Byla I-57-554/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolantos Medvedevienės, Albinos Rimdeikaitės, sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo - Marijampolės apskrities viršininko administracijos įgaliotiems atstovams Astai Jankauskienei, Laimučiui Vaškevičiui, atsakovo – Kalvarijos savivaldybės administracijos įgaliotiems atstovams Mindaugui Šaučiūnui, Živilei Kalesinskienei, nedalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims - A. S. , O. S. , Š. P. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Marijampolės apskrities viršininko administracijos pareiškimą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl 2008-08-06 statybos leidimo Nr. 26 NS panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas pareiškimu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo 2008-08-06 išduotą statybos leidimą Nr. 26 NS, suteikiantį leidimą tvarto ir mėšlidės (srutų rezervuaro) statybai Kalvarijos savivaldybėje Liubavo kaime.

4Pareiškėjas pareiškime (b.l. 5-7) nurodė, taip pat įgalioti atstovai paaiškino teismo posėdžio metu, kad statybos leidimas turi būti panaikintas, kadangi 2008-09-30 patikrinimo aktu Nr. 8-35K nustatyta, jog statinių techninio projekto vadovas neturėjo kvalifikacijos atestato, o tik diplomą, kuris patvirtino tik jo turimą architekto kvalifikaciją. Nuolatinės statybos komisijos protokolo forma neatitinka Nuolatinės statybos komisijos nuostatų reikalavimų. Statybos leidimo forma taip pat neatitinka STR 1.07.01:2002 ,,Statybos leidimas“ patvirtintos minėto dokumento formos reikalavimams. Statybos leidimo kopijos atsakovas per 3 dienas nepasiuntė pareiškėjui. To pasekoje buvo pažeisti Statybos įstatymo 21 str. 2 d., 23 str. 9 d., 19 d., Statybos techninių reglamentų ,,Statinio projektavimas“, ,,Statybos leidimas“ , taip pat Civilinio kodekso normų nuostatos. Pareiškėjo įgalioti atstovai taip pat paaiškino, kad Nuolatinės statybos komisijos protokolo ir statybos leidimo formų trūkumai nelaikytini esminiais pažeidimais ir jie neduoda savarankiško pagrindo statybos leidimui panaikinti.

5Atsakovas atsiliepimu į pareiškimą (b.l. 35-37), taip pat įgalioti atstovai teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo pareiškimą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsakovas atsiliepime į pareiškimą nurodė, taip pat atsakovo įgalioti atstovai paaiškino teismo posėdžio metu, kad ginčijamas statybos leidimas buvo išduotas neypatingų statinių statybai, todėl techninio projekto vadovui pakanka turėti tik architekto kvalifikaciją (diplomą). Statybos leidimo formos neatitikimas STR ,,Statybos leidimas“ priedo reikalavimams negali būti pagrindas panaikinti patį leidimą, kadangi ginčijamame leidime visi privalomi ir būtini duomenys nurodyti.

7Pareiškėjo pareiškimas atmestinas kaip nepagrįstas.

8Administracinės bylos dokumentų duomenimis ir įgaliotų atstovų paaiškinimais nustatyta, kad 2008-08-06 posėdžio metu (posėdžio protokolo Nr. 34 duomenys) Kalvarijos savivaldybės Nuolatinė statybos komisija, dalyvaujant užsakovams ir statinių projekto vadovui – tretiesiems suinteresuotiems asmenims, įpareigojo administracijos direktorių ir, tuo pačiu, jo įgaliotą savivaldybės tarnautoją – vyr. architektą išduoti statybos leidimą, suteikiantį teisę pradėti tvarto ir mėšlidės (srutų rezervuaro) statybą Kalvarijos savivaldybėje Liubavo kaime (b.l. 10-11, 52). 2008-08-06 Kalvarijos savivaldybės vyr. architektas, vykdydamas Nuolatinės statybos komisijos sprendimą, išdavė ginčijamą statybos leidimą Nr. 26 NS naujai neypatingų statinių statybai (b.l. 8). Marijampolės apskrities viršininko administracijos įgalioti pareigūnai pagal kompetenciją atliko projektavimo sąlygų ir sąvado išdavimo, statinių techninių projektų rengimo teisėtumą, taip pat statybos leidimo išdavimo teisėtumą (b.l. 12). Atlikus patikrinimą 2008-09-30 buvo surašytas patikrinimo aktas Nr. 8-35K (b.l. 13-16). Patikrinimo metu buvo nustatyti STR ,,Statinio projektavimas“ 21 p., 29 p., 3 priedo 4 p., STR ,,Statybos leidimas“ 19 p., 2 priedo reikalavimų pažeidimai.

