Byla eI-3951-505/2015
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Janinos Vitunskienės, sekretoriaujant Oksanai Berezovskei, dalyvaujant atsakovų VĮ „Regitra“ Kauno filialo ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“ Kauno filialo, atstovui advokatui Gediminui Gudeliauskui, nedalyvaujant pareiškėjui D. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. G. skundą atsakovams VĮ „Regitra“ Kauno filialui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai VĮ „Regitra“ Kauno filialo, dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas D. G. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo priimtą 2015 m. liepos 16 d. atsisakymą registruoti transporto priemonę Nr. ( - ) , įpareigoti atsakovą įregistruoti transporto priemonę, įvežtą iš Latvijos Respublikos, 2013 metų laidos ( - ) , valstybinis numeris ( - ) , registracijos liudijimo Nr. ( - ) Lietuvos Respublikos Motorinių transporto priemonių registre, priteisti iš atsakovo 434 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

3Pareiškėjas skunde nurodė, jog jis 2015 m. liepos 16 d. kreipėsi į Valstybės įmonę „Regitra“ Kauno filialą (toliau - VĮ „Regitra“ Kauno filialas) su prašymu įregistruoti transporto priemonę, įvežtą iš Latvijos Respublikos, 2013 metų laidos ( - ) , valstybinis numeris ( - ) , registracijos liudijimo Nr. ( - ) , priklausančią pareiškėjui. Atsakovas atsisakė tai padaryti, nurodydamas, jog transporto priemonė pritaikyta eismui kairiąja puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, o Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 9 punkto nuostatos draudžia tokių transporto priemonių registravimą. Pareiškėjas pažymėjo, kad anksčiau minėta transporto priemonė buvo registruota kitoje Europos Sąjungos valstybėje – Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

4Pareiškėjas skunde minėjo, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 16 d. paskelbė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3294-402/2014, kuriuo buvo išnagrinėtas analogiškas pareiškėjo skundas ir buvo nuspręsta panaikinti atsakovo atsisakymą įregistruoti transporto priemonę, kuri turi vairą dešinėje pusėje. Teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl faktai ir aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje byloje iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracine bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys (ABTĮ 58 str. 2 d.).

5Pareiškėjas nurodė, jog jis patiria daug nepatogumų, kuomet turėdamas automobilį negali jo įregistruoti ir juo naudotis, taip pat negali apdrausti draudimu, dėl ko patiria išlaidas jo saugojimui. Pažymėjo, kad žala atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų. Neturtinė žala pasireiškė emocine depresija, išgyvenimu, miego sutrikimu, gyvenimo kokybės sumažėjimu, kadangi nusipirkęs brangius automobilius ir neturėdamas galimybės jais naudotis ilgą laiką, buvo priverstas naudotis kitais automobiliais, nes atsakovas nepagrįstai atsisakė jį registruoti, todėl ją vertina 434 Eur suma. Prašė skundą tenkinti.

6Atsakovai atsiliepime į skundą nurodė, jog su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjas 2015 m. liepos 16 d. kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą dėl transporto priemonės NIUSSAN JUKE (identifikavimo numeris ( - ) , toliau - transporto priemonė) registravimo. Pareiškėjas pateikė Latvijos Respublikoje išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą ( - ) . Apžiūrėjus transporto priemonę ir nustačius, kad ji pritaikyta eismui kairiąja puse (vairas dešinėje pusėje), vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 9 punktu, kuriame nurodyta, kad Lietuvos Respublikoje neregistruojamos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje nurodytos transporto priemonės, buvo priimtas sprendimas jos neregistruoti. Apie atsisakymą registruoti transporto priemonę pareiškėjas informuotas VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimu Nr. 12603661, kuris priimtas 2015 m. liepos 16 d. 01.55 val.

