Byla Ik-1008-414/2013
Dėl aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo bei rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos prašymą dėl termino atnaujinimo skundui paduoti

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, susipažinęs su pareiškėjos S. P. skundu, atsakovams Kauno miesto savivaldybei, atstovaujamai Kauno miesto savivaldybės administracijos, ir UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis dėl aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo bei rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos prašymą dėl termino atnaujinimo skundui paduoti,

Nustatė

2Pareiškėja S. P. skundu (teisme gautas 2013 m. balandžio 11 d.) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. A-533 ir 2012 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. A-2815, įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją priimti sprendimą dėl socialinio būsto nuomos mokesčio kompensacijos pareiškėjai už 2011 m. liepos mėnesį skyrimo bei priteisti: iš atsakovo UAB Kauno komunalinio ir butų ūkio 1 436,68 Lt turtinę bei 3 000 Lt neturtinę žalą; iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, atstovaujamos Kauno miesto savivaldybės administracijos, 7 000 Lt neturtinę žalą.

3Pareiškėja prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 10 d. ir 2012 m. liepos 25 d. įsakymų Nr. A-533 ir

4Nr. A-2815 bei neskirtos socialinio būsto nuomos mokesčio kompensacijos už 2011 m. liepos mėnesį. Nurodė, jog terminą praleido dėl sunkios ligos ir dėl to, kad susirašinėjo su savivaldybe, tikėdamasi, jog ji ištaisys padarytas klaidas.

5Prašymas netenkintinas.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nurodyti skundo padavimo administraciniam teismui terminai. Minėtame straipsnyje numatyta, kad skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos (ABTĮ 33 str. 1 d.). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnį praleistas skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, tačiau tik tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Teismų praktikoje svarbiomis priežastimis, sutrukdžiusiomis laiku įgyvendinti savo teises, pripažįstamos tokios priežastys, kurios buvo nulemtos objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausančių priežasčių.

7Iš skundo turinio, prie jo pridedamų dokumentų ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013 m. balandžio 25 d. raštu Nr. (33.195)R-1936 pateiktos informacijos matyti, kad pareiškėja ginčijamą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. A-553 gavo 2012 m. vasario 21 d. (šią aplinkybę savo skunde nurodo pareiškėja bei patvirtina jos 2012 m. lapkričio 21 d. prašymas adresuotas Kauno miesto merui), o ginčijamą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. A-2815 gavo 2012 m. liepos 31 d. (šią aplinkybę patvirtina voko, kuriuo gautas iš Kauno miesto savivaldybės administracijos 2012 m. liepos 30 d. raštu išsiųstas minėtas įsakymas, kopija). Todėl paskutinė skundo padavimo teismui diena dėl 2012 m. vasario 10 d. įsakymo panaikinimo buvo 2012 m. kovo 21 d., o dėl 2012 m. liepos 25 d. įsakymo panaikinimo – 2012 m. rugpjūčio 31 d.

8Skundą teismui dėl minėtų aktų panaikinimo S. P. pateikė 2013 m. balandžio 11 d., t. y. praleisdama įstatymo nustatytą skundo padavimo terminą atitinkamai daugiau nei metus ir daugiau nei pusę metų.

9Kiekvienas asmuo gali pasirinkti savo pažeistų teisių ar įstatymo saugomų interesų gynimo būdą. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, kad ji nesilaikė Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytos įsakymų apskundimo tvarkos, nors ši tvarka ginčo įsakymuose yra nurodyta, o nusprendė savo teises ginti kitais būdais, t. y. susirašinėjo su savivaldybe, tikėdamasi, jog klaidos bus ištaisytos, yra subjektyvaus pobūdžio, nes kiekvienas asmuo turi teisę pasirinkti savo pažeistų teisių ar įstatymo saugomų interesų gynimo būdą ir tokį savo pažeistų teisių ar įstatymo saugomų interesų gynimo būdą (kreipimąsi į atsakovą dėl klaidos ištaisymo) pasirinko pati pareiškėja. Kreipimasis į atsakovą ir dėl to praleidžiant terminą ginti savo teises teisme vertintina, kaip priklausančia nuo pareiškėjos valios, todėl nėra laikytina objektyvia aplinkybe, dėl kurios nebuvo galimybės laiku pateikti skundą administraciniam teismui.

