Byla 2-1209-429/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo - dėl gimimo registravimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Jolitai Bukoveckaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. R., jo įgaliotai atstovei adv. Giedrei Martinėnaitei, suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biurui nedalyvaujant, Migracijos departamentui prie LR VRM nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biurui Migracijos departamentui prie LR VRM dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo - dėl gimimo registravimo,

Nustatė

2Pareiškėjas A. R. prašo įpareigoti Kauno miesto civilinės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biurą atkurti ir įregistruoti jo A. R. gimimą ( - ), tikslu gauti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Pareiškėjas pareiškime ir duotais paaiškinimais teismo posėdyje nurodė, kad yra gimęs ( - ) Kaune, jo motina yra L. F., gimusi ( - ), kuri mirė ( - ) ( ( - ) mirties akto įrašas Nr. ( - )), Kauno miesto apylinkės prokuratūros ( - ) raštas Nr. 450/m. tėvas – K. A. R. a.k. ( - ) mirė ( - ) ( mirties akto įrašas Nr. ( - )). Tėvai santuokos nebuvo sudarę. Iki 1990-06-09 gyvenęs ir mokęsis Kauno 2-ojoje mokykloje internate, kur baigęs 9 klases ( Kauno miesto vaikų globos namai “Saulutė“ 1995-02-22 pažyma Nr. 130 ir A. R. devynmečio mokslo pažymėjimas Nr. 15). Po to mokęsis Zarasų mokykloje internate 10 klasėje, kurios nebaigęs, o grįžęs į Kauną neoficialiai dirbęs. Kauno miesto apylinkės teismo 1992-04-28 ir 1998-02-17 nuosprendžiais buvo nuteistas laisvės atėmimo bausmėmis. Nors yra gimęs ir gyvenęs Kaune , tačiau neturintis jokių asmens tapatybę patvirtinančių dokumento. O šio dokumento negalintis gauti, nes neturintis gimimo liudijimo, nes Kauno miesto ir Kauno rajono gimimo aktų įrašų knygose nėra duomenų apie gimimą. O šio negalintis gauti dėl to, kad neturi gimimo liudijimo, nes Kauno miesto ir Kauno rajono gimimo aktų įrašų knygose nėra duomenų apie jo gimimą.

32011-09-29 kreipęsis į Kauno miesto civilinės metrikacijos biurą su prašymu įregistruoti jo gimimą ir išduoti gimimo liudijimą. Tačiau biuras 2011-10-05 išvada dėl gimimo įregistravimo Nr. 05-27-7/2011 atsisakė patenkinti prašymą ir pasiūlė kreiptis į teismą.

4Kauno miesto civilinės metrikacijos biurui buvo pateikta jo gimimo liudijimo I-OK Nr. ( - ) kopija, esanti Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-301/92, ir NTD Kauno skyriaus tardytojo justicijos patarėjo V. Kakoškino 1992-02-06 nutarimo sutikslinti jo anketinius duomenis kopija bei paprašyta išduoti A. R. ( - ) gimimo įrašo Nr. ( - ) patvirtintą kopiją (2012-04-13 paklausimas). Tačiau Kauno miesto civilinės metrikacijos biuras 2012-04-27 raštu dėl informacijos Nr. 05-2-780 informavo, kad pagal pateiktą gimimo liudijimo kopiją jo gimimas Kauno miesto CMB neįregistruotas. 2012-05-18 dar kartą kreipėsi į Kauno miesto civilinės metrikacijos biurą su prašymu atkurti gimimo įrašą. Tačiau biuras 2012-06-08 išvada dėl gimimo įrašo atkūrimo Nr. 05-27-7/2011 atsisakė patenkinti mano prašymą ir vėl pasiūlė kreiptis į teismą. Pagal CPK 514 str. 2 d. teismas bylą dėl civilinės būklės akto registravimo nagrinėja, jeigu civilinės metrikacijos įstaiga atsisakė civilinės būklės aktą registruoti. Todėl yra priverstas kreiptis į teismą dėl mano gimimo įregistravimo. Suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biuras į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta LR CPK 123str.2d. tvarka, gautas suinteresuoto asmens prašymas nagrinėti bylą Kauno miesto civilinės metrikacijos skyriaus atstovui nedalyvaujant (b.l.68). Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodė, kad Lietuvos Istorijos archyvo gautoje pažymoje patvirtinama, kad 1971-1977m. Kauno miesto ir Kauno rajono gimimo aktų įrašų knygose apie A. ( A.) R. gimimą duomenų nerasta, todėl Kauno m. CMB 2 kartus savo išvadomis dėl gimimo įregistravimo ir dėl gimimo įrašo atkūrimo, atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą, įregistruojant arba atkuriant gimimo įrašą asmens pristatomo kaip A. (A.) R.. Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie LR VRM į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta LR CPK 124str.2d. tvarka. Suinteresuotas asmuo atsiliepimu nurodė, kad Migracijos departamentas neturi jokių duomenų apie patį pareiškėją A. R., tiek apie jo tėvus, tai yra K. A. R., gimusį ( - ) ir L. F., gimusią ( - ) ir šis sprendimas nesukels suinteresuotam asmeniui jokių pasekmių, todėl prašo įtraukti suinteresuotu asmeniu Kauno m. apskrities VPK Migracijos skyrių. Kauno apskrities Vyriausiojo Policijos komisariato migracijos skyrius 2013-02-13 raštu Nr. 20-12-S-1545 nurodė, kad 2010-03-30 į Kauno miesto Centro PK Migracijos poskyrį kreipėsi 34 metų amžiaus asmuo , neturintis jokio galiojančio Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos pilietybę bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Minėtas asmuo prisistatė A. ( A.) R., gimusiu ( - ), Kaune ir pateikė prašymą surinkti dokumentus dėl asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, galiojančio Lietuvos Respublikoje , išdavimo. Kadangi sprendžiant Lietuvos Respublikos pilietybės bei asmens tapatybės kortelės išdavimo klausimus yra reikalingas asmens gimimo akto įrašas arba gimimo liudijimas, Migracijos poskyris kreipėsi į Lietuvos valstybės istorijos archyvą bei Kauno miesto ir Kauno rajono civilinės metrikacijos įstaigas dėl minėto asmens gimimo įrašo akto gavimo. Atlikus patikrinimą buvo nustatyta, kad Lietuvos valstybės istorijos archyvo duomenimis 1971-1977 metų, Kauno miesto ir Kauno rajono civilinės metrikacijos būklės gimimo aktų įrašų knygose apie A. ( A.) R. gimimą duomenų nerasta, todėl A. R. dėl gimimo akto įrašo atkūrimo buvo pasiūlyta kreiptis į Kauno miesto civilinės metrikacijos biurą. Pareiškimas tenkintinas, nes pagrįstas ir įrodytas. CK 3.313str. numato, kad civilinės būklės aktų įrašus atkuria, papildo ir ištaiso, jei dėl to yra pakankamas pagrindas ir nėra suinteresuotų asmenų ginčo, civilinės metrikacijos įstaigos. Kauno miesto administracijos CMB 2012-04-27 raštu Nr. 05-2-780 nurodė, kad pagal pateiktą gimimo liudijimo kopiją pil. A. R., gimęs ( - ) , gimimas Kauno miesto CMB neįregistruotas, gimimo liudijimo kopijoje nurodytu įrašo Nr. ( - ) įregistruotas kito asmens gimimas, be to, ( - ) Kauno m. CMB nebuvo sudarytas nei vienas gimimo įrašas (b.l.19). Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biuras 2011-10-05 išvada „Dėl gimimo įregistravimo“ ir 2012-06-08 išvada „Dėl gimimo įrašo atkūrimo“ , remdamasis Civilinės metrikacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006-05-19 įsakymu Nr. IR-160 ir 2008-07-22 įsakymo Nr. IR-294 redakcija 22p. atsisakė tenkinti įregistruojant gimimo įrašą bei atkuriant gimimo įrašą prisistatančio save asmens kaip A. R. (b.l.21,23). Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-089-91 priimtas nutarimas 1991-12-20, kuriame nurodyta, kad 1991m. balandžio 27d. ( - ), esančiame bute buvo rastas O. N. lavonas su smurto žymėmis ir ryšium su tuo, iškelta baudžiamoji byla Nr. 202-089-91. Šiame nutarime nurodyta, kad imant domėn, kad šiuo metu nustatytas R. A., K., kuris sužalojo O. N. (b.l.4). 1992- 01-16 Lietuvos Respublikos Generalinis prokuroras A. P. uždėjo rezoliuciją nutarime prailginti parengtinio tardymo darymo terminą baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-089-91 iki 1992-02-20, sprendžiant klausimą dėl R. A., K. , gimusio ( - ) patraukimo baudžiamojon atsakomybėn iki 1992-02-20 (b.l.5).

