Byla Ik-1706-561/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Vilmai Ramanauskaitei, atsakovo atstovams Ramunei Matelytei, Raimondai Ruzgytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“, uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės versmė“, uždarajai akcinei bendrovei „Dzūtra“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ (toliau – ir Bendrovė) su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir Tarnyba) 2010 m. sausio 11 d. sprendimą Nr. 4S-73, kuriuo perkančiajai organizacijai išduotas sutikimas nutraukti atviro konkurso „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“ (toliau – ir Konkursas) pirkimo procedūras.

5Pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ skunde nurodė, kad dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Savivaldybė; Perkančioji organizacija) skelbtame atvirame Konkurse. Kartu su Bendrove pasiūlymus pateikė ir Konkurse dalyvavo dar trys bendrovės: UAB „Ecoservice“, UAB „Ukmergės versmė“ ir UAB „Dzūtra“. 2009 m. gruodžio 4 d. įvyko vokų atplėšimas, kuriame dalyvavo visi pasiūlymus pateikę tiekėjai. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – ir Komisija), atplėšusi vokus su pasiūlymais, paskelbė, kokias kainas už vieną komunalinių atliekų toną pasiūlė kiekviena iš Konkurse dalyvavusių tiekėjų. Vėliau Komisija nagrinėjo, lygino ir vertino pasiūlymus ilgą laikotarpį, tačiau preliminarios pasiūlymų eilės nepateikė. UAB „VSA Vilnius“ ne kartą tiek žodžiu, tiek raštu teiravosi, kodėl vilkinamas sprendimo priėmimas, tačiau aiškaus atsakymo nesulaukė. Bendrovė į Komisiją kreipėsi 2009 m. gruodžio 29 d. oficialiu paklausimu, tačiau atsakymas nebuvo pateiktas. 2010 m. sausio 14 d. faksu gautas Komisijos pranešimas Nr. (6.10)-18-92 apie pirkimo nutraukimą, kuriame nurodyta, kad viešasis pirkimas nutrauktas, gavus Tarnybos sutikimą dėl pasikeitusių ekonominių aplinkybių ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Savivaldybės taryba) sprendimu nukeliamo rinkliavos mokesčio įvedimo. Siekdama išsiaiškinti, ar sutikimas Savivaldybei buvo išduotas bei susipažinti su išduotu sutikimu, Bendrovė 2010 m. sausio 21 d. su prašymu kreipėsi į Tarnybą, iš kurios 2010 m. vasario 9 d. gavo atsakymą, kuriame patvirtinta, kad sutikimas išduotas ir išdėstyti sutikimo motyvai.

6Bendrovė pabrėžė, jog nesutinka su Tarnybos sutikime pateiktu paaiškinimu, kad pirkimo procedūras buvo būtina nutraukti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir Viešųjų pirkimų įstatymas) 18 straipsnio 3 dalį, nes Savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 7-264 rinkliavos įvedimą atidėjus iki 2010 m. balandžio 1 d., sutikimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras išduoti buvo būtina. UAB „VSA Vilnius“ teigimu, tam tikrų aplinkybių nukėlimas nesuteikia teisės nutraukti pirkimą, tuo tarpu rinkliavos įvedimą atidėjus iki 2010 m. balandžio 1 d., pirkimo sutartis galėjo būti sudaryta, atidedant visų ar dalies paslaugų įvykdymą iki šio laikotarpio. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės taryba nepriėmė sprendimo apskritai atsisakyti rinkliavos rajone įvedimo, bus skelbiamas pirkimas analogiškoms paslaugos pirkti, tačiau tiek Perkančioji organizacija, tiek tiekėjai jau žinos pasiūlytas kainas, kas iš esmės prieštarautų viešųjų pirkimų nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principams. Bendrovė nesutiko, kad pasikeitimai, kurių pagrindu išduotas sutikimas nutraukti viešąjį pirkimą, objektyviai negalėjo būti tokie, kurių nebuvo galima numatyti. Bendrovės nuomone, ekonominės aplinkybės negali pasikeisti mažiau nei per mėnesį laiko, nes viešasis pirkimas atliekamas didele apimtimi. Perkančioji organizacija galėjo ir privalėjo itin atidžiai įvertinti visas ekonomines aplinkybes dar iki sąlygų paskelbimo, kadangi paslaugų teikimo pradžios terminai buvo nurodyti itin skubūs. Tarnybos sutikimo nutraukti pirkimą nepagrįstumą patvirtina ir faktas, jog viešasis pirkimas buvo nutrauktas būtent po to, kai buvo atplėšti vokai su pasiūlymais ir paskelbtos tiekėjų kainos.

7Bendrovė atkreipė dėmesį, jog rinkliava pirkimo sąlygose buvo nurodyta tik kaip pirkimo sutarties sąlyga, numatanti atsiskaitymo būdą, tuo tarpu atsiskaitymo tvarka jokiu būdu negali būti laikoma esmine viešojo pirkimo sąlyga. Taip pat nurodė, kad už paslaugas, kurioms įsigyti buvo atliekamas pirkimas, moka ne Savivaldybė, o jos gyventojai ir įmonės, t.y. teršėjai, nepriklausomai nuo to, koks atsiskaitymo būdas yra numatytas. Kadangi visų atliekų turėtojų ekonominė situacija negalėjo objektyviai pasikeisti, Savivaldybė savo tariamų ekonominių sunkumų negalėjo sutapatinti su visų teršėjų ekonomine padėtimi. UAB „VSA Vilnius“ manymu, kad Tarnybos sutikimo neteisėtumą ir nepagrįstumą patvirtina ir tai, jog dar 2010 m. sausio 6 d. pranešime pati Perkančioji organizacija pasikeitusių aplinkybių nebuvo nurodžiusi, net nebuvo aiškus sprendimas, ar reikės atidėti pirkimą. Tačiau tariamai jau po 8 dienų buvo nuspręsta, kad pirkimą reikia apskritai nutraukti. Bendrovės teigimu, akivaizdu, jog per 8 dienas negali atsirasti tokių esminių ekonominių aplinkybių, kurių inter alia nebuvo galima numatyti anksčiau.

8Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsakovas pabrėžė, kad Tarnybos 2010 m. sausio 11 d. sprendimas Nr. 4S-73 priimtas objektyviai ir visapusiškai įvertinus Perkančiosios organizacijos 2009 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. (610)18-2448 nurodytus motyvus, atsižvelgus į Perkančiosios organizacijos skelbime apie pirkimą nustatytą sutarties pradžią (2010 m. sausio 1 d.) ir atviro Konkurso sąlygų 9, 75 ir 83.3 punktų nuostatas bei į Savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 7-264 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. 7-17 „Dėl vietinės rinkliavos nustatymo“ pakeitimo“ ir vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies bei 18 straipsnio 3 dalies reikalavimais. Paaiškino, jog nukėlus rinkliavos įvedimo datą iš 2010 m. sausio 1 d. į 2010 m. balandžio 1 d., nebus surinktos lėšos iš atliekų turėtojų, o planuojamas Savivaldybės biudžetas mažėja 30 procentų, todėl Savivaldybė neturės finansinių galimybių atsiskaityti su paslaugų teikėju.

10Į pareiškėjo skundo argumentus, kad pirkimo sutartis galėjo būti sudaryta atidedant visų ar dalies paslaugų įvykdymo terminus bei pakeičiant Konkurso sąlygose nustatytą atsiskaitymo tvarką Tarnyba atsakė, kad toks argumentas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatai, kuri imperatyviai reikalauja, kad sudarant pirkimo sutartį, nebūtų pakeista laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Tai reiškia, jog jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Pirkimo sąlygos, pagal kurių reikalavimus tiekėjai rengė savo pasiūlymus ir pagal kurias tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami, negali būti pakeistos, sudarant su laimėtoju pirkimo sutartį. Priešingu atveju, būtų neužtikrintas skaidrumo principo laikymasis perkančiajai organizacijai vykdant viešojo pirkimo procedūras.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Savivaldybė atsiliepime į pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ skundą su skundo reikalavimu bei jame išdėstytais argumentais nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Tretysis suinteresuotasis asmuo pabrėžė, kad Tarnyba atsižvelgė į visas aplinkybes, įvertino susidariusią padėtį ir priėmė teisingą, pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Akcentavo, kad Bendrovė neginčija, jog Savivaldybė savo 2010 metų biudžete neturi lėšų atsiskaityti už atliekų tvarkymą su paslaugos teikėju, o tokios lėšos bus gaunamos tik nustačius vietinę rinkliavą Savivaldybės teritorijoje. Todėl, jei toks sutikimas nebūtų duotas, Savivaldybė būtų priversta pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymą ir nesudaryti jokios sutarties su Konkurso laimėtoju arba pažeisti sutartį (jei būtų sudaryta) ir nemokėti Konkurso laimėtojui už teikiamas paslaugas.

13Paaiškino, kad situacija, dėl kurios vietinės rinkliavos įvedimas yra atidedamas, susidarė dėl to, kad Savivaldybė pasirinko sudėtingą rinkliavos apskaičiavimo metodiką, be to, ir rinkliavos nuostatų parengimo bei aptarimo visuomenėje, derinimo procedūros užtrunka daug ilgesnį, nei buvo prognozuota, laiką. Dėl išdėstytų priežasčių Perkančioji organizacija negalėjo protingai įvertinti tų aplinkybių, kad palyginti nedidelės apimties norminio akto - rinkliavos nuostatų - parengimas užtruks tokį ilgą lako tarpą, o sprendimas nutraukti pirkimo procedūras buvo priimtas dėl to, kad Savivaldybė įsitikino, jog rinkliavos nuostatai artimiausiu metu patvirtinti nebus, kas reikštų lėšų atsiskaitymui su paslaugos tiekėju nebuvimą.

14Pabrėžė, kad Konkursas, kurį nutraukti duotą sutikimą skundžia Bendrovė, buvo vykdomas būtent tuo tikslu, kad Savivaldybėje įvedus rinkliavą už atliekų tvarkymą, sutartis dėl atliekų tvarkymo bus pasirašyta tarp Savivaldybės ir operatoriaus, t. y. Savivaldybė apmokės operatoriui už paslaugas. Šiuo metu atliekų tvarkymo modelis rajone yra kitoks – atliekų turėtojai yra patys pasirašę sutartis su operatoriumi ir patys moka už paslaugas operatoriui. Todėl pareiškėjo pamąstymai apie atliekų turėtojų ekonominę situaciją bei argumentai apie atliekų turėtojų šiuo metu mokamą kainą už paslaugas yra teisiškai nereikšmingi ir nesusiję su skundžiamo sprendimo priėmimo tikslais ir pagrindu.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

17Teismas konstatavo, jog byloje kilęs ginčas dėl Tarnybos 2010 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 4S-73, kuriuo nuspręsta išduoti sutikimą Perkančiajai organizacijai – Savivaldybei – nutraukti Konkurso pirkimo procedūras, teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo nuomone, byloje surinkti ir ištirti įrodymai yra pakankami daryti išvadą, kad Savivaldybė, kreipdamasi į Tarnybą dėl sutikimo nutraukti pirkimą pagal paskelbtą Konkursą, aiškiai ir konkrečiai įvardijo aplinkybes, dėl kurių pirkimas tapo negalimu: 2009 m. gruodžio 10 d. Savivaldybės tarybai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įvedimo terminą perkėlus iš 2010 m. sausio 1 d. į 2010 m. balandžio 1 d. ir atsižvelgus į planuojamą kitų metų Savivaldybės biudžeto mažėjimą 30 procentų bei į likusius įsiskolinimus už 2009 metus, Savivaldybė neturės finansinių galimybių laiku atsiskaityti su paslaugų teikėju. Teismas akcentavo, jog pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ laikosi nuostatos, kad Perkančioji organizacija, esant kreipimesi į Tarnybą nurodytoms priežastims, neturėjo teisės nutraukti pirkimo procedūros ir galėjo nukelti sutarties vykdymo pradžią vėlesniam laikotarpiui. Tokius Bendrovės argumentus teismas atmetė kaip nepagrįstas prielaidas ir padarė išvadą, kad Tarnybos sutikimas yra teisėtas bei pagrįstas.

18Teismas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi, kurioje imperatyviai reikalaujama, jog sudarant pirkimų sutartį nebūtų pakeista laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos, atsižvelgdamas į Konkurso sąlygų 79 punktą, kuriame numatyta, jog „už suteiktas paslaugas bus mokama už praėjusį ketvirtį iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lėšų ar savivaldybės biudžeto lėšų per 30 kalendorinių dienų“ ir į tai, kad vietinės rinkliavos įvedimo data buvo perkelta iš Konkurso paskelbimo metu numatytos 2010 m. sausio 1 d. dienos į 2010 m. balandžio 1 d., padarė išvadą, jog Tarnyba teisėtai ir pagrįstai sutiko, kad Savivaldybė nutrauktų Konkurso pirkimo procedūras, nes nukėlus vietinės rinkliavos įvedimo datą, nebūtų surinktos lėšos iš atliekų turėtojų, dėl ko Savivaldybė nebūtų turėjusi finansinių galimybių laiku atsiskaityti su paslaugų tiekėju ir būtų priversta pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalį. UAB „VSA Vilnius“ argumentus, kad pasikeitimai, kurių pagrindu išduotas sutikimas nutraukti viešąjį pirkimą, objektyviai negalėjo būti tokie, kurių nebuvo galima numatyti, teismas atmetė kaip nepagrįstas prielaidas ir samprotavimus. Teismo nuomone, nagrinėjamoje byloje neginčytinai įrodyta aplinkybė, kad Konkurso pirkimo procedūros buvo pradėtos vykdyti anksčiau, nei priimtas sprendimas, kuriuo pakeistas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įvedimo terminas. Esant išdėstytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas suteikia Savivaldybės tarybai teisę savo sprendimu nustatyti vietinę rinkliavą, tvirtinti jos nuostatus, taigi, ir nustatyti jos įvedimo terminus, teismas konstatavo, kad Tarnyba pagrįstai nusprendė duoti sutikimą nutraukti pirkimą, nes Perkančioji organizacija prašymą pagrindė naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti.

19Teismo nuomone, Bendrovės skundo argumentą, kad Tarnybos sutikimo nutraukti pirkimą nepagrįstumą patvirtina ir faktas, jog viešasis pirkimas buvo nutrauktas būtent po to, kai buvo atplėšti vokai su pasiūlymais ir paskelbtos tiekėjų kainos, nėra pagrįstas konkrečiais faktais, t. y. UAB „VSA Vilnius“ nepateikė objektyvių įrodymų, jog Savivaldybė turėjo kokį nors suinteresuotumą nutraukti pirkimų procedūrą, todėl šis argumentas yra vertintinas tik kaip prielaida ir yra atmestinas. Teismas nepagrįstu laikė ir Bendrovės skundo argumentą, kad atsiskaitymo tvarka negali būti laikoma esmine viešojo pirkimo sąlyga. Teismas šiuo aspektu pažymėjo, jog Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalis įpareigoja, sudarant pirkimo sutartį, nekeisti laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainos bei pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad Konkurso sąlygų 9 ir 83.3 punktuose yra nustatyta, kad perkamos paslaugos turi būti suteiktos nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., o pagal minėtą 79 šių sąlygų punktą už suteiktas paslaugas turi būti mokama už praėjusį ketvirtį iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lėšų ar savivaldybės biudžeto lėšų per 30 kalendorinių dienų, atsiskaitymo tvarkos pasikeitimas arba konkrečiai aplinkybių, kurioms esant Savivaldybė neturės finansinių galimybių atsiskaityti su paslaugų tiekėju, atsiradimas, laikytinas pasikeitusia esmine viešojo pirkimo sąlyga.

20Teismo manymu, UAB „VSA Vilnius“ samprotavimai apie atliekų turėtojų ekonominę situaciją bei argumentai apie atliekų turėtojų šiuo metu mokamą kainą už paslaugas nėra susiję su ginčijamo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu, nes sutartį dėl atliekų tvarkymo pagal Konkurso sąlygas planuojama pasirašyti tarp Savivaldybės ir paslaugos tiekėjo, t. y. pagal Konkurso sąlygas ne atliekų turėtojai, o būtent Savivaldybė apmokės paslaugų tiekėjui už suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas, todėl šie samprotavimai bei argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir atmestini. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad Tarnyba priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą duoti Savivaldybei sutikimą nutraukti atliekų tvarkymo paslaugų Konkurso pirkimo procedūras, todėl pareiškėjo UBA „VSA Vilnius“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

21III.

22Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, jog palaiko pirmosios instancijos teismo sprendimą, jo motyvus bei argumentus.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Iš bylos medžiagos matyti, jog nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl Tarnybos 2010 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 4S-73 (b. l. 126), kuriuo, Tarnyba, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punkto nuostatomis, 2010 m. sausio 11 d. raštu Nr. 4S-73 davė sutikimą perkančiajai organizacijai (Ukmergės rajono savivaldybės administracijai) nutraukti atviro konkurso „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010 – 2014 metais paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. (duomenys neskelbtini)) procedūras. Bylos medžiaga patvirtina, jog Ukmergės rajono savivaldybės administracija, kreipdamasi į Tarnybą dėl sutikimo nutraukti pirkimą pagal paskelbtą Konkursą, nurodė aplinkybes, dėl kurių viešasis pirkimas tapo negalimu: 2009 m. gruodžio 10 d. Savivaldybės tarybai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įvedimo terminą perkėlus iš 2010 m. sausio 1 d. į 2010 m. balandžio 1 d. ir atsižvelgus į planuojamą kitų metų Savivaldybės biudžeto mažėjimą 30 procentų bei į likusius įsiskolinimus už 2009 metus, Savivaldybė neturės finansinių galimybių laiku atsiskaityti su paslaugų teikėju (b. l. 128 – 129).

27Teisėjų kolegija akcentuoja, jog ginčo teisinius santykius reglamentavo Viešųjų pirkimų įstatymas (2010 m. lapkričio 12 d. įstatymo Nr. XI-1125 redakcija), galiojusi ginčijamo tarnybos sprendimo priėmimo metu. Šio įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi Tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima nustatyti. To paties įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata akivaizdžiai yra imperatyvi ir reiškia, kad pradėjus viešojo pirkimo procedūras, negalima keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje (pirkimo sąlygos, pagal kurių reikalavimus tiekėjai rengė savo pasiūlymus ir pagal kurias tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami, negali būti pakeistos sudarant su laimėtoju pirkimo sutartį).

28Nagrinėjamu atveju byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog perkančioji organizacija apie viešąjį pirkimą paskelbė 2009 m. spalio 14 d. (b. l. 134 – 135), o viešojo pirkimo komisijos posėdis, kuriame buvo atplėšti vokai su tiekėjų pasiūlymais įvyko 2009 m. gruodžio 4 d. (b. l. 46, 51). Tačiau Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 7-264 buvo pakeistas (iš 2010 m. sausio 1 d. į 2010 m. balandžio 1 d.) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įvedimo terminas (b. l. 69). Atsižvelgiant į tai, kad Konkurso sąlygų (b. l. 16 – 27) 9 ir 83.3 punktuose buvo nustatyta, jog perkamos paslaugos turi būti suteiktos nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., o pagal šių sąlygų 79 punktą už suteiktas paslaugas turi būti mokama už praėjusį ketvirtį iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lėšų ar savivaldybės biudžeto lėšų per 30 kalendorinių dienų, atsiskaitymo tvarkos pasikeitimas arba konkrečiai aplinkybių, kurioms esant Savivaldybė neturės finansinių galimybių atsiskaityti su paslaugų tiekėju, atsiradimas, pagrįstai pripažintas pasikeitusia esmine viešojo pirkimo sąlyga (aplinkybe, kurios nebuvo galima nustatyti ir kuri pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatas suteikė Tarnybai teisę duoti sutikimą iki pirkimo sutarties sudarymo nutraukti pirkimo procedūras).

29Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 86 straipsnio 2 dalį, priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas tenkintinas. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas atitinka ABTĮ 57 straipsnį ir 86 straipsnio 2 dalyje keliamus reikalavimus, jame buvo motyvuotai įvertinti byloje surinkti įrodymai bei pateikta tinkama teisinė jų kvalifikacija. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, pagrįstai pripažino, kad nukėlus vietinės rinkliavos įvedimo datą, nebūtų surinktos lėšos iš atliekų turėtojų, dėl ko Savivaldybė nebūtų turėjusi finansinių galimybių laiku atsiskaityti su paslaugų tiekėju ir būtų priversta pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalį. Kita vertus, pareiškėjo skunduose teismui papildomai nurodomos aplinkybės, jog Savivaldybė turėjo išankstinį suinteresuotumą nutraukti pirkimų procedūrą, taip pat argumentai dėl būtinybės įvertinti atliekų turėtojų (teršėjų) ekonominę padėtį vertintini kaip nepagrįsti objektyviais įrodymais bei teisiškai nereikšmingi (būtinybė vertinti atliekų turėtojų (teršėjų) ekonominę padėtį nebuvo numatyta nei Konkurso sąlygose, nei Viešųjų pirkimų įstatyme).

30Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjant šį ginčą dėl Tarnybos 2010 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 4S-73 teisėtumo ir pagrįstumo, buvo visapusiškai ištirtos ir įvertintos ginčui reikšmingos aplinkybės. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl šis skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti nepakeistas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ apeliacinį skundą atmesti.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ (toliau – ir Bendrovė) su skundu... 5. Pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ skunde nurodė, kad dalyvavo Ukmergės... 6. Bendrovė pabrėžė, jog nesutinka su Tarnybos sutikime pateiktu paaiškinimu,... 7. Bendrovė atkreipė dėmesį, jog rinkliava pirkimo sąlygose buvo nurodyta tik... 8. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ skundą su... 9. Atsakovas pabrėžė, kad Tarnybos 2010 m. sausio 11 d. sprendimas Nr. 4S-73... 10. Į pareiškėjo skundo argumentus, kad pirkimo sutartis galėjo būti sudaryta... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo Savivaldybė atsiliepime į pareiškėjo UAB... 12. Tretysis suinteresuotasis asmuo pabrėžė, kad Tarnyba atsižvelgė į visas... 13. Paaiškino, kad situacija, dėl kurios vietinės rinkliavos įvedimas yra... 14. Pabrėžė, kad Konkursas, kurį nutraukti duotą sutikimą skundžia... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu... 17. Teismas konstatavo, jog byloje kilęs ginčas dėl Tarnybos 2010 m. sausio 11... 18. Teismas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi,... 19. Teismo nuomone, Bendrovės skundo argumentą, kad Tarnybos sutikimo nutraukti... 20. Teismo manymu, UAB „VSA Vilnius“ samprotavimai apie atliekų turėtojų... 21. III.... 22. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prašo... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Iš bylos medžiagos matyti, jog nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl... 27. Teisėjų kolegija akcentuoja, jog ginčo teisinius santykius reglamentavo... 28. Nagrinėjamu atveju byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog perkančioji... 29. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pagal Administracinių bylų... 30. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjant... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą... 33. Nutartis neskundžiama....