8Transporto priemonių registravimo tvarką reglamentuojančių Taisyklių 109 punkte nustatyta, kad VĮ „Regitra“ priimti sprendimai per 30 dienų gali būti skundžiami VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui, o VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimai - teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

9VĮ „Regitra“ generalinis direktorius 2015 m. liepos 23 d. gavo pareiškėjo 2015 m. liepos 17 d. skundą dėl VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661. VĮ „Regitra“ generalinis direktorius, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu jį tenkino ir panaikino VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas pasinaudojo išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka ir buvo panaikintas jo skundžiamas sprendimas, kuris taip pat yra apskųstas ir teismui, todėl administracinės bylos nagrinėjimas nesant ginčytino sprendimo yra negalimas, o administracinė byla paliktina nenagrinėta. Kadangi VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 buvo panaikintas, todėl VĮ „Regitra“ Kauno filialas iš naujo išnagrinėjo pareiškėjo prašymą dėl transporto priemonės registravimo ir 2015 m. liepos 16 d. pranešimu Nr. 12603661, kuris priimtas 2015 m. rugpjūčio 21 d. 03:13 val., nurodė, kad būtina atlikti pareiškėjo transporto priemonės papildomą atitikties įvertinimą bei techninę apžiūrą. Pareiškėjas iki šio laiko jokių veiksmų pagal minėtą pranešimą neatliko ir minėto pranešimo nei VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui, nei teismui neskundė.

10Atsakovas nesutinka su pareikštu skundu dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo ir prašo skundą šioje dalyje atmesti. Pareiškėjas prašo iš atsakovo priteisti atlyginti 434 EUR neturtinę žalą, atsiradusią dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų. Tačiau toks reikalavimas yra nepagrįstas ir atmestinas, nes neįrodytos visos civilinei atsakomybei taikyti reikalingos sąlygos: neteisėti veiksmai, žala bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

11Skundas netenkintinas kaip nepagrįstas.

12Byloje nustatyta, kad pareiškėjas D. G. 2015 m. liepos 16 d. prašymu Nr. 12603661, 13:48 val., kreipėsi į VĮ „Regitra" Kauno filialą su prašymu įregistruoti transporto priemonę, t. y. įvežtą iš Latvijos Respublikos, 2013 metų laidos NISSAN JUKE, identifikavimo Nr. ( - ) , valstybinis numeris ( - ) , registracijos liudijimo Nr. ( - ) . Atsakovas VĮ „Regitra" Kauno filialas 2015 m. liepos 16 d. pranešimu Nr. 12603661, 2015-07-16 01:55, atsisakė registruoti transporto priemonę NISSAN JUKE, nurodydamas, kad transporto priemonė pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir turi vairą dešinėje pusėje, todėl vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 9 punkto nuostatomis draudžiamas tokių transporto priemonių registravimas. Pareiškėjas 2015 m. liepos 17 d. pateikė VĮ „Regitra“ skundą dėl minėto pranešimo. VĮ „Regitra“ direktorius, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 2015 m. liepos 16 d. pranešimą (sprendimą) Nr. 12603661, 01:55 val., atsisakyti įregistruoti transporto priemonę panaikino ir priėmė naują sprendimą ir įpareigojo VĮ „Regitra" Kauno filialą išsamiai paaiškinti transporto priemonės registravimui reikšmingas aplinkybes bei nurodyti visus atsisakyti registruoti transporto priemonę pagrindus. Atsakovas VĮ „Regitra" Kauno filialas 2015 m. liepos 16 d. pranešimu Nr. 12603661, 2015-08-21 03:13, pranešė pareiškėjui, kad atsisako registruoti transporto priemonę, NISSAN JUKE, identifikavimo Nr. ( - ) , juoda, nes pareiškėjas pateikė Latvijoje išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą ( - ) . Minėtame dokumente yra specialios žymos, kurios turi būti išverstos į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 51 punktas). Įvertinus pageidaujamos įregistruoti transporto priemonės kilmės dokumentus bei transporto priemonės faktinę konstrukciją, t. y. kad transporto priemonė pritaikyta eismui kairiąja puse ir turi vairą dešinėje pusėje, reikalinga atlikti papildomą atitikties įvertinimą bei techninę apžiūrą siekiant nustatyti ar transporto priemonė atitinka administracines nuostatas ir techninius reikalavimus taikomus šalyse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja puse (Taisyklių 4, 9, 67, 4, 68.3 punktai).

13Šioje byloje ginčas kilęs dėl atsakovo VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimo (sprendimo) Nr. 12603661, 2015-07-16 01:55, kuriuo buvo atsisakyta registruoti pareiškėjo transporto priemonę NISSAN JUKE, t. y. įvežtą iš Latvijos Respublikos, 2013 metų laidos, identifikavimo Nr. ( - ) , valstybinis numeris ( - ) , registracijos liudijimo Nr. ( - ) , kuri pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir turi vairą dešinėje pusėje, teisėtumo ir pagrįstumo, nes pareiškėjo teigimu, atsakovas nesivadovauja Kauno apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-3294-402/2014 2014 m. gruodžio 16 d. sprendime nustatytais faktais ir aplinkybėmis bei įpareigojimo atsakovui įregistruoti transporto priemonę, įvežtą iš Latvijos Respublikos, 2013 metų laidos NISSAN JUKE VIN ( - ) , valstybinis numeris ( - ) , registracijos liudijimo Nr. ( - ) Lietuvos Respublikos Motorinių transporto priemonių registre, nes jau minėtame Kauno apygardos administracinio teismo sprendime atsakovo elgesys pripažintas neteisėtu ir nepagrįstu bei priteisti iš atsakovo 434 Eur neturtinės žalos atlyginimo, kadangi pareiškėjas dėl neteisėtų atsakovo veiksmų (atsisakymo įregistruoti transporto priemonę) patiria daug nepatogumų, kuomet turėdamas automobilį negali jo įregistruoti, juo naudotis, drausti, patiria saugojimo išlaidas.

14Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės (toliau- Taisyklės)(akto redakcija, galiojanti nuo 2014-12-09). O būtent Taisyklių 53 p. numato, kad pareiškėjų prašymai įregistruoti transporto priemonę, pakeisti įregistruotos transporto priemonės registravimo duomenis, išregistruoti transporto priemonę (toliau – pareiškėjo prašymas) pateikiami raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pareiškėjų prašymai turi būti pasirašyti (elektroninių ryšių priemonėmis teikiamų prašymų pareiškėjai turi būti patvirtinę savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą), juose turi būti nurodytas pareiškėjo adresas korespondencijai ir duomenys ryšiui palaikyti; pagal 54 p. nagrinėdama pareiškėjų prašymus VĮ „Regitra“ tikrina pareiškėjų tapatybę, nagrinėja pateiktus dokumentus (originalių dokumentų skaitmenines kopijas), duomenis, informaciją, atlieka transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūras, tikrina, ar transporto priemonė, jos variklis, numerio ženklai, kuriais transporto priemonė yra paženklinta, pareiškėjas ir jo teikiami dokumentai nėra ieškomi policijos. Nagrinėdama pareiškėjų prašymus įregistruoti transporto priemonę arba pakeisti įregistruotos transporto priemonės registravimo duomenis VĮ „Regitra“ papildomai tikrina, ar: 54.1. yra pateikti transporto priemonės registravimui būtini duomenys; 54.2. atliktos registruojamos transporto priemonės privalomos muitinės procedūros (išleidimo į laisvą apyvartą), transporto priemonės patvirtinimas, privalomoji techninė apžiūra ir sumokėti valstybei nustatyti, su transporto priemone susiję, mokesčiai (pateikta garantija muitinei); 54.3. netaikomi apribojimai transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme, ją valdyti, naudoti, ja disponuoti; 54.4. transporto priemonė yra apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. 55 p. numato, jog pareiškėjų prašymai išnagrinėjami per 5 darbo dienas (jeigu pareiškėjui nereikia patikslinti ir (ar) papildyti duomenų). Išnagrinėjus pareiškėjo prašymą, priimamas sprendimas registruoti arba atsisakyti registruoti transporto priemonę. Jei nagrinėjant pareiškėjo prašymą nustatoma, kad pateikti duomenys yra netikslūs ir (ar) neišsamūs, pareiškėjo prašymo nagrinėjimas sustabdomas. Pareiškėjas informuojamas apie jo prašymo nagrinėjimo sustabdymą ir paprašomas jo pateiktus duomenis patikslinti ir (ar) papildyti per 5 darbo dienas. Per nustatytą terminą pareiškėjui duomenis patikslinus ir (ar) papildžius, pareiškėjo prašymo nagrinėjimas tęsiamas ir pabaigiamas per 5 darbo dienas nuo patikslintų ir (ar) papildytų duomenų gavimo priimant sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti transporto priemonę. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas duomenų nepatikslina ir (ar) nepapildo, priimamas sprendimas atsisakyti registruoti transporto priemonę. Pagal 56 punktą kai VĮ „Regitra“ sprendimui dėl transporto priemonės registravimo yra būtina patikslinti ir (ar) papildyti duomenis (gauti informaciją apie transporto priemonės statusą jos kilmės šalyje), susirašant su užsienio transporto priemonių registracijos įmonėmis, atitinkamų informacinių sistemų tvarkytojais, kitais užsienio juridiniais ar fiziniais asmenimis, pareiškėjų prašymai išnagrinėjami per 30 darbo dienų. Susirašinėjimas su užsienio juridiniais asmenimis pareiškėjo prašymu (jo pateiktiems duomenims patikslinti ir (ar) papildyti) vykdomas už papildomą mokestį. Pagal taisyklių 57 p. pareiškėjų prašymai nenagrinėjami, jei: 57.1. jie pateikti nesilaikant taisyklių 53 punkte nustatytų reikalavimų; 57.2. transporto priemonės nepristatomos jų autentiškumui patikrinti, kai taisyklių nustatytais atvejais tai privalu atlikti.

15Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, atsakovo VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. spalio 22 d. rašytinių paaiškinimų, liudytojo VĮ „Regitra“ Kauno filialo viršininko pavaduotojo R. P., priėmusio 2015 m. liepos 16 d. pranešimą (sprendimą) Nr. 12603661, 2015-08-21 03:13, parodymų matyti, kad 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661, viršuje dešinėje pusėje yra nurodytas šio pranešimo priėmimo realus laikas, t. y. 2015-07-16, 01:55 arba 13:55. Laikas, nurodytas po 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661 pavadinimo ir numerio, sutampa su pareiškėjo D. G. 2015 m. liepos 16 d. prašymo įregistruoti transporto priemone laiku, t. y. 13:48. Pažymėjo, jog šis laikas (13:48) yra fiksuojamas kaip prašymo gavimo laikas ir visose transporto priemonės registravimo/duomenų keitimo operacijos lieka nepakitęs, tačiau realus prašymo įvykdymo laikas yra fiksuojamas pranešimų viršuje dešinėje pusėje. Taigi, pareiškėjo D. G. 2015 m. liepos 16 d. prašymas įregistruoti transporto priemonę buvo gautas 2015 m. liepos 16 d., 13:48, o prašymas išnagrinėtas ir sprendimas buvo priimtas 2015 m. liepos 16 d., 01:55 (13:55). Šį VĮ „Regitra" Kauno filialo sprendimą pareiškėjas apskundė VĮ „Regitra" generaliniam direktoriui ir 2015 m. rugpjūčio 19 d. generalinio direktoriaus sprendimu ginčijamas Kauno filialo sprendimas buvo panaikintas. VĮ „Regitra" generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d.sprendimas buvo priimtas išanalizavus D. G. skundą ir VĮ „Regitra" Kauno filialo turimą medžiagą bei papildomai pasidomėjus apie teisinį reglamentavimą dėl transporto priemonių registravimo Latvijos Respublikoje. Taip pat iš rašytinių paaiškinimų matyti, kad VĮ „Regitra" generaliniam direktoriui panaikinus VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661, 2015-07-16 01:55, VĮ „Regitra“ Kauno filialas priėmė pranešimą Nr. 12603661 2015-08-21 03:13 (arba 15:13), tačiau jame po pavadinimu nurodytas toks pat laikas kaip ir ankstesnio pranešimo, t. y. 2015 m. liepos 16 d., 13:48. Taip pat atkreipė dėmesį, jog realus sprendimo (pranešimo) priėmimo laikas yra 2015 m. rugpjūčio 21 d., 03:13 (arba 15:13), tai yra nurodyta šio pranešimo viršuje dešinėje pusėje. Esant minėtoms aplinkybėms teigė, jog VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661, 2015-07-16 01:55, buvo panaikintas VĮ „Regitra" generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu, o 2015 m. rugpjūčio 21 d. buvo priimtas naujas sprendimas, kuris yra išdėstytas atsakovo VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešime Nr. 12603661, 2015-08-21 03:13. Nurodė, jog aprašytą faktinę situaciją lėmė buvę techniniai apribojimai ir nebuvo galimybių pakeisti nei pranešimo Nr. 12603661 numerio, nei datos 2015-07-16, 13:48, o šiai dienai techninės priemonės yra pertvarkytos.

16Esant šioms faktinėms aplinkybėms teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 10 str., 2015 m. spalio 8 d. teismo posėdžio metu išaiškino pareiškėjui teisę ginčyti VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661, 2015-08-21 03:13 (nurodyti išsamesni motyvai), t. y. atsisakyti įregistruoti pareiškėjo transporto priemonę, tačiau pareiškėjas iki teismui išeinat į pasitarimų kambarį, šia procesine teise nepasinaudojo. Taigi esant tokiai faktinei situacijai (pareiškėjo skundu prašoma panaikinti jau panaikintą VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661, 2015-07-16 01:55) pareiškėjo skundo reikalavimas dėl VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661, 2015-07-16 01:55 panaikinimo netenkintinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 57 str.).

17Pareiškėjas skundu taip pat prašė įpareigoti atsakovą įregistruoti transporto priemonę, įvežtą iš Latvijos Respublikos, 2013 metų laidos NISSAN JUKE VIN ( - ) , valstybinis numeris ( - ) , registracijos liudijimo Nr. ( - ) Lietuvos Respublikos Motorinių transporto priemonių registre.

18Nustatyta, kad atsakovo VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661, 2015-07-16 01:55, yra panaikintas VĮ „Regitra“ direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468, o VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661, 2015-08-21 03:13, t. y. atsisakyti įregistruoti pareiškėjo transporto priemonę, yra teisėtas ir pagrįstas. Šiame pranešime pareiškėjui nustatyti 2015 m. liepos 16 d. prašymo dėl transporto priemonės registravimo Nr. 12603661, 13:48, trūkumai: pateikti specialios žymos vertimą į lietuvių kalbą (patvirtintas išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu), atlikti papildomą atitikties įvertinimą bei techninę apžiūrą, siekiant nustatyti ar transporto priemonė atitinka administracines nuostatas ir techninius reikalavimus, taikomus šalyse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja puse. Atsakovo atstovo teigimu, pareiškėjas šių prašymo trūkumų iki bylos nagrinėjimo teismo posėdžio nepašalino ir jokių aktyvių veiksmų neatliko.

19Esant šioms aplinkybėms nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjo prašomus transporto priemonę įregistravimo veiksmus (ABTĮ 57 str.).

20Pareiškėjas prašė priteisti iš atsakovo 434 Eur neturtinės žalos atlyginimą, kadangi pareiškėjas dėl neteisėtų atsakovo veiksmų (atsisakymo įregistruoti transporto priemonę) patiria daug nepatogumų, kuomet turėdamas automobilį negali jo įregistruoti, juo naudotis, drausti, patiria saugojimo išlaidas. Be to, dėl atsakovo VĮ „Regitra" Kauno filialo neteisėtų veiksmų ir dėl ilgo problemos sprendimo pareiškėjas nuolat jautė įtampą, pablogėjo santykiai su sutuoktine dėl galimai pareiškėjo neteisingo lėšų investavimo į ginčo transporto priemonę, pablogėjo darbo santykiai su kolegomis, pakirto pareiškėjo pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis ir kt.