51992-02-20 nutarime, priimtame NTD Kauno skyriaus tardytojo justicijos patarėjo V. Kakoškino baudžiamojoje byloje Nr.20-2-089-91 nurodyta, kad nepilnamečio R. A. , K., gimusio ( - ) motiną F. L. I. civiliniu atsakovu šioje baudžiamojoje byloje patraukti atsisakyti ( kadangi L. F. padengė O. N. laidotuvių išlaidas). 1991-12-23 nutarime, pasirašytame Kauno miesto prokuratūros NTD Kauno skyriaus tardytojo V. Kakoškino, minėtoje byloje paskelbtame 1991-12-23 10val. 55min. nutarta paleisti iš sulaikymo, R. A., K., gimusį ( - ) Kaune, rusą, 9kl. išsilavinimo, nevedusį, neteistą, gyvenantį pas R. S., J., ( - ) (b.l.88).

6Minėtoje baudžiamojoje byloje yra gimimo liudijimo patvirtintas Kauno miesto prokuratūros spaudu bei tardytojo parašu nuorašas , kuriame nurodytas pilietis R. A. K., gimęs ( - ), Kauno mieste, Lietuvos Respublikoje, apie tai gimimo aktų registracijos knygoje ( - ) įrašyta Nr. ( - ), tėvai: R. K., K., tautybė –lietuvis, motina F. L., I., tautybė - rusė, registracijos vieta Kauno miesto civilinės metrikacijos skyrius, išdavimo data ( - ) ( I-OK Nr. ( - )) (b.l.90).

71992-02-06 baudžiamojoje byloje Nr. 20-2-089-91 priimtas nutarimas sutikslinti anketinius duomenis: R. A. K. ir R. A., K. parengtinio tardymo dokumentuose vadinti R. A., K. (b.l.41).

8Minėtoje baudž. byloje yra Kauno miesto mokyklos internato Nr. 2 vadovės charakteristika , kurioje nurodyta, kad A. R. mokykloje internate Nr. 2 mokėsi nuo 1982-1990m., o 1990m. gegužės mėn. buvo nukreiptas į Zarasų mokyklą internatą (b.l.100). Baudž. byloje yra Zarasų raj. mokyklos internato direktoriaus charakteristika, kurioje nurodyta, kad A. R., gimęs ( - ) motinos pareiškimu išvyko 1990m. gruodžio mėn. iš mokyklos internato į Kauną (b.l.102).

9Kauno miesto apylinkės teismas 1992-04-28 priimtu nuosprendžiu , išnagrinėjęs baudžiamąją bylą nr. 1-7-301/92 R. A., K. pripažino kaltu pagal LR BK 109str. ir nuteisė laisvės atėmimu dviems metams, vadovaujantis LR BK 471 str. nuosprendžio vykdymą atidėjo dviems metams, įpareigojant dirbti ir registruotis vidaus reikalų organuose, pranešti tiems organams apie darbo vietos pasikeitimus, be vidaus reikalų organų sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos.

10Baudžiamojoje byloje Nr.1-241/98 yra priimtas 1997-01-08 nutarimas iškelti asmeniui baudžiamąją bylą sumarinio proceso tvarka, kuriame nurodyta, kad A. R., gimęs ( - ) iš anksto susitaręs grupėje ir bendrai veikdamas su I. G., išdaužiant langą, pateko į pil. L. P. automobilį VW Golf v/n ( - ) padarydami 400Lt materialinės žalos ir sulaikyti su daiktiniais įrodymais, tai yra padarė nusikaltimą numatytą LR BK 271str.2d (b.l.34). Baudžiamojoje byloje Nr. 1-241/98 Kauno miesto apylinkės teismas 1998-02-17 priėmė nuosprendį, A. R., gimusiam ( - ), Kaune, lietuviui, LR piliečiui, 9kl. išsilavinimo, nevedusiam, teistam 1992-04-28 pagal LR BK 109str.2m.l/a, BK1str. bausmės vykdymą atidedant 2 metams, pripažino jį kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 16str.2d.,271str.2d.,278str.1d.ir nuteisė pagal LR BK 16str.2d.,271str.2d. 2 metams laisvės atėmimo, konfiskuojant 1/6 dalį turto, pagal BK 278str.1d.-4 mėnesiams pataisos darbų, BK 42str. pagrindu subendrino bausmes, griežtesne apimant švelnesnę ir galutinę bausmę laikė 2 metus laisvės atėmimo, konfiskuojant 1/6 dalį turto, BK 471 str. pagrindinės bausmės vykdymą atidedant 2 metams (b/b.l.215-218, IIIt.). Kauno miesto apylinkės teismas 2000-03-27, išnagrinėjęs Kauno m. PK pataisos darbų inspekcijos teikimą, nutartimi baudž. byloje Nr. T-271/2000 A. R., gimusį ( - ) atleido nuo 1998-02-17 nuosprendžiu paskirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės. Liudytoja T. D. duotais parodymais patvirtino, kad ji yra direktorė internato, kuriame mokėsi A. R., gimęs ( - ) ir čia yra tas pats asmuo, tas pats vaikas. Dienyne buvo pildoma, kad jo motina L.-rusė, o kai baigė pagrindinę mokyklą, jis 1990-06-09 buvo pervestas į Zarasų internatinę mokyklą, kur buvo perduoti ir visi dokumentų originalai (b.l.82). LR CPK 444 str. 2 d. 9 p. reglamentuoja, kad teismas nagrinėja bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, jeigu įstatymai nenumato jiems nustatyti kitokios tvarkos. LR CPK 445 str. nurodyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Tai, kad pareiškėja negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų, patvirtina ir įrodo 2012-06-08 Kauno m. savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biuro išduota išvada Nr.05-27-7/2011“Dėl gimimo įrašo atkūrimo“ (b.l.23) bei 2011-10-05 išvada Nr. 05-27-7/2011 „Dėl gimimo įregistravimo“ (b.l.21). CPK 182str. numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje. CPK 18str. numato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ir pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikoje. Baudžiamojoje byloje Nr. 1-301/1992 yra gimimo liudijimo patvirtintas Kauno miesto prokuratūros spaudu bei tardytojo parašu nuorašas , kuriame nurodytas pilietis R. A. K., gimęs ( - ), Kauno mieste, Lietuvos Respublikoje, apie tai gimimo aktų registracijos knygoje ( - ) įrašyta Nr. ( - ), tėvai: R. K., K., tautybė –lietuvis, motina F. L., I., tautybė - rusė, registracijos vieta Kauno miesto civilinės metrikacijos skyrius, išdavimo data ( - ) ( I-OK Nr. ( - )) (b.l.90). Šioje byloje nėra įrodymų, kad patvirtintas R. A. gimimo liudijimas yra suklastotas ir niekas tokio prašymo ištirti šį gimimo liudijimo patvirtintą kopiją nereiškia (LR CPK 184str.) Aukščiau paminėtose baudž. bylose esantys rašytiniai įrodymai patvirtina ir įrodo, kad A. R. vardas nesutampa iš dalies su pareiškėjos vardu įvairiuose kituose dokumentuose ( yra jo trumpinys, tačiau iš liudytojos T. D. parodymų, paties pareiškėjos duotų paaiškinimų, neginčytinai įrodyta, kad pareiškėją vadindavo sutrumpintu vardu A. (A.), todėl, remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, patvirtinančiais faktą dėl pareiškėjo sutrumpinto vardo bei jo gimimo liudijimo- dokumento patvirtinimo oficialių institucijų darbuotojų, darytina išvada, kad šis gimimo akto įrašas ( - ) galimai dėl suklydimo ar darbuotojų kaitos buvo neįtrauktas į apskaitą, todėl minėtas dokumentas- gimimo liudijimas priklauso ne kam kitam, o pareiškėjui ( LR CPK 185str.). Netikėti pareiškėjo duotais paaiškinimais nėra pagrindo, nes šiuo įrodymu –gimimo liudijimo patvirtinta kopija rėmėsi ir valstybinių institucijų darbuotojai, tirdami baudžiamąsias veikas bei priimdami baudžiamosiose bylose nuosprendžius, todėl teismas jais remiasi (LR CPK 186str.,185str.,18str.).

11Įvertinant pareiškėjo duotus paaiškinimus, bei byloje esančius rašytinius įrodymus, apžiūrėjus aukščiau paminėtas baudž. bylas, liudytojos T. D. parodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo reikalavimas yra teisėtas, pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas (LR CPK 263str.). Kitokių dokumentų, įrodančių apie pareiškėjo gimimą, jo gimimo akto įrašą, pareiškėjas nepateikė, tačiau duotais paaiškinimais, byloje paminėtais rašytiniais įrodymais, aukščiau paminėtos liudytojos parodymais pilnai įrodė, kad jis –R. A., K. gimė ( - ), Kaune, jo tėvai R. K., K., tautybė – lietuvis, motina F. L., I., tautybė –rusė, registracijos vieta Kauno miesto civilinės metrikacijos skyrius, ką įrodo į bylą pateikta gimimo liudijimo patvirtinta Kauno miesto prokuratūros spaudu kopija, todėl tikslu gauti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pareiškėjo pareiškimas tenkintinas ir suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biuras įpareigotina atkurti akto įrašą pagal Kauno miesto prokuratūros tardytojo V. Kakoškino patvirtintą gimimo liudijimo kopiją ir įregistruoti pareiškėjo A. R., gimusio ( - ) gimimą ( pagal pateiktą patvirtintą gimimo liudijimo kopiją).

12Patenkinus pareiškimą dalinai, iš pareiškėjo priteistinos pašto išlaidos -47,84Lt ( keturiasdešimt septynis Lt aštuoniasdešimt keturis ct.) – valstybei (LR CPK 88str.1d.3p.,92str.).

13Vadovaudamasis LR CPK 514str.-516str.,448str.,185str.,263str.-270str.,

14teismas nusprendžia: Pareiškimą tenkinti. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biurą atkurti gimimo akto liudijimą ir įregistruoti A. R., gimusio ( - ), gimimą, tikslu gauti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Priteisti iš pareiškėjo A. R. 47,84Lt ( keturiasdešimt septynis Lt aštuoniasdešimt keturis ct.) pašto išlaidų – valstybei (Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), “Swedbank” AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660). Sprendimas 30 dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą apeliaciniu skundu. Teisėja

15Vida Jegorovienė

Proceso dalyviai