9Statybos įstatymo 23 str. 9 d. (įstatymo redakcija, galiojusi skundžiamo teisės akto priėmimo metu) numatė, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) Statybos įstatymo 23 str. 6 d. ar 7 d. numatytą prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai (toliau tekste – Komisija), kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija atlieka patikrinimą ir savo sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). Ši įstatyme įtvirtinta taisyklė duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) neturi diskrecijos teisės statybos leidimo išdavimo atžvilgiu. Savivaldybės administracijos direktorius yra visiškai saistomas Komisijos sprendimu. Jis turi veikti taip, kaip nurodyta Komisijos sprendime: išduoti statybos leidimą arba jo neišduoti. Bylos duomenys patvirtina, kad Kalvarijos savivaldybės Komisija 2008-08-06 nusprendė išduoti statybos leidimą tvarto ir srutų rezervuaro (mėšlidės) naujai statybai Liubavo kaime Kalvarijos savivaldybėje. 2008-08-06 Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo – Kalvarijos savivaldybės vyr. architektas, vykdydamas Komisijos sprendimą, išdavė statybos leidimą Nr. 26 NS. Įvertinęs ginčijamo statybos leidimo išdavimo metu galiojusį teisinį reguliavimą, teismas konstatuoja, kad administracijos direktorius (arba jo įgaliotas tarnautojas), atsižvelgiant į išdėstytą teisės normą, privalėjo vykdyti Komisijos sprendimą (išduoti statybos leidimą). Iš to seka, kad, vertinant, ar nebuvo pažeisti teisės aktai atliekant statinių projektavimą, o vėliau ir atliekant atitinkamus darbus, teisiškai reikšmingas yra ne tiek statinių statybos leidimas, kiek Komisijos sprendimas, kuris gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Statybos įstatymo 23 str. 9 d.). Komisijos sprendimas išduoti statybos leidimą šioje administracinėje byloje neskundžiamas, nors pareiškėjo įgaliotiems atstovams ABTĮ 10 str. pagrindu teismas tokią teisę išaiškino ir suteikė galimybę pateikti papildomą (patikslintą) skundą (b.l. 48, 61). Tai duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad iš esmės nesvarstytina, ar buvo laikytasi statinio normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų techninių rodiklių ir naudojimo paskirties, kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat, ar statinių projekto vadovas turėjo kvalifikacinį atestatą (pažymėjimą). Teismas ginčijamo statybos leidimą tikrina tik toje apimtyje, kuri liečia savivaldybės administracijos direktoriaus kompetenciją išduoti statybos leidimą ir ar, priimant skundžiamą teisės aktą, buvo paisyta aukštesnės galios teisės aktų, apibrėžiančių savivaldybės administracijos direktoriaus veiklą, ar priimant sprendimą dėl statybos leidimo nebuvo pažeistos procedūros, ypač taisyklės turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, ar nėra kitų pagrindų, pripažintų svarbiais ir suponuojančiais skundžiamo teisės akto panaikinimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str., 20 str. 3 d., 89 str., LVAT 2009-02-12 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-234/2009). Teismas konstatuoja, kad pareiga savivaldybės administracijos direktoriui (arba jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statybos leidimą įtvirtinta Statybos įstatymo 23 straipsnyje. Šiuo konkrečiu atveju statybos leidimą išdavė Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas – Kalvarijos savivaldybės vyr. architektas. Dėl minėto tarnautojo subjektiškumo ir jo teisinio statuso teismui abejonių nekyla, taip pat nei pareiškėjas, nei atsakovas, nei tretieji suinteresuoti asmenys aplinkybių, jog statybos leidimą išdavė tam įgaliojimų neturintis