21Pareiškėjas teismui suformuluotą savo materialinį teisinį reikalavimą – priteisti iš atsakovo 434 Eur neturtinei žalai atlyginti (skundo dalyką), grindžia deliktinę valstybės atsakomybę reglamentuojančiomis teisės normomis, skirtomis žalos atlyginimo viešojo administravimo srityje teisiniams santykiams reguliuoti (CK 6.250; 6.271 str.).

22Kaip skundo pagrindą (aplinkybes, kuriomis grindžia skundo dalyką) nurodo minėto atsakovo VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimo (sprendimo) Nr. 12603661, 2015-07-16 01:55, kuriuo atsisakė registruoti transporto priemonę NISSAN JUKE, neteisėtumą, kurį įrodinėja remdamasis ABTĮ 58 str. 2 d. nuostatomis ir Kauno apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-3294-402/2014 2014 m. gruodžio 16 d. sprendime nustatytais faktais ir aplinkybėmis.

23Minėta, kad atsakovo VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661, 2015-07-16 01:55, yra panaikintas VĮ „Regitra“ direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 (skundo dalykas), o VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661, 2015-08-21 03:13, t. y. atsisakyti įregistruoti pareiškėjo transporto priemonę, yra teisėtas ir pagrįstas, nes pareiškėjas nepasinaudojo teismo išaiškinta teise pareikšti skundo reikalavimą pripažinti šį pranešimą neteisėtu ir nepagrįstu.

24Šiuo atveju pažymėtina, kad teisių gynybos būdas, kuris yra numatytas Civilinio kodekso 6.250; 6.271 strapsniuose nėra tapatus teisių gynybos būdui, kurį numato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, nes šios teisės normos reguliuoja skirtingus teisinius santykius, skirtingos yra ir šių teisės normų taikymo sąlygos.

25Visa tai lemia, kad pareiškėjo materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumas, nebegali būti vertinamas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių prasme, o turi būti vertinamas tik Civilinio kodekso 6.250, 6.271 straipsniuose nustatytų sąlygų prasme. Savo ruožtu tai reiškia, kad Civilinio kodekso 6.250; 6.271 straipsnių dispozicijose nurodytos šių teisės normų taikymo sąlygos, apsprendžia ir įrodinėtinų byloje aplinkybių apimtį bei pobūdį.

26Tokios teisinės nuostatos, yra suformuluotos ir teismų praktikoje, sprendžiant kitas analogiškas bylas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. birželio 5 d. nutartyje (Administracinė byla Nr. A756-416/2014) taip pat nurodė, kad tokiais atvejais valstybės neteisėti veiksmai gali būti konstatuojami tik tada, kai nustatomas akivaizdus, t. y. aiškus ir rimtas valdžios institucijos diskrecijos ribų peržengimas. Vertinant pažeidimo akivaizdumą gali būti atsižvelgta į spręstinų situacijų sudėtingumą, tekstų taikymo ar aiškinimo sunkumus, vartojamų terminų suprantamumą, įrodymų aiškumą ir kt. <...> kiekvienas viešojo administravimo subjektas, spręsdamas įstatymų leidėjo pavestus uždavinius, turi diskrecijos teisę, nepažeisdamas imperatyvių teisės aktų reikalavimų, veikti (inter alia tvarkyti savo struktūrą) tokiu būdu, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku ir tinkamai, laikantis efektyvumo, objektyvumo bei kitų viešojo administravimo principų.

27Atsakomybės pagal Civilinio kodekso 6.250; 6.271 straipsnius atsiradimas paprastai yra susijęs su valstybės ar savivaldybių valdžios institucijų vykdoma veikla viešojo administravimo srityje, atliekant įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo funkcijas bei teikiant viešąsias paslaugas.

28Pagrindiniai reikalavimai ir kriterijai šiai valstybės ar savivaldybių valdžios institucijų vykdomai veiklai yra apibrėžti Viešojo administravimo įstatyme bei kituose jį įgyvendinančiuose teisės aktuose. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje yra išvardinti pagrindiniai principai, kuriuos turi atitikti valstybės ar savivaldybių valdžios institucijų vykdoma veikla viešojo administravimo srityje.

29Kolegija šiuo aspektu vertindama bylos aplinkybes konstatuoja, kad byloje yra neįrodyti pareiškėjo teiginiai dėl jo ginčijamo pranešimo (sprendimo) neteisėtumo. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo D. G. 2015 m. liepos 16 d. prašymą Nr. 12603661, 13:48 val., VĮ „Regitra" Kauno filialui įregistruoti transporto priemonę, t. y. įvežtą iš Latvijos Respublikos, 2013 metų laidos NISSAN JUKE, identifikavimo Nr. ( - ) , valstybinis numeris ( - ) , registracijos liudijimo Nr. ( - ) , veikė jam suteiktų įgalinimų šioje srityje ribose. Pareiškėjas gi, tai paneigiančių įrodymų, teismui nepateikė.

30Apibendrinus darytina išvada, jog išnagrinėjus pareiškėjo nurodytas skundo aplinkybes ir įrodymus, iš kurių kildinamas neturtinės žalos atsiradimas, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra vieno iš pareigos atlyginti neturtinę žalą atsiradimo elemento – valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų. Nagrinėjamu atveju nenustačius neteisėtų VĮ „Regitra“ Kauno filialo ar atskirų jų tarnautojų neteisėtų veiksmų pažeidžiant pareiškėjo teises ar teisėtus interesus, t. y. nenustačius nors vienos viešosios atsakomybės sąlygos, atsakomybė pagal CK 6.250, 6.271 straipsnius negalima, todėl esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų pareiškėjo skundo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo netenkintinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 57 str. 1 d.).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo D. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas D. G. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 3. Pareiškėjas skunde nurodė, jog jis 2015 m. liepos 16 d. kreipėsi į... 4. Pareiškėjas skunde minėjo, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2014... 5. Pareiškėjas nurodė, jog jis patiria daug nepatogumų, kuomet turėdamas... 6. Atsakovai atsiliepime į skundą nurodė, jog su pareiškėjo skundu nesutinka... 7. Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjas 2015 m.... 8. Transporto priemonių registravimo tvarką reglamentuojančių Taisyklių 109... 9. VĮ „Regitra“ generalinis direktorius 2015 m. liepos 23 d. gavo... 10. Atsakovas nesutinka su pareikštu skundu dalyje dėl neturtinės žalos... 11. Skundas netenkintinas kaip nepagrįstas.... 12. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas D. G. 2015 m. liepos 16 d. prašymu Nr.... 13. Šioje byloje ginčas kilęs dėl atsakovo VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015... 14. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 15. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, atsakovo VĮ „Regitra" Kauno... 16. Esant šioms faktinėms aplinkybėms teismas, vadovaudamasis Lietuvos... 17. Pareiškėjas skundu taip pat prašė įpareigoti atsakovą įregistruoti... 18. Nustatyta, kad atsakovo VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d.... 19. Esant šioms aplinkybėms nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo įpareigoti... 20. Pareiškėjas prašė priteisti iš atsakovo 434 Eur neturtinės žalos... 21. Pareiškėjas teismui suformuluotą savo materialinį teisinį reikalavimą –... 22. Kaip skundo pagrindą (aplinkybes, kuriomis grindžia skundo dalyką) nurodo... 23. Minėta, kad atsakovo VĮ „Regitra" Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d.... 24. Šiuo atveju pažymėtina, kad teisių gynybos būdas, kuris yra numatytas... 25. Visa tai lemia, kad pareiškėjo materialinio teisinio reikalavimo... 26. Tokios teisinės nuostatos, yra suformuluotos ir teismų praktikoje,... 27. Atsakomybės pagal Civilinio kodekso 6.250; 6.271 straipsnius atsiradimas... 28. Pagrindiniai reikalavimai ir kriterijai šiai valstybės ar savivaldybių... 29. Kolegija šiuo aspektu vertindama bylos aplinkybes konstatuoja, kad byloje yra... 30. Apibendrinus darytina išvada, jog išnagrinėjus pareiškėjo nurodytas skundo... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjo D. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...