30 dienu gali buti apskustas Kauno apygardos teismui, paduodant...