tarnautojas nenurodė, todėl nėra pagrindo ir išvadai, jog aktą priėmė nekompetentingas administravimo subjektas. Taip pat nebuvo nurodyta ir, tuo pačiu, teismas savarankiškai nenustatė procedūrinių pažeidimų, o taip pat kitų aplinkybių, įpareigojančių teismine tvarka naikinti statybos leidimą. Atkreiptinas dėmesys, kad į teismą buvo kreiptasi dėl statybos leidimo panaikinimo ir tokiu būdu siekiama apginti galimai pažeistus interesus. Kokiais būdais gali būti apgintos pažeistos pareiškėjo teisės, numatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnyje. Vienas iš būdų - skundžiamo administracinio akto (ar jo dalies) panaikinimas. Tokiu sprendimu, jeigu nustatoma, kad skundžiamas administracinis aktas (ar jo dalis) yra neteisėtas iš esmės, arba neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas, arba neteisėtas, dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, arba nustatomi kiti svarbūs pagrindai, lemiantys skundžiamo akto (ar jo dalies) panaikinimą, siekiama teisinės ir faktinės padėties atkūrimo iki skundžiamo akto (ar jo dalies) priėmimo. Teismas konstatuoja, kad net ir padarius prielaidą dėl 2008-08-06 statybos leidimo Nr. 26 NS panaikinimo, pareiškėjas realiai nepasiektų siekiamo teisinio rezultato ir pažeistos teisės realiai apgintos nebūtų. Teisinė padėtis būtų atkurta tokia, kokia buvo iki statybos leidimo išdavimo – t.y. liktų galioti Komisijos sprendimas dėl pareigos savivaldybės administracijos direktoriui (arba jo įgaliotam savivaldybės tarnautojui) išduoti statybos leidimą. Teismo nuomone, pasirinkus tokį teisių gynimo būdą (ginčijant atskirai tik statybos leidimą), realūs teigiami teisiniai rezultatai pareiškėjo atžvilgiu neatsiras. Nors ginčijamas statybos leidimas nevisiškai atitinka LR Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218 patvirtinto STR 1.07.01:2002 ,,Statybos leidimas“ 2 priede nustatytą formą, tačiau teismas tai nelaiko esminiu pažeidimu (šią aplinkybę pripažįsta ir pareiškėjo įgalioti atstovai), duodančiu savarankišką pagrindą panaikinti skundžiamą aktą. Visi esminiai ir būtini duomenys, numatyti minėtame Reglamente, ginčijamame statybos leidime yra nurodyti. Reglamento 19 p. pažeidimas (3 dienų terminas statybos leidimo kopijai pasiųsti pareiškėjui) taip pat nelaikytinas esminiu pažeidimu, duodančiu pakankamą pagrindą statybos leidimui panaikinti. Pareiškėjas savo skundo negrindžia argumentais, jog Komisijai buvo pateikti ne visi privalomi pateikti dokumentai (tame tarpe ir projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai), taip pat ir tuo, jog statybos leidime esantys duomenys nesutampa (prieštarauja) statinių projektavimo sąlygų, statinių techninių projektų duomenims. Šie prieštaravimai neiškilo ir teismo posėdžio metu. Neginčijant Komisijos sprendimo išduoti statybos leidimą, teisiškai nereikšmingais laikomi skundo argumentai, jog Komisijos protokolo forma neatitinka nustatytų reikalavimų. Teismas pabrėžia, kad Komisija, priimdama sprendimą išduoti statybos leidimą arba jo neišduoti, privalo vadovautis aukštesnės juridinės galios aktu - Statybos įstatymo 23 str. 9 d., kuri nustato priimamo sprendimo imperatyvų pobūdį.

10Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. – 87 str., 88 str. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

11Pareiškėjo Marijampolės apskrities viršininko administracijos pareiškimą Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl 2008-08-06 išduoto statybos leidimo Nr. 26 NS tvarto ir mėšlidės (srutų rezervuaro) statybai Kalvarijos savivaldybėje Liubavo kaime atmesti kaip nepagrįstą.

12Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai