Byla eI-602-394/2015
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo, atsakovė A. J

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,

2sekretoriaujant Daliai Semaškaitei,

3nedalyvaujant pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui,

4nedalyvaujant atsakovei A. J.,

5rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo, atsakovė A. J..

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Pareiškėjas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau tekste – pareiškėjas) su prašymu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės A. J. 579,75 Lt / 167,91 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. bei 181,50 Lt pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

8Pareiškėjas teismui pateiktame prašyme nurodė, kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ yra 2003-12-30 Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybių įsteigtas regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam pavesta rinkti, administruoti bei išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, nekilnojamojo turto objektą, esantį Džiugo g. 3-310, Telšių m., nuosavybės teise valdo atsakovė A. J., tačiau yra nesumokėjusi pareiškėjui metinės rinkliavos už 2008-2013 metus.

9LR atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 3 d. 3 p. nustato, jog komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius gali pateikti savivaldybės institucijai įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimą ir ją rinkti. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-189 patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų (toliau – vietinės rinkliavos nuostatai) 24 p. nustato, kad pareiškėjas apskaičiuoja vietinės rinkliavos dydį, 45 p. – kad pareiškėjas administruoja vietinės rinkliavos surinkimą, o 59 p. - kad pareiškėjas vykdo vietinės rinkliavos išieškojimą iš vietinės rinkliavos mokėtojų. Pareiškėjas yra Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą administruojantis subjektas, kontroliuojantis vietinės rinkliavos mokėjimą, vykdantis jos apskaitą bei kitas procedūras, reikalingas vietinei rinkliavai administruoti, įskaitant ir kreipimąsi į teismą dėl nesumokėtų vietinių rinkliavų išieškojimo.

10LR atliekų tvarkymo įstatymo 301 str. 2 d. numatyta, jog nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą. Vietinės rinkliavos nuostatai nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje (6 p.), vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams, fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems ir disponuojantiems nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje (34 p.). Vietinės rinkliavos nuostatų 31 p. yra nustatyta, jog vietinės rinkliavos dydis atliekų turėtojams už komunalinių atliekų tvarkymą nustatomas ir patvirtinamas litais be centų už vienus metus, t.y. vietinė rinkliava nustatoma bei privalo būti mokama pagal ataskaitinį laikotarpį už kiekvienus kalendorinius metus.

11Pareiškėjas nurodo, kad atsakovė dėl nežinomų priežasčių yra nesumokėjusi metinės vietinės rinkliavos už 2008 – 2013 metus ir atsakovės skola pareiškėjui sudaro 812,50 Lt. Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, pareiškėjas turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti vietinę rinkliavą už 2009 m. ketvirtąjį ketvirtį, 2010 m., 2011 m., 2012 m. ir 2013 m., kas iš viso sudaro 579,75 Lt / 167,91 Eur. Atsakovė taip pat privalo atlyginti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 181,50 Lt / 52,57 Eur advokato pagalbai apmokėti.

12Atsakovė A. J. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė, procesiniai dokumentai ir šaukimas į teismo posėdį jai įteikti tinkamai.

13Pareiškėjo prašymas tenkintinas.

14Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Telšių rajone privaloma vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvesta nuo 2008-01-01. Telšių rajono savivaldybės taryba 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-189 patvirtino Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, kurių 45 p. pavedė pareiškėjui rinkliavos administravimą, o 6 p. nurodė, kad rinkliavos mokėtojai yra fiziniai arba juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje.

15Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad atsakovė A. J. yra Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objekto savininkė, t.y. nuosavybės teise valdo butą, esantį Džiugo g. 3-310, Telšių m., todėl pagal nuostatų 6 p. privalo mokėti nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Iš pareiškėjo pateiktos pažymos matyti, kad atsakovės vietinės rinkliavos įsiskolinimas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2008-01-01 d. iki 2013-12-31 yra 812,50 Lt, pareiškėjas prašo priteisti 579,75 Lt skolą už laikotarpį nuo 2009-10-01 iki 2013-12-31, į teismą kreipėsi 2014-12-02, t.y. nepasibaigus senaties terminui skolai už 2009 m. IV ketvirtį išieškoti. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose, yra nurodęs, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu), vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, tvarkomas savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje (administracinė byla Nr. A525-471/2010). Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, kad pareiškėjo reikalavimas priteisti iš atsakovės per laikotarpį nuo 2009-10-01 iki 2013-12-31 susidariusį rinkliavos įsiskolinimą yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkinamas.

16Pareiškėjas prašo priteisti jo naudai iš atsakovės pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 181,50 Lt advokato pagalbai apmokėti.

17ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas LR Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. LR CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

18Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Rekomendacijų 7 punkte yra numatyta, kad rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamoje byloje taip pat aktualus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 718, kuriuo nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014-12-31 nustatyta MMA 1000 Lt.

19Pareiškėjas prašo jo naudai priteisti 181,50 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, t. y. už skundo parengimą. Minėtas išlaidas pagrindžia Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinės bendrijos SGKA Legal pareiškėjui išrašyta 2014 m. lapkričio 25 d. PVM sąskaita – faktūra, serija SGKA, Nr. 11048, ir Specifikacija Nr. 11048, kurios 23 eilutėje nurodyta, kad teisinių paslaugų įkainis už nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškojimą pirmos instancijos teisme iš skolininkės A. J. yra 181,50 Lt (su PVM). Pareiškėjo patirtas atstovavimo išlaidas taip pat pagrindžia 2014 m. lapkričio 26 d. SEB banko mokėjimo nurodymas Nr. 4549, kurio mokėjimo paskirtyje nurodyta SGKA 11048, už teisines paslaugas, sutartis Nr. SGKA-2012/0008.

20Pagal Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 punktą, maksimali priteistina suma už ieškinio (prašymo) parengimą – 3 MMA (1000 Lt x 3 MMA=3000 Lt). Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašoma 181,50 Lt bylinėjimosi išlaidų suma už prašymo parengimą pagrįsta, kadangi yra akivaizdžiai mažesnė už Rekomendacijų 8.2 punkte numatytą maksimalų priteistiną užmokesčio dydį, todėl pareiškėjui priteistina 181,50 Lt suma.

21Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44-45 str., 85-87 str., 88 str. 4 p.,

Nutarė

22Pareiškėjo prašymą tenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovės A. J. pareiškėjui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 167,91 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt septynis Eur 91 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2009-10-01 iki 2013-12-31 bei 52,57 Eur bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,... 2. sekretoriaujant Daliai Semaškaitei,... 3. nedalyvaujant pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“... 4. nedalyvaujant atsakovei A. J.,... 5. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Pareiškėjas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau... 8. Pareiškėjas teismui pateiktame prašyme nurodė, kad UAB „Telšių regiono... 9. LR atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 3 d. 3 p. nustato, jog komunalinių... 10. LR atliekų tvarkymo įstatymo 301 str. 2 d. numatyta, jog nekilnojamojo turto... 11. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovė dėl nežinomų priežasčių yra... 12. Atsakovė A. J. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pareiškėjo... 13. Pareiškėjo prašymas tenkintinas.... 14. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad... 15. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad atsakovė A. J. yra Telšių rajono... 16. Pareiškėjas prašo priteisti jo naudai iš atsakovės pareiškėjo patirtas... 17. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 18. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.... 19. Pareiškėjas prašo jo naudai priteisti 181,50 Lt išlaidas advokato pagalbai... 20. Pagal Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už... 21. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių... 22. Pareiškėjo prašymą tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovės A. J. pareiškėjui UAB „Telšių regiono atliekų... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...