10Teismų praktikoje liga gali būti pripažintina svarbia termino praleidimo priežastimi tik tuomet, kai dėl šios ligos asmens galimybės įgyvendinti savo teisę į teisminę gynybą buvo realiai apribotos. Tokiu atveju vertintina, kiek liga galėjo įtakoti sergančiojo asmens valią ar fizines galimybes paštu ar per atstovą savalaikiai paduoti skundą. Tik jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba liga ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, kad jis pats negalėjo skundo surašyti ir pasiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu, ji gali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-247/2006, 2007 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-269/2007). Pareiškėja nurodė, kad terminą skundui paduoti praleido dėl sunkios ligos bei prie skundo pridėjo neįgaliojo pažymėjimą (Nr. 0603097, išduotas 2011-08-31), kuris patvirtina, jog jai nustatytas penkiasdešimt procentų darbingumas, VšĮ Kauno klinikinės ligoninės 2011-08-22 išrašą iš medicininių dokumentų, kuris patvirtina, kad pareiškėja nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. iki 2011 m. rugpjūčio 22 d. buvo hospitalizuota bei Kauno Šilainių poliklinikos išduotą 2013-01-25 medicininį pažymėjimą Nr. 15-1-2-5, kuris patvirtina ligos paūmėjimą nuo 2012 m. gruodžio 17 iki 2013 m. sausio 25 d. Kadangi ginčijamus įsakymus pareiškėja gavo atitinkamai 2012 m. vasario 21 d. ir 2012 m. liepos 31 d., t. y. po stacionaraus gydymo, todėl hospitalizavimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje negalėjo būti termino skundui paduoti praleidimo priežastimi. Iš prie skundo pridedamų dokumentų matyti, kad laikotarpiu, kai pareiškėja galėjo paduoti skundą teismui, ji rašė ir teikė prašymus Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriui (2012-03-14) Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (2012-05-07), Kauno miesto savivaldybei (2012-08-09), Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui (2012-02-22, 2012-09-21), Kauno miesto savivaldybės administracijos priimamajam (2012-03-13, 2012-10-01), Kauno miesto merui (2012-11-21), todėl darytina išvada, kad pareiškėjai nustatytas darbingumo lygis, ar trumpalaikis (nuo 2012-12-17 iki 2013-01-25) ligos paūmėjimas neribojo fizinių galių tokiu laipsniu, kad ji negalėtų surašyti skundo teismui ir pasiųsti jį paštu ar pasirūpinti savo teisių gynimu per atstovą.

11Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjos nurodytos termino praleidimo priežastys nepripažintinos svarbiomis, objektyviai sutrukdžiusiomis pareiškėjai įstatymų nustatytu terminu pateikti skundą teismui. Todėl terminas skundui paduoti dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A-533 ir 2012 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. A-2815 panaikinimo ir neskirtos socialinio būsto nuomos mokesčio kompensacijos už 2011 m. liepos mėnesį neatnaujintinas (ABTĮ 34 str. 3 d.).

12Pareiškėjos reikalavimas dėl įpareigojimo Kauno miesto savivaldybės administracijai priimti sprendimą dėl socialinio būsto nuomos mokesčio kompensacijos už 2011 m. liepos mėnesį jai skyrimo yra neatsiejamai susijęs su reikalavimu dėl ginčijamų įsakymų panaikinimo, todėl atsisakius priimti skundą dalyje dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A-533 ir 2012 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. A-2815 panaikinimo, atsisakytinas priimti ir reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus.

13Pareiškėja prašo priteisti iš UAB Kauno komunalinio ir butų ūkio 1 436,68 Lt turtinės bei

143 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo bei iš Kauno miesto savivaldybės, atstovaujamos Kauno miesto savivaldybės administracijos, 7 000 Lt neturtinės žalos. Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėja turtinę ir neturtinę žalą iš esmės kildina iš atsakovo UAB Kauno komunalinio ir butų ūkio padarytos klaidos, nurodo, kad, jei ne šita klaida, ji būtų mokėjusi nuomą ir neleidusi atsirasti įsiskolinimui bei iš Kauno miesto savivaldybės administracijos neveikimo nesprendžiant netektos socialinio būsto nuomos mokesčio kompensacijos problemos.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., 15 str., 16 str. 1 d. ir 18 str. nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, t.y. ginčus, kylančius iš administracinės teisės normų reguliuojamų santykių, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas ir nesprendžia bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos teismams. Žalos atlyginimas yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų (CK 1.138 str. 6 p.). Tai civilinės teisės institutas, ir, bendrąja prasme, ginčai dėl žalos atlyginimo yra teismingi bendrosios kompetencijos teismui (CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d.). Išimtis iš šios bendros taisyklės yra tuomet, kai žala padaroma viešojo administravimo subjektų veikimu (neveikimu) viešojo administravimo srityje (CK 6.271 str.). Tuomet ginčas yra priskirtinas administraciniam teismui (ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p.). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 str. 2 d. bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja.

16Nagrinėjamu atveju, pareiškėja turtinę ir neturtinę žalą kildina iš atsakovo UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis veiksmų (klaidos) ir šiam atsakovui nesant viešojo administravimo subjektu, vertintina, kad ginčas dėl žalos iš atsakovo UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis nepatenka į Civilinio Kodekso 6.271 str. reguliavimo sritį, civilinis teisinis santykis yra vyraujantis, todėl ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams (Civilinio proceso kodekso 22 bei 25 straipsniai). Pareiškėjai išaiškintina, kad ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ji turi teisę pateikti bendros kompetencijos teisme LR civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (CPK 25 str., 26 str., 27 str., 29 str., 30 str. 3 d., 33 str.).

17Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 2 d. 2 p., 8 p. ir 21 str. 2 d., teisėjas

Nutarė

18Neatnaujinti termino skundui paduoti dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. A-533 ir 2012 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. A-2815 panaikinimo ir neskirtos socialinio būsto nuomos mokesčio kompensacijos už 2011 m. liepos mėnesį, bei įpareigojimo Kauno miesto savivaldybės administracijai priimti sprendimą dėl socialinio būsto nuomos mokesčio kompensacijos pareiškėjai už 2011 m. liepos mėnesį skyrimo.

19Atsisakyti priimti S. P. skundą.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis,... 2. Pareiškėja S. P. skundu (teisme gautas 2013 m. balandžio 11 d.) kreipėsi į... 3. Pareiškėja prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti dėl Kauno... 4. Nr. A-2815 bei neskirtos socialinio būsto nuomos mokesčio kompensacijos už... 5. Prašymas netenkintinas.... 6. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nurodyti skundo... 7. Iš skundo turinio, prie jo pridedamų dokumentų ir Kauno miesto savivaldybės... 8. Skundą teismui dėl minėtų aktų panaikinimo S. P. pateikė 2013 m.... 9. Kiekvienas asmuo gali pasirinkti savo pažeistų teisių ar įstatymo saugomų... 10. Teismų praktikoje liga gali būti pripažintina svarbia termino praleidimo... 11. Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjos nurodytos termino praleidimo... 12. Pareiškėjos reikalavimas dėl įpareigojimo Kauno miesto savivaldybės... 13. Pareiškėja prašo priteisti iš UAB Kauno komunalinio ir butų ūkio 1 436,68... 14. 3 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo bei iš Kauno miesto savivaldybės,... 15. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., 15 str., 16 str. 1 d. ir 18... 16. Nagrinėjamu atveju, pareiškėja turtinę ir neturtinę žalą kildina iš... 17. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3... 18. Neatnaujinti termino skundui paduoti dėl Kauno miesto savivaldybės... 19. Atsisakyti priimti S. P. skundą.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju...