Byla AS-858-712-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių medžiotojų būrelio atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių medžiotojų būrelio skundą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinei komisijai, sudarytai medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui H. S. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas asociacija Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių medžiotojų būrelis skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti (toliau – ir Komisija) 2014 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. MGK-4(15.11) (toliau – ir Sprendimas), taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai (iki šios administracinės bylos išnagrinėjimo ir teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo) sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą.

5Šiaulių apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi, be kita ko, pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkino.

6Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalimi, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011, kurioje nurodyta, kad pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, jog tokių priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tenka asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

7Teismas pažymėjo, kad ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte įtvirtinta norma paprastai taikoma šalies, kuri, įgyvendindama dispozityvumo principą, prašo laikinosios apsaugos, prašymu bei kartu suponuoja šalies, teikiančios tokį prašymą, pareigą įrodyti savo prašymo pagrįstumą, t. y. pareigą įrodyti, kad neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti asmens interesus (ABTĮ 57 str.).

8Teismas, įvertinęs skundą, nurodė, kad pareiškėjas nepateikė jokių prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones motyvų bei argumentų, pagrindžiančių tai, kad yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

9Teismas pažymėjo, jog šia nutartimi iš pareiškėjo neatimama teisė ir vėlesnėse proceso stadijose dar kartą kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

10II.

11Pareiškėjas asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių medžiotojų būrelis atskiruoju skundu (b. l. 145-148) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria nebuvo tenkintas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių tenkinti.

12Pareiškėjas vadovaujasi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką ir, remdamasis teisingumo principu, nurodo, kad prašomo stabdyti sprendimo reikalavimai turės tiesioginės įtakos pareiškėjo, kaip nesiekiančio pelno juridinio asmens, teisėms ir pareigoms. Pareiškėjas pažymi, kad jei teismas netaikys reikalavimo užtikrinimo priemonių, trečiasis suinteresuotas asmuo įgis teisę reikalauti Sprendimu nustatyto žalos (nuostolių) atlyginimo, o pareiškėjui atsiras pareiga šią žalą (nuostolius) atlyginti. Pareiškėjo teigimu, žalos atlyginimo atveju, net jei būtų patenkintas pareiškėjo skundas, nebebūtų įmanomas šalių teisių tinkamas gynimas ir šalių padėties, buvusios iki galimai neteisėto Sprendimo priėmimo, atkūrimas. Pareiškėjas pabrėžia, kad yra juridinis asmuo, nesiekiantis pelno ir neturintis pakankamai turto žalai atlyginti. Skundžiamo sprendimo vykdymas sukels sunkias neigiamas pasekmes asociacijos nariams, nes žalos atlyginimo atveju asociacijos nariai – fiziniai asmenys, privalės savo asmeniniu turtu padėti asociacijai įvykdyti atsakovo sprendimą.

13Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymo ir tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo – sustabdyti Komisijos Sprendimo galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Atsakovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi, 19 straipsniu, nurodo, kad tarp trečiojo suinteresuoto asmens H. S. ir pareiškėjo vyksta nuolatiniai konfliktai, kuriuos nagrinėja Kuršėnų policijos nuovada, todėl daro išvadą, kad taikiai regresas nebūtų vykdomas, jei pareiškėjas bus atlyginęs žalą, o teismas ją sumažintų.

14Teisėjų kolegija konstatuoja:

15III.

16Pareiškėjas iniciavo ginčą dėl Komisijos 2014 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. MGK-4(15.11) (b. l. 14-17), kuriuo nuspręsta įpareigoti Užpelkių medžiotojų būrelį atlyginti ūkininkui H. S. 8 233,14 Lt nuostolius už medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, pagrįstumo ir teisėtumo. Pareikštam reikalavimui užtikrinti pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti skundžiamo Sprendimo galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 71 str. 3 d. 3 p.).

17ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvio prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, turi būti įvertinta, ar yra reali grėsmė, jog jų netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad teismui priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (pvz., administracinės bylos Nr. AS15-622/2006, AS11-367/2007, AS8-488/2007, AS16-528/2007, AS2-646/2007, AS502-470/2008, AS525-328/2009 ir kt.). Taip pat laikomasi pozicijos, kad realus iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, o tuo pačiu ir realus teismo sprendimo įvykdymas, pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (pvz., administracinės bylos Nr. AS5-155/2005, AS5?230/2005 ir kt.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra pažymėjęs, jog teismas, spręsdamas prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, turi įvertinti galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybes bei pasunkėjimo jį įvykdyti riziką, jei nebūtų taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, taip pat turi vadovautis reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tikslingumo, proporcingumo, proceso šalių interesų balanso, viešųjų interesų apsaugos bei kitais principus. Taip pat turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei šių teisių faktinį realizavimą. Be to, asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus.

19Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kaip minėta, apskundė atsakovo Sprendimą, kuriuo Komisija nutarė H. S. prašymą dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo žemės sklype tenkinti ir įpareigoti Užpelkių medžiotojų būrelį atlyginti H. S. 8 233,14 Lt nuostolius už medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą.

20Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą, negali daryti išvados, kad, nepritaikius pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, pasunkėtų arba pasidarytų negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Pareiškėjo teiginiai dėl sunkumų sumokėti Komisijos nustatytus nuostolius pareiškėjui esant ne pelno siekiančiam juridiniam asmeniui savaime nesudaro pagrindo konstatuoti teismo sprendimo įvykdymo sudėtingumo. Nors pareiškėjas tvirtina neturintis pakankamai turto Komisijos Sprendimo tinkamam įvykdymui, teisėjų kolegija pastebi, kad tokia pareiškėjo aplinkybė, viena vertus, nėra pagrindžiama jokiais rašytiniais įrodymais, kita vertus, tai nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę šioje byloje dėl teismo sprendimo vykdymo pasunkėjimo ar negalimumo įvykdyti priežasčių.

21Taip pat teisėjų kolegija nepagrįsta prielaida laiko atsakovo argumentą, jog atgręžtinių reikalavimų vykdymas iš trečiojo suinteresuoto asmens lėšų gali būti sudėtingas. Teisėjų kolegija nenustatė, o bylos šalys nepateikė įrodymų, kad H. S. sumokėtų lėšų grąžinimas pareiškėjui jam palankaus sprendimo atveju bus apsunkintas. Atsakovas nurodo, kad tarp trečiojo suinteresuoto asmens ir pareiškėjo vyksta nuolatiniai konfliktai, kuriuos nagrinėja Kuršėnų policijos nuoroda. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje yra pateiktas tik vienas Kuršėnų policijos nuovados 2013 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. 40-96-6-S-1898 (b. l. 28), kuriame nurodyta, jog policijos informacinėje sistemoje 2012 m. birželio 22 d. registruotas įvykis apie medžiotojų bokštelių sugadinimą, tačiau asmenys, sugadinę bokštelius, nenustatyti. Tokie duomenys, teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrindžia realios grėsmės, jog netaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas

22Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes, priešingai nei teigia pareiškėjas, negali daryti išvados, kad reikalavimo priemonės netaikymas nesiderina su teisingumo principu. Tokie pareiškėjo teiginiai šiuo atveju vertintini kaip pagrįsti išimtinai prielaidomis, todėl nesudarantys pagrindo tenkinti jo prašymą. Pareiškėjas jokių įrodymų, galinčių patvirtinti realią grėsmę, kad, nesiėmus prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali kilti realių sunkumų įvykdyti būsimą teismo sprendimą, nepateikė, o prašymai taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu jie siejami su pareiškėjo teisės prevenciniu gynimu, siekiu apsaugoti pareiškėją nuo būsimų jo teisių pažeidimų, negali būti tenkinami.

23Įvertinus pareiškėjo prašymo pirmosios instancijos teismui ir atskirojo skundo turinį, darytina išvada, kad pareiškėjas nenurodė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip sudarančios prielaidas manyti, kad būsimo teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomas, todėl konstatuotina, kad pareiškėjas neįrodė, jog šioje byloje priimto sprendimo įvykdymas iš tiesų bus apsunkintas ar pasidarys negalimas.

24Pažymėtina, jog proceso dalyviai gali pakartotinai teikti motyvuotus prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymo, panaikinimo ar pakeitimo. Tačiau tokiais atvejais jie privalo nurodyti naujas aplinkybes bei pateikti įrodymus, dėl kokių priežasčių, atsižvelgiant į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatytus kriterijus, atsirado būtinybė (iš naujo) pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ar vieną reikalavimo užtikrinimo priemonę pakeisti kita arba esamą reikalavimo užtikrinimo priemonę panaikinti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-133/2008).

25Apibendrindama nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas šiuo atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą bei neatitiktų viešojo intereso, todėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartis paliekama nepakeista.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27pareiškėjo asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių medžiotojų būrelio atskirąjį skundą atmesti.

28Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas asociacija Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių... 5. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi,... 6. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 7. Teismas pažymėjo, kad ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte įtvirtinta norma... 8. Teismas, įvertinęs skundą, nurodė, kad pareiškėjas nepateikė jokių... 9. Teismas pažymėjo, jog šia nutartimi iš pareiškėjo neatimama teisė ir... 10. II.... 11. Pareiškėjas asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių... 12. Pareiškėjas vadovaujasi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi, atkreipia dėmesį į... 13. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė komisija... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 15. III.... 16. Pareiškėjas iniciavo ginčą dėl Komisijos 2014 m. kovo 18 d. sprendimo Nr.... 17. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas arba teisėjas gali imtis... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad... 19. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kaip minėta, apskundė atsakovo Sprendimą,... 20. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl... 21. Taip pat teisėjų kolegija nepagrįsta prielaida laiko atsakovo argumentą,... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes, priešingai nei teigia... 23. Įvertinus pareiškėjo prašymo pirmosios instancijos teismui ir atskirojo... 24. Pažymėtina, jog proceso dalyviai gali pakartotinai teikti motyvuotus... 25. Apibendrindama nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. pareiškėjo asociacijos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Užpelkių... 28. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....