Byla I-9620-580/2014
Dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, susipažinusi su A. S. skundu,

Nustatė

2A. S. per atstovą 2014-08-27 paštu išsiuntė skundą teismui, kuriame prašo panaikinti 2014-06-27 Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (toliau – Kadastras) duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. 834.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Šių teisės normų sisteminis aiškinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje.

5Iš skundo turinio ir jo priedų matyti, kad buvo atliktas Kadastro duomenų patikrinimas vietoje, siekiant išsiaiškinti, ar Kadastre registruoti plotai atitinka Miškų įstatymo 2 straipsnyje nustatytus miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus, o jo rezultatai įforminti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. 834. Šiame duomenų patikrinimo vietoje akte pasiūlyta tikslinti Kadastro duomenis.

6Miškų tarnybos direktoriaus 2013-08-22 įsakymu Nr. 198-13-V patvirtintų Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui ir jų keitimo tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta, kad gavus informacijos, jog Kadastro duomenys yra galimai netikslūs, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus sprendimu, gali būti atliekamas Kadastro duomenų patikrinimas vietoje, siekiant išsiaiškinti, ar Kadastre registruoti plotai atitinka Miškų įstatymo 2 straipsnyje nustatytus miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus. Patikrinimą atlieka Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymu paskirti Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai ar specialistai pagal poreikį dalyvaujant ir kitų institucijų atstovams. Jei patikrinimas atliekamas miesto teritorijoje, į tokį patikrinimą papildomai kviečiami dalyvauti atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skyriaus bei vietos savivaldybės administracijos atstovai. Patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo vietoje aktu. Jeigu komisijos išvadose konstatuojama, kad Kadastro duomenys yra keistini, tikslintini ir (ar) taisytini, pokyčius tvirtina Valstybinės miškų tarnybos direktorius ir duomenys pagal patikrinimo akto išvadas registruojami Kadastre. Pagal to paties tvarkos aprašo 10 punktą, Kadastro duomenys taisomi Kadastro valdytojo sprendimu.

7Pažymėtina, kad prašomame panaikinti akte nėra jokių viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų), skirtų pareiškėjui, nėra ir pats aktas savaime kokių nors materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Šis sprendimas yra tarpinis procedūrinis dokumentas, priimtas administracinės procedūros eigoje, kuris objektyviai jokios įtakos A. S. teisių ir pareigų apimčiai nedaro, t. y. sprendimas nepažeidžia ir negali pažeisti tų pareiškėjo teisių ar įstatymų saugumų interesų, kurių teisminę gynybą garantuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis. Taigi, Kadastro duomenų patikrinimo vietoje akto teisėtumas negali būti vertinamas pagal atskirą reikalavimą, t. y. toks sprendimas negali būti savarankiškas skundo administraciniam teismui dalykas, nes tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnis). Suinteresuotas asmuo savo nesutikimo argumentus dėl tokio viešojo administravimo subjekto priimto tarpinio procedūrinio sprendimo gali išdėstyti paduodamas įstatymo nustatyta tvarka teismui skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto galutinio administracinės procedūros sprendimo – Kadastro valdytojo sprendimo dėl duomenų taisymo. Būtent nagrinėdamas tokį ginčą, teismas įvertins ir tarpinius (procedūrinius) sprendimus bei jais padarytų pažeidimų įtaką galutinio procedūros sprendimo teisėtumui. Nagrinėdamas skundus dėl materialinių teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Kadangi A. S. reikalavimas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, jo skundą atsisakytina priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

8Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 105-106 straipsniais, 149 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

9Atsisakyti priimti A. S. skundą.

10Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos sumokėtą 100 litų žyminį mokestį (Utenos kredito unijos 2014-08-25 mokėjimo nurodymas į sąskaitą (duomenys neskelbtini), įmokos kodas 5660) grąžinti A. S..